Amaç, Misyon ve Vizyon

İç denetim faaliyetinin amacı; Dicle Üniversitesinde yürütülen faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve programlanarak yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasıdır.

İç denetim faaliyetinin amacı; Dicle Üniversitesinde yürütülen faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve programlanarak yürütülmesini, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını, bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanmasıdır.

 

 

Bu çerçevede ;

·          Misyon

İç Denetim Birim Başkanlığımız, Üniversitemiz kaynaklarının ekonomik, etkili ve verimli kullanılması, faaliyetlerine değer katılması ve geliştirilmesi için en riskli süreçlerde denetim ve danışmanlık faaliyetini gerçekleştirerek yönetim, kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin etkinlik düzeylerinin artırılmasında yönetime yapılan katkının en üst seviyeye çıkartılmasını görev edinmiştir.

 

·          Vizyon

İç denetim ve danışmanlık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştiren, kişiler değil faaliyetler, hatalar değil süreçler üzerinde odaklanarak tarafsızlık, dürüstlük, yetkinlik ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda, sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla Üniversitenin faaliyetlerine yardımcı, hataları önleyici ve yönlendirici önerilerde bulunan bir birim olmak.