TAŞINMAZ İHALE İLANI

11.09.2023


DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

 

Taşınmaz İhale İlanı

1. Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen ticari amaçlı olarak kullanılacak taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2.  İhaleler, tabloda belirtilen gün ve saatlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında bulunan (Hukuk Fakültesi zemin katı) İhale Odasında yapılacaktır.

3. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde, uhdesinde ihale kalan istekli, ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

4. İstekliler, ihale dokümanını Mühendislik Fakültesi ikinci katında bulunan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacak 150,00 (yüzelliTL) şartname bedeli karşılığında, mesai saatleri içerisinde Hukuk Fakültesi zemin katında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istedikleri taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir.  İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 30’u olup,  tabloda belirtilmiştir.

5. İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları teklif zarfını en geç tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Hukuk Fakültesi zemin katında bulunan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. Kiralama süresi 3 (üç) yıl olan taşınmazların birinci yıl kira bedeli ile kiralama süresi 1 (bir) yıl olan taşınmazın kira bedeli, sözleşmenin düzenlenmesinden önce peşin olarak ödenir.

7. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhaleye Katılabilme Şartları:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, vezne alındısı veya süresiz teminat mektubu,

ç) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi), tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noter onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri,

e) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tarafından tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Şartname bedeli ödendiğine dair belge, makbuz,

h) Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı’ndan ilk ilan tarihinden sonra alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kayıtları da eklenecektir. (Tüzel kişi olunması halinde ortakların her biri için ayrı ayrı verilecektir.)

ı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’ndan Üniversitemizce tahakkuk ettirilen (kira, elektrik, su, doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi,


Dosya Ekleri

Açıklamaİndir
Tablo-Ilan.İndir