DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK - en

20.08.20219 Ağustos 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31563

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2017 tarihli ve 30086 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“t) Eşdeğer diploma programı: İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen diploma programlarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Protokollerle öğrenci kabul edilen programlara yönelik kontenjanlar için ek düzenlemeler yapılabilir, bu durumda uygulama usul ve esasları Senato tarafından düzenlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci, altıncı ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Değerlendirme sonucunda en az 60 puan almak gerekir. Enstitü yönetim kurulu kararı ile farklı bir puan belirlenebilir. İlgili anabilim dalının görüşü, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile tezsiz yüksek lisans programına öğrenci alımlarında değerlendirme sınavı yapılmayabilir. Bu durumda başarı değerlendirmesi 11 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılır.”

“(5) Adayların başvurduğu programın puan türünde lisans derecesi ile doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurularda ALES’ten en az 80 puan, tezsiz/tezli yüksek lisans ve yüksek lisans derecesiyle doktora/sanatta yeterlik programları için ise ALES’ten en az 60 puan veya GRE veya GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programı başvurularında ALES puanı istenip istenmeyeceği istenmesi durumunda en az kaç puan isteneceği ve etki oranı, ilgili anabilim dalının önerisi/enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayıyla kesinleşir. Güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz. Ancak bu anabilim/anasanat dallarına tezsiz/tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabulünde sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans derecesi ile doktora programlarına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Ayrıca güzel sanatlar fakülteleri ve konservatuar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanların sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı yerine sanatta yetenek sınavından en az 60/100 puan lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurularda ise sanatta yetenek sınavından en az 80/100 puan istenir. Bir tezli yüksek lisans, doktora ya da sanatta yeterlik programından mezun olup, ikinci eşdeğer program için başvuracak adaylardan ALES puanı istenmez. Bu gibi adaylar için ALES yerine, ilgili program için istenen ALES baraj puanı değerlendirmeye alınabileceği gibi yeni bir taban puan da Senato tarafından belirlenebilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için tıp fakültesi mezunlarının TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 60 puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların ise ALES’in sayısal kısmından 60 puana veya GRE ya da GMAT sınavlarından Senato tarafından belirlenen eşdeğer bir puana sahip olmaları gerekir. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurmak isteyen adayların DUS sınavından en az 50 ve ALES (Sayısal)’ten en az 60 puan almış olması gerekir. Veteriner Fakültesi mezunu olup, doktora programlarına başvurmak isteyen adayların VUS sınavından en az 50 ve ALES (Sayısal)’ten en az 60 puan almış olması gerekir.”

“(10) Üniversite-Sanayi-Toplum iş birliği kapsamında belirlenen kontenjanlara yapılacak başvurularda Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yukarıdaki kabul koşullarında düzenlemeler yapılabilir.”

“(11) Yaygın salgın hastalık, doğal afet ve benzeri durumlarda lisansüstü programlara öğrenci kabulünde (başvuru tarihleri de dâhil olmak üzere) hangi koşulların aranacağı veya hangi ölçütlerle lisansüstü programlara öğrenci kabul edileceği Enstitü Yönetim Kurulunun teklifi ve Senatonun onayı ile belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programı değerlendirmesi için ALES puanı istenmesi ve değerlendirme yapılması durumunda başarı notu %50 ALES, %30 AGNO/lisans, %20 değerlendirme puanlarının toplamından oluşur. ALES puanı istenmemesi ve değerlendirme sınavı yapılması veya tam tersi durumda ise %50 AGNO/lisans, %50 ise istenen diğer puanın etki oranı, ALES puanı istenmemesi ve değerlendirme sınavının da yapılmaması durumunda ise sadece lisans not ortalamasına göre yapılır. Adayın başarılı sayılması için başarı notunun en az 50/100 olması gerekir. Adayların puanlarında eşitlik olması halinde bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre karar verilir.”

“c) Doktora programı için başarı notu %50 ALES, %10 AGNO/lisans, %10 AGNO/yüksek lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Lisans mezuniyetleri yüksek lisans olarak sayılanlar için başarı notu %50 ALES/TUS/DUS, %20 AGNO/lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Temel tıp bilimlerinin doktora programları için başvurularda başarı notu %50 ALES/TUS/DUS/VUS, %20 AGNO/lisans, %20 değerlendirme ve %10 yabancı dil puanlarının toplamından oluşur. Adayların başarılı sayılabilmesi için en az 60/100 puan almış olmaları gerekir.” 

“h) Üniversite-Sanayi-Toplum iş birliği kapsamında belirlenen kontenjanlara yapılacak başvurularda enstitü anabilim dalı başkanlıklarının teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile yukarıdaki kabul koşullarında düzenlemeler yapılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Değerlendirme o döneme kadar alınmış derslerin not ortalamasına göre yapılır. Eşitlik halinde sırasıyla adayların ALES ve yabancı dil puanlarına bakılır.”

“(9) Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına yatay geçişler, tezli yüksek lisans programı için öğrenci kabulünde aranan şartlara göre yapılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Programlar arası başvurular enstitü yönetim kurullarınca belirlenen ayrıntılı akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü ve on sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Kredili lisansüstü dersler her bir yıl için güz ve bahar dönemi olmak üzere iki dönemde okutulur. Her dönemde okutulan derslerin toplamları en az 30 AKTS olmak zorundadır. Derslerin dönemleri eğitim-öğretim yılı başında belirlenir ve o yıl için değiştirilemez, ancak anabilim dalları aynı derslerin güz ve bahar dönemlerinde açılmasını talep edebilir. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 45 AKTS’lik ders alabilir. Fakat bu derslerin toplam kredisi 15 ulusal krediyi geçemez. Açılacak derslerin öğretim dili, programın dili ve/veya o programla ilgili olan bir başka dil ve lehçe olabilir.”

“(18) Tez, tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarının amacına yönelik olarak hazırlanan ve ilgili enstitü kurulunca belirlenen formatta yazılan bilimsel bir çalışmadır. Danışman, öğrencinin tezi ile ilgili çalışmalarını izleyebilmek amacıyla, her öğrenci için haftada bir saat danışmanlık saati belirler. Tezin yazım dili takip ettiği programın öğretim dilidir. Ancak farklı dil ve lehçede ders verilen programlarda tez, ilgili dil veya lehçede yazılabilir. Bu durumda, tez danışmanının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik kapsamında aranan şartları sağlamış olması (merkezi sınavı yapılmayan dil ve lehçeler için bu şart aranmaz) gerekir. Tezin yazıldığı dilde savunulması zorunludur.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Üniversite kadrosunda bulunan” ibaresi “Üniversitede görev yapan” olarak değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda yer alan “görev yapmakta olup” ibareleri “bulunan,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yarıyıl projesi dersinin kapsamı ve koşulları; danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir. Öğrenci yarıyıl projesini aldığı yarıyılda, yarıyıl projesine kayıt yaptırır, konusunu belirler, enstitü tarafından hazırlanan yazım kılavuzuna göre yarıyıl sonunda yazılı bir rapor oluşturur. Öğrenci, söz konusu rapora benzerlik oranını gösteren belge ekler ve raporu üç kopya olarak ilgili enstitüye iletilmek üzere anabilim/anasanat dalı başkanlığına verir. Yarıyıl projesinin benzerlik oranı ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Gerektiğinde benzerlik oranı güncellenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Tez savunma jürisinin kurulabilmesi için öğrenci, alanıyla ilgili olarak tek başına veya danışmanıyla birlikte hazırladığı bir ulusal ya da uluslararası konferans, kongre veya sempozyumda poster ya da sözlü olarak sunulmuş en az bir bildiri veya ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayıma kabul edilmiş/yayımlanmış bir bilimsel makale, patent ya da faydalı model hazırlama şartlarından birini yerine getirdiğini belgelemek zorundadır. İlgili enstitü yönetim kurulu, yeni koşullar belirleyebileceği gibi belirlenen koşullarda da düzenleme yapabilir veya bu koşulları uygulamayabilir.”

“Yüksek lisans tezi benzerlik oranı, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenen ayrıntılı akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde ilgili anabilim dalı başkanlığına dilekçe ile başvuruda bulunur. Dersi seçtiği halde mazeretinden dolayı yeterlik sınavının ertelenmesini talep eden öğrencinin yeterlik sınavı hakkı saklıdır, ancak yeterlik sınavı için başvuruda bulunmayan öğrenci başarısız sayılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Doktora tez savunma sınavında;

a) Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için alanıyla ilgili olmak koşuluyla Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), Ulakbim, Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen alan indeksleri veya diğer ulusal/uluslararası indekslerde taranan dergilerde yine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış olması (DOI-Dijital Object Identifier numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi koşulu aranır.

b) Fen Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisinin tez savunma sınavına girebilmesi için, tez konusu ile ilgili olmak koşuluyla SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index), Üniversitelerarası Kurul tarafından doçentlik başvurusunda kabul edilen alan indeksleri ve/veya Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer ulusal/uluslararası indeks/indekslerde taranan dergi/dergilerde belirlenen sayıda makale/makaleler yayımlamış olması (DOI-Dijital Object Identifier numarası almış çalışmalar yayımlanmış kabul edilir) gerekir. Tez danışmanları bu yayında ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi koşulu aranır.”

“(10) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme komiteleri sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, tez izleme komitesi konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde ve bu tarih itibarıyla (azami öğrenim süreleri de dikkate alınarak) en geç üç ay içerisinde öğrenci bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre yeni bir tez konusu belirler ve yeniden tez önerisi savunma sınavına girer. Bu süre içerisinde sınava girmeyen ya da başarısız olan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

(11) Onuncu fıkra kapsamında tez konusu değişen öğrenci en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Doktora tezi benzerlik oranı ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Sanatta yeterlik programlarında kayıtlı öğrencilerin, tez savunma sınavına girebilmeleri için, alanıyla ilgili olmak koşuluyla ilk yazarının kendisi olduğu en az bir adet makalesinin ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş olması veya danışmanı tarafından onaylanmış kişisel bir etkinlik, dinleti, performans, sergi, defile, çalıştay, proje gibi uygulamaları yapmış olması ön şart olarak aranır. Söz konusu yayında tez danışmanları ortak yazar olarak yer alabilir. İlgili yayında, Üniversitenin adının geçmesi şartı aranır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 62 – (1) Senato; ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun talebi üzerine engelli öğrenciler ile ilgili 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde gerekli düzenlemeleri yapma ve uygulama konusunda yetkilidir.”

MADDE 17 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2017

30086

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/2/2020

31030

2-

25/9/2020

31255