Taşınmaz İhale İlanı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Emlak Şube Müdürlüğü

Taşınmaz İhale İlanı

 

  1. Mülkiyeti Üniversitemize ait olup; ekteki tabloda mevkii, miktarı, cinsi, yüzölçümü ve nitelikleri belirtilen Ticari İşyeri amaçlı olarak kullanılacak taşınmazların ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesi ile 13.08.2010 tarihli ve 27671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 28/b maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. Taşınmazın kiralama süresi,  sözleşmenin noterce tasdik edilmesinden sonra yer teslimi tarihinden itibaren başlayacaktır.

  2. İhaleler, ekteki tabloda belirtilen gün ve saatlerde Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, kiralama talebinde bulundukları taşınmazı önceden gidip gördükleri kabul edilir. İhale neticesinde uhdesinde ihale kalan istekli, ihaleye konu taşınmazı görmediğini ve amacı dâhilinde kullanamayacağını iddia ederek, ödediği kira ve geçici teminat bedellerini geri isteyemez.

  3. İstekliler, ihale dokümanını Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Diyarbakır Merkez Şubesi nezdindeki TR06 0001 5001 5800 7294 5142 94 IBAN numaralı hesaba yatırılacak 75,00-(YetmişbeşTL) bedel karşılığında mesai saatleri içerisinde, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'nden temin edebilirler. İhaleye katılacak olan isteklilerin katılacakları her bir ihaleye ait geçici teminat ve şartname bedelini ayrı ayrı ve katılmak istediği taşınmaz ihalesini de belirterek yatırmaları gerekmektedir.  İhaleye ait geçici teminat tutarı muhammen bedelin % 20’si olup, ekteki tabloda belirtilmiştir.

  4. İstekliler, birden fazla ihaleye katılabilirler. Taşınmazların kiralama ihalesine katılacak olan isteklilerin, şartnamede belirtilen maddelere uygun olarak katılacakları her bir ihaleye ait ayrı ayrı hazırlayacakları teklif zarfını en geç ekteki tabloda belirtilen gün ve saate kadar, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Emlak Şube Müdürlüğü'ne alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra gelen teklif zarfları ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

  5. İhalesi yapılan ve kiralama süresi 3 (Üç) yıl olan taşınmazın birinci yıl kira bedeli sözleşmenin düzenlenmesinden önce, peşin olarak ödenir. Müteakip yıllar kira bedelleri ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Yurt İçi Tüketici Fiyatları Endeksinin (Yİ-TÜFE – oniki aylık ortalamalara göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle bulunacak bedeldir. (Katı Teminat ve İhale Karar Pulu üç yıllık kira bedeli üzerinden hesaplanacaktır.)

  6. Şartnamede yazılı olmayan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri ile Dicle Üniversitesi Taşınmazları İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

İhaleye katılabilme şartları:

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,

c) Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu, vezne alındısı veya süresiz teminat mektubu,

ç) Gerçek kişilerde T.C. Kimlik Numarasını (Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ) tüzel kişiler için Vergi Kimlik Numarasını gösteren belge,

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir Noterden alınan imza beyannamesi

e) Gerçek veya tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin gerçek veya tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir Noter tarafından tasdik edilmiş vekâletname ve imza sirküleri,

f) Tüzel kişiler için, Ticaret Sicil Gazetesi ve siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge,

g) Sabıka Kaydı Belgesi (Gerçek ve Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin ile vekaleten ihaleye katılacaklara ait sabıka kaydı belgesi),

h) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Üniversitemizce tahakkuk ettirilen (Kira, Elektrik, Su, Doğalgaz vb.) borcu yoktur yazısı veya belgesi gerekir.

Not: İlanımız 29.01.2020 tarihinde Diyarbakır Olay Gazetesinde ve 31.01.2020 tarihinde Diyarbakır Söz Gazetesinde ilana çıkılmıştır.