Yapı İşleri Daire Başkanlığı
Get Adobe Flash player
 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Görev Yetki ve Sorumluluklar Yönergesi

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Görev Alanı, Tanımlar

AMAÇ

Bu Yönergenin amacı;  Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM

Bu yönerge Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve organlarının kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

DAYANAK

Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'inci maddesine göre  kurulan  idari teşkilatların  kuruluş  ve  görevlerine  ilişkin  esasları  düzenleyen  124  sayılı  Yükseköğretim  Üst Kuruluşları  ile  Yükseköğretim  Kurumlarının  İdari  Teşkilatı  Hakkında  Kanun  Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır

GÖREV ALANI

Dicle Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığının Görev Alanına Giren Konular;


1. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünce gerçekleştirilecek her türlü inşaat ile ilgili teknik
hizmetleri yürütmek,
2. Üniversitemizde yapılacak inşaatların durumunu izlemek, fiziki gerçekleşmelerini değerlendirmek,
3. Yapı-tesis ve büyük onarım işlerinin proje ve keşiflerinin hazırlanması,
4. Yapı-tesis büyük onarım işlerinin ihalesini yapmak,
5. Sözleşme yapmak işe başlatmak,
6. Mühendislik ve kontrollük hizmetlerini yerine getirmek,
7. İmar Kanunu gereğince resmi kurumlarda yazışma yapmak,
8. Hizmet binalarının küçük onarım ve işletmesi ile ilgili teknik hizmetleri vermek,
9. Hizmet binalarının çevresindeki yeşil alanları düzenlemek ve bakımını yapmak,
10. Üniversitemizdeki her türlü yardımcı hizmetler ile ilgili görevleri yerine getirmek.


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Üniversitemizin; kendi mülkiyetine, maliye hazinesine ve diğer mülkiyetlere kayıtlı arsa ve arazileri üzerindeki eğitim-öğretim, sağlık, beslenme, barınma, kültür ve spor hizmetlerinin ifasına yönelik olarak;
• Yatırım programlarının hazırlanmasını,
• Mevcut olan kapalı ve açık alanlara ilaveten ihtiyaçlar doğrultusunda, açık spor tesisleri dahil yeni bina ve bloklar yapılmasını,
• Mevcut bina ve blokların tadilat ve büyük onarımları ile küçük onarımlarını,


TANIMLAR

DAİRE BAŞKANININ GÖREVLERİ

Dairenin yöneticisi ve temsilcisidir. Dairenin harcama yetkilisi olup stratejik plan çerçevesinde dairesinin bütçesini hazırlar ve Rektörlüğe sunar. Dairede çalışan bütün görevliler üzerinde genel yönetim, denetim, iş bölümü yapma, çalışma düzeni kurma, yetiştirme, hizmet içi eğitimi sağlama görev ve yetkilerine sahiptir. Bu görev ve yetkilerini genel yönetim ilkeleri doğrultusunda ve bu yönerge hükümlerine göre yürütür. Buna göre;
• Dairesine ait görevlerin mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, görev alanına giren konularla ilgili gerekli işleyişi sağlamak.


• Teknik ve İdari şubelerin uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak,
• Personelin izin ve işlerini planlamak ve zamanında kullanılmasını sağlamak,
• Personelin iş tutumu ve davranışlarını takip edip değerlendirmesini yapmak,
• Dairenin görevleri ile ilgili toplantılara katılmak,
• Daire başkanı kendisine verilen görevlerin düzenli, verimli sür' atli ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinden Rektör ve Genel sekreterliğe karşı sorumludur.

DAİRE BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Daire başkanının görevlerini ifasında yardımcısı olup daire başkanının olmadığında onun görev ve sorumluluklarını yerine getirir. Teknik ve İdari Şube Müdürlüklerinde işlerin yürütülmesinin takibini yapmak, koordinasyonu sağlamak.

TEKNİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Dicle Üniversitesi alt ve üst yapılarında Dicle Üniversitesi Rektörlüğü imkânları ve bağlı personel ile yapılabilecek olan tamirat, bakım ve onarım işlerini yerine getirir.

• Dicle Üniversitesinin yapılması gerekli tamir bakım ve onarım işlerini yürütmek, her türlü arıza ile ilgili envanter kayıtları tutmak, arıza ,istatistiklerini oluşturmak, tekrarlayan arızaların asıl nedenlerini araştırmak.
• Dicle Üniversitesi birimlerindeki sıhhi tesisat, kanal, kanalizasyon sistemlerinin bakım ve onarımını yürütmek,
• Dicle Üniversitesi birimlerindeki telefon santralleri, haberleşme sistemlerinin düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,
• Sorumluluk alanlarında Teknik şube müdürlüğü imkânlarıyla yapılamayacak işleri Daire Başkanlığına iletmek,
• Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan aldığı müdürlüğüne yönlendirilmiş görevi müdürlüğüne bağlı elemanlara dağıtarak yapılmasını sağlamak,
• Şube Müdürlüğü'nde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirilen günlük işleri takip etmek, günlük planlar doğrultusunda Şube Müdürlüğü'nde çalışanları görevlendirmek,
• Şube Müdürlüğü personelinin işe devamlılığını izlemek ve günlük faaliyetlerle ilgili olarak astlarıyla yapılacak toplantıları düzenlemek,
• Dicle Üniversitesi birimlerinden Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde gelen talep, öneri ve şikayetleri değerlendirmek, Daire Başkanı'na sunmak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
• Şube Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak, Şube Müdürlüğü ile ilgili her türlü evrakın dosyalanmasını sağlamak,
• Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen günlük faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılmak,
• Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak kurum dışı kişilerden, kurum ve kuruluşlardan, Daire Başkanı'nın talimatları doğrultusunda bilgi, evrak ve doküman talebinde bulunmak,
• Astların çalışmalarını, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek, Astlarının özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek, kişisel, sosyal ve sağlık sorunları ile ilgilenmek,
• Astlarının işlerine ilişkin araç-gereç, malzeme ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,
• Amirinin verdiği Teknik şube Müdürlüğü ile ilgili diğer görevleri yerine getirmek.

 

İDARİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI


Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı'ndan aldığı talimatlar doğrultusunda ve ilgili mevzuat uyarınca; Dicle Üniversitesi'nin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü sorumluluğu kapsamı dışında kalan tüm mevcut yapılarının onarımının ve yapılmakta olan inşaatlarının uygunluğunun kontrol edilmesinde Daire Başkanı'na yardımcı olmak. Dicle Üniversitesi bünyesinde mevcut yapıların onarım ve bakımları ile yeniden yapılması gereken yapıların programa alınmasında, projelerinin üretiminde, yaklaşık maliyetlerin hesaplanarak ihale edilme aşamasına getirilmesi ve hakediş hesaplarının incelenmeleri konularında Yapı İşleri Daire Başkanı'na yardımcı olmak.

• Şube Müdürlüğü ile ilgili Kurum içi ve Kurum dışı yazışmaların hazırlanmasını sağlamak,
• Şube Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili çeşitli evrakın ve dokümanın hazırlanmasını sağlamak,
• Şube Müdürlüğü'nü ilgilendiren konularda, Kurum içi ve/veya Kurum dışı ilgili kişilerle, kurumlarla ve kuruluşlarla telefon, fax veya bilgisayar ortamında iletişimin kurulmasını sağlamak,
• Şube Müdürlüğü personelinin işe devamlılığını izlemek ve günlük faaliyetlerle ilgili olarak astlarıyla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek,
• Şube Müdürlüğü ile ilgili inşaatları devam eden tüm yapı işlerinin seviyeleri, ödeme durumları ve ödenekleri ile ilgili kayıtları tutmak,
• İnşaatların hakedişlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde doğru olarak hazırlanmasını sağlamak,
• Dicle Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'ndan aldığı müdürlüğüne yönlendirilmiş görevi müdürlüğüne bağlı elemanlara dağıtarak yapılmasını sağlamak,
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen günlük faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılmak,
• Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında yapılması gereken inşaat faaliyetlerinin programlanmasında ve yıllık programların hazırlanmasında Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na yardımcı olmak,
• İhale edilecek inşaatların yaklaşık maliyetlerinin tespit edilmesinin temini ile günün geçerli Kanun, Yönetmelik ve Şartnamelerine uygun olarak ihale edilme aşamasına getirilmesini sağlamak,
• Şube Müdürlüğü'nü ilgilendiren tüm inşaatların proje bilgileri, inşaat alanları ve mahal listelerini tespit etmek ve kayıtlarını tutmak,
• Şube Müdürlüğü'nü ilgilendiren kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri düzenli olarak incelemek. İlgili kanunlarda, tüzüklerde ve yönetmeliklerde meydana gelen değişiklikler konusunda Daire Başkanı'na bilgi vermek.
• Dicle Üniversitesi birimlerinden Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde gelen talepleri değerlendirmek Daire Başkanlığının onayına sunmak, yanıtlamak ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
• Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında Dicle Üniversitesi birimlerinden gelen görüşleri, önerileri ve şikâyetleri Daire Başkanı'na bildirmek ve uygun bulunanların yerine getirilmesini sağlamak,
• Şube Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili olarak Kurum dışı kişilerden, kurumlardan ve kuruluşlardan Daire Başkanı'nın talimatları doğrultusunda bilgi, evrak ve doküman talebinde bulunmak.
• Şube Müdürlüğü'nde yürütülen işlerle ilgili günlük faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirilen günlük işleri takip etmek, Günlük planlar doğrultusunda Şube Müdürlüğü'nde çalışanlarını görevlendirmek,
• Astlarının çalışmalarını, birbirleri ile olan ilişkilerini ve verilen görevleri yerine getirip getirmediklerini denetlemek,
• Şube Müdürlüğü personelinin işe devamlılığını izlemek ve günlük faaliyetlerle ilgili olarak astlarıyla yapılacak toplantıları düzenlemek ve yürütmek,
• Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen günlük faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen toplantılara katılmak,
• Astlarının özlük haklarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek, kişisel, sosyal ve sağlık sorunları ile ilgilenmek,
• Astlarının işlerine ilişkin araç-gereç, malzeme ve çalışma koşullarına ilişkin talepleri ile ilgilenmek,
• Amirinin verdiği müdürlüğünün hizmet alanına giren diğer görevleri yerine getirmek.

 

ELEKTRİK MÜHENDİSİ


Kampus genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, çevre ve yol aydınlatma tesisleri, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, Asansör tesisleri gibi hizmetler Elektrik mühendisinin görev alanına girer. Buna göre; 
• Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak.
• Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak.
• Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerini hazırlamak. 
• Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, gerekli manevraları planlamak ve uygulatmak.
• Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak, ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak.
• Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak.
• İşletme ve bakım işleri ile görevli personelin mesai içi ve dışı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak.
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak.
• Yapılan işler ile ilgili gerekli hak edişlerini ilgili mevzuatlara uygun hazırlamak.
• Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
• Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak.
• Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip teminini sağlamak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
• Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması.
• Projelerin yükleniciye teslimi.
• Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi.
•İlave işlerin idareye zamanında bildirilmesi.
• İmalat değişimlerinin idareye bildirilmesi.
• İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması.
• İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte idareye bildirilmesi.
• Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve idareye bildirilmesi.
• Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi.

ELEKTRİK TEKNİKERİ


Kampus genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, Asansör tesisleri gibi hizmetlerin yürütülmesinde elektrik mühendisleri ile elektrik teknisyenleri arasında görev yapar. Elektrik mühendisi ile koordineli olarak gerekli çalışmalara katılır. Buna göre;
• Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak.
• Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerinin hazırlanmasında yardımcı olmak. 
• Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumlularının belirlediği manevraları uygulamak.
• Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakım planlarına uygun çalışmalar yapmak.
• İşletme ve bakım işleri ile görevli teknisyenlerin mesai içi ve dışı veya vardiyalı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak, ve gerektiğinde bu çalışmalarda görev almak.
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak ve birim amirlerine sunmak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak.
• Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerinin hazırlanmasında ve, gerekli teknik şartnamelerin hazırlanmasında elektrik veya elektrik ve elektronik mühendislerine yardımcı olmak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği ve görev alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Hizmet alanına giren işler için gerekli malzeme ihtiyacını belirleyip amirlerine bildirmek. 
• Dicle Üniversitesi merkez veya taşra yerleşkelerinde ve bağlı tüm birimlerdeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde, telefon ve haberleşme sistemlerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek. Gerekli hallerde doğrudan müdahale etmek.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.

 

ELEKTRİK TEKNİSYENİ


Kampus genelindeki elektrik tesislerinde görev almak, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesislerinin arızalarının giderilmesi gibi hizmetlerin yürütülmesinde elektrik mühendisleri ile elektrik teknikerlerine bağlı çalışır. 
• Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak kontrol mühendisine haber vermek, yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazmak. 
• Hizmet alanına giren konularda gerekirse mesai içi veya mesai dışı, gerektiğinde vardiyalı çalışmalara katılmak, bu çalışmalar ile ilgili gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 
• Çalışılan yerin ve çalışma alet ve avadanlıklarının, ölçü aleti ve aygıtların düzen ve temizliğini sağlamak. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak.
• Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.
• Yerleşke içindeki bütün alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesislerinde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak.
• Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak. 
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.

 

ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSİ


Kampus genelinde elektrik ihtiyacının karşılanması amacı ile kullanılan mevcut veya yeni yaptırılacak tesisler, çevre ve yol aydınlatma tesisleri, bina iç tesisatları, paratoner ve topraklama gibi güvenlik tesisleri, Asansör tesisleri, kablolu veya kablosuz haberleşme tesisleri, bina içi veya bina dışı bilgisayar ağları, fiber optik, koaksiyel kablolama telefon ve telsiz sistemleri gibi hizmetler Elektrik ve Elektronik mühendisinin görev alanına girer. Buna göre; 
• Kampus genelinde enerji ihtiyacını karşılayan mevcut tesislerin işletme, bakım ve yenilenmesi işlerinde görev almak.
• Telefon santrallerinin planlanması bakım ve işletilmesi, numaralandırma planlarının hazırlanmasını, telefon kablo tesis ve bakım-onarımlarını sağlamak.
• Telsiz haberleşme sistemlerini tasarlamak, bakım ve işletmesini sağlamak.
• TV veya kablo TV, ses iletimi video konferans sistemlerini planlamak, yaptırılmasını sağlamak, bakım ve işletmesi işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
• Hizmet binalarında bilgisayar ağları için gerekli yatay kablolama ve kampus genelinde omurga (fiber optik, yüksek frekans kablolama ve mikrodalga-radyolink) sistemlerini planlamak ve projelendirmek, kullanılacak teknolojileri belirlemek, kullanılacak aktif cihazların (anahtar, yönlendirici, köprü, ateşduvarı, ulaşım aygıtları ve teknolojileri (ISDN, xDSL, SDH, ATM, METROETHERNET, WIFI, WiMax gibi ) tespit etmek, en ekonomik ve verimli biçimde kullanılmasını sağlamak, arızalara en kısa sürede müdahale edilmesini sağlamak.
• Hizmet alanına giren tüm sistem ve aygıtlarda gerekli ölçümlerini yapmak, standartlara uygun ve verimli çalışmalarını sağlamak.
• Yangın ihbar sistemleri, kameralı güvenlik sistemleri, kart okuyuculu bariyer sistemleri, akıllı bina sistemlerinin tasarlanması, proje ve planlarının yapılması, temini ve montaj işlemleri ile bakım, işletme ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak.
• Bina ve çevre aydınlatma tesislerini planlamak, bakım ve işletmesini yaptırmak.
• Yeni yapılacak tesislerin plan ve projelerini hazırlamak. 
• Elektrik tesislerinde işletme ve bakım sorumluluğunu üstlenmek, gerekli manevraları planlamak ve uygulatmak.
• Elektrik enerjisinin dağıtımı ve kullanımında gerekli tasarruf ve emniyet tedbirlerini araştırmak, ve bunları rapor halinde amirlerine sunmak.
• Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak.
• İşletme ve bakım işleri ile görevli personelin mesai içi ve dışı çalışmalarını koordine etmek, gerekli ekipleri oluşturmak.
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak.
• Yapılan işler ile ilgili gerekli hak edişlerini ilgili mevzuatlara uygun hazırlamak.
• Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
• Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
• Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
• Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması.
• Projelerin yükleniciye teslimi.
• Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi.
•İlave işlerin idareye zamanında bildirilmesi.
• İmalat değişimlerinin idareye bildirilmesi.
• İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması.
• İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte idareye bildirilmesi.
• Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve idareye bildirilmesi.
• Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ


Kampus genelinde Bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve sistemlerin kullanılması konularında çalışmak, sistemleri ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve alımı işlerinde çalışmak, ağ ihtiyaçlarının belirlenmesi, bina içi veya bina dışı bilgisayar ağları, fiber optik, koaksiyel kablolama ve ağ sistemleri gibi hizmetler Bilgisayar mühendisinin görev alanına girer. Buna göre; 
• Üniversite genelinde bilgisayar sistemleri ve yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi, planlanması ve alımı işlerinde çalışmak. Gerekli yazılımları hazırlamak veya hazırlanmasını sağlamak.
• Bilgisayar ağı ihtiyaçlarını belirlemek, gerekli ağ tasarımının, proje ve planlarının hazırlanması işlerinde çalışmak.
• Mevcut sistemlerin bakım ve işletmesini sağlamak, periyodik bakımları planlamak ve uygulamak, bunlarla ilgili yönetmelik ve iş planlarını hazırlamak; bunları uygulamak ve uygulatmak.
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak.
• Yapılan işler ile ilgili gerekli hak edişlerini ilgili mevzuatlara uygun hazırlamak.
• Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
• Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
• Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda teknolojik gelişmeleri takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
• Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması.
• Projelerin yükleniciye teslimi.
• Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi.
•İlave işlerin idareye zamanında bildirilmesi.
• İmalat değişimlerinin idareye bildirilmesi.
• İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması.
• İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte idareye bildirilmesi.
• Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve idareye bildirilmesi.
• Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi.

 

MİMAR


     Her çeşit yapının, kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, estetik ilkeleri göz önünde bulundurarak tasarımını yapmak, yapımını denetlemek, bir mekanın( bina, büro, kantin, sportif tesisler, yemekhane gibi her türlü hizmet alanı) veya çevrenin kullanım ihtiyaçlarına göre ve ekonomik olanakları dikkate alarak sanat ilkelerine uygun biçimde düzenlemek ve döşemek, doğa ve çevrenin insanın ihtiyaçlarını en iyi karşılayabilecek biçimde ekonomik, işlevsel, ekolojik ve estetik ölçülere uygun olarak planlanması, düzenlenmesi, korunması ve geliştirilmesi konularında çalışmak Mimarın çalışma alanına girer.  Buna göre;

• Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 
• Yapılacak bina ve her türlü tesisin imar planına veya ilgili yönetmeliklere uygun olup olmadığını incelemek. 
• Yapıyı kullanacak kişilerin isteklerini, görüşlerini belirleyerek bütçe olanaklarına uygun tasarımları yapmak. 
• Yapılacak tesisler ile ilgili son durum şeklini gösteren maketler hazırlamak, üç boyutlu plan, proje ve resimler ile göstermek. 
• Yapılacak binanın statik, sıhhi tesisat ve elektrikle ilgili işlemlerini inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile birlikte oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak. 
• Binaların ve mekânların kullanıcılarının isteklerini ve kullanım ihtiyaçlarını saptamak. 
• Mekanda yapılması gereken değişiklikleri ve konulacak eşyaları tasarlamak. 
• İhtiyaç duyulan dekorasyon malzemeleri ve mobilyaların, halı ve perdelerin belirlenmesi ve yerleştirilmesini sağlamak. 
• Topluma açık yeşil sahaların, spor ve oyun alanlarının, spor sahalarının düzenlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
• Arazi kullanımının çevreye uygunluğunu değerlendirmek.
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak.
• Metraj cetvelleri, keşif ve pursantaj listelerini hazırlamak, gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği v meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
• Meslek içi eğitimlere katılmak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
• Mimar; ulusal ve uluslar arası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da, bu düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.
• Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması.
• Projelerin yükleniciye teslimi.
• Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi.
•İlave işlerin idareye zamanında bildirilmesi.
• İmalat değişimlerinin idareye bildirilmesi.
• İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması.
• İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte idareye bildirilmesi.
• Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve idareye bildirilmesi.
• Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi.

 

İNŞAAT MÜHENDİSİ


Betonarme ve çelik yapılar, karayolu, yaya yolları, köprü, tünel ve yeraltı galerileri, duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini, sulama, su arıtım tesisleri gibi yapıları tekniğe, ilgili yasa ve yönetmeliklere, uygun ve ekonomik olarak tasarlamak, statik hesaplarını yapmak ve yapım çalışmalarını denetlemek İnşaat Mühendisinin çalışma alanına girer. Buna göre; 
• Yapılması istenen yapının, inşaat alanına uygun olup olmadığını incelemek, mühendislik hesapları yapmak, bunlarla ilgili projeler hazırlamak, gerekli malzeme ve donanımı hesaplamak. 
• İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamak.
• Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. 
• Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
• Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak , gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği ve meslek alanına giren işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak.
• Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
• Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
• Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması.
• Projelerin yükleniciye teslimi.
• Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi.
•İlave işlerin idareye zamanında bildirilmesi.
• İmalat değişimlerinin idareye bildirilmesi.
• İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması.
• İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte idareye bildirilmesi.
• Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve idareye bildirilmesi.
• Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi

İNŞAAT TEKNİKERİ


Betonarme ve çelik yapılar, karayolu, yaya yolları, köprü, tünel ve yeraltı galerileri, duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini, sulama, su arıtım tesisleri gibi yapıları tekniğe, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun yapım çalışmalarını denetleme işlerinde İnşaat Mühendisi ile koordineli olarak çalışmak İnşaat teknikerinin görev alanına girer. Buna göre; 
• İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlamasında görev almak.
• Hizmet alanına giren konularda mühendisin verdiği plan ve projeleri uygulamak veya uygulatmak. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kontrol mühendislerine yardımcı olmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde görev almak.
• metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, mühendisle beraber gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Amirlerinin verdiği işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.

İNŞAAT TEKNİSYENİ

İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürütmek İnşaat teknisyeninin görevidir. Buna göre; 
• İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek.
• Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak İnşaat mühendisine veya İnşaat teknikerine haber vermek, inşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazmak. 
• Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak.
• Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.
• Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde inşaat mahallinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak.

MAKİNA MÜHENDİSİ

Her türlü mekanik sistemin, gaz ve buhar türbinlerinin, pistonlu kompresörlerin, soğutma, ısıtma, havalandırma-iklimlendirme sistemlerinin, elektromekanik taşıyıcıların (asansör, yürüyen merdiven gibi )belirli ölçütler çerçevesinde tasarımını yapmak, geliştirmek, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kurmak, geçerli fiziksel kurallar içinde test etmek Makine Mühendisinin çalışma alanına girer. Buna göre; 
• Mekanik ve tesisat projeleri, iklimlendirme, ısıtma, soğutma sistemleri morg yapımı gibi ilgili işlere ait proje ve ihale dosyası hazırlamak.
• Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesini sağlamak. 
• Isı yalıtımı ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili çalışma ve planlamaları yapmak, bunları rapor halinde amirlerine sunmak.
• Hizmet alanına giren konularda gerekli plan ve projeleri yapmak. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlerin uygulanmasını sağlamak.
• Yapılan hizmetler ile ilgili gerekli raporları hazırlamak.
• Yapımı süren işlerde kontrollük ve denetim hizmetlerinde bulunmak, geçici işgal, geçici ve kesin kabul işlemlerinde çalışmak.
• Metraj cetvellerini hazırlamak, keşif ve pursantaj listelerini, fiyat analizi ve tutanaklarını hazırlamak , gerekli teknik şartnameleri hazırlamak.
• Hizmet alanına giren işler ile ilgili gerekli toplantılara katılmak, komisyonlarda görev almak.
• Amirlerinin verdiği ve meslek alanına işleri uygulamak veya uygulatmak.
• Astlarının yaptığı işlerin takibini yapmak, gerekli planlama ve organizasyonu sağlamak, vardiyaları düzenlemek.
• Gerekli durumlarda ekiplerin eğitimini sağlamak. Meslek içi eğitimlere katılmak.
• Hizmet alanına giren işler için ihtiyaç duyulan malzeme, alet ve avadanlıkları belirleyip teminini sağlamak.
• Meslek alanına giren konular ile ilgili yasa, yönetmelik ve meslek ahlak kurallarına uygun hizmet üretmek veya üretilmesini sağlamak.
• Meslek alanına giren konularda her türlü gelişmeyi takip etmek, mevcut veya yeni yaptırılacak tesislerin verimli ve ekonomik kullanımına yönelik gelişmeleri uygulamak.
• Ruhsat ve yapım kullanım izin belgelerinin alınması.
• Projelerin yükleniciye teslimi.
• Elektrik, su ve doğalgaz gibi işlemlerin aboneliklerinin takibi.
•İlave işlerin idareye zamanında bildirilmesi.
• İmalat değişimlerinin idareye bildirilmesi.
• İlave iş artışı onarımının ve mukayesenin zamanında yapılması.
• İlave iş artışının zamanında gerekçesiyle birlikte idareye bildirilmesi.
• Süresinde tamamlanmayan işle için gerekli olan tedbirlerin alınması ve idareye bildirilmesi.
• Geçici ve kesin kabul işlemlerinin zamanında yapılması için yüklenicinin ikaz edilmesi

MAKİNA TEKNİKERİ

Yatırım programı çerçevesinde ihalesi tamamlanıp sözleşmesi yapılan işlerin, yapılan sözleşme çerçevesinde yer teslimi, işe başlama tutanağı, sgk bildirimi, bölge çalışma müdürlüğüne bildirimi, kalkınma bakanlığına bildirimi, yapımının takibi ve denetim işlerinin yürütülmesi
Hakedişlerinin hazırlanması
 Sözleşme hükümlerine göre yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabullerinin yaptırılması işleri
İncelenmesi tamamlanmış işlerin en son duruma göre varsa mahsuplaşma işlerinin yürütülmesi
 Kesin teminatların iadesi ve iş deneyim belgelerinin verilmesinin sağlanması işlerinin yürütülmesi
 Bütçe harcamalarında ödenek durumlarını kontrol ederek ödenek üstü harcama yapmamak.
  Her türlü ihale komisyonunda görev alma
 Kabul işlemlerinde görev alma
  Piyasa fiyat araştırmalarında görev alma
  Her türlü yazışmaların yapılması
  Üst yönetimin ve daire başkanının verdiği diğer görevleri yapmak                                                                                                                         

 

MAKİNA TEKNİSYENİ

Mekanik sistemlerin, tesisat, ısınma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin çalıştırılması, bakım ve onarımlarının yapılması veya yatırılması makine teknisyeninin görevidir. Buna göre; 
• Mekanik projelerinin idari, özel ve teknik şartnamelerini incelemek, kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenerek, kullanılan malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu incelemek.
• Yükleniciler tarafından yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale etmek, uyarıda bulunmak, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak Makine mühendisine haber vermek, yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazmak. 
• Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, gerekiyorsa vardiyalı çalışmaya katılmak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak.
• Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasında görev almak.
• Proje hazırlama ve keşif düzenleme işlerinde gerekli olan ilk ölçme işlerini yapmak.

ÇEVRE MÜHENDİSİ

 

• Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek.

İnsan kullanımı sonucu oluşacak kirliliğin etkilerinin azaltılması, kontrolü veya minimize edilmesi için biyolojik, kültürel, sosyal ve ekonomik koşulların da dikkate alınarak gerekli çevresel kararların verilmesi, alınması gereken önlemlerin planlanması ve uygulanması, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporlarının hazırlanması veya kontrol edilmesi.

Üniversitemizde kullanılacak suyun miktarının ve kalitesinin saptanması, kaynağından sağlanması, kullanıma uygun hale getirilmesi (su arıtımı), kullanım sonrası uzaklaştırılması, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde arıtılması (atık su arıtımı), çevre yönetiminin önemli bir safhasıdır. Bu işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için gerekli altyapı tesislerinin tasarımı ve işletilmesi kontrolü yapmak

• Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek.

• İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmek.

• Yönetim Sistemleri ile ilgili prosedür, talimat ,yasal ve diğer şartlara uymak

 

 

KALORİFERCİ


Kalorifer tesisatının bakım, onarım gibi çalışmalarını yapan kişiye kaloriferci denir.

• Kurulu veya kurulacak kalorifer tesisatının çalışma sistemini, projesinin okunmasını, diğer şartnameleri, tesisat yapımını, işletmeye almayı, bakım ve onarımını yapabilmek. 
• Düzgün ölçü alımı ve kesme yapabilmek. Borulara diş açmak, her türlü boruyu istenilen ölçüde ve şekilde bükmek, oksi-asetilen ve elektrik ark kaynağı ile birleştirmeyi yapmak. Isıtıcı elemanlar için gerekli konsol, kelepçe ve askıları usulüne göre yerlerine monte etmek. Duvar ve tavanlara delik açmak. Kalorifer kazanı üzerinde bulunan otomatik ve mekanik kontrol elemanlarını tanımak gerektiğinde onarım ve değişimini yapmak. 
• Kalorifer dairesinin temizlik ve düzenini sağlamak. 
• Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili, gerekli malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol etmek ve tedarik edilmesi için amirlerine bildirmek. 
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak.
• Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.

 

KALORİFER ATEŞCİSİ

Kalorifer kazanlarını, işletme kurallarına göre, güvenlik önlemlerini alarak çalıştırmak, basit bakım ve onarımını yapmak kalorifer ateşçisinin görevidir.

• Kazanları kurallarına göre önlemlerini alarak çalıştırmak.
• Kazanın ve tesisatın gerekli kontrol, bakım ve basit onarımlarını yapmak. 
• Kazan dairesinin düzenini ve temizliğini sağlamak, yangına karşı korumak, yangın durumunda gerekli yerlere haber vererek ilk müdahaleyi yapmak. 
• Kazanın ve kullanılan araçların günlük temizliğini ve bakımını yapmak.
• Çalışma yerinin düzen ve disiplinine, vardiya düzenine uymak. 
• Her ne sebeple olursa olsun bir başka görevliye devretmeden görev alanını terk etmemek.
• Mesleki gelişmeleri izlemek, gerekli kurs ve eğitimlere katılmak.
• Hizmet alanına giren konularda çalışırken iş ve çalışma güvenliğine yönelik her türlü önlemi almak, bu önlemlere uymak ve uyulmasını sağlamak.
• Amirlerince görev alanına giren konularda verilen işleri uygulamak veya uygulanmasına katılmak.

DİĞER HÜKÜMLER:

Bu önergede hüküm bulunmayan  hallerde  yapım  işleri  ile  ilgili  mevzuatı  oluşturan  kanun, kararname, yönetmelik ve talimatnamelerdeki hükümler uygulanır. Bu yönerge her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eklenmesi gereken hususların var olup olmadığı değerlendirir.

 

YÜRÜRLÜK

İşbu yönerge Üniversite Senatosunun onayını müteakip yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Bu yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı yürütür.

Talep Sistemi Duyurusu
24.10.2014
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.