İntibak Başvurusu

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DERS MAUFİYETİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ

UYGULAMA ESASLARI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Dicle Üniversitesine kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce Dicle Üniversitesi dâhil olmak üzere herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı derslerin muafiyet ve yarıyıl/yıl intibak esaslarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu uygulama esasları;

 1. Yatay veya dikey geçiş yaparak ya da af kanunundanyararlanarak öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin,
 2. Daha önce Dicle Üniversitesi dahil herhangi bir Yükseköğretim Kurumu'nda öğrenim görmüş veya mezun olmuş iken Dicle Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin,
 3. Dicle Üniversitesi programlarından birinde kayıtlı bulunan öğrencilerden, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen başka bir yükseköğretim kurumunun programlarında yaz öğretimi, özel öğrenci statüsü, Farabi ve Mevlana değişim programlarıyla öğrenim gören öğrenciler ile Uluslararası Değişim Programları kapsamında yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin, bu üniversitelerde alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet ve intibaklarıyla ilgili işlemlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu esaslar, Dicle Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu uygulama esaslarında geçen;

 1. Muafiyet; Daha önce alınmış ve başarılmış ders/derslerin yerine, kredi/AKTS ve içerik uyumuna göre müfredatta bulunan ders/derslerin denkliğinin kabul edilerek muaf edilmesi durumunu,
 2. İntibak İşlemi; Dicle Üniversitesi'ne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin daha önce Dicle Üniversitesi dahil herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan alıp başardığı ve muaf sayıldığı derslere göre devam edecekleri yarıyıl/yılı belirleme işlemini,
 3. Eşdeğer ders: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen dersi,
 4. Komisyon; İlgili Dekanlıkça/Müdürlükçe oluşturulan muafiyet ve intibak taleplerinin incelendiği en az üç üyeden oluşan komisyonu,
 5. Kurul; Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Kurulunu, Yönetim Kurulunu,
 6. Üniversite; Dicle Üniversitesi’ni ifade eder.

 

Başvuru esasları ve süresi

          MADDE 5- (1) Dicle Üniversitesi fakülte ve yüksekokullarına yeni kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptıkları yılda daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için eğitim-öğretimin başlangıcını izleyen on iş günü içerisinde başvurdukları takdirde, muafiyet istekleri ve intibak işlemleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır. Sonraki tarihlerde yapılacak muafiyet talepleri değerlendirilmeye alınmaz. Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı bulunan birimlerde ise ders muafiyet taleplerini 1.sınıfa geçtikten sonra eğitim-öğretimin başladığı günden itibaren on iş günü içerisinde yapabilirler.

 

(2) Öğrencilerin, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına verecekleri başvuru dilekçelerinde, daha önce almış olup başarmış oldukları hangi ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediklerini açıkça belirtmeleri ve dilekçe ekine daha önce öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış ders içerikleri ile not durum belgesini (transkript) eklemeleri gerekir.

 

(3) Öğrenciler, daha önce almış ve başarmış oldukları birden fazla derse karşılık muadil ders/derslerden muafiyet isteğinde bulunabilirler.

         (4) Tüm yükseköğretim programlarında Ortak Zorunlu Ders olarak okutulan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Yabancı Dil Dersleri hariç olmak üzere en çok on akademik yıl öncesine kadar alınıp başarılmış dersler için muafiyet talebinde bulunabilir.

         (5) Bitirme projesi için muafiyet talebinde bulunulamaz.

Muafiyet ve intibak esasları

MADDE 6- (1)Öğrenciler, muafiyet talepleri ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilip karara bağlanıncaya kadar muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

(2) İçeriğinin eşdeğer ve kredisinin/AKTS’nin aynı olması koşuluyla muafiyeti istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez.Ders içeriği yaklaşık yüzde seksen ve üzerinde uyumlu ise ders eşdeğer kabul edilir. Ayrıca, 1 (bir) kredi veya AKTS değerinde düşük olan derslerin de muafiyet talepleri ilgili birim yönetim kurulunca değerlendirip kabul edilebilir.

 

(3) ÖSYS, DGS, Özel Yetenek Sınavı ve Yurtdışından Öğrenci Kabul Kontenjanları sonucunda Üniversitemize yerleşen öğrencilerin daha önce öğrenim gördükleri / mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış oldukları kredi/AKTS ve içerikleri yönünden eşdeğer olan dersleri ile, öğrenci değişim programları (Erasmus, Farabi, Mevlana, Özel Statü) ve yaz öğretiminde başka yükseköğretim kurumlarında alınan eşdeğer dersin / derslerin öğrenim görülmüş olunan üniversitede başarılmış olması muafiyet talebi için yeterli olup, söz konusu derslerin başarı notları ve otomasyon ortamına aktarılma işlemi aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:

 1. 100’lü not sistemi uygulayan ve ders geçme notu 50 olup, 60’ın üzerinde olan derslerin notları geldikleri şekliyle,
 2. Üniversitemizin geçme notu altındaki geçer bir notla başarılmış olan derslerin başarı notları otomasyon sistemimize 60 olarak girilecektir,
 3. 4’lü/harfli not sistemi uygulayan üniversitelerde ise o üniversitenin geçer not olarak kabul ettiği harf notuna tekabül eden başarı notları aralığı (örneğin AA=90-100 aralığı olan 95) alınacaktır.
 4. Muaf edilen derslerin kredileri/AKTS’leri ve notları, üniversitemizde mezuniyet için gerekli olan asgari kredi/AKTS yüküne ve genel akademik not ortalamasına dâhil edilir.
 5. Öğrencinin, daha evvel öğrenim gördüğü üniversitede alıp başarmış olduğu, ancak kredisiz olduğu için “geçer”, “başarılı”, “yeterli”gibi terimlerle ifade edilen derslerin başarı notlarını belirtir onaylı bir belgeyi getirip teslim etmesi halinde getirdiği başarı notu, başarı notlarını belirtir belgeyi getirememesi durumunda ise notu 60 olarak otomasyona girilir.

 

(4) Ağırlıklı Genel Başarı Not Ortalamasına (AGNO) göre yapılan yatay geçiş ile gelen öğrencilerin intibakları geldikleri sınıfa, ÖSYS/DGS merkezi yerleştirme puanı (EK-1 Madde) ile yapılan yatay geçişlerde ise, eşdeğer programabaşvurması halinde geldikleri sınıfa, eşdeğer olmayıp farklı bir programa başvurması halinde ise intibakları bu yönerge hükümleri çerçevesinde ilgili komisyonlarca/kurullarca yapılır.

 

(5) Açık yükseköğretim programlarında yıllık olarak okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı Dil derslerini başarmış olan öğrenciler bu derslerin alınmış olduğu tarihe bakılmadan iki yarıyıl muaf sayılır.

(6) Öğrencilerin(Dikey Geçiş Sınavı “DGS” ile kayıt yaptıran öğrenciler hariç olmak üzere) üst yarıyıllara intibaklarının yapılabilmesi için; ortak zorunlu dersler de dâhil olmak üzere ikinci sınıfa intibak için birinci sınıfın kredilerinin/AKTS’lerinin toplamının %70’inden, üçüncü, dördüncü vebeşincisınıflara intibak için ise o dönemlere kadar olan toplam ders kredilerinin/AKTS’lerinin en az %70’inden muaf olmaları koşulu aranır. Ancak, üst yarıyıla/yıla intibakı yapılan öğrenciler kayıt yaptırdıkları programın en az bir yılını üniversitemizde okuyacak şekilde intibak ettirilirler.

 

(7) Dikey Geçiş Sınavı ile lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

(8) Yüzde yetmiş oranında muafiyeti sağlayamadığı için üst sınıfa intibakı yapılmayan öğrenciye ise derslerinin çakışmaması koşuluyla ve haftalık azami ders alma limiti dâhilinde muaf olduğu AKTS veya ulusal kredi miktarı kadar üstten ders verilebilir.

(9) Öğrenciler, muaf olunmayan alt yarıyıl /yıl derslerini öncelikle varsa birinci sınıftan başlamak üzere derslerin çakışmaması koşuluyla ve haftalık azami ders alma limiti dâhilinde alabilir.

(10) Muafiyet ve intibak sonuçlarına itirazlar, muafiyet işleminin kesinleşip Fakülte/Yüksekokul internet sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde yazılı olarak ilgili birime yapılır. Öğrenci, itiraz süresi içerisinde yeni bir ders ekleyemez, ancak daha evvel muafiyet talebinde bulunduğu derslerle ilgili vermiş olduğu belgelerde bir eksiklik varsa düzeltme/ekleme yapabilir. İlgili akademik birim, öğrencinin talebini veya itirazını değerlendirerek öğrenciden veya komisyondan kaynaklı varsa eksiklik/hatayı düzeltir ve itiraz sonucunu öğrenciye yazılı olarak bildirir.

 

(11) Başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları veya üniversitelerce düzenlenen karşılıkları kullanılabilir.

(12) Muafiyet hakkından feragat etmek isteyen öğrenci muafiyet iptalini istediği dersin/derslerin isminin yazılı olduğu dilekçeyi, muafiyet işleminin kesinleşip öğrenci otomasyonunda veya ilan panosunda ilan edildiği tarihten itibaren en geç beş işgünü içinde ilgili birime yapılır. Daha evvel muaf edilen dersin muafiyet iptali talebinde bulunan ve talebi kabul edilen öğrenci aynı ders için yeniden muafiyet talebinde bulunamaz.

(13) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.

(14) Lisansüstü derslerin muafiyet işlemleri ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve öğrenciye tebliğ edilir.

 

Muafiyet ve intibak ile ilgili işlemler

MADDE 7 – (1) Muafiyet işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından yürütülür. Muafiyet ve intibak ile ilgili Yönetim Kurulu ilgili danışmanlara verildikten sonra danışmanlar veya bölüm başkanın görevlendireceği öğretim elemanları tarafından öğrenci otomasyonuna işlenir veya öğrenciye bildirilir. Yönetim Kurulu Kararında öğrencinin daha önce almış olduğu dersin/derslerin kodu, adı, kredisi/AKTS’si ve başarı notu ile muaf olunan dersin dersin/derslerin kodu, adı, kredisi/AKTS’si ve başarı notu ile, varsa hangi yarıyıla/yıla intibak ettirildiği belirtilir.

 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 8- (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde karar almaya Üniversite Senatosu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 9- (1) Bu uygulama esasları 2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilere uygulanmak üzere Üniversitemiz Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10- (1) Bu uygulama esasları hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.