Uluslararası Sempozyum-Modern Tartışmalar Bağlamında Aile
Uluslararası Sempozyum-Modern Tartışmalar Bağlamında Aile

Uluslararası Sempozyum

Modern Tartışmalar Bağlamında Aile

8-10 Nisan 2020

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyarbakır

 

Dünya hızla küreselleşmekte ve dönüşmektedir. Bu vasatta değerler ve kurumlar değişim ve muhafazakârlık ekseninde tartışmalara ve gerilimlere konu olmaktadırlar. Aile kurumu ise diğer temel toplumsal kurumlar ile olan merkezi ilişkileri ve değişime duyarlılığı nispetinde söz konusu tartışmalarda daha ağırlıklı bir konumda yer almaktadır. Biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik ve siyasal ve daha başka fonksiyonları ile aile, geleceğe ilişkin sosyo-politik tasarımların merkezinde yer almaya devam etmektedir.

Modernleşme ile birlikte kadının kamusal alana çıkması, bireyselleşme ve yeni özgürlük anlayışları, üreme teknolojilerinde devrim niteliğindeki gelişmeler ve insan ontolojisine yeni yaklaşımlar ailenin yapı ve işleyişi konusunda yakıcı tartışma başlıkları açmıştır. Bu tartışmalar çerçevesinde ailenin dönüşümünden kaygı duyan ve geçmişteki aile yapısını idealize ederek modern aileyi yadsıyanlar olduğu gibi, değişimin getirdiği yeni insan tipini, modern hatta postmodern toplum yapılarını bir gerçeklik olarak kabul edenler de dinin ya da geleneksel kültürün aileye ilişkin tasavvur ve tasarruflarına meydan okumaktadırlar.

Batı dünyasının modernleşme deneyimini yaklaşık beş asırlık bir süreçte yaşamasına karşın, Müslüman dünya bu süreci yaklaşık iki asırlık bir periyotta ve adeta bir ‘Batı tesirine maruz kalma’ biçiminde yaşamıştır. Modernleşme, küreselleşme ve kolonyalist etkilerle geleneksel değerleri köklü bir şekilde sarsıntıya uğrayan Müslüman toplumlar, geçmiş ve gelecek hakkında ya da geleneksel ve modern tutumlar konusunda farklı anlayışlar geliştirmektedirler. Aile, bu anlayışların gerilim ürettiği alanların belki de en başta gelenidir. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi olarak düzenleyeceğimiz bu sempozyum ile aile üzerine modern tartışma alanlarına çok yönlü ve nitelikli perspektifler kazandırmak adına düşünsel bir katkı sağlamayı amaçlamaktayız. Bu niyetle, aşağıdaki temalar ekseninde çeşitli disiplinlerden farklı yaklaşımlara sahip araştırmacının katkılarını bekliyoruz:

 • Aileye Sosyolojik Yaklaşımlar
 • Aile İçi İlişkilerin İnşası ve Değişim
 • Değişim Ekseninde Annelik ve Babalık
 • Çocuk Yetiştirme Stratejileri ve Çocuk Hakları
 • Aile Biçimleri, Biyolojik Bağlara Dayanmayan Aile
 • Çok Kültürlü Çiftler ve Aile
 • Çeşitli Kültürlerde ve Dinlerde Aileye Yaklaşımlar
 • Ailenin Dönüşümü ve Din
 • Dindarlığın Aile Yaşamına Etkileri
 • Diyanet’in Aile Politikaları ve Toplumsal Yansımaları
 • Türkiye’de Aile Yapısı ve Güncel Aile Politikaları
 • Ailede Birey Olmanın İmkânı
 • Aile İçi Şiddet
 • Ailede İhmal ve İstismar
 • Boşanma, Nafaka, Miras ve Velayet Hukuku
 • Boşanarak Hayata Devam Etmek/Tek Ebeveynlik/Dulluk
 • Biyo-teknoloji/Üreme Teknolojileri ve Aile
 • Aile İçi Karar Mekanizmalarında Kadın-Erkek
 • Ailede Yaş ve Cinsiyet Hiyerarşisi
 • Aile Kurmanın “Masrafı” ve Düğün Endüstrisi
 • Medya ve Aile
 • Türkiye’de Suriyeli Göçmen Aile Olmak
   

Başvuru özetlerinin Türkçe ve İngilizce 750 ile 1000 kelime arasında olması dicleilahiyatsempozyum@dicle.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özetler word formatında, yazarın ismi ve bağlı olduğu kurumu içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Kabul edilen özetlerin tam metinleri ise 6000 ile 8000 kelime arasında, İsnad metin altı dipnot usulüne uygun olarak yazılmış olmalıdır: https://www.isnadsistemi.org/guide/

Sempozyuma katılım ücreti 300 liradır. Bu ücret katılımcıların iki günlük barınma, yemek ve gezi masraflarını kapsamaktadır.

 

Sempozyum Takvimi:

Sempozyum Tarihi: 8-10 Nisan 2020

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 20 Ocak 2020

Kabul edilen Özetlerin Duyurulması: 15 Şubat 2020

Tam Metin Son Gönderme Tarihi: 30 Mart 2020

 

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Ali Akay

Doç. Dr. Necmi Derin

Dr. Öğr. Üyesi Esra Aslan

Dr. Öğr. Üyesi Emine Gören Bayam

Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet Kaya

Arş. Gör. Faruk Evrenk