HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ  ANABİLİM DALI


 

(Anabilim Dalı Başkanı)

Dr.Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ

Akademik Özgeçmiş

Dahili: 8662

ahmetsener@hotmail.com

Arş.Gör. Oğuz ALTIN

Akademik Özgeçmiş

Dahili:

oguzaltin03@hotmail.com


TARİHÇE


Sanayi, ticaret ve hizmetler sektöründe olduğu gibi, kırsal kesimde de bitkisel ve hayvansal üretimde ihtisaslaşma giderek yaygınlaşmaktadır. Çağımızda teknik ve teknolojik düzeydeki gelişmenin hızlı olması, her üretim ünitesini yığın halinde üretim yapan işletmeler haline getirmiştir. Bir yandan çağdaş gelişmeler ve sağlıklı beslenme ihtiyaçları, öte yandan ülkemizin hayvancılık açısından taşıdığı potansiyel hayvansal üretime daha rasyonel bir yapı kazandırmayı kaçınılmaz hale getirmiştir. Gelişmiş ülke ekonomilerinin tamamında hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayinin taşıdığı önem dolayısıyla, veteriner hekimlik eğitiminde sektörel ekonomi ve hayvansal üretime ilişkin dersler yoğun şekilde verilmektedir.

Veteriner hekimliğini insan hekimliğinden ayıran tek fark ve önemli özelliği, uğraştığı sujenin iktisadi bir mal olmasıdır. Temelde iktisadi bir mal olan hayvan ve onu üretip yetiştiren hayvan üreticisine hizmet götüren veteriner hekimlerin koruyucu hekimlik uygulamaları, hayvan tedavisi, ıslahı, ürünlerde (et, süt, yumurta, yapağı, tiftik vb.) birim başına verimliliği ve kaliteyi arttırma çabaları, amaç değil; ekonomik yararı makro ve mikro ekonomik olarak arttırmaya yönelik araçtır.

Dünya’da hayvancılıkta ileri pek çok ülkenin Veteriner Fakültelerinde, Çiftlik Hayvanları Ekonomisi, Sığırcılık Ekonomisi, Hayvansal Üretim Ekonomisi, Hayvan Sağlığı Ekonomisi gibi çeşitli adlar altında Lisans ve Lisansüstü ders programları uygulayan departmanlar bulunmaktadır.

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı, Türkiye’de ilk defa Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde 29.05.1965 tarihinde ‘’Hayvancılık İşletme Ekonomisi’’ adı ile kurulmuş ve dönemin Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanı olan Prof. Dr. Cumhur Ferman, aynı zamanda Anabilim Dalının başkanı olmuştur.

 Prof. Dr. Cumhur Ferman 1965-1969 tarihleri arasında iki dönem boyunca Ankara Üniversitesinin rektörlüğünü yapmış olup 1978 tarihine kadar da Anabilim Dalı Başkanlığı görevine aralıksız devam etmiştir.

 Doç Dr. Sadi Aral 1978 tarihinde, Anabilim Dalının ilk Veteriner Hekim başkanı olmuştur. Kuruluş ismi ‘’Hayvancılık İşletme Ekonomisi’’ olan Anabilim Dalının adı 2006 yılında ‘’Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği’’ olarak değiştirilmiştir.

Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı 2009 yılında kurulmuştur. 2010 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şener YILDIZ tarafından Anabilim Dalı Başkanlığı görevi yerine getirilmektedir.


ANABİLİM DALI HAKKINDA


Anabilim Dalımız akademik kadrosunda 1 Doktor Öğretim Üyesi ile 1 Araştırma görevlisi bulunmaktadır. Araştırma görevlisi personelimizin doktora çalışması kapsamında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim dalındaki görevlendirmesi halen devam etmektedir.

Anabilim Dalımızda Lisans dersleri verilmekte olup Yüksek Lisans ve Doktora Programları bulunmamaktadır. Anabilim Dalımızca verilen dersler aşağıda sunulmuştur.

Dersin Adı

Verildiği Birim

Sınıf

Zorunlu/

Seçmeli

Dönemi

Ders saati

AKTS

Hayvancılık Ekonomisi

Veteriner Fakültesi

5

Zorunlu

Bahar

2 T

3

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Veteriner Fakültesi

1

Zorunlu

Güz

1T+1U

2

Hayvan ve Hayvansal Ürün Pazarlama

Veteriner Fakültesi

2-5

Seçmeli

Güz ve Bahar

1T+1U

2,5

 

ÇALIŞMA ALANLARI

Anabilim Dalımızın çalışma alanını oluşturan konuların bazıları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

  • Hayvansal üretim amacıyla kullanılan emek, sermaye, tabiat gibi üretim faktörlerinin optimum kullanım miktarlarını tespit etmek,
  • Mevcut şartlar ve sahip olunan kaynakları göz önünde bulundurarak yapılacak olan hayvancılığın şeklini araştırmak,
  • Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin kurulması, idare ve kontrol edilmesi gibi konuları araştırmak,
  • Hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayi işletmelerinin nerede, ne zaman ve nasıl daha kârlı çalışabileceğini araştırmak,
  • Hayvansal ve hayvansal ürünlerde arz, talep ve fiyat teşekkülüne etki eden faktörleri incelemek,
  • Kırsal alanda uygulanması gereken hayvancılık politikalarını tespit etmek,
  • Hayvansal ürünlerin uluslararası rekabette karşılaşabileceği sorunları belirlemek ve alınabilecek önlemlere ışık tutmak,
  • Hayvancılık sektörünün ulusal ekonomiyi oluşturan diğer sektörlerle (sanayi, hizmetler vs.) ilişkilerini incelemek ve değerlendirmek,
  • İşletme, sektör ve ulusal düzeyde hayvan hastalıklarından kaynaklanan ekonomik kayıplarının tespiti ve optimum hastalık yönetiminin sağlanmasına ilişkin karar mercilerine karar desteği sağlanmaktır.


YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

DUYURULAR