Taşınmazlar

T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE PROJE VE BAKIM ONARIM UYGULAMA YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam;

 

Madde 1- Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar üzerinde Proje ve Uygulama bakım ve onarımı ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak;

 

Madde 2- Bu yönerge, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45, ve 47 inci maddeleri, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Dicle Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar;


Madde 3-
Bu Yönergenin uygulanmasında;

  1. Üniversite: Dicle Üniversitesini,
  2. Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,
  3. Kampus: Dicle Üniversitesinin birden fazla biriminin bulunduğu bağımsız yerleşim alanını,
  4. Başkanlık: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığını
  5. Taşınmaz: Üniversite adına kayıtlı bulunan ve/veya yönetimi Üniversiteye bırakılmış olan arsa, arazi, orman, bina ve tesisleri
  6. Yaklaşık maliyet komisyonu: Taşınmazların Üzerine yapılacak proje veya bakım onarım işlerinin tespit ve takdir etmekle görevli komisyonu,
  7. İdare: Dicle Üniversitesi Rektörlüğünü

h)   İhale yetkilisi: harcama yetkilisini ifade eder.

 

 

      İKİNCİ BÖLÜM

Taşınmazlar üzerine inşaat yapım süreci

 

 

İhtiyacın Ortaya Çıkması


Madde 4-
(Stratejik planda yıllar itibariyle gösterilen amaç ve hedefler doğrultusunda). Gelen iş talebi Rektörlük Makamınca değerlendirilir. Uygun görülen talep Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına havale edilir.

 

 

Ön İnceleme ve Fizibilite Çalışması

 

Madde 5- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından 2 kişi, Yapılacak taşınmaz üzerindeki binanın kullanıcısının yetkilisinden 1 kişi ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şefliğinden 1 kişi ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanından oluşmaktadır. Talebin ön incelemesi ve uygulanabilirliğini genel hatlarıyla değerlendirmek amacıyla taşınmazın yerinin belirlenmesinde Master Planı Hazırlamak, Alt yapı ( Kanalizasyon, Enerji Hatları, Yol DATA vb...) işlerine uygunluğu, Yapılacak olan taşınmazın kapalı alanı ve öğrenci kapasitesi durumu, Taşınmazın fakülte/Yüksekokul/meslek yüksekokul/ İdari Bina/sosyal bina bölümüne göre konumun yakınlığına bakılmalıdır. Taşınmazın konumu belirlendikten sonra mülke ait tapu bilgileri Dicle Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şefliğin den alınır.

 

Komisyon Kurulması ve Proje Hazırlanması


Madde 6-
Başkanlık biriminde işin özelliğine göre en az 3 kişilik uzman personelle komisyon oluşturulur. Zemin Etüdünü müteakip ihtiyaca göre proje hazırlanır.

 

Teknik Şartnamenin Hazırlanması


Madde7-
Alımı yapılacak Yapım işleri ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterlerini gösteren teknik şartname Yapı işleri ve Teknik Daire başkanlığında çalışan teknik uzmanlar tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dâhil edilir.

 

Yaklaşık Maliyet


Madde 8-
Fizibilite sonucunda yapılabilirliği tespit edilen yatırım talebinin yaklaşık maliyeti belirlenir ve onay belgesi hazırlanır.

 

İhale Usulünün Tespiti


Madde 9-
Alımı yapılacak Yapım işleri, özelliğine yaklaşık maliyetine ve aciliyetine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre ihale usulü tespit edilir.

 

İhale Dokümanının Hazırlanması


Madde 10-
Harcama birimi tarafından idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun) , yaptırılacak işin projesi, teknik şartname, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır

 

 

İhale Onayının Alınması


Madde 11-
İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası alınır.( EKAP)

 

İhale İlanı ve İhale Komisyonun Kurulması;


Madde 12-
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan verilir. İhale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir.

 

İhalenin Gerçekleştirilmesi


Madde 13-
İhale günü aday veya isteklilerin verdiği teklifler mevzuatına uygun olarak değerlendirilerek, ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar alınır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin ihale kararını onaylaması halinde ihale, üzerine kalan isteklinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu’ndan teyit ettirerek ihale kararına eklenir.

 

Ön Mali Kontrol


Madde 14-
Harcama yetkilisince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42.maddesine göre sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girmeden önce, Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesinin 10.maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgeler iki nüsha işlem dosyası olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir.

 

Sözleşme İşlemleri


Madde 15-
Sözleşmeye davet yazısı hazırlanır, gerekli belgeler yükleniciden talep edilir ve sözleşme dosyası hazırlanır. Sözleşme dosyası incelenir, varsa eksiklikleri tamamlanır ve sözleşme imzalanır

 

Yapı Denetim Heyetinin Belirlenmesi


Madde 16-
Yapı denetim heyeti en az 3 kişiden oluşturulur ve işin özelliğine göre belirlenir,  görevlendirilir.

 

İş Yeri Teslimi


Madde 17-
İş yeri teslimi heyeti en az 3 kişiden oluşturulur ve işin özelliğine göre belirlenir,  görevlendirilir.

 

Yapı Ruhsatı Müracaatı


Madde 18-
Uygulama projeleri zemin etüt raporu ve fenni mesul bilgileri hazırlanarak ilgili belediyeye gönderilir.

 

Yapı Denetim ve Hak ediş İşlemleri


Madde 19-
İşin sözleşme ve ekleri mevzuata uygun olarak denetlenir ve hak ediş düzenlenir. Ödeme emri ve eki hak ediş dosyası incelenir varsa eksikliler tamamlatılır. İmzalanır ve ödemek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

 

 

 

Geçici Kabul İşlemleri


Madde 20-
İş bitimini müteakiben ve yüklenicinin dilekçesine istinaden işin geçici kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Geçici kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksikler tamamlatılarak tutanakla düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

 

Borç Sorgulama ve Teminat İade İşlemleri


Madde 21-
Sosyal Güvenlik Kurumlarından ve ilgili vergi dairesinden yüklenicinin borç sorgulaması yapılır. İlgili kurumlardan gelen yazıya istinaden yüklenicinin borcu varsa yatırması sağlanır. Borcu bulunmaması halinde kesin teminatının yarısı iade edilir

 

Kesin Kabul İşlemleri


Madde 22-
İş bitimi müteakiben yüklenicinin dilekçesine istinaden işin kesin kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Kesin kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Kesin kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksiklikler tamamlatılarak tutanak düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır

 

Borç Sorgulaması ve Teminat İşlemleri


Madde 23-
Sosyal Güvenlik Kurumundan ve ilgili vergi dairesinden yüklenicinin borç sorgulaması yapılır. İlgili kurumlardan gelen yazıya istinaden yüklenicinin borcu varsa yatırılması talep. Borcu bulunmaması halinde kesin teminatın kalan yarısı da iade edilir.

 

 

     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                            Taşınmazlar üzerindeki binaların bakım onarımı

 

İhtiyacın Ortaya Çıkması


Madde 24-
Gelen iş talebi Rektörlük Makamınca değerlendirilir. Uygun görülen talep Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığına havale edilir.

 

Ön İnceleme ve Fizibilite Çalışması


Madde 25-
Talebin ön incelemesi ve uygulanabilirliği genel hatlarıyla değerlendirilerek fizibilite çalışması yapılır.

 

Komisyon Kurulması


Madde 26-
Başkanlık biriminde yetkili personelle komisyon oluşturulur.

 

Teknik Şartnamenin Hazırlanması

 

Madde 27- Alımı yapılacak Yapım işleri ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterlerini gösteren teknik şartname birim tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dahil edilir.

 

Yaklaşık Maliyet


Madde 28-
Fizibilite sonucunda yapılabilirliği tespit edilen yatırım talebinin yaklaşık maliyeti belirlenir ve onay belgesi hazırlanır.

 

İhale Usulünün Tespiti


Madde 29-
Alımı yapılacak Yapım işleri özelliği ve türüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre ihale usulü tespit edilir.

 

İhale Dokümanının Hazırlanması


Madde 30-
Harcama birimi tarafından içinde idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun) , yaptırılacak işin projesi, teknik şartname, standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır.

 

İhale Onayının Alınması


Madde 31-
İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onayı müteakip Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası alınır.

 

İhale İlanı ve İhale Komisyonun Kurulması


Madde 32-
4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan verilir. İhale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir.

 

İhalenin Gerçekleştirilmesi


Madde 33-
İhale günü aday veya isteklilerin verdiği teklifler mevzuatına uygun olarak değerlendirilerek, ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar alınır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin ihale kararını onaylaması üzerine ihale üzerine kalan isteklinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu’ndan teyit ettirerek ihale kararına eklenir.

 

Ön Mali Kontrol


Madde 34-
Harcama yetkilisince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42.maddesine göre sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girilmeden önce, Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesinin 10.maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen, taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgeler iki nüsha işlem dosyası olarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir.

 

Sözleşme İşlemleri


Madde 35-
Sözleşmeye davet yazısı hazırlanır, gerekli belgeler yükleniciden talep edilir. ve sözleşme dosyası hazırlanır. Sözleşme dosyası incelenir, varsa eksiklikleri tamamlanır ve sözleşme imzalanır.

Yapı Denetim Heyetinin Belirlenmesi


Madde 36-
Yapı denetim heyeti en az 3 kişiden oluşturulur ve işin özelliğine göre belirlenir, görevlendirilir.

 

İş Yeri Teslimi


Madde 37-
Yükleniciye sözleşme eki teknik dokumanlar ile birlikte yapı denetim heyeti işin yapılacağı taşınmaz yükleniciye teslim edilir.

 

Yapı Denetim ve Hak ediş İşlemleri


Madde 38-
İşin sözleşme ve ekleri ile mevzuata uygun olarak denetlenir ve hak ediş düzenlenir. Ödeme emri ve eki hak ediş dosyası incelenir varsa eksikliler tamamlatılır. İmzalanır ve ödemek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

 

Geçici Kabul İşlemleri


Madde 39-
İş bitimini müteakiben ve yüklenicinin dilekçesine istinaden işin geçici kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Geçici kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksikler tamamlatılarak tutanakla düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

 

Borç Sorgulama ve Teminat İade İşlemleri


Madde 40-
İş bitimi müteakiben gelen yazıya istinaden yüklenicinin dilekçesine istinaden işin kesin kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Kesin kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Kesin kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksiklikler tamamlatılarak tutanak düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

 

Kesin Kabul İşlemleri


Madde 41-
İş bitimi müteakiben gelen yazıya istinaden yüklenicinin dilekçesine istinaden işin kesin kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Kesin kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Kesin kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksiklikler tamamlatılarak tutanak düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

Borç Sorgulaması ve Teminat İşlemleri

 

Madde 42-Sosyal Güvenlik Kurumundan ve ilgili vergi dairesinden yüklenicinin borç sorgulaması yapılır. İlgili kuramlardan gelen yazıya istinaden yüklenicinin borcu varsa yatırılması talep edilir. Borcu bulunmaması halinde kesin teminatın kalan yarısı da iade edilir.

         

 

           DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                        Tereddütlerin giderilmesi, Yürürlük ve Yürütme

 

Tereddütlerin giderilmesi

 

Madde 43- Bu Yönerge uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yetkilidir.

 

Yürürlük


Madde 44-
Bu yönerge Üniversite Senatosunun onayını müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme


Madde 45-
Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
GÖREV VE SORUMLULUKLAR YÖNERGESİ

 

           


 BİRİNCİ BÖLÜM

                              Amaç, Kapsam, Dayanak, Görev Alanı, Tanımlar

 

Amaç


Madde 1-
Bu Yönergenin amacı;  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.


Kapsam


Madde 2-
Bu yönerge Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve organlarının kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

Dayanak


Madde 3-
Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'inci maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Görev Alanı


Madde 4-
Dicle Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının Görev Alanına

Giren Konular;


1. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce gerçekleştirilecek her türlü inşaat ile ilgili teknik
hizmetleri yürütmek,
2. Üniversitemizde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek,
3. Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin proje ve keşiflerini hazırlamak.
4. Yapı-tesis büyük onarım işlerinin ihalesini yapmak,
5. Sözleşme yapmak işe başlatmak,
6. Mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,
7. İmar Kanunu gereğince resmi kurumlarla yazışma yapmak,
8. Hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek,
9. Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak,


Tanımlar


Madde 5- 
Bu Yönergede Geçen

a) Daire Başkanı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı’nı
b) Daire Başkan Yardımcısı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Daire Başkan Yardımcısı’nı


c) Yapı İşleri Şube Müdürü: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yapı İşleri Şube Müdürü’nü
d) Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü’nü
e) Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürü: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürü’nü

f) Taşıt İşletme Şube Müdürü; Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Taşıt İşletme Şube Müdürü’nü

g) Yapı Denetim Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Çalışan Mühendis, Mimar, Tekniker, Teknisyen ve benzer işlerdeki iş gruplarını
h) İhale, Satın Alma ve Ödeme Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Çalışan İhale işlerini yürüten personeli
i) Personel, Yazı ve Ayniyat İşleri Birimi: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında Çalışan Yazı ve ayniyat işleri yürüten personelini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Sorumluluklar

 

Daire Başkanının Görev ve Sorumlulukları

 

Madde 6-Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre yürütür. Buna göre; Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, görev alanına giren konularla ilgili gerekli işleyişi sağlamak Teknik ve İdari şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak, Personelin izin işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak, Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak, Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak, Daire Başkanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli sür' atli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden Rektör ve Genel sekreterliğe karşı sorumludur.

 

 

Daire Başkan Yardımcısının Görev ve sorumlulukları

 

Madde 7- Daire başkanının görevlerini ifasında yardımcısı olup daire başkanının olmadığında onun görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Şube Müdürlüklerinin ve Birimlerin işlerin yürütülmesinin takibini yapmak, koordinasyonunu sağlamak.

 

 

Yapı İşleri Şube Müdürünün Görev ve Sorumlulukları


Madde 8-
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Tüm mevcut yapılarının onarımının ve yapılmakta olan inşaatlarının uygunluğunun kontrol edilmesinde Daire Başkanı'na yardımcı olmak Dicle Üniversitesi bünyesinde mevcut yapıların onarım ve bakımları ile yeniden yapılması gereken yapıların programa alınmasında, projelerinin üretiminde, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi ve hakediş hesaplarının incelenmeleri yapmak,  ilgili Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak, ilgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla telefon, faks veya bilgisayar ortamında iletişimin kurulmasını sağlamak, personelinin işe devamlılığını izlemek ve günlük faaliyetlerle ilgili olarak astlarıyla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek, ilgili inşaatları devam eden tüm yapı işlerinin seviyeleri, ödeme durumları ve ödenekleri ile ilgili kayıtları tutmak, İnşaatların hakedişlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde doğru olarak hazırlanmasını sağlamak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen günlük faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılmak, faaliyetleri kapsamında yapılması gereken inşaat faaliyetlerinin programlanmasında ve yıllık programları hazırlamak, İhale edilecek inşaatların yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesinin temini ile günün geçerli Kanun, Yönetmelik ve Şartnamelerine uygun olarak ihale edilme aşamasına getirilmesini sağlamak, Dicle Üniversitesinin yapılması gerekli tamir bakım ve onarım işlerini yürütmek, her türlü arıza ile ilgili envanter kayıtları tutmak, arıza, istatistiklerini oluşturmak, tekrarlayan arızaların asıl nedenlerini araştırmak. Dicle Üniversitesi birimlerindeki sıhhi tesisat, kanal, kanalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yürütmek,  Dicle Üniversitesi birimlerindeki telefon santralleri, haberleşme sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak. Dicle Üniversitesi birimlerinden yürütülen faaliyetler çerçevesinde gelen talepleri değerlendirmek Daire Başkanlığının onayına sunmak, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak, Dicle Üniversitesi birimlerinden gelen görüşleri, önerileri ve şikâyetleri Daire Başkanı'na bildirmek ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak, , Günlük planlar doğrultusunda Astlarının çalışmalarını, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek, personelinin işe devamlılığını izlemek ve günlük faaliyetlerle ilgili olarak astlarıyla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen günlük faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılmak, Astlarının özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek, kişisel, sosyal ve sağlık sorunları ile ilgilenmek, Astlarının işlerine ilişkin araç-gereç, malzeme ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek, Amirinin verdiği müdürlüğünün hizmet alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 

Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

 

Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Görev ve Sorumlulukları


Madde 9
- Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, İç Tetkikçi, stratejik plan, yıllık faaliyet Raporu, performans programı, organizasyon şeması, Başkanlığın Yönetmelik ve yönergelerini hazırlamak ve işlerini yürütmek, Başkanlık Bünyesinde çalışan personelin verimli bir şekilde çalışmalarını sağlayacak planlama ve iş bölümünü yapmak, çalışmalarını ve vazifeye devamlarını izlemek, işyerinde gerekli disiplini sağlayıcı ve işlerin düzenli olarak yürütülmesine yönelik diğer tedbirleri almak, BİMER yetkililiği, İş sağlığı ve Güvenliği koordinatörlüğünü, dönem içi gerçekleşme raporlarını hazırlamak, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı web sayfasını geliştirmek ve üç ayda bir güncellemek, Gerektiğinde kendi branşları ile ilgili verilen işleri yürütmek, Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak Her yıl (2 yıllık) Üniversitemiz Yatırım programını hazırlamak ve KAYA sistemine girmek, Başbakanlık, Diyarbakır Valiliği, GAP ve Kalkınma Bakanlığının veri giriş sistemlerine Dönem Sonu Gerçekleşme Raporu ve Kamu Yatırımı Özeti cetvellerindeki verileri girmek, Ödeneği toplu verilen yatırım projelerinin detay programlarını ve toplantı dokümanlarını hazırlamak, Yatırım bütçesiyle Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına tahsis edilen ödeneklerin yatırım projelerine ve aylara göre dağılımını yapmak, Yatırım ödeneklerini takip ederek yapımı biten veya devam projeler ve Üniversitemiz ile ilgili istatistikî bilgileri tutmak, Diyarbakır Valiliği, Kalkınma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, YÖK, Aile ve Politikalar Bakanlığı, vb. ilgili kuruluşlarla koordineli olarak Brifingleri hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla koordineli olarak çalışmak. İlgili kuruluşlarla toplantı yapıldığında ve Başkanlığın ve Rektörlüğün talep ettiği yatırım ve faaliyet işlerini yürütmek ve gerekli dokümanları (Biten ve devam eden yatırımlar, Üniversitemiz genel bilgiler, Slayt, Sunum vb.) hazırlamak ile ilgili faaliyetlerin ve programların planlanmasını koordine etmek, bilgi ve konuşma notlarını incelemek, buna bağlı olarak görüş ve önerileri sunmak, Düzenlenen görüşmeleri,  toplantıları ve etkinlikleri planlamak, izlemek, değerlendirmek; ayrıca Birimlerin yürüttüğü profesyonel ve sosyal boyutlu çalışmaları takip etmek ve gerekli durumlarda çalışmalar yaparak rapor etmek, Genel Sekreterinin bilgisi dahilinde ilgili birimlerle işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,

 

Taşıt İşletme Şube Müdürünün Görev ve Sorumlulukları


Madde 10-
Üniversite personelinin çeşitli semtler ile yerleşkemiz arasındaki ulaşımını sağlamak, mensup ve öğrencilerin ders, teknik gezi, sportif, kültürel faaliyetlerinde şehir içi ulaşım hizmeti vermek, ihtiyaç duyulması durumunda şehir dışı araç görevlendirme işlemlerini yapmak ve kampüs içi ring seferlerini düzenlemektedir. Ayrıca birimlerin ulaşım, malzeme taşıma hizmetlerini de yerine getirmektedir. Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı tüm birimlerin personel servis hizmetlerini aksatmadan yapılması, Üniversitemiz personel servislerini düzenli olarak yerine getirmek Üniversitemize bağlı birimlerin araç ihtiyaçlarını sağlıklı olarak yerine getirmek. Üniversitemizin sosyal aktiviteleri, spor ve kütüphane servislerini yapmak. Mesai sonrası nöbetçi şoför ve araç bulundurmak. Öğrenci yurt servisi, öğrencilerin eğitimle ilgili araştırma gezilerine araç tahsisi yapmak. Birimlerin taleplerine göre alınan malzemelerin naklini yapmak. İhtiyaç duyulması durumunda Güvenlik Amirliğine araç takviyesi sağlamak. Çevre ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğünde görevli traktörlerin bakım ve onarımını yapmak. Müdürlüğümüz atölyesinde tüm araçların bakım onarımını düzenli bir şekilde yaparak araçları aktif halde tutmak. Müdürlüğümüz atölyesinde araçların boya, kaporta elektrik ve döşeme işlerini yapmak. Araçların aylık takiplerini düzenli bir şekilde yapmak ve istatistik çıkarmak Araçların yıllık fenni muayene, sigorta poliçesi ve trafik işlemlerini düzenli yapmak. Araç hizmetleri ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek. Yukarıdaki maddede sözü edilen değişikliklere uygun olarak, Daire Başkanın onayı ve talimatları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

 

Çevre ve Ağaçlandırma Şube müdürünün Sorumlulukları


Madde 11-
Kampüs içerisinde bulunan, konut veya hizmet binalarının çevresi, bahçe ve diğer kısımların düzeltilmesi, çok yıllık ağaçların dikilmesi, budanması, gübrelenmesi, mevsimlik çiçeklerin dikilmesi ile bunların sulama ve bakım işleri yapılır. Çevre düzenlenmesi, temizliği ve buna bağlı araçların temini, sevk ve kullanımı işleri koordine eder. Mevcut yeşil alanların bakım (Budama, yabani ot alımı, çapalama, ilaçlama, gübreleme, temizlik,  sulama vs.) onarımı ve korunmasını yapmak.  Kampüsümüzdeki mevcut Fidanların ara sürümünü yapmak muhtemelen çıkabilecek yangınlara önlem almak. Üniversite için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurmak geliştirmek, bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak, Ağaçlandırma çalışmaları (Genel ağaçlandırma, yol ve refüj ağaçlandırmaları) yapmak. Yeşil alanlarda düşünülen her türlü fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek. Yenilikçi açık yeşil alan uygulamalarını araştırıp geliştirmek, hayata geçişine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. Üniversitemizin kutlama, tören vb. faaliyetlerinde tören alanlarının düzenlenmesine yardımcı olmak bunun için diğer birimlerle koordineli çalışarak destek sağlamak.

 

 

 

 

 

 

Yapı Denetim Birimi

 

Elektrik ve Elektronik mühendisi Görev ve Sorumlulukları


Madde 12-
Kampus genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, çevre ve yol aydınlatma tesisleri, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, Asansör tesisleri gibi hizmetler, kablolu veya kablosuz haberleşme tesisleri, bina içi veya bina dışı bilgisayar ağları, fiber optik, koaksiyel kablolama telefon ve telsiz sistemleri gibi hizmetler Elektrik ve Elektronik mühendisinin görev alanına girer. Buna göre; Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak. Hizmet binalarında bilgisayar ağları için gerekli yatay kablolama ve kampus genelinde omurga (fiber optik, yüksek frekans kablolama ve mikrodalga-radyolink) sistemlerini planlamak ve projelendirmek, kullanılacak teknolojileri belirlemek, kullanılacak aktif cihazların (anahtar, yönlendirici, köprü, ateş duvarı, ulaşım aygıtları ve teknolojileri (ISDN, xDSL, SDH, ATM, METROETHERNET, WIFI, WiMax gibi ) tespit etmek, en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak, arızalara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak. Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak. Telefon santrallerinin planlanmasını bakımı ve işletilmesini, numaralandırma planlarının hazırlanmasını, telefon kablo tesis ve bakım-onarımlarını sağlamak. Telsiz haberleşme sistemlerini tasarlamak, bakım ve işletmesini sağlamak. TV veya kablo TV, ses iletimi video konferans sistemlerini planlamak, yaptırılmasını sağlamak, bakım ve işletmesi işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak. Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. Yapılan işler ile ilgili gerekli hak edişlerini ilgili mevzuatlara uygun hazırlamak. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini sağlamak Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması Projelerin yükleniciye teslimi. Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi İlave işlerin Başkanlığa zamanında bildirilmesi İmalat değişimlerinin Başkanlığa bildirilmesi. İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması. İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirilmesi. Süresinde tamamlanmayan işler için gerekli olan tedbirlerin alınması ve Başkanlığa bildirilmesi. Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi

 

Yapı Denetim Birimi


Elektrik Teknikeri Görev ve Sorumlulukları


Madde 13-
 Kampus genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, Asansör tesisleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde elektrik mühendisleri ile elektrik teknisyenleri arasında görev yapar. Elektrik mühendisi ile koordineli olarak gerekli çalışmalara katılır. Buna göre; Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak. Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak.  Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumlularının belirlediği manevraları uygulamak.  Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak. İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak, ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerinin hazırlanmasında ve gerekli teknik şartnamelerin hazırlanmasında elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine yardımcı olmak. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek. Dicle Üniversitesi merkez veya taşra yerleşkelerinde ve bağlı tüm birimlerdeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde, telefon ve haberleşme sistemlerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek. Gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.

 

Yapı Denetim Birimi


Mimar Görev ve Sorumlulukları


Madde 14-
 Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapmak, yapımını denetlemek, bir mekanın( bina, büro, kantin, sportif tesisler, yemekhane gibi her türlü hizmet alanı) veya çevrenin kullanım ihtiyaçlarına göre ve ekonomik olanakları dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenlemek ve döşemek, doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışmak Mimarın çalışma alanına girer.  Buna göre Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. Yapılacak bina ve her türlü tesisin imar planına veya ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığını incelemek. Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini belirleyerek bütçe olanaklarına uygun tasarımları yapmak. Yapılacak tesisler ile ilgili son durum şeklini gösteren maketler hazırlamak, üç boyutlu plan, proje ve resimler ile göstermek. Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile birlikte oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak. Binaların ve mekânların kullanıcılarının isteklerini ve kullanım ihtiyaçlarını saptamak. Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlamak. İhtiyaç duyulan dekorasyon malzemeleri ve mobilyaların, halı ve perdelerin belirlenmesi ve yerleştirilmesini sağlamak. Topluma açık yeşil sahaların, spor ve oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak. Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.

Yapımı süren işlerde kontrol ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. Mimar; ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da, bu düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir. Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması. Projelerin yükleniciye teslimi. Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi. İlave işlerin başkanlığa zamanında bildirilmesi. İmalat değişimlerinin Başkanlığa bildirilmesi. İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması. İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte başkanlığa bildirilmesi. Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve Başkanlığa bildirilmesi. Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi.

 

Yapı Denetim Birimi


İnşaat Mühendisi Görev ve Sorumlulukları


Madde 15-
Betonarme ve çelik yapılar, karayolu, yaya yolları, köprü, tünel ve yeraltı galerileri, duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işleri, sulama su arıtım tesisleri gibi yapıları tekniğe, ilgili yasa ve yönetmeliklere, uygun ve ekonomik olarak tasarlamak, statik hesaplarını yapmak ve yapım çalışmalarını denetlemek İnşaat Mühendisinin çalışma alanına girer. Buna göre; Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak. İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamak. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması. Projelerin yükleniciye teslimi. İlave işlerin Başkanlığa zamanında bildirilmesi. İmalat değişimlerinin Başkanlığa bildirilmesi. İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması. İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte başkanlığa bildirilmesi. Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve Başkanlığa bildirilmesi. Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi.

 

 

Yapı Denetim Birimi


İnşaat Teknikeri Görev ve Sorumlulukları


Madde 16-
Betonarme ve çelik yapılar, karayolu, yaya yolları, köprü, tünel ve yeraltı galerileri, duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini, sulama, su arıtım tesisleri gibi yapıları tekniğe, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun yapım çalışmalarını denetleme işlerinde İnşaat Mühendisi ile koordineli olarak çalışmak İnşaat teknikerinin görev alanına girer. Buna göre;  İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak. Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak.  Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak. metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, mühendisle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. Amirlerinin verdiği işleri uygulamak veya uygulatmak. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.

 

Yapı Denetim Birimi


Makine Mühendisi Görev ve Sorumlulukları


 Madde 17- Her türlü mekanik sistemin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma-iklimlendirme sistemlerinin, elektromekanik taşıyıcıların (asansör, yürüyen merdiven gibi )belirli ölçütler çerçevesinde tasarımını yapmak, geliştirmek, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kurmak, geçerli fiziksel kurallar içinde test etmek Makine Mühendisinin çalışma alanına girer. Buna göre;  Mekanik ve tesisat projeleri, iklimlendirme, ısıtma, soğutma sistemleri morg yapımı gibi ilgili işlere ait proje ve ihale dosyası hazırlamak. Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak.  Isı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışma ve planlamaları yapmak, bunları rapor halinde amirlerine sunmak. Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak. Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak. Yapımı süren işlerde kontrol ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak. Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak. Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak. Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak. Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak, vardiyaları düzenlemek. Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak. Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak. Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak. Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak. Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması. Projelerin yükleniciye teslimi. Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi. İlave işlerin Başkanlığa zamanında bildirilmesi. İmalat değişimlerinin Başkanlığa bildirilmesi. İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması. İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte Başkanlığa bildirilmesi. Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve Başkanlığa bildirilmesi. Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi.

 

Yapı Denetim Birimi


Makine Teknikeri Görev ve Sorumlulukları


 Madde 18- Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan işlerin, yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, SGK bildirimi, bölge çalışma müdürlüğüne bildirimi, kalkınma bakanlığına bildirimi, yapımının takibi ve denetim işlerinin yürütülmesi Hak edişlerinin hazırlanması Sözleşme hükümlerine göre yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yaptırılması işlerin İncelenmesi tamamlanmış işlerin en son duruma göre varsa mahsuplaşma işlerinin yürütülmesi Kesin teminatların iadesi ve iş deneyim belgelerinin verilmesinin sağlanması işlerinin yürütülmesi Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenek üstü harcama yapmamak. Her türlü ihale komisyonunda görev alma Kabul işlemlerinde görev alma Piyasa fiyat araştırmalarında görev alma Her türlü yazışmaların yapılması Üst yönetimin ve daire başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Yapı Denetim Birimi


Çevre Mühendisi Görev ve Sorumlulukları


Madde 19
- Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek. İnsan kullanımı sonucu oluşacak kirliliğin etkilerinin azaltılması, kontrolü veya minimize edilmesi için biyolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik koşulların da dikkate alınarak gerekli çevresel kararların verilmesi, alınması gereken önlemlerin planlanması ve uygulanması, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması veya kontrol edilmesi. Üniversitemizde kullanılacak suyun miktarının ve kalitesinin saptanması, kaynağından sağlanması, kullanıma uygun hale getirilmesi (su arıtımı), kullanım sonrası uzaklaştırılması, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde arıtılması (atık su arıtımı), çevre yönetiminin önemli bir safhasıdır. Bu işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için gerekli altyapı tesislerinin tasarımı ve işletilmesi kontrolü yapmak Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek. Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat yasal ve diğer şartlara uymak

 

İhale, Satın alma ve Ödeme Birimi


İhale, Satın alma ve Ödeme Birimi Memuru Görev ve Sorumlulukları


 Madde 20- İhalelerin başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar tüm işlemleri yapmak (İlan, onay, idari şartname, sözleşme metni, Diğer gerekli dokümanlar, komisyon tespiti, İlan, onay, Teklifler ve benzer işler) ve EKAP’ a girmek. Kamu İhale Kanununa göre mevzuatı uygulamak. Başkanlığın ön gördüğü görevleri yerine getirmek. İhaleler le ilgili tüm yazışmaları yapmak. Doğrudan temin yolu ile yapılan alımları hazırlamak. Mal ve Hizmet alımı için fiyat araştırması yapmak. Ödeme emri için gerekli belgelerin hazırlanması işlemlerini yürütmek. Kamu ihale kanunu ile 4735 ve 4734 sayılı ihale sözleşmeleri kanunu ile Yapım işleri genel şartnamelerine göre belgeleri düzenlemek.

 

Personel, Yazı ve Ayniyat İşleri Birimi

 

Personel, Yazı ve Ayniyat İşleri Memuru Görev ve Sorumlulukları


Madde 21
-Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaları yapmak. Personel işleri izin takip-rapor vb. işlerini yapmak. Arşiv işlerini yapmak, Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek, teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek. Taşınırların giriş ve çıkışın ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri, düzenlemek. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek Taşınırların, yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak. Malzeme ihtiyaç planlamasını yapmak. Görevi ile ilgili süreçleri Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütmek.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve yürütme

 

Yürürlük


Madde 22-
Bu yönerge Üniversite Senatosunun onayını müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme


Madde 23- 
Bu yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.