Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Get Adobe Flash player
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile 5436 sayılı Kanunun 15. maddesi ve 18 Şubat 2006 tarih 26084 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe göre, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın görevleri arasında

 • Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,
 • Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,
 • Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek,
 • Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
 • Üniversitenin İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek,
 • Üniversitenin Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
 • 2016 Faaliyet Raporu
  28.02.2017
  2017 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI
  10.01.2017
  2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU
  13.10.2016
  2015 YILI DİCLE ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU
  08.03.2016
  2016 Mali Yılı Performans Programı
  20.01.2016
  İç Kontrol Değerlendirme Raporu 2015
  30.06.2015
  Dicle Üniversitesi Risk Yönergesi
  23.06.2015
  2015-2019 bütçe değerleri
  14.05.2015
  Dicle Üniversitesi Mali İşlemlerin Süreç Akış Şeması
  24.02.2015
  Bütçe ve Performans Programı İşlemleri Yönergesi
  24.02.2015
  D.Ü. 2015-2019 Stratejik Planı
  19.01.2015
  Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2015 Birim Faaliyet Raporu
  15.01.2015
  İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
  14.10.2014
  2013 Faaliyet Raporları Hazırlama Rehberi
  26.02.2014
  Bağlantılar Süreli Yayınlar
  © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.