İlgili Kişinin Hakları ve Başvuru

Kişisel Veri Sahibinin (İlgili Kişi) Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Başvuru

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 inci maddesinde “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı düzenleme gereğince ilgili kişilere birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. İşbu başvuru formu söz konusu düzenleme için hazırlanmıştır.

Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Veri Sorumlusuna Başvuru” kenar başlıklı 13 üncü maddesinde yer verilen düzenleme gereğince Veri Sorumlusu olan Üniversitemiz bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

 Bu çerçevede “yazılı” olarak Üniversitemize yapılacak başvurular, bu sayfanın en altında bulunan "DU_KVKK_BASVURU_FORMU" çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru Sahibince 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak üniversitemiz kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi Merkez Kampüsü 21280 Sur/Diyarbakır

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Noter vasıtasıyla tebligat

 

 

Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi Merkez Kampüsü 21280 Sur/Diyarbakır

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

“Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla gönderim

 

 

dicleuniversitesi@hs01.kep.tr

E-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrası gereğince “yazılı” başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı üniversitemizce duyurulacaktır.


Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13 üncü maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13 üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
DU_KVKK_BASVURU_FORMUİndir