Sözleşmeli Personel Alım İlanı

17.03.2022


Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

       Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS 2020 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” sözleşmeli personel alınacaktır.

KODU

UNVANI

ÖĞRENİM

PUAN TÜRÜ

ADEDİ

 

CİNSİYET

NİTELİKLERİ

 

DES1

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Orta Öğretim

KPSS (P94 )

2

 

Erkek

a) Ortaöğretim mezunu olmak.
b) MEB onaylı
Hijyen belgesine sahip olmak.

c)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

 

DES2

Destek Personeli

(Temizlik Görevlisi)

Orta Öğretim

KPSSP (P94 )

 

2

 

Erkek

a) Ortaöğretim mezunu olmak.
b)
MEB onaylı Kat Hizmetleri Personeli Geliştirme ve Uyum Sertifikası ile Hijyen Belgesine sahip olmak.

c)2020 yılı KPSS’den en az 60 puan almış olmak

 

 

 

MÜH1

Mühendis

 

Lisans

KPSS (P3)

 

1

 

 

 

 

Erkek-Kadın

a) Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

Lisans programların birinden mezunu olmak

b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 2 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek

c) 2020 yılı KPSS’den en az 70 puan almış olmak

 

 

TOPLAM

5

 


 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

1-      Üniversitemiz ve bağlı birimlerinin açık kapalı (tüm merkezlerde) alanların temizliğinde çalıştırılmak üzere;

I - GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3 – Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS- P94 Lisans mezunları 2020 KPSS(P3) için sınavına girmiş olmak.

4 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması.

6 Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

7 - Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

8 - Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar.

9 - Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

10-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

11- Adaylar deneyim için e-devletten alacakları barkotlu SGK Hizmet Dökümünü (Meslek kodunu gösterir) veya kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtir ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.

12-Adaylar sertifika için MEB onaylı belgeyi yüklemeleri gerekmektedir.
II - ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER
1-Başvuru Formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3 - Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (noter tasdikli veya barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4 -Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS- P94 Lisans mezunları
2020 KPSS(P3) için sınavına girmiş olmak.

5 - Başvurulan unvanda istenilen MEB onaylı Kat Hizmetleri ve Hijyen Belgesi eklenmesi.

6- Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belgesini eklenmesi.

 

 Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

 

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Üniversitemizin http://pbs.dicle.edu.tr/ adresinden online olarak yapılacaktır. (Son başvuru günü saat 23.59’a kadardır.) Adayların şahsen veya posta yolu ile yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru süresince adaylar mevcut başvurularında güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk kişiye aittir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma vb.)

 

III - BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Elektronik ortamda yapılan başvurular incelendikten sonra, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın; ortaöğretim mezunları 2020 KPSS- P94 puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananlar ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve 3 katı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme sonuçları 5 ( beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz http://www.dicle.edu.tr/ web adresi duyurular bölümünde ilan edilecektir. Asıl adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, yedek kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların www.dicle.edu.tr adresinde yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Arşiv araştırması olumsuz gelenlerin atama işlemleri iptal edilecek olup, aranan şartları taşımadığı göreve başladıktan sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Değerlendirme sonrasında asıl ve yedek olarak belirlenenler web sayfamızda yayımlanacaktır.

 

 

 

Adres : Dicle Üniversitesi
Personel Daire Başkanlığı
Üniversite Kampüsü/DİYARBAKIR
İrtibat Tel : 0 412 241 10 15 /  Destek Tel: 2981 5182-5136
İlk Başvuru Tarihi : 18.03.2022

Son Başvuru Tarihi : 27.03.2022 (saat 23:59’kadar )        

 


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
3/17/2022Sözleşmeli Personeli Alımı 2022İndir