2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Duyurusu

DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

 

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz normal ve ikinci öğretim (İÖ) programlarına genel başarı not ortalamasına (AGNO) göre ve ÖSYS/DGS Merkezi Yerleştirme Puanına göre yatay geçiş için başvuracak öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler, son başvuru tarihleri ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

 

A-BAŞVURU / DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI

1)  Kurumlararası yatay geçişler yükseköğretim kurumlarının isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları arasında ve kontenjan dâhilinde yapılır.  (ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu koşul aranmayacaktır.)

 

2)  Hazırlık sınıfına, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ise ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.  (ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu koşul aranmayacaktır.)

 

3)  Bulunduğu döneme kadar almış olduğu derslerin akademik genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya eşdeğeri olması gerekir.  (ÖSYS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile başvuracak öğrencilerde bu koşul aranmayacaktır.)

 

4)  Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 ve üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitemizin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.   

 

5)   Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın en geç ilgili döneme ait kayıt yenileme süresi içerisinde dilekçe ile başvurulması koşuluyla yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim öğrenim ücretini öderler.

 

6)  İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek  (güz ve bahar yarıyıllarında)  bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu durumdaki öğrenciler geçiş yapmaları halinde geçiş yaptıkları bölümün/programın katkı payına tabi olurlar.

 

7)  Dörtlü veya beşli not sistemine tabi yükseköğretim kurumlarından başvuran adayların, dörtlü veya beşli sisteme göre elde edilen başarı notlarının yüzlük not sistemine dönüştürülmesinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tabloları kullanılacaktır.

 

8) Belirlenen kontenjandan daha fazla sayıda başarı şartını taşıyan adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilir. Takvimde belirlenen süre içinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları alınır.

 

9)   Başvurularla ilgili değerlendirme, Yatay Geçiş Yönetmeliği çerçevesinde ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlarca yapılır ve yönetim kurulunca onaylandıktan sonra kesinlik kazanır.  

a)   Üniversitemiz Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi yatay geçiş kontenjanlarına müracaatta bulunan öğrencilerin yatay geçiş başvuru ve değerlendirmelerinde LYS/YKS puan barajı koşulu aranmaksızın kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki merkezi yerleştirme puanının % 50’si ile genel akademik not ortalamasının % 50’si dikkate alınarak yerleştirmeler yapılır.  (Tıp Fakültesi Değerlendirme Formülü:  Önceki yıllara ait ÖSYM puanı bildiren (hazırlık sınıfı okuyan veya kayıt dondurma vs. nedenlerle yıl kaybı olan) öğrenciler için ÖSYM Puanı ilgili yılın taban puanına göre düzeltilecektir. Buna göre Adayın düzeltilmiş ÖSYM Puanı= Önceki yıla ait adayın  ÖSYM puanı (X)  Fakültemizin başvuru yapılan  yıla ait  taban puanı / Fakültemizin adayın giriş yılına ait  taban puanı   ” olarak hesaplanacaktır.   Toplam puan=Not OrtX%50 (+) ÖSYM puanıX%50   )

 

      b)  Diğer Fakülte ve Yüksekokullarımızın yatay geçiş değerlendirmeleri ise, adayların genel başarı not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

c)  ÖSYS/YKS/DGS Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmak üzere müracaatta bulunacak öğrencilerin değerlendirmeleri ise ÖSYS/YKS/DGS puanlarına göre yapılır, bu öğrencilerin akademik başarı not ortalaması dikkate alınmaz.

 

10)  Kurumlar Arası Yatay Geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, yatay geçiş yaptıkları sınıfa yapılır. Ancak, ÖSYS/YKS/DGS Merkezi Yerleştirme puanına göre farklı programlara yatay geçiş yapanların hangi sınıfa intibak ettirilecekleri Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak Yönergesi Çerçevesinde ilgili komisyonlar ve yönetim kurulunca belirlenir.

12)  Uyarma ve Kınama cezası dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

 

B-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki akademik birimlere başvuracak adayların başvuruları   http://obs.dicle.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yatay_login.aspx   adresinden online olarak alınacaktır. Başvuru tarihinden önce web sayfamızda yayınlanacak online başvuru bilgilendirme metnini dikkatlice inceleyiniz.

 

2) Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuracak adaylar ise ekteki formları doldurarak aşağıda belirtilen tarihler arasında şahsen veya bir başkası tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaatta bulunacaklardır. İstenilen belgeler başvuru formunda belirtilmiştir. Posta veya Kargo ile başvuru kabul edilmeyecektir.

 

C- YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TARİHLERİ

AKADEMİK BİRİM

BAŞVURU TARİHLERİ

DEĞERLENDİRME

TARİHLERİ

SONUÇ-

LARIN

 İLANI

ASIL KAYIT TARİHLERİ

 

 

YEDEK ADAY İLANI

YEDEK

KAYIT TARİHLERİ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

BAŞLAMA

BİTİŞ

Tıp Fakültesi

29.07.2019

02.08.2019

05.08.2019

07.08.2019

08.08.2019

19.08.2019

20.08.2019

 

21.08.2019

22-23.08.2019

Diğer  Fakülte ve Yüksekokullar

01.08.2019

08.08.2019

19.08.2019

22.08.2019

26.08.2019

28.08.2019

29.08.2019

 

03.09.2019

1.YEDEK : 04.09.2019

2.YEDEK: 05.09.2019

3.YEDEK: 06.09.2019