2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETİM UYGULAMA İLKELERİ

19.02.2021


T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖĞRETİM UYGULAMA İLKELERİ

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, "Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri" konulu 19.03.2020 tarihli ve E.22344 sayılı yazısı 2. madde a) bendinde "Yükseköğretim kurumları, program çeşitlilikleri ve altyapı imkanlarına göre, yetkili kurullarının kararı ile örgün eğitimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde yürüttükleri eğitim ve öğretim faaliyetlerini, niteliği gözönünde tutarak alacakları tedbir ve düzenlemelerle uzaktan öğretim yoluyla sürdürebilecektir" denildiğinden ve ayrıca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Açıklaması” çerçevesinde, Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında öğretim faaliyetlerinin aşağıda maddeler halinde belirtilen şekilde yürütülmesine Üniversitemiz Senatosunca karar verilmiştir.

1-Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı: Hazırlık sınıflarında bulunan öğrencilerin derslerinin bahar yarıyılında uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına,

2-Ara Sınıf Öğrencileri: Ön lisans programlarında 1. sınıfların, 4 yıllık lisans programlarında 1., 2. ve 3.sınıfların,  5 yıllık lisans programlarında (Veteriner ve Eczacılık Fakültesi) 1., 2., 3. ve 4. sınıfların teorik ve uygulamalı tüm derslerinin uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına,

3-Son Sınıfta Bulunan Öğrenciler: Eğitim-öğretimlerinin 07.03.2021 tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, 08.03.2021 tarihinden itibaren ise sadece uygulamalı dersler için eğitimin gerekli tedbirler alınarak seyreltilmiş yüz yüze ve kısmî yüz yüze (hibrit) (salgının seyrine göre uzaktan eğitim modeline tekrar geçilebilecektir.) şeklinde yapılmasına, ve uygulamalara devam eden öğrencilerden en az % 70 oranında devam koşulunun aranmasına,

4- Diş Hekimliği Fakültesi: 4. ve 5. sınıfların eğitimlerinin 28.02.2021 tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, 01.03.2021 tarihinden itibaren ise gerekli tedbirler alınarak sadece uygulamalı dersler için seyreltilmiş yüz yüze (salgının seyrine göre uzaktan eğitim modeline tekrar geçilebilecektir.) yapılmasına,

5-Tıp Fakültesi: 4. ve 5. sınıfların eğitimlerinin 07.03.2021 tarihine kadar uzaktan eğitim şeklinde yapılmasına, 08.03.2021 tarihinden itibaren ise gerekli tedbirler alınarak sadece uygulamalı dersler için seyreltilmiş yüz yüze (salgının seyrine göre uzaktan eğitim modeline tekrar geçilebilecektir.) yapılmasına, Tıp Fakültesi 6. sınıf intörn öğrencilerinin uygulamalarının olduğu şekliyle devam etmesine,

6-Yüksek Lisans ve Doktora: Lisansüstü eğitim-öğretim (seminer, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez savunması vb.) faaliyetlerinin başvuru, sözlü veya yazılı sınav ve uygulama şekillerinin (yüz yüze veya uzaktan eğitim), ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenmesine ve gerekli tedbirler alınarak yürütülmesine,

7- Sınavlar: Ara sınav, dönem sonu (final), bütünleme ve tek ders sınavlarının uygulama şekillerinin birim yönetim kurullarınca belirlenmesine ve gerekli tedbirler alınarak yürütülmesine,

8-ALMS Ortamında Derse Katılım: ALMS ortamında online olarak yapılan derslere öğrencilerin en az % 70 oranında katılımının aranmasına, canlı derse katılımın teknik nedenlerden dolayı mümkün olmaması durumunda ise ALMS ortamına yüklenen materyallerin en az % 70’inin öğrenci tarafından incelenmesine; belirlenen canlı derse katılım veya materyal inceleme şartını sağlamayan öğrencilerin devamsız sayılmasına,

9-Taahhüt Belgesi: Uygulamalı derslere katılacak öğrencilerimizden, Sağlık Bakanlığınca COVİD-19 Salgını Kapsamında alınan tedbirlere bağlı kalacağına ve kurallara uyacağına dair imzalayacakları taahhüt belgesi alınmasına,

10-Ders Süresi: Gerek online olarak yapılacak gerekse de yüz yüze yapılacak uygulamalı derslerin ders sürelerinin 30 dakika, ders aralarının da 10 dakika olarak belirlenmesine.