Beden eğitimi ve Spor Öğr.

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Eğitim Bilimleri, Spor Psikolojisi, Kinesiyoloji, Biyomekanik, Spor Fizyolojisi, Motor Öğrenme, Motor Beceri, Antrenman Bilimi gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.

 

Eğitim Türü (Amaçlar)

Amaçlar Programın amacı; MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuata uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağını bilen, sportif eğitim faaliyetlerini topluma sevdiren ve farkındalık yaratan, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal paylaşımı ve desteği arttıran, toplumun bir spor ortamında nasıl davranışlarda bulunması gerekliliğiyle ilgili bilinçlendirmeyi ve sportif ahlak anlayışını kazandıran, okullardaki ve çevredeki yetenekli çocukları ve gençleri spora yönlendiren, ülke sporunun çağdaş ve ileri ülke sevilerine çıkarmak için bilimsel destek ve kaynak oluşturan ve özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere ulaşan bireyler yetiştirmek.


 

Hedefler

Hedefler Öğretmen adaylarına kişilik özellikleri , yeterlilik ve program açısından bulunması gereken nitelikleri kazandırmak, İlk ve ortaöğretim düzeyinde çağdaş ve nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek; Öğretmen adaylarını mesleki yaşantılarında karşılaşabilecekleri problemlere çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak; Seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları alana yönelmeleri ve kendilerini yetiştirmelerini sağlamak; Genel kültür dersleri ile kültürlü ve entelektüel olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

Program Bilgileri 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Dili

 Türkçe

Bölüm Başkanı (yada Eşdeğeri)

Dr.Öğretim Üyesi Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü

Dr.Öğretim Üyesi Savaş AYHAN

Koordinatör Yardımcısı

Öğr.Gör. Metin Can KALAYCI

Bölüm Sekreteri

 

Süresi (Yıl)

 4

Azami Süresi (Yıl)

 7

Kontenjanı

 

 

 

Staj Durumu

 Yok

Mezuniyet Ünvanı

 

ÖSYM Tipi

 ÖZEL YETENEK

 

Tarihçe

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesinin bir bölümü olarak Eğitim ve Öğretimini yapan Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’ nın 1996 tarihli ve 022315 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanuna ek 30. maddesine göre Bakanlar kurulunca 14.10.1996 tarihinde Yüksekokula dönüştürülmüştür.

 

Kazanılan Derece

Alınacak Derece: Bu bölüm, yüksek öğretimde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.


Kabul Koşulları

Bu programa başvurabilmek için YGS notunun en az 180 olması gerekir. Programda öğrenci olabilmek için ayrıca üniversitemizin yapacağı özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir. Milli sporcular için YGS puanından en az 140 alınmış olması gerekir.


Üst Kademeye Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.


Mezuniyet Koşulları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik alanında lisans diploması verilir. Mezuniyet Koşulları BOLOGNA koşullarına bağlı olarak ileriki tarihlerde detaylı olarak yayınlanacaktır.

 

İstihdam Olanakları

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı doğrultusunda mezunlarımız ilk ve orta öğretim kurumlarında “aylık karşılığı” beden eğitimi öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Bunun yanında Spor becerileri, kültürü ve performansını ilgilendiren tüm alanlarda yetkili olarak iş alabilir Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.


Ölçme ve Değerlendirme

Madde 32 —(Değişik: RG-16/8/2013-28737) Uzaktan eğitim programı uygulanan bölümler/programlar hariç olmak üzere öğrencinin başarısı, dönem içi notları ile dönem sonu veya yaz programı sonu sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; en az biri ara sınav notu olmak üzere, kısa sınavlara, ödevlere, projelere, dönem ödevlerine, laboratuar çalışmalarına, raporlara ve benzerlerine verilen notlardan oluşur. Öğrencinin dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavı sonuçlarının ders başarı notuna etkisi, bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile % 60; öğrencinin dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuar, rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının etkisi ise %40’tır. Öğrencinin bir dersi başarmış sayılması için; dönem sonu sınavı veya yaz programı sonu sınavının bu sınavlardan en az 60 puan almak koşulu ile %60’ı ile dönem içinde ara sınav, kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuar, rapor ve benzerlerinde gösterdiği başarının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Öğrencinin bir bağımsız laboratuar, uygulama veya benzerinden başarılı sayılabilmesi için, ara sınav ve o faaliyete ilişkin puanının % 60’ı ile dönem sonu sınav puanının %40’ının toplamının en az 60 olması gerekir. Uzaktan eğitim bölümlerinde/programlarında başarı notu hesaplaması ise Senato tarafından belirlenir. Dönem içi değerlendirmelerde; ara sınav dışında gerçekleştirilecek diğer etkinliklerden kısa sınav, ödev, proje, dönem ödevi, laboratuar, rapor ve benzerlerinin katılma yüzdeleri, ilgili fakülte/yüksekokul veya bölüm kurullarının alacağı kararlara göre belirlenir ve dönem başında ders dosyaları aracılığı ile öğrencilere duyurulur. Başarı notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir. Başarı Notu (Sayıyla) Başarı Harf Notu Ağırlık Katsayısı Anlamı 90-100 AA 4,00 Geçer 85-89 BA 3,50 Geçer 75-84 BB 3,00 Geçer 70-74 CB 2,50 Geçer 60-69 CC 2,00 Geçer 0-59 DC 1,50 Geçmez En az iki ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler, dönem sonu sınavında da aynı notu almış sayılır ve başarılı kabul edilirler.”

 

Program Profili

Beden eğitimi ve sporun birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen, aktif, yaratıcı, yenilikçi, eleştirebilen, özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen dünya koşullarına uyum sağlayan Çağdaş düşünceye sahip Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.

Program Yetkilileri

 

Bölüm Başkanı

Dr.Öğretim Üyesi Hüseyin Nasip ÖZALTAŞ

Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü

Dr.Öğretim Üyesi Savaş AYHAN

BEK Üyeleri

 Alınacak Derece

 

 

Alınacak Derece: Bu bölüm, yüksek öğretimde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

 

 

 

 

 

 

 

Kabul Koşulları 

Bu programa başvurabilmek için YGS notunun en az 180 olması gerekir. Programda öğrenci olabilmek için ayrıca üniversitemizin yapacağı özel yetenek sınavında başarılı olmak gerekir. Milli sporcular için YGS puanından en az 140 alınmış olması gerekir.

Üst Kademeye Geçiş

 

 

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

 

Mezuniyet Koşulları

 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlik alanında lisans diploması verilir. Mezuniyet Koşulları BOLOGNA koşullarına bağlı olarak ileriki tarihlerde detaylı olarak yayınlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması

 

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması konusunda Programa özgü düzenlemeler bulunmamaktadır.

 

Yeterlilik Koşulları

 

1-Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını sıralar;öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine uygun öğretme ve öğrenme sürecini tanımlar.Alanıyla ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2-Spor ile ilgili yasal dayanaklar ve mevzuatın ne olduğunu açıklar.

3-Yakın disiplinlerle ilişkilerini ve alanındaki örgütlerle nasıl bağlantılar kurabileceğini açıklar.Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini kullanır

4-Öğrencilerin kendi gelişimlerini sağlarken çevreye ne kadar duyarlı bireyler olduklarını değerlendirebilecek organizasyonlar yapar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için yeniden düzenler.

5-Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerini bilir ve kullanır.

6-Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri kültürel ve etik değerlere bağlı kalarak iş hayatında kullanır. 7-Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgilerini öğrencilerine teorik olarak anlatabilir ve ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulama yapmalarını sağlar.

8-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

9-Alanında yaşam boyu öğrenmeyle ilişkili tutum ve uygulama süreçleri geliştirebilir.

10-Alan derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretimi basamaklarını tasarlar ve bunları iş sağlığı ve güvenliği kapsamında nasıl uygulayabileceklerini açıklar.

11-Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.

12-Spor organizasyonları düzenler ve yürütür.

13-Özel gün ve bayramlar için tören ve kutlama programlarını hazırlar ve yönetir.

14-Öğrencilerin yaş grubu ve seviyelerine uygun olarak sportif yüklenme ve antrenman yöntemlerini kullanır.

15-Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanır.

 

İstihdam Olanakları

 

MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.07.2009 tarih ve 80 sayılı kararı doğrultusunda mezunlarımız ilk ve orta öğretim kurumlarında “aylık karşılığı” beden eğitimi öğretmeni olarak görev almaktadırlar. Bunun yanında Spor becerileri, kültürü ve performansını ilgilendiren tüm alanlarda yetkili olarak iş alabilir Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Program Öğrenme Çıktıları

 

No

Program Öğrenme Çıktıları: Bu programın başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla öğrenciler şunları yapabileceklerdir:

1

Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını sıralar;öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine uygun öğretme ve öğrenme sürecini tanımlar.Alanıyla ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

Spor ile ilgili yasal dayanaklar ve mevzuatın ne olduğunu açıklar.

3

Yakın disiplinlerle ilişkilerini ve alanındaki örgütlerle nasıl bağlantılar kurabileceğini açıklar.Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini kullanır

4

Öğrencilerin kendi gelişimlerini sağlarken çevreye ne kadar duyarlı bireyler olduklarını değerlendirebilecek organizasyonlar yapar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için yeniden düzenler.

5

Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerini bilir ve kullanır.

6

Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri kültürel ve etik değerlere bağlı kalarak iş hayatında kullanır.

7

Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgilerini öğrencilerine teorik olarak anlatabilir ve ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulama yapmalarını sağlar.

8

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.

9

Alanında yaşam boyu öğrenmeyle ilişkili tutum ve uygulama süreçleri geliştirebilir.

10

Alan derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretimi basamaklarını tasarlar ve bunları iş sağlığı ve güvenliği kapsamında nasıl uygulayabileceklerini açıklar.

11

Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.

12

Spor organizasyonları düzenler ve yürütür.

13

Özel gün ve bayramlar için tören ve kutlama programlarını hazırlar ve yönetir.

14

Öğrencilerin yaş grubu ve seviyelerine uygun olarak sportif yüklenme ve antrenman yöntemlerini kullanır.

15

Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanır.