Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Yönetmelik ve Yönergeler

T.C.
Dicle Üniversitesi

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

   Taşınmazlar Üzerinde Proje ve Bakım Onarım Uygulama Yönergesi

 

     BİRİNCİ BÖLÜM

                                                    Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

             BİRİNCİ BÖLÜM

 

MADDE-1 Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazlar üzerinde Proje ve Uygulama bakım ve onarımı ile ilgili usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Dayanak

 

(2) Bu yönerge, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44, 45, ve 47 inci maddeleri, 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Dicle Üniversitesi Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

(3) Bu Yönergenin uygulanmasında;

 

a) Üniversite: Dicle Üniversitesini,

b) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

c) Kampus: Dicle Üniversitesinin birden fazla biriminin bulunduğu bağımsız yerleşim alanını,

d) Başkanlık: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

e) Taşınmaz: Üniversite adına kayıtlı bulunan ve/veya yönetimi Üniversiteye bırakılmış olan arsa, arazi, orman, bina ve tesisleri

f) Yaklaşık maliyet komisyonu: Taşınmazların Üzerine yapılacak proje veya bakım onarım işlerinin tespit ve takdir etmekle görevli komisyonu,

g) İdare: Dicle Üniversitesi Rektörü

h) İhale yetkilisi: harcama yetkilisi.

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

TAŞINMAZLAR ÜZERİNE İNŞAAT YAPIMI

 

İhtiyacın Ortaya Çıkması

MADDE-2 Stratejik planda yıllar itibariyle gösterilen amaç ve hedefler doğrultusunda Gelen iş talebi Rektörlük Makamınca değerlendirilir. Uygun görülen talep Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına havale edilir.

 Ön İnceleme ve Fizibilite

MADDE-3 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından 2 kişi, Yapılacak taşınmaz üzerindeki binanın kullanıcısının yetkilisinden 1 kişi ve Emlak Müdürlüğünden 1 kişi ile İta Amirinden oluşmaktadır. (3) Talebin ön incelemesi ve uygulanabilirliği genel hatlarıyla değerlendirmek amacıyla taşınmazın yerinin belirlenmesinde Master Planı Hazırlamak, Alt yapı ( Kanalizasyon, Enerji Hatları, Yol DATA vb…) işlerine uygunluğu, Yapılacak olan taşınmazın kapalı alanı ve öğrenci kapasitesi durumu, Taşınmazın fakülte/Yüksekokul/meslek yüksekokul/ İdari Bina/sosyal bina bölümüne göre konumun yakınlığına bakılmalıdır. Taşınmazın konumu belirlendikten sonra mülke ait tapu bilgileri Dicle Üniversitesi Emlak Müdürlüğü’ den talep alınır.

Komisyon Kurulması ve Proje Hazırlanması

MADDE-4 Başkanlık biriminde işin özelliğine göre en az 3 kişilik yetkili personelle komisyon oluşturulur.  Zemin Etüdüne müteakip ihtiyaca göre proje hazırlanır.

Teknik Şartnamenin Hazırlanması

MADDE-5 Alımı yapılacak Yapım işleri ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterlerini gösteren teknik şartname birim tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dâhil edilir.

Yaklaşık Maliyet

MADDE-6 Fizibilite sonucunda yapılabilirliği tespit edilen yatırım talebinin yaklaşık maliyeti belirlenir ve onay belgesi hazırlanır.

İhale Usulünün Tespiti

MADDE-7 Alımı yapılacak Yapım işleri özelliğİ, yaklaşık maliyetine ve acili yetine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18.  maddesine göre ihale usulü tespit edilir.

İhale Dokumanın Hazırlanması

MADDE-8 Harcama birimi tarafından idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun) , yaptırılacak işin projesi,  teknik şartname,  standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır.          

İhale Onayının Alınması

MADDE-9 İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası alınır.( EKAP)

İhale İlanı ve İhale Komisyonun Oluşturulması

MADDE-10 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan verilir. İhale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir.  

İhalenin Gerçekleştirilmesi

MADDE-11 İhale günü aday veya isteklilerin verdiği teklifler mevzuatına uygun olarak değerlendirilerek, ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar alınır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin ihale kararını onaylaması üzerine ihale üzerine kalan isteklinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu’ndan teyit ettirerek ihale kararına eklenir.

Ön Mali Kontrol

MADDE-12 Harcama yetkilisince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42.maddesine göre sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girilmeden önce, Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesi-Yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen,  taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgeler iki nüsha işlem dosyası olarak  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir.

Sözleşme İşlemleri

MADDE-13 Sözleşmeye davet yazısı hazırlanır, gerekli belgeler yükleniciden talep edilir. ve sözleşme dosyası hazırlanır. Sözleşme dosyası incelenir, varsa eksiklikleri tamamlanır ve sözleşme imzalanır.

Yapı Denetim Sorumluların Belirlenmesi

MADDE-14 Yapı denetim heyeti en az 3 kişiden oluşturulur ve işin özelliğine göre belirlenir, görevlendirilir.

İş Yeri Teslimi

MADDE-15 Yükleniciye sözleşme eki teknik dokumanlar ile birlikte yapı denetim heyeti işin yapılacağı arazi yükleniciye teslim edilir.

Yapı Ruhsatı Müracaatı

MADDE-16 Uygulama projeleri zemin etüt raporu ve fenni mesul bilgileri hazırlanarak ilgili belediyeye gönderilir

Yapı Denetim ve Hak ediş İşlemleri

MADDE-17 İşin sözleşme ve ekleri ile mevzuata uygun olarak denetlenir ve hak ediş düzenlenir. Ödeme emri ve eki hak ediş dosyası incelenir varsa eksikliler tamamlatılır. İmzalanır ve ödemek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

Geçici Kabul İşlemleri

MADDE-18 İş bitimini müteakiben ve yüklenicinin dilekçesine istinaden işin geçici kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Geçici kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksikler tamamlatılarak tutanakla düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

Yapı Kullanım İzin Belgesi

MADDE-19 Yapım kullanım izin belgesi ilgili belediyeden alınır.

Borç Sorgulama ve Teminat İade İşlemleri

MADDE-20 Sosyal Güvenlik Kurumlarından ve ilgili vergi dairesinden yüklenicinin borç sorgulaması yapılır. İlgili kurumlardan gelen yazıya istinaden yüklenicinin borcu varsa yatırması sağlanır. Borcu bulunmaması halinde kesin teminatının yarısı yatırılır.

Kesin Kabul İşlemleri

MADDE-21 İş bitimi müteakiben gelen yazıya istinaden yüklenicinin dilekçesine istinaden işin kesin kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Kesin kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Kesin kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksiklikler tamamlatılarak tutanak düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

Borç Sorgulama ve Teminat İade İşlemleri

MADDE-22 Sosyal Güvenlik Kurumundan ve ilgili vergi dairesinden yüklenicinin borç sorgulaması yapılır. İlgili kurumlardan gelen yazıya istinaden yüklenicinin borcu varsa yatırması sağlanır.Borcu bulunmaması halinde kesin teminatın kalan yarısı da iade edilir.

 

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

                       TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ BİNALARIN BAKIM-ONARIMI

 

 

 

İhtiyacın Ortaya Çıkması

 

MADDE-23 Gelen iş talebi Rektörlük Makamınca değerlendirilir. Uygun görülen talep havale edilir.

 

Ön İnceleme ve Fizibilite

 

MADDE-24 Talebin ön incelemesi ve uygulanabilirliği genel hatlarıyla değerlendirilerek fizibilite çalışması yapılır

 

Komisyon Kurulması ve Proje Hazırlanması

MADDE-25 Başkanlık biriminde yetkili personelle komisyon oluşturulur.

 

Teknik Şartnamenin Hazırlanması

MADDE-25 Alımı yapılacak Yapım işleri ilgili işin özelliğini, ayrıntı ve şartları ile kriterlerini gösteren teknik şartname birim tarafından hazırlanır veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 48. maddesine göre hazırlattırılarak ihale dokümanına dahil edilir.

 

Yaklaşık Maliyet

MADDE-26 Fizibilite sonucunda yapılabilirliği tespit edilen yatırım talebinin yaklaşık maliyeti belirlenir ve onay belgesi hazırlanır.

 

 İhale Usulünün Tespiti

MADDE-27 Alımı yapılacak Yapım işleri özelliği ve türüne göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 18.  maddesine göre ihale usulü tespit edilir.

 

İhale Dokumanın Hazırlanması

MADDE-28 Harcama birimi tarafından idari şartname, sözleşme tasarısı (4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu 6/b maddesine uygun) , yaptırılacak işin projesi,  teknik şartname,  standart formlar ile gerekli diğer belge ve bilgiler bulunan ihale dokümanı hazırlanır.   

 

İhale Onayının Alınması

MADDE-29 İhalesi yapılacak işe ait olarak düzenlenen yaklaşık maliyet cetveli ile ihale dokümanları onay belgesine eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Bu onaya müteakip Kamu İhale Kurumu’ndan ihale kayıt numarası alınır.

 

İhale İlanı ve İhale Komisyonun Oluşturulması

MADDE-30 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 13. maddesinde belirtilen sürelere uyulmak şartıyla ihale konusu iş için ilan verilir. İhale yetkilisi tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 6. maddesine göre ihale komisyonunu kurulur. İhale komisyonu üyelerine, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla, ihale işlem dosyasının birer örneği verilir.     

 

İhalenin Gerçekleştirilmesi

MADDE-31 İhale günü aday veya isteklilerin verdiği teklifler mevzuatına uygun olarak değerlendirilerek, ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar alınır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisinin ihale kararını onaylaması üzerine ihale üzerine kalan isteklinin, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu’ndan teyit ettirerek ihale kararına eklenir.

 

Ön Mali Kontrol

MADDE-32 Harcama yetkilisince 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 42.maddesine göre sözleşme imzalanmadan ve idare taahhüt altına girilmeden önce, Ön Mali Kontrol İşlem Yönergesinin-Yönetmeliğinin10.maddesinde belirtilen parasal limitleri geçen,  taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile bunlara ilişkin bilgi ve belgeler iki nüsha işlem dosyası olarak  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına Gönderilir.

 

Sözleşme İşlemleri

MADDE-33 Sözleşmeye davet yazısı hazırlanır, gerekli belgeler yükleniciden talep edilir. ve sözleşme dosyası hazırlanır. Sözleşme dosyası incelenir, varsa eksiklikleri tamamlanır ve sözleşme imzalanır.

 

 

Yapı Denetim Sorumluların Belirlenmesi

MADDE-34 Yapı denetim heyeti en az 3 kişiden oluşturulur ve işin özelliğine göre belirlenir, görevlendirilir.

 

 

İş Yeri Teslimi

MADDE-35 Yükleniciye sözleşme eki teknik dokumanlar ile birlikte yapı denetim heyeti işin yapılacağı arazi yükleniciye teslim edilir.

 

Yapı Denetim ve Hak ediş İşlemleri

MADDE-37 İşin sözleşme ve ekleri ile mevzuata uygun olarak denetlenir ve hak ediş düzenlenir. Ödeme emri ve eki hak ediş dosyası incelenir varsa eksikliler tamamlatılır. İmzalanır ve ödemek üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

 

Geçici Kabul İşlemleri

MADDE-38 İş bitimini müteakiben ve yüklenicinin dilekçesine istinaden işin geçici kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Geçici kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Geçici kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksikler tamamlatılarak tutanakla düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

 

 

 

 

Kesin Kabul İşlemleri

MADDE-39 İş bitimi müteakiben gelen yazıya istinaden yüklenicinin dilekçesine istinaden işin kesin kabule hazır olduğu tespit edilerek tutanağa bağlanır. Kesin kabul komisyonu teşkil edilerek ilgililere görevleri tebliğ edilir. Kesin kabul işlemleri gerçekleştirilerek varsa eksiklikler tamamlatılarak tutanak düzenlenir. Tutanakta eksik varsa giderilir ve onaylanır.

 

Borç Sorgulama ve Teminat İade İşlemleri

MADDE -40 Sosyal Güvenlik Kurumundan ve ilgili vergi dairesinden yüklenicinin borç sorgulaması yapılır. İlgili kurumlardan gelen yazıya istinaden yüklenicinin borcu varsa yatırması sağlanır. Borcu bulunmaması halinde kesin teminatın kalan yarısı da iade edilir.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

MADDE-41 Tereddütlerin giderilmesi, Yürürlük ve Yürütme

 

            Tereddütlerin giderilmesi

 

(1) Bu Yönerge uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yetkilidir.

 

Yürürlük

 

(2) Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Üst Yöneticisi onayladığı takdirde yürürlüğe girer

 

            Yürütme

(3) Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.