Stratejik Yönetim ve Planlama Müdürlüğü

a) İdarenin stratejik planının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b) Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmaları yürütmek.

c) İdarenin mali iş ve işlemlerini diğer idareler nezdinde yürütmek ve sonuçlandırmak.

d) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

e) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

f) İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

g) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.