Taşınmaz İhale İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Emlak Şube Müdürlüğü

 

 

Taşınmaz İhale İlanı

 

1.        Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; ekteki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen Tarım Arazisi ve Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Taşınmazın kiralama süresi,  sözleşmenin noterce tescil edildiği  tarihten  itibaren başlayacaktır.

2.        İhale ekteki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde ihale üzerinde kalan istekli ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

3.        İstekliler, ihale dokümanını 75,00-TL (YetmişbeşTL) bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şube nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırarak, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden satın alabilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istediği taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir.  İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 20’si olup, ekteki tabloda belirtilmiştir.

4.        İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları ihale zarfını en geç ekteki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale tarihinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

5.        İhalesi yapılan ve kiralama süresi  3 (Üç) yıl olan taşınmazın birinci yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce, peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan  Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksinin (Yİ-TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim oranı) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. (Kati Teminat ve İhale Karar Pulu üç yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.)

6.        Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

 

                       Not: İlanımız 08.08.2019 tarihinde Mücadele Gazetesinde,  10.08.2019 tarihinde Güneydoğu Güncel Gazetesinde yayımlanacaktır.