Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Uğurlu ARSLAN

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Mustafa Uğurlu ARSLAN

Doğum Tarihi: 15.02.1980

Unvan: Yrd. Doç. Dr.

 

Öğrenim Durumu:

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

 Lefke KKTC

2001-2006

Yüksek Lisans

Eski Türk Edebiyatı

 İstanbul

2006-2008

Doktora

Eski Türk Edebiyatı

Diyarbakır

2012-2015

 

Yüksek Lisans Tezi:

Alî Emîrî Efendi Dîvânı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2008, Tez Danışmanı, Prof. Dr. Cihan OKUYUCU. (İstanbul)

 

Doktora Tezi:

 

Türk Edebiyatında Temîmü’d-Dârî Hikâyeleri (İnceleme-Metin), Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2015, Tez Danışmanı: Doç.Dr. Ahmet TANYILDIZ (Diyarbakır)

 

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Okutman

Rektörlük- Türk Dili Bölümü, Dicle Üniversitesi

2009-2016

Yrd. Doç. Dr.

Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Dicle Üniversitesi

2016 -

 

 

İDARİ GÖREVLER:

 

  1. Dicle Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müd. Yardımcılığı (2014)
  2. Dicle Üniversitesi Rektörlük Türk Dili Bölümü, Bölüm Başkanlığı (2016).
  3. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dli ve Edebiyatı, Bölüm Başkan Yardımcılığı (2016-2017)

 

 SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

T

U

2015-2016

 

 2015-2016

 Güz-Bahar

TDE-Osmanlı Türkçesine II

2

0

65

TDE- Edebiyat Bilgileri

2

0

60

TDE- Türk Hikyesi

2

0

50

TDE- Türk Edebiyatında Tenkit

2

0

30

TDE-Osmanlı Türkçesi II

2

0

80

TDE-218 Edebiyat Bilgileri II

2

0

80

 

SON İKİ YILDA VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLER

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2016-2017

Güz

  Eski Türk Edebiyatında Nazım (YL)

  3

 

  3

  Eski Türk Edebiyatında Muhteva İncelemeleri (DR)

  3

 

  2

Bahar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ESERLER

 

A. KİTAP / KİTAP BÖLÜMÜ / EDİTÖRLÜK:

A1.  III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu Bildiriler Kitabı (Ali Emîrî Efendi Adına), Yayına Hazırlayanlar: Atabey Kılıç, Abdülkadir Dağlar, Ahmet Tanyıldız,Mustafa Uğurlu Arslan, Mustafa Atilla Diyarbakır Valiliği Yayınları, Diyarbakır, 2014. (Editörlük)

 

B. ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

B1. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Zâtî’nin Bir Gazeli’nin Göstergebilim Açısından İncelenmesi”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.12, s.68-82, Kasım 2014.

B2. Mustafa Uğurlu ARSLAN, Fikri Soysal, 1774 Tarihli Hâfız Abdülbakî’ye Ait Güfte Mecmuasının İncelenmesi, Uluslararası Rast Müzikoloji Dergisi, Cilt II, Sayı , s.68-88, 2014.

B3. Mustafa Uğurlu ARSLAN, Ebüzziya Tevfik, Nümûne-İ Edebiyyât-I Osmâniyye (Kitap Tanıtım), Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature],Yıl 1, Sayı 2, s. 115-118, Aralık 2015.

B4. Mustafa Uğurlu Arslan, “Osmanlı Tarih Ve Edebiyat Mecmûası’nda Said Paşa Ve Süleyman Nazîf’in İzleri” Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219Nisan 2016.YIL-8 S.15.

B5. Mustafa Uğurlu Arslan “Alî Emîrî Efendi Dîvânında kitap ve Şâirin ‘Kitâb’ Redifli Üç Gazeli” HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], Prof. Dr. Mine MENGİ Özel Sayısı, Yıl 2, Sayı 5, 2016, ss. 272-285.

B6. Mustafa Uğurlu Arslan, “Bir Nâşir Olarak Alî Emîrî Efendi Ve Gazete Kasîdesi

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(DÜSBED) ISSN : 1308-6219

Ekim 2016.

 C) ULUSAL VE ULUSLARARASI SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER:

 C1. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Bir Sanat Şehri Olarak Diyarbekir” Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016 Diyarbakır

C2. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmuasında Said Paşa’nın İzleri” Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır.

 C3. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Alî Emîrî Efendi’nin Dîvânları Üzerine Bir Değerlendirme”,   IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına) -Uluslararası-, 15-17 Mayıs 2014, Kayseri.

C4. Mustafa Uğurlu ARSLAN, Fikri Soysal “Neşet’in Umudu”, Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13-14 Mayıs, 2013, Kırşehir.

 C5. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Alî Emîrî Efendi’nin Dîvanı Üzerine, ", IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Efendi Hatırasına) -Uluslararası-, 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.

 C6. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Alî Emîrî Efendi’nin Dîvanı’nda II. Meşrutiyetin İzleri, 100.Yılında II. Meşrutiyet-Gelenek ve Değişim Ekseninde Türk Modernleşmesi-Uluslararası Sempozyumu, 22-24 Ekim, 2008 İstanbul.

C7. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Alî Emîrî Efendi ve Dîvanı” II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 4-6 Ağustos 2008, İstanbul.

D) ÇALIŞTAY/PANEL/SEMİNER/KONFERANSLAR:

D1. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Mehmed Akif ve Fikir Dünyası”, Diyarbakır Valiliği- Dicle Üniversitesi, 12 Mart 2016 Diyarbakır.

D2. Mustafa Uğurlu ARSLAN “Mısralar Arasında Ali Emr Efendi” Millet Yazma Eser Kütüphanesi Kuruluşunun 100.Yıl Etkinlikleri, 18-19 Nisan-20016 Diyarbakır.

D3. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Bir Sanat Şehri Olarak Diyarbakır ve Şehrimin Şairleri”, Dicle Üniversitesi 52. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri, 28 Mart 2016 Diyarbakır.

D4. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Ömrünü Kitaplarına Adayan Bilge” Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği- Geleneksel Edebiyat Sohbetleri

D5. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Alî Emîrî ve Kitap” Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 31 Mart 2015, Diyarbakır.

D6. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Mehmed Akif ve İstiklal Marşını Anlamak”, Çınar Kaymakamlığı, 12 Mart 2014 Çınar- Diyarbakır.

D7. Mustafa Uğurlu ARSLAN, “Alî Emîrî Efendi’nin Dîvanı Üzerine Değerlendirmeler”, Alî Emîrî Efendi Paneli, Alî Emîrî Kültür Merkezi, 2 Mayıs 2009, İstanbul.

D8. Mustafa Uğurlu ARSLAN, Alî Emîrî Efendi ve Şiir Dünyası” Alî Emîrî Efendi’ye Saygı Paneli, 14-15-16 Mart 2013 Elazığ.

PROJELER:

     

  1. Proje Araştırmacısı, Mustafa Uğurlu ARSLAN, Melek GENÇBOYACI (Yürütücü) Millet Yazma Eser Kütüphanesindeki Türkçe Farsça Eserlerin  Yeniden  Kataloglama  Projesi, İstanbul, (2008-2009)
  2. Proje Koordinatörlüğü, Mustafa Uğurlu ARSLAN, Mevlana Halid Eğitim ve Kültür Evi I, SODES Projesi,  Proje no: 21- 0183, Diyarbakır, (2012).
  3. Proje Koordinatörlüğü, Mustafa Uğurlu ARSLAN, Mevlana Halid Eğitim ve Kültür Evi II, SODES Projesi, Proje no: 21-0093, Diyarbakır, (2013).
  4. Proje Araştırmacısı: Mustafa Uğurlu ARSLAN; Ahmet TANYILDIZ (Yürütücü), Türk Edebiyatında Temîmü’d-Dârî Hikâyeleri (İnceleme-Metin), Kodu: 15-EF-09, Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü, Diyarbakır, (2012-2015)

 

 E. ORGANİZASYONLAR:

  Geleneksel İslam Sanatları Paneli ve Sergisi, Dicle Üniversitesi ve İlim Yayma Cemiyeti İş Birliği, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, 26 Ekim 2013 Diyarbakır.

E2. VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, İ. Kadıoğlu, T. Koçoğlu, O. Şahin, A. Tanyıldız, A. Dağlar, M. Atila, Mustafa Uğurlu Arslan,  15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.

E3.Mustafa Uğurlu ARSLAN (Koordinatör), İslam Tarihçileri Koordinasyon Toplantısı, Düzenleme Kurulu: Diyarbakır Valiliği ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi, 23-25 Mayıs 2014, Diyarbakır.

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.