işyeri hekimliği

Programın amacı, işyeri hekimi olmak isteyen hekimlere; mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.

İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Programının süresi, ilgili yönetmelik gereği teorik bölümü 180 saat, uygulama bölümü de 40 saat olacak şekilde toplam 220 saat olarak tasarlanmıştır. Programın teorik bölümü yüz yüze ve uzaktan eğitim şeklinde uygulanacaktır. Uzaktan eğitim süresince ilan edilen ders saatinde eğitimciler eşzamanlı ders anlatacak adaylar canlı olarak dersleri izleyebileceklerdir.
Adaylar programın 40 saatlik uygulama bölümüne teorik bölümün tamamlanmasından sonra başlayabileceklerdir. 40 saatlik uygulama eğitiminin en az 20 saatini, o işyerinde görevli işyeri hekimiyle, bulunması halinde en az 4 saatini de iş güvenliği uzmanıyla birlikte geçirmesi gerekmektedir. Uygulama sonunda ekte yer alan uygulama formu doldurulup, işyeri hekimine onaylatılarak ilgili eğitim kurumuna teslim edilecektir.

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.
Senkron eğitim
• • Eğitimin senkron bölümlerinde ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu etkileşimin sağlanması için sanal sınıf uygulamaları, video konferanslar vb. düzenlenmektedir.
• • 25 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrimiçi oturumlar düzenlenmektedir.
• • Öğrencilerden grup çalışmaları yaparak proje geliştirmeleri istenecektir. Ders koordinatörü ve öğretim üyesinin de bulunacağı çevrimiçi grup tartışmaları düzenlenmektedir.
Asenkron Eğitim
• • Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin kullanımına sunulacak çeşitli ders materyalleri ve etkinlikler düzenlenmektedir. Asenkron (eş zamansız) öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri;, ders notları, video-derslerdir.
Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak
etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır.
Hazırlanan ders materyalleri ve tasarlanan etkinlikler aşağıda yer almaktadır;

Ders Materyalleri

  Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları/dokümanları hazırlanmaktadır.
   • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

   Etkinlikler

    • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında
     • öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

     Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

     MADDE 32 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
     (2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden üç yıl içerisindeki tüm sınavlara katılabilir. Ancak üç yılda sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
     (3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.


     Belge Nasıl Alınır?

     MADDE 33 – (1) İşyeri hekimliği belgesi almak isteyen ve sınavda başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
     (2) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyenlerin belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
     a) Geçerli işyeri hekimliği belgesine sahip olanlar için; pedagojik formasyon veya eğiticilerin eğitimi belgesi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl tecrübeye sahip olduklarını gösteren belge,
     b) Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda üniversitelerde ders vermiş olanlar için; hekim olduklarını gösteren lisans diplomaları ve Bakanlıkça ilan edilen eğitim programlarına uygun alanlarda en az dört yarıyıl ders verdiklerini gösteren rektörlük onayını içeren resmi yazıların asılları.
     (3) Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eğitim, sınav ve belgeleri geçersiz sayılır.

     İş Yeri Hekimliği sertifikası eğitimi ne kadar sürer?

     İşyeri Hemimliği Temel Eğitimi Kurs Başlangıç tarihinden itibaren 15 gün uzaktan ve 15 gün yüz yüze eğitim olmak üzere 1 ay sürmekte ve 40 saatlik staj uygulaması yapılmatadır.

     Uzaktan eğitim nasıl yapılacak?

     Eğitim uzaktan online olarak alınabilecektir. Eğitime kesin kayıt yaptıran adaylara kullanıcı adı ve şifre gönderilecektir. Siteye şifre ile girip dersleri izleyeceklerdir. Uzaktan Eğitim modülünde katılımcılar derslere online katılma şansına sahip olacaktır. Dersi izlerken soru sorma, fikir paylaşımı, derse katkıda bulunma gibi örgün eğitimde varolan imkanlar uzaktan eğitimde de mümkün olmaktadır. Ayrıca uzaktan eğitime katılanlar, kaçırdıkları ve yeniden dinlemek istedikleri dersleri, kayıtlı dersler bölümünden istedikleri zaman tekrar izleme imkanına sahip olacaklardır.

     Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

     Belirtilen ücretler dışında Uzaktan eğitim için her hangi bir ücret ödenmemekte. Bakanlık sınavından sonra Belge almaya hak kazananlar bakanlık hesabına belge ücreti yatırmaktadırlar.

     Sınavlar İle İlgili Bilgiler

     Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

     Sınav ÖSYM tarafından Belirtilen illerde yapılmaktadır.

     Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

     Sınavlar Ösym takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.