C, D ve E Blok Konutların Yıkım İşi İhalesi

07.05.2021


T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

LOJMAN BİNALARININ YIKIM İŞİ İHALE İLANI

İhale Konusu                                                 : Diyarbakır İli, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Kampus Yerleşkesinde yer alan toplam 33.955 m2 kapalı alana sahip betonarme C, D ve E blok konutların yıkımı ekonomik değeri olan hurda malzemesi karşılığı yıkım ve hafriyattan çıkan molozların taşınma işi          

İhale Tarih ve Saati                                 : 01.06.2021 Salı Günü Saat: 11:30

İhalenin Yapılacağı Yer                           : Kıtılbil Mahallesi Dicle Üniversitesi Sur/DİYARBAKIR adresinde bulunan Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi B Salonu

İlgili /Birim                                               : İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İlgili Telefon ve Faks                                : 0412 241 1009 / 0412 248 8491

İlgili E-Posta                                             : maliisler@dicle.edu.tr

İhale Türü/Usulü                                            : 2886 sayılı Kanunun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif açık artırma usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Son İhale Dosyası Verme Tarih ve Saati : 01.06.2021 Salı Günü  Saat: 11:30

Son İhale Dosyası Verme Yeri                : Kıtılbil Mahallesi Dicle Üniversitesi Sur/DİYARBAKIR adresinde bulunan Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi B Salonu

İşin Süresi                                           : İhaleye konu işin süresi, toplam 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.  (İşin süresi sözleşmenin imzalandığı idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ‘Yer Teslim Tutanağı’ düzenlenmek suretiyle işe başlanacaktır.)

Muhammen Bedel                                    : 460.500,00 TL

Geçici Teminat                                         : 138.150,00 TL

Şartname Bedeli                                      : 200,00-TL

Şartnamenin Görülüp, Satın Alınabileceği Yer : Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 

İhaleye Katılabilme Şartları

1-      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

2-      Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Dicle Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın T.C. Vakıflar Bankası T.A.O. Diyarbakır Şubesi TR06 0001 5001 5800 7294 514294 IBAN numaralı hesabına (Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve Vergi/T.C. numarası belirtilmelidir.) yatırıldığını gösteren makbuz,

3-      İkametgâh Belgesi ve Nüfus Cüzdan sureti ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı (Gerçek kişiler)

4-      Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; (2021 yılında alınmış olması)

a.       Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, (2021 yılında alınmış)

b.       Tüzel kişilerde ise bu maddede sayılan şartlara ilave olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c.       Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

5-      İmza Sirkülerini;

a.       Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

b.       Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c.       Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

6-      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekilin imza sirküsü,

7-      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen yapı araçları İstekli, ihale konusu işin yerine getirebilmesi için en az “2 adet kırıcı tesisatlı paletli iş makinası, 1 adet en az 30 metre erişimli vinç, 4 adet kamyon, 1 adet arazöz” iş süresince hazır bulunduracağını taahhüt edecektir. İdarenin uygun görmesi halinde işin daha erken bitirilebilmesi için asgari özellikler taşıyan aynı iş makinesi ya da kamyonlardan daha fazla çalıştırabilecektir.

8-      Teknik Şartnamede belirlenen Teknik Personel taahhütnamesi,

9-      İhale dokümanının satın alındığına dair belge,      

10-  İş Ortak Girişim Beyannamesi (İhale üzerinde kalan isteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi noter tasdikli olarak) verilir. Ayrıca ortaklığın bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

11-  Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (3) bendinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge, 

Diğer Hususlar :

a)- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

b)- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunu 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihalenin yapıldığı yere ve ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.

c)- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veye Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

d)- 2886 sayılı Kanunun 4. Maddesine göre istekli; “İhaleye katılan gerçek veya tüzelkişi ve kişileri”, ifade ettiğinden; gerçek kişi olmayan ve tüzel kişiliği de bulunmayan iş ortaklıkları ihaleye katılamayacaklardır.  

e)- İhaleye katılmak için ihale dokümanını İdareden satın almak şarttır. İhale hakkında detaylı bilgi ve belgeler ihale dokümanında mevcuttur.