TAŞINMAZ İHALE İLANI

04.10.2021


DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

Taşınmaz İhale İlanı

1.       Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; aşağıdaki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2.       İhaleler, aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.

3.    Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde, uhdesinde ihale kalan istekli, ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

4.       İstekliler, ihale dokümanını Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacak 100,00 (yüzTL) bedel karşılığında, mesai saatleri içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istedikleri taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir.  İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 30’u olup, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

5.       İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları teklif zarfını en geç aşağıdaki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6.       Kiralama süresi 1 (bir) yıl olan taşınmazların kira bedeli, sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir.

7.     Kiralama süresi 3 (üç) yıl olan taşınmazların birinci yıl kira bedeli, sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksinin (YİTÜFE–oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında arttırılması suretiyle bulunacak bedeldir. Kesin Teminat ve İhale Karar Pulu üç yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

8.       Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhaleye katılabilme şartları:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, vezne alındısı veya süresiz teminat mektubu,

ç) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tarafından tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı’ndan ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kayıtları da eklenecektir. (Tüzel kişi olunması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan Üniversitemizce tahakkuk ettirilen (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi,


Dosya Ekleri

Ekleme TarihiAçıklamaİndir
10/4/2021Kiralama Ihalesi Yapilacak Tasinmaz Tablosu ekimİndir