Bölüm Tanıtımı

KİMYA BÖLÜMÜ

Kimya Bölümü 1974 yılında üniversite ile beraber kurulmuştur. Bölümde 5 anabilim dalı mevcuttur, Bunlar; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya,  Fizikokimya ve Organik Kimyadır. Bölümümüzde 15 Profesör, 5 Doçent, 3 Araştırma görevlisi Dr., 1 Öğr. Gör. Dr., 1  Araştırma görevlisi ve 1 Öğr. Gör. görev yapmaktadır. Bölümümüzde Erasmus, Mevlana ve Farabi değişim programları uygulanmaktadır.

 

1.Kimya Nedir? 

Geçmişi çok eskilere dayanan Kimya Bilimi, maddenin  ve uğradığı değişimlerin araştırılmasıdır. Temel bir kimya bilgisi Fizik , Biyoloji, Ekoloji, Jeoloji ve pek çok diğer bölüm öğrencileri için gerekli olduğundan Kimya çoğu kez merkezi bir bilim olarak adlandırılır. Aslında Kimya yaşam tarzımızın merkezidir.

2.Kimyager Kimdir?

Kimyager, maddeyi mikroskopik ve makroskopik inceleyen, tanımlayan, üretebilen, ve değiştirebilen mesleğiyle ilgili kamu, özel ve hizmet sektörü ile endüstri dallarının işletme ve laboratuvarlarında çalışan, araştıran, işletmeye girecek her türlü hammadde ve işletmede oluşan ürün ve ara ürünlerin kalite kontrolü yapabilen 4 yıllık üniversite öğrenimi sunucunda diploma almaya hak kazanan teknik elemandır.

 

3. Misyon

      Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen şartları sağlayan kişileri, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, sorunlar karşısında bilgi ve becerisini etkin kullanabilme kapasitesine sahip kimyacılar yetiştirerek, bilim ve teknolojinin toplum yararına dönüşmesine öncülük etmektir. Çalıştığı her alanda artı değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu, bilimsel gelişmeleri üretime dönüştüren uluslararası standartlarda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde elemanlar yetiştirmek.

 

4. Vizyon

Araştırma ve teknoloji odaklı, toplumsal gereksinimlere dönük çalışmalara destek veren bir anlayışı benimsemek, modern koşullarda ileri teknolojik düzeyde temel ve uygulamalı araştırmaları yürütebilecek, bilimsel ve teknolojik sorunları bağımsız olarak çözebilecek kimyagerler yetiştirmeyi hedefleyen Kimya Bölümü, öğrencilerine, doğal ve yapay malzemelerin bileşimini, yapısını özelliklerini ve değişimlerini anlama ve kavrama yeteneğini kazandırmaktadır. Bölümdeki temel dersler öğrencilere geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Projeler ile yeni bilgi, teknoloji ve ürün geliştirerek ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunmak, Günümüz şartlarına uygun olarak eğitim ve öğretim programlarını sürekli güncellemek.

 

5. Lisans Programı,

Kimya Lisans Programının amacı, öğrencileri kimya alanında hem sanayide hem de akademik ortamda çalışabilecek şekilde yetiştirmektir.  Program en az 4, en çok 6 yıllık eğitim-öğretim programını içermektedir. Lisans programında ilk yıl, temel kimyanın yanı sıra fizik, matematik gibi temel fen bilimleri dersleri okutulur. Daha sonraki yıllarda, analitik kimya, organik kimya, fizikokimya, anorganik kimya ve biyokimya gibi alan dersleri yanında çeşitli seçmeli dersler de verilmektedir.

 

6. Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans Programının amacı, araştırmacılara Kimya ve ilgili disiplinlerdeki gelişmelere orijinal katılar yapabilmek, bilimsel araştırmalarda başarılı olmak için uygun ortam sunmaktır. Doktora Programının amacı ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel olayları daha derin analiz ederek yorum yapma ve sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Bölümümüzde her iki program da mevcuttur.

 

7. Fiziksel Olanaklar

Seminer salonu,   4 adet öğrenci laboratuvarı, farklı alanlarda araştırmaların yapıldığı modern donanımlı 8 adet araştırma laboratuvarı ve diğer bölümlerle ortaklaşa kullanılan   donanımlı sınıflar.   

8. Sınavda Ölçme ve Değerlendirme

Derslere devam zorunluluğu vardır. Bu zorunluluk en az %70´dir. Devam zorunluluğunu yerine getirenler, dönem sonu sınavına girebilirler. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, uygulama ödevi, vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60, uygulamalı dersler için (laboratuvar) arasınav % 60, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 40 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.

9. Yeterlik Koşulları

Kimya alanında lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin lisans programlarında mevcut olan derslerden en az 240 AKTS ders alması, bu derslerin tümünü başarıyla tamamlayıp 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde etmesi gerekir.


10. Mezun İstihdam Olanakları

Bölümümüzün Lisans mezunları "Kimya Bölümü mezunu" olarak diploma alırlar. Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, boya, plastik, cam, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, seramik, çimento, deri, deterjan-sabun, maden v.b. endüstri kuruluşlarında, Çevre Analiz Laboratuvarları, Biyokimya laboratuvarlarında, Sağlık Bakanlığı, Halk sağlığı laboratuvarları, Hastanelerde, Tarım, Çevre ve Şehircilik ve Orman ve Su Bakanlıklarında, Kimyager olarak çalışabilirler. Ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak, pedagojik formasyona sahip olanlar ise özel ve kamu sektöründe öğretmen olarak iş olanaklarına sahiptirler.