Mevzuat

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu


3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun


3473 Sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak Ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun


124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


19816 Sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


29255 Sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik


2005/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile uygulamaya konulmuş Standart Dosya Planı


İlgili linkler:

http://www.resmigazete.gov.tr

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr