Sağlık Hizmetleri MYO
İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

 

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

 

 

 

DİYARBAKIR ATATÜRK SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

 

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

 

 

 

 

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-

  1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

 

Standart 1.    Etik Değerler ve Dürüstlük

 

1.1.         İç Kontrol Sistemi ve işleyişi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda görev yapan yönetici ve personel tarafından benimsenerek sahiplenmek ve desteklemek

 

1.2.         İç Kontrol Sisteminin sağlıklı bir şekilde uygulanmasında,  Yöneticilerin davranış ve yaklaşımlarıyla görev yapan personellere örnek teşkil etmek.

 

 

 

1.3.         Etik kurallar çerçevesinde faaliyetleri yürütmek ve bu kurallara uymak.

-         Ahlaki kurallara bağlılık,

-         Anayasa ve yasalara saygı,

-         Görevinde etkin olmak, en iyisini yapmaya çalışmak,

-         Adil olmak,

-         Kişisel çıkar sağlamamak,

-         Aldığı ücreti hak etmek,

 

 

1.4.         Dürüstlük ve saydamlığı ilke edinmek yapılan faaliyetlerde hesap verebilirlik sağlamak

 

 

1.5.         Yönetimde görev alan amirlerin alt kademede görev ifa eden çalışanlarına adil ve eşit davranmak

 

1.6.         Yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi ve belgelerin doğru, eksiksiz ve güvenilirliğini sağlamak

 

 

 

 

Standart 2.    Misyon  - Organizasyon Yapısı   - Görevler

 

 

 

 

2.1 Misyonumuz

 

- Evrensel değerlere saygılı,

 

- Topluma katkı sağlayan,

 

- Teknolojik değişim ve gelişmelere kolayca uyum sağlayabilen,

 

            - Katılımcı,

 

- Paylaşımcı ve Sorumluluk bilinci üst düzeyde olan bireyler yetiştirmektir.

 

 

-2-

                                                                                                                            

2.2 Görevler

 

            2.2.1.Yüksekokul Müdürü

 

            Üniversite Rektörü tarafından atanmış birimin en üst idare amiridir.

           

            Görev :     

-         Kurumda görev yapan personellere yürütülen faaliyetlerin niteliğiyle uyumlu görev ve yetki dağılımı yapar.

 

-    Yüksekokul Kurulu, Yönetim Kurulu, Akademik Değerlendirme ve Kalite

     Geliştirme Kurulu ve Stratejik Planlama Kurulunu oluşturur ve çalışmalarında

      başkanlık yapar.

-   

 

-         Kurumsal görev üstlediği personelin alanında deneyim kazanması, bilgi ve beceri edinmesi amacıyla zaman periyodları içinde hizmet içi eğitime tabi tutar.

 

-         Yürütülen faaliyetlerin başlangıç ve sonuçlandırma aşamalarında yasa ve yönetmeliklere uygunluğunu denetler takip eder.

 

 

-         Birime ait varlıkların, kaynakların ve tahsis edilen hizmetlerin; doğruluk,dürüstlük ve şeffaflık ilkesiyle etkin ve verimli kullanılmasını, korunmasını sağlar,gözetler, denetler.

 

-         Çalışan personellere adil ve eşit bir yaklaşım sergiler,

 

-         Kanun ve Yönetmelikleri ihlal eden, yasalara aykırı olumsuz fiil ve davranışlarda bulunan Personel ve Öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açar, soruşturmacı tayin eder ve soruşturma sonucunu  Rektörlük Makamına bildirir.

 

-          Birimin harcama yetkilisi olup, Yüksekokul bütçesinden harcama yapmak üzere görevlilere harcama talimatı verir. Verilen harcama talimatının bütçe ilke ve esaslarına,kanun tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili,ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur.

 

 

2.2.2. Yüksekokul Kurulu

 

      Yüksekokul Müdürü başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Program Başkanlarından oluşur.

 

-         2547 sayılı Yüksek Öğretim mevzuatının 20 maddesi d fıkrası gereği Yüksekokul Yönetim Kurulunu oluşturmak,

 

-         Eğitim Öğretimde yeni program açma çalışmalarını yürütmek, senatoya sunulmak üzere karara bağlamak.

 

 

-          Ders müfredat programlarını düzenlemek ve güncellemek,

 

-3-

2.2.3. Yüksekokul Yönetim Kurulu

 

Yüksekokul Müdürü başkanlığında Müdür Yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından Yüksekokul Kurulu tarafından üç yıl için seçilen üç öğretim üyesinden oluşur.

 

-         Yönetim Kurulu Yüksekokul Müdürünün çağrısı ile toplanır.

 

-         Yüksekokulun eğitim öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

 

 

-         Müdürün Yüksekokul Yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

 

 

 

-         Öğrencilerin kabulü, yatay-dikey geçiş ve ders intibakları, çıkarılmaları ile eğitim- öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında kararlar almak

 

-         Bilimsel toplantı,sempozyum,kongre gibi akademik faaliyetlerle ilgili kararlar almak.

 

 

 

-         Birim içi ve birim dışından ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirmek.

 

 

2.2.4. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

                 

a)       Kurumun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,

 

b)      “iç değerlendirme” çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme raporunu hazırlamak veya hazırlatmak,

 

c)      “dış değerlendirme” yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,

 

d)      Dicle Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu ile yakın ilişkide çalışmak, Komisyonun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Komisyon ile paylaşmak,

 

e)      Dicle Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu kararlarını  kurumunun akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

 

     2.2.5. Strateji Planlama Kurulu  

Yüksekokulumuzun iç veya dış değerlendirme sonuçlarına göre zayıf ve kuvvetli yönlerinin, önündeki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, bunların ışığında kalitesini geliştirecek olan stratejilerin oluşturulması, bu stratejilerin ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesi ve performans göstergelerinin belirlenerek sürekli izlenmesinden sorumlu kuruldur.

-4-

 

    2.2.6. Müdür Yardımcısı

 

-         Yüksekokul Müdürüne, görevi başında olmadığı zaman vekâlet eder,

 

-         Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirmek,

 

-         Yüksekokul Kurul Toplantılarına katılmak,

 

-         Eğitim – Öğretim ile ilgili Yönetmelik ve Uygulamaları

 

-         Öğrenci işleri (Dönem Dersleri,  Muafiyet Sınavları,Yaz Okulu)

 

-         Öğrenci Dilekçeleri,

 

-         Sosyal Faaliyetler,

 

-         Törenler Kutlamalar,İstatistikler,

 

-         Yüksekokulumuzun İnternet sayfasının günlük düzenli olarak takibi ve gereği,

 

-         Yüksekokul Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak.

 

 

   2.2.7. Birim Koordinatörü

 

Üniversitemiz bünyesinde Bilgi İşlem daire Başkanlığına bağlı olarak “Öğrenci İşleri Otomasyonu” oluşturulmuştur. Eğitim gören bütün öğrencilerle ilgili bilgiler ve veriler 2003-2004 Öğretim yılı itibariyle bilgisayar ortamında kayıt altına alınmaktadır. Uygulamaları takip etmek, eğitim ve öğrencilerle ilgili verilerin düzenli ve doğru bir şekilde sisteme girişini sağlamak, meydana gelebilecek aksaklıkları gidermek için her birime bir yetkili (Koordinatör) tayin edilmiştir. 2004-2005 Öğretim yılı itibariyle sistemin hatasız ve eksiksiz yürütülmesi, bilgi girişinin zamanında girilmesi ve yetkisi olmayan kişilerin kesinlikle müdahalesine izin verilmemesi hususunda bütün birimler uyarılmıştır.

           

Bu çerçevede Birim yetkilisinin görev ve sorumlulukları ;

-         Birim Yetkilisi; Öğrenci İşleri,Sınıf Danışmanı, Program başkanı ile koordineli çalışır. Öğrenci İşleri Otomasyonunun aksamadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

-         Sistemle ilgili zaman zaman meydana gelebilecek aksamalar, düzensizlikler ve yanlışlar ilgili birimler ve yetkililerce (Sınıf danışmanı-Öğrenci İşleri-Program başkanı- Ders veren Öğrt.Elemanları gibi) zaman kaybetmeksizin Birim yetkilisine bildirecek, Birim yetkilisi  ivedi olarak Yetkili birimlerle diyaloğa geçmek suretiyle problemleri çözme yoluna gitmek,

-         Birim yetkilisi dışında hiç kimse sisteme müdahale etmeyecektir.

-5-

-         Dönem içerisinde yapılması gereken güncelleştirmeler, veri girişleri, özellikle zamana bağlı yapılması gereken işlemler sistemden takip edilecek, gerekli hallerde ilgililer uyarılacak ve bu suretle yanlışa ve eksikliğe izin verilmeyecektir.

 

-         Ders notlarının zamanında girilmesi, öğrenci kayıtlarının zamanında yapılıp onaylanması vs. gibi önem arz eden konular özellikle takip edilecektir.

 

 

-         Dönem sonunda danışmanlar tarafından tesbit edilen ve kendisine sunulan Mezun durumda bulunan öğrencilerin durumu sistemden kontrol edilecek, mütabakat sağlandıktan sonra mezuniyet işlemleri için Öğrenci işlerine liste ve evraklarıyla birlikte teslim edilecek ve çıkış işlemleri için talimat verecektir. (temmuz ilk haftası sonuna kadar bu işlemler tamamlanacaktır)

 

 

-         Mevcut öğrencilere şifre verilmiş olup, 2004-2005 Eğitim Öğretim dönemi itibariyle yeni kayıt yapacak öğrencilere birim yetkilisince şifre verilecek ve öğrenciler bilgilendirilecektir. Öğrenci, danışman ve ders sorumlu hocalarının şifrelerinde aksaklık olması halinde ilgilinin başvurusu üzerine Koordinatör yeni bir şifre tayin edecek ve ilgiliyi bilgilendirecektir.

 

 

-         Öğrenci ders kayıtları Eğitim Öğretimin başladığı ilk haftadır. En az bir hafta öncesinden Öğrenciler ve Sınıf Danışmanları bilgilendirilecektir.

 

-         Her dönem yapılmakta olan tek ders sınavları takip edilecek, Sınav sonuç notları ilgili ders hocalarından alınmak suretiyle sisteme kaydedilecektir.

 

-         Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bilgi İşlem daire Başkanlığı tarafından  yapılacak yeni düzenlemeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

-6-

  2.2.8. Program Başkanı

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

                Eğitim hizmeti veren mevcut her program için Öğretim elemanları arasından bir program başkanı görevlendirilmiştir. Programla ilgili çalışmalardan, eğitim öğretime yönelik faaliyetlerden sorumludurlar.

 

           

 

Görev ve Sorumluluklar ;

-         Programa ders ekleme-ders çıkarma; Okutulan programa ders ekleme veya ders çıkarma teklifleri görüşülmek üzere Program Başkanı tarafından gerekçeleriyle birlikte Yüksekokul Yönetim Kuruluna sunmak,

 

-         Dönem başlarında haftalık ders programlarını hazırlamakla yükümlüdürler. Bunu için sınıf danışmanı-Diğer program başkanları-Yüksekokul sekreteri ve öğrenci işleriyle koordineli çalışırlar. Müfredat programı, ders içerikleri ve öğretim elemanı görevlendirme listesi yüksekokul sekreterliğinden temin edilir.

 

-         Haftalık Ders Programı ve Sınav Takvimi Eğitim Öğretime bir 10 gün kala hazırlarla ve idareye teslim ederler.

 

-         Sınıf danışmanıyla birlikte alttan ders alan öğrencilerin hangi dersi aldıklarına ilişkin döküm çıkartılır. Kağıt üzerinde bir taslak hazırlanır. Özellikle dışardan ders veren öğretim elemanlarıyla diyaloğa geçilerek hafta içi hangi saatlerde uygun olabilecekleri konusunda görüş alınır. Bir öğretim elemanının birden fazla bölümde ve birden fazla derse girebileceği düşünülerek derslerin çakışmaması için diğer program başkanlarıyla koordineli çalışmalıdır. Ders programı hazırlarken alttan ders alan öğrencilerin mağdur olmaması için derslerinin çakışmamasına dikkat edilmelidir. Çalışmalar tamamlandıktan sonra “Otomasyon sistemine” girilmek üzere hazırlanan ders programları Birim Yetkilisine (Koordinatör) teslim edilir. Görevli öğretim elemanlarını bilgilendirmek üzere birer örnekleri Yüksekokul sekreterliğine verilir.

-         Dönem içinde derslerin belirlenen program çerçevesinde işleyip işlemediği kontrol edilmeli, meydana gelebilecek aksaklıklar ve yanlışlıklar tespit edilerek derhal düzeltilmelidir.

 

 

 

 

-7-

 

   2.2.9. Sınıf Danışmanı

 

 

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

            Her program için Kurumun Akademik elemanları arasından belirlenen ve görevlendirilen, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde önemli rol oynayan yetkili yürütme organlarından biridir.

 

Sınıf Danışmanının Görev ve Sorumlulukları;

 

-         Öğrenci Ders Kayıtları : Öğrenci ders kayıtları artık Otomasyon ortamında yapılmaktadır. Dönem başlarında öğrencilerin sisteme girmiş oldukları ders kayıtlarını titizlikle takip eder ve uygun olanları belirlenen zaman içerisinde onaylar. Ders kayıtları eğitim öğretimin başladığı ilk hafta olup, kayıt tarihi itibariyle 2 hafta içinde kontrol edilerek kayıt işlemleri tamamlanacaktır. Öğrenci kaydı onayında mutlaka öğrencini aldığı derslerin doğruluğu saptanmalı, harç (katkı)kredisi alıp almadığı titizlikle incelenmelidir. Harç kredisi almayan öğrencilerin ders kaydının onayı için banka alındı makbuzunu öğrenciden almalıdırlar.

-         Öğrenci Harçları : Kayıt esnasında öğrencilerin harç Alıp almadıklarını, almayan öğrencilerin harçlarını yatırıp yatırmadıklarını takip etmek ve bu çerçevede kayıtları onaylamakla yükümlüdürler. Harçlar için Öğrenci İşlerinden gerekli bilgileri almak kaydıyla öğrencilerin getirmiş oldukları katkı makbuzlarını düzenleyerek, öğrencinin mezuniyeti veya herhangi bir nedenle okuldan ilişiğini kesmesi durumunda Öğrenci işlerinde şahsi dosyasına konulmak üzere teslim eder.

-         Birim Koordinatörüne Karşı Görev ve Sorumlulukları : Hizmetlerin sağlıklı bir şekilde   yürütülmesi ve her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için Birim koordinatörlüğü nezaretinde Öğrenci işleriyle birlikte koordineli uyumlu bir çalışma gerekmektedir. Öğrenci notlarının (Vize-final-bütünleme) Otomasyon sitemine zamanında (sınavı takip eden 5 gün) girilip girilmediğini takip etmek, meydana gelen aksaklıkları ve yanlışları anında Birim Koordinatörüne bildirmekle yükümlüdür. (Sınavların bitimine müteakip 5 inci gün sonunda sisteme girilerek kontrol edilmek suretiyle tespit  edilmelidir)

-         Mezuniyet : Dönem sonunda mezun durumda bulunan öğrencileri belirler. Birim koordinatörü ve öğrenci işlerine bildirir. Öğrenci işleri tarafından gerekli işlemler ve belgeler tamamlandıktan sonra danışmanlara teslim edilir. Danışmanlar tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra mezuniyet belgesi çıkarılması amacıyla bu

      belgeler birim koordinatörüne teslim edilir. (Haziran ayı sonuna kadar bu işlemler  tamamlanır)

 

-8-

-         Dönem başlarında program başkanları tarafından hazırlanacak haftalık ders programları  için gerekli bilgiler çıkartılacak (Alttan ders alan öğrenciler ve alacakları dersler) Program başkanına verilecektir. (Eğitim Öğretime başlamadan 2 hafta önce teslim edilmelidir)

  

   2.2.10. Staj Koordinatörü

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

                Eğitim gören öğrencilerin Yaz Stajlarını düzenlemek, organize etmek amacıyla her program için Akademik Öğretim Elemanları arasından biri Staj Koordinatörü olarak görevlendirilir.

            Görev ve Sorumluluklar ;

– Öğrencilerin Yaz Stajı için dönem içinde gerekli hazırlıkları ve çalışmaları yapar. (Staj Karnelerini – Üst yazı – Staj yapacak öğrenci listesi)

 

 – Mayıs ayının 2 haftası staj yazılarını onaylatılmak üzere öğrencilere dağıtır. Staj koordinatörünün belirleyeceği zaman içerisinde onaylı yazıların geri dönüşü hakkında öğrencilere bilgi verir ve takip eder.

 – Staj hakkında öğrencilere gerekli bilgi ve açıklamalar yapılarak, staj karneleri dağıtılır.

 – Staj yapan öğrencilerin staj karnelerini bir dosyada biriktirir. Bu karnelerin muafazasından sorumludur.

 – Eylül ayının ilk haftası stajını tamamlayan öğrencilerin dökümünü yaparak notlarıyla birlikte Öğrenci İşlerine teslim eder. Notların kaydı için Sınıf danışmanına liste halinde bildirir.

 – Öğrenci İşleri – Sınıf  danışmanı ve yüksekokul sekreteriyle koordineli çalışır.

 

  2.2.11. Öğretim Elemanları

  

- Yönetim Kurulu tarafından yapılan ders görevlendirmelerine göre derslere girmek,

 

- Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Sınav Takvimi sürecinde dönem içi ve dönem sonu sınavları yapmak,

 

- Yapılan sınavlara ilişkin ders notlarını ilan edilen zaman içerisinde Öğrenci Otomasyonuna kaydetmek çıktı almak onaylı bir şekilde Öğrenci işlerine vermek,

 

- Girmiş oldukları derslere ilişkin ek ders ücreti ödemeleri için Puantaj cetveli düzenlemek ve onaylı şekilde her ayın ilk haftası içinde mutemetliğe teslim etmek,

 

- Öğrencilerin devamına ilişkin yoklama almak, devam devamsızlıkları tespit etmek ve dönem sonunda öğrenci işlerine teslim etmek,

 

- Eğitim öğretim dönemine ait sınav kağıtlarını dönem sonu dosyalayarak Arşiv sorumlusuna teslim etmek,

 

- Yüksekokul Müdürlüğü ve Yönetim Kurulunca yüklenilen görevleri yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde yerine getirmek,

-9-

- Hizmet birimlerinde kendilerine tahsis ve teslim edilen demirbaş varlıkları en iyi şekilde  kullanmak ve korumak,

 

- Eğitim Öğretim yılı içinde yürütmüş oldukları tez,seminer,makale,bildiri,kongre ve sempozyum gibi akademik faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri değerlendirmek üzere Yüksekokul Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna yazılı olarak sunmak,

 

 2.2.12. Staj Hemşiresi

 

            Yüksekokulumuz Ön Lisans Programlarının dönem içi uygulamalarında görevli hemşiredir.

 

- Her eğitim – öğretim dönemi başında uygulamalara katılacak öğrencilere ilişkin Birim Koordinatörü bilgisi dahilinde Programlar itibariyle rotasyon planı hazırlar, öğrencilere ilanını sağlar,

 

- Uygulama alanlı olan D.Ü.Tıp Fakültesi, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Çocuk Hastanesi ve Diyarbakır Doğumevi Hastanesi yetkilileriyle iletişim içinde koordineyi sağlar, uygulamalara katılacak öğrencilerin isim listesi, uygulama alan konusu hakkında bilgi verir,

- Uygulamaların yapıldığı gün ve saatlerde İlgili hastane birimlerinde öğrencilerin başında olur, katılımı sağlar ve kontrol eder,

 

- Uygulama Hastanelerinde meydana gelebilecek aksaklıkları rapor ederek idareye bildirir,

 

- Öğrencilerin devam ve devamsızlıklarını yoklama çizelgesiyle belgeler, teorik ders sorumlusuna bildirir,

 

- Çalışma ve görev alanlarında etik değerler ve ahlaki kurallara riayet eder,

 

-Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin kendisine tahsis ve teslim edilen mal ve hizmetleri etkin, verimli kullanmak, korumak,

 

- Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde idare tarafından kendisine verilen diğer görevleri yürütür.

 

 2.2.13. Piyasa Araştırma Komisyonu

 

Hizmetin ifasına yönelik ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin satın alımı öncesi;

 

- Piyasa fiyat araştırması yapmak,

 

- Kalite ve fiyat yönünden en uygun teklifi belirlemek,

 

- Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlemek,

 

2.2.14 Muayene Komisyonu

 Satın alımına ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin ;

 

            - Cins ve özelliklerini (Teknik Şartname) yazılı olarak belirlemek,

 

- Satın alınan mal ve hizmetlerin kurumca belirlenen cins ve özelliklerde olup

 

              olmadığını kontrol etmek, onaylamak,

-10-

 

 

 2.2.15. Yüksekokul Sekreteri

Görev Alanları  : Yüksekokul idari Teşkilatının başı olarak (124 sayılı KHK 38.md)

Yüksekokulumuzdaki idari birim1erin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamak ve kontrol etmek.

 

Mağlı Olduğu Birim : Yüksekokul Müdürlüğü / Genel Sekreterlik.

 

Bağlı Birimler :

 

Sekreterlik Bürosu (Yazı İşleri, Personel İşleri,Arşiv,Gelen-Giden Evrak)

Öğrenci işleri Bürosu (Öğrenci İşleri Şefliği )

Destek Hizmetleri Bürosu.(Taşınır Kayıt Kontrol – Mutemetlik – Satın Alma – Ambar Dersaneler – Temizlik İşleri)

 

Görev – Yetki ve Sorumluluk :

 

-Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruluna Raportörlük yapmak ve

  kurullarda alınan kararların yazımının sağlanması, ve gereğinin yapıldığının takibi,

 

-Yüksekokulun idari işleyişini düzenlemek ve temsil etmek,

 

-Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm yazışmaları yaptırmak,

 

-Sekreterlik bürosu bünyesinde bulunan hizmetlerin düzenli yürütülmesi,

 

-Öğrenci İşleri bürosu bünyesinde bulunan hizmetlerin düzenli yürütülmesi,

 

-Destek Hizmetleri bürosu bünyesinde bulunan hizmetlerin düzenli yürütülmesi,

 

-Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliğince İdari  Personelin sicil amiri olmasından kaynaklanan yetki ve sorumlulukların gereğini yapmak,

 

-Yüksekokulda görevlendirilecek personel hakkında Yüksekokul Müdürüne görüş

              bildirmek, öneride bulunmak,

 

-İdari personel ile periyodik toplantılar yapmak, görüş alışverişinde bulunmak, birim

 içinde uyumu sağlamak,

 

-Yüksekokulun Bütçesini Hazırlamak,

 

-5018 sayılı yasa 33.md. gereği gerçekleştirme görevlisi görevini yürütmek,

 

-İdari personelin etik kurallara uyumu, etkinlik,verimlilik saydamlık ve hesap verilebilirlik  ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sağlamak,

 

-İhtiyaç duyulan alanlarda personeli hizmet içi eğitime tabi tutmak,

 

-Yüksekokul Müdürünün verdiği diğer görevleri yapmak,

-11-

 

  2.2.16. Öğrenci İşleri

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

            Üniversitemiz bünyesinde Bilgi işlem Daire başkanlığına bağlı olarak “Öğrenci İşleri Otomasyonu” oluşturulmuştur. Eğitim gören bütün öğrencilerle ilgili bilgi ve veriler bilgisayar ortamında kayda alınmaktadır. Sistemin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, görevli her birimin yükümlülüklerinin bilincinde olması gerekmektedir. Öğrenci İşleri , Birim Koordinatörü-Sınıf Danışmanı-Program Başkanı-Staj Yürütücüsü ve Yüksekokul Sekreteriyle koordineli çalışmalıdır.

- ÖĞRENCİ KESİN KAYITLARI ; Ön Lisans programlarına yerleştirilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları, Rektörlük tarafından belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri tarafından Otomasyon sisteminde yapılacaktır. Öğrenci özlük bilgileri ve diğer veriler eksiksiz girilecektir.

- KREDİ VE BURS DURUMU :Öğrenime devam eden öğrencilerin burs ve kredi durumları sürekli takip edilecek ve sisteme girilmek suretiyle öğrenci özlük dosyalarına kaydedilecektir.

- İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER : Her hangi bir nedenle (Disiplin cezası, yatay geçiş, kendi isteğiyle öğrenime son verme,mezun olma, ölüm, 4 yıl içinde mezun olamama durumunun tesbiti vs) Öğrenim gördüğü Okulda öğrencilik vasıflarını kaybeden öğrencilerin, belgelerin tanzimine müteakip Öğrenci ilişiğini kesmek ve Otomasyon sisteminde ilgili yere kaydetmekle görevlidir.

- BELGELER :

a)      Öğrenci Belgesi, Hasta Sevk belgesi, Transkript, Askerlik Durum belgesi Öğrencinin isteği üzerine, Öğrenci İşleri tarafından Otomasyon sistemine girilmek suretiyle düzenlenir ve çıktı alınıp onaylandıktan sonra öğrenciye verilir.

b)      Mezun durumda bulunan öğrencilerin Diploma-Geçici Mezuniyet Belgelerini otomasyon ortamında düzenlemekle görevlidirler. Her yılın 15 Ağustos ayı itibariyle  mezun durumda olan öğrencilerin tespiti yapılır. Öğrencilerin başvurusuyla ilgili belgeler düzenlenmek üzere öğrenciye verilir. Sınıf danışmanının kontrol ve onayına müteakip Birim Koordinatörüne gönderilir. Birim Koordinatörü gerekli kontrolü yaptıktan sonra mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin listesini ve gerekli belgelerini Öğrenci İşlerine gönderir. Mezuniyet Belgesi düzenlenmesi hususunda Öğrenci işlerine  talimat verir. Mezuniyet işlemleri her yılın eylül-ekim aylarında yapılacaktır)

  1. MUAFİYET : Kayıt esnasında Öğrencilerin beraberinde getirdikleri ders muafiyetine ilişkin   belgeler Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra karara bağlanır. İlgili öğrencilerin anılan derslerden muaf tutulması için Yönetim Kurulu Kararı Öğrenci İşlerine gönderilir. Öğrenci İşleri Otomasyon sisteminde gerekli ders muafiyetinin işlemini yapar.

-12-

  1. ÖĞRENİM HARÇLARI : Öğrenim harçlarından yararlanan öğrencileri belirler, Ders kayıtlarında kullanılmak üzere her dönemin başında Sınıf Danışmanına liste halinde teslim eder. Mezuniyet ve ilişiği kesme sırasında sınıf danışmanının göndereceği harç makbuzlarını kontrol eder. Uygunluk sağlandıktan sonra öğrencinin şahsi dosyasına bırakır. Eksik ve yanlışlık tespitinde Birim Koordinatörüne ve Sınıf Danışmanına gerekli düzeltmeler için bilgi verir.

-         Öğrenci İşleri ile ilgili Genel yazışmaları düzenli olarak takip etmek ve ilgili

Yazışmaları yapmak,

 

-         Bilgi ve Belgelere ilişkin evrakların (Gelen Yazılar-Giden Yazılar – İstatistiki bilgiler  Kredi ve burs bilgileri – Diploma – Geçici Mezuniyet Belgeleri- Öğrenci Özlük dosyaları – Ders ve Sınavlara ilişkin dökümanlar – Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları  Öğrenci disiplin ve soruşturma dosyaları- çıkarma cezaları – Askerlik belgesi yazıları Oğrenci otomasyonu ile ilgili yazılar – Birim içi yazışma dosyaları Diploma defteri – Öğreni kayıt defteri – Öğrenci Otomasyonunda kayıtlar,güncellemeler ve işlemler giriş ve çıkış kayıtlarının yapılması, tasnifi ve dosyalanması, arşivlenmesi, gerektiğinde birim amiri ve üst mercilere sunulması,

 

-    Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Genelge vb.

      takibi. bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,

 

-  Üniversitemizle ilgili veya Üniversitemiz dışından gelen resmi duyuruları öğrencilere

         duyurma işlemlerinin yapılması ,

 

-  Hizmet içi eğitimlere katılmak. (İdare tarafından uygun görülen),

 

 

- Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak, etik

   kurallar çerçevesinde çalışmaları yürütmek,

 

- İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek (Kanunlar

   çerçevesinde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-13-

   2.2.17. Personel işleri

 

-         Personelle ilgili Genel yazışmaları düzenli olarak takip etmek ve ilgili yazışmaları yapmak.

-          Personelle ilgili tüm evrakların giriş ve çıkış kayıtlarının yapılması,

 

-         Birimimize açıktan veya naklen atanan personelin atama işlemleri, göreve başlama ve görevden ayrılış yazışmalarının tümümün yapılması,

 

 

-         Akademik ve İdari personelin tüm kadro işlemleri ,

 

 

-         Akademik ve İdari personelin izin takiplerinin ve yazışmalarının yapılması,

 

 

-         Akademik ve İdari Personelin Mal Beyannameleri,

 

 

-         Personelle ilgili disiplin işlemleri yazışmaları,

 

 

-         Personelin Emeklilik – Naklen Atamalar – İstifalarına ilişkin işlemler,yazışmalar,

 

 

-         2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 13/b-4 maddesine göre görevlendirilmeler’in takibi ve yazışmaları,

 

 

-         Yurt içi ve Yurtdışı yolluklu ve yevmiyeli görevlendirilme yazışmaları,

 

 

-         Akademik personel ilamı yazışmaları,

 

 

-         Birimimize alınacak akademik personel için yapılan yabancı dil sınavının

 

tüm yazışmalarının yapılması,

-         Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik, Yönerge, Tüzük, Genelge vb.

takibi.

-         Üniversitemizle ilgili veya Üniversitemiz dışından gelen resmi duyuruları personelimize

         duyurma işlemlerinin yapılması .(e-posta yoluyla veya imza sirkülerinin çıkarılması.),

 

-         Hizmet içi eğitimlere katılmak. (İdare tarafından uygun görülen),

 

-         Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,

 

-         Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak,

 

-         İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek (Kanunlar çerçevesinde)

-14-

   2.2.18. Yazı İşleri

 

-         Resmi Yazışma Kuralları ve Kodlamaları çerçevesinde yazışmaları yürütmek,

 

-         Yüksekokul Kurul Kararlarının işlemleri (Yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulu),

 

-         Yüksekokul disiplin kurulu) ile ilgili gündemin yazılması, kararlarının yazılması,  karar defterlerinin tanzimi, imzaya sunumu,

 

-          Birimimiz Faaliyet raporunun yazışmalarını yapmak,

 

-         Yüksekokulumuza gelen birim içi, birim dışı ve kurum dışı dilekçe ve yazıların kayıt ve dosyalanması, ilgili birim veya amirin bilgisi doğrultusunda cevaplandırılması,

 

-          Yüksekokulumuzun e-mailini günlük takip etmek. Kurumla ilgili yazı ve bilgilerin çıktısı alınarak Müdür-Müdür Yardımcısı-Yüksekokul Sekreterine sunmak,

 

-         Yazı İşleri birimine ait kurum içi ve kurum dışı yazı ve belgeleri kayıt altına almak, dosyalamak, istenildiğinde birim amirleri ve denetim mercilerine sunmak,

 

-         Yüksekokul Sekreteri veya Müdürün uygun göreceği eğitim seminerlerine katılmak,

 

-         Kanun ve Yönetmelikleri takip etmek, bilgilenmek, meydana gelen yenilik ve güncellemeleri birimin işleyişine entegre etmek, üst amire bilgi vermek,

 

-         Birime tahsis edilen kurum varlıklarını korumak, etkin ve verimli kullanmak,

 

-         İdare tarafından verilen yazılı ve sözlü görevleri yerine getirmek (Kanunlar çerçevesinde)

 

 

  

 

2.2.19. Hesap İşleri

 

            2.2.19.1. Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

           

                           

Görev – Yetki ve Sorumluluk

 

            Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın Rektörlüğe ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerini yürütmektir.

 

-         Etik kurallar ve ahlaki değerlere bağlı, yasa ve yönetmelikler ve yazılı prosedürler çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

 

-         Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin mal ve hizmet alımlarında hazırlanacak belgelerin doğru, eksiksiz ve güvenilir olmasını sağlamak,

 

-15-

 

-         Yürütülen faaliyetlere ilişkin gelişme ve yenilikleri takip etmek, kurumun çalışma sistemine ita amirinin onayı doğrultusunda entegre etmek ve uyumunu sağlamak,

 
-    Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve

     niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve

     kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

- Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

- Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.

- Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

- Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

- Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.

- Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.

- Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

- Sorumluluğunda  bulunan ambarlarda kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan sorumludurlar.

-  Sorumlu olduğu  ambarları devir ve teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar.

 

2.2.19.2. Mutemetlik

 

            Akademik ve İdari personelin maaş ve özlük hakları, yolluklar, ek ders ve sınav ücretleri, tedavi, ilaç,doğum,cenaze giderleri, derece kademe ilerlemesi, Sosyal Güvenlik Primleri , Temizlik Hizmet Alım Giderleri vs. ödemelere ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü birimdir.

 

Görev ve Sorumluluklar ;

 

-         Yukarıda yazılı harcamalara ilişkin ödeme belgesi ve eklerini kanun ve yönetmeliklere bağlı olarak hazırlar, Birim amiri ve görevlilerin onayına sunar, ilgililere ödenmek üzere Üniversitemiz Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığına teslim eder,

 

-16-

 

-          Etik kurallar ve ahlaki değerlere bağlı, yasa ve yönetmelikler ve yazılı prosedürler çerçevesinde iş ve işlemleri yürütmek,

 

 

-         Faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin mal ve hizmet alımlarında hazırlanacak belgelerin doğru, eksiksiz ve güvenilir olmasını sağlamak,

 

-         Yürütülen faaliyetlere ilişkin gelişme ve yenilikleri takip etmek, kurumun çalışma sistemine ita amirinin onayı doğrultusunda entegre etmek ve uyumunu sağlamak,

 

 

-         Harcamaların gerçekleştirilmesinde ilgili belgeleri Bütçe Yönetim ve Enformasyon sisteminde hazırlar, kayıt eder, çıktı alır,

 

-         Her ayın 15 ile 30 u arasında Çalışan Personellerin Sosyal Güvenlik Primleri İnternet üzerinden SGK sistemine kaydedilir,

 

-         Her ayın ilk haftası içinde Ders veren Öğretim elemanlarınca Mutemetliğe teslim edilen Ek ders puantaj cetvelleri incelenir doğruluğu tespit edilenlerin ek ders ücretleri ve sınav ücretleri hazırlanır imza ve onaya sunulur, ödenmek üzere Üniversitemiz Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir, İlgililerin hesaplarına geçmek üzere ilgili bankaya kişi listesi gönderilir,

 

-         Birimin Temizlik Hizmetlerini yürüten Müşavir firma veya kişilere, Her ayın ilk iş günü geçen aya ait istikakı hazırlanır, ödenmek üzere Üniversitemiz Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığına teslim edilir,

 

-         Personel İşlerinden mutemetliğe gönderilen derece kademe ilerlemelerine ilişkin terfiler değerlendirilir,

 

-         Personelin özlük haklarında meydana gelen değişikler hakkında ilgili personeli bilgilendirir,

 

-         Maaş ve özlük haklarında meydana gelen değişiklikler Maaş bordrosuna yansımak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığına her ayın 25 ine kadar düzenli olarak bildirilir, değişikliğe ilişkin (Kararname, Doğum,ölüm belgesi, Hizmet borçlanması vs) belgelerin bir nüshası ödeme belgelerine ek olarak takılır,

 

-         Yürütülen bütün faaliyetler için dosyalama,saklama,koruma, arşivleme işlemi yapılır, Bilgi ve belgeler raporlanarak iç denetim ve Sayıştay denetimine hazır hale getirilir.

 

-         Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla birime tahsis edilen taşınır mal ve hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, korumakla sorumludur,

 

-         Faaliyetlerin yürütülmesinde saydamlık, hesap verilebilirlik, doğruluk ilkelerine bağlı olmak,

 

-         İdarenin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vereceği diğer görevleri yürütmek,

 

 

  

 

 

 

-17-

 

2.2.20. Arşiv

 

            Yüksekokulumuz Eğitim-Öğretim hizmet birimlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin birim yetkilileri-öğretim elemanları tarafından teslim edilen yazılı belge ve evrakların dosyalama, klasörleme, saklama ve istendiğinde yetkililerin erişimine sunulacağı birimdir.

 

Arşiv Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

 

-         Arşivlenmek üzere teslim edilen evrak ve dosyalar imza karşılığı (çeşidi - ekler – tarih – teslim eden – teslim alan) teslim almak,

 

-         Teslim alınan belgeler Arşiv Kayıt defterine (imkan halinde bilgisayar ortamında) kaydetmek,

 

-         Kodlama sistemiyle klasörlemek, numaralandırmak ve düzenli bir şekilde arşiv dolaplarına yerleştirmek,

 

-         Yasa ve Yönetmelikler sürekli takip edilecek Arşivleme sisteminde yenilik ve yapılanmaları kurum arşivine entegre ederek güncellemek,

 

-         İhtiyaç halinde arşivlenen dosya ve evraklar hizmet birimleri veya kişilere sunulacak, tekrar geri alınarak ilgili yere bırakmak,

 

-         Gizlilik arz eden doya ve evraklar ita amirinin onayı ile çıkarmak,

 

-         Arşive teslim edilen bütün dosya ve belgelerin saklanmasından,korunmasından, ihmal nedeniyle meydana gelebilecek yangın ve su baskını, hırsızlık, kayıp  gibi nedenlerle zarar görmesinden sorumludur.

 

-         Hizmetin ifasına yönelik tahsis ve teslim edilen taşınır malzemelerin (Demirbaş varlıklar) korunmasından sorumludur.

 

-         Etik değerlere, ahlaki kurallara uyumlu ve bağlı, etkin, verimli,saydam ve hesap verilebilirlik ilkleri anlayışı içinde çalışmalarını yürütmek,

 

-         İdarenin kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vereceği diğer görevleri yapmak,

 

 

 

   2.2.21. Dersaneler

 

Bir eğitim kurumu olan Yüksekokulumuzda toplam 4 Ön Lisans programı bulunmaktadır. Dicle Üniversitesi Rektörlüğünün okulumuza tahsis ettiği yerleşim yeri olan  D.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Ek Blok Zemin Katta toplam 7 derslik, 1 tıbbi laboratuar, 1 bilgisayar laboratuarı ile eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersanelerde 1 şef ve 1 Temizlik elamanı görevlendirilmiştir.

 

Dersane Görevlisinin Görevleri ;

 

-         Birim Öğrenci İşlerine bağlı olarak görev yapar,

 

-         Dersliklerde uygun ders ortamının işlenmesini sağlar,

 

-18-

-         Eğitim öğretimde eksikliği hissedilen ihtiyaçları idareye yazılı olarak bildirir.

 

-         Eğitim öğretime ilişkin yasa,yönetmelik ve çeşitli duyuruları ilan panosunda ilan eder günceller,

 

-         Mesai saatlerine riayet eder (Sabah 8 – akşam 17.oo)

 

-         Derslik , depo, tuvalet ve Koridorların düzenli olarak temizliğini temizlik elemanına yaptırır,

 

-         Yazılı talimatlar doğrultusunda yangın,su baskını gibi tehlikelere karşı gerekli önlemleri alır ve sürekli takip eder, tehlike arz eden durumları idareye bildirir,

 

-         Öğrenciler arasında oluşabilecek guruplaşmalar, yasa dışı faaliyetler ve fiilleri tespit eder ivedilikle idareye bildirir,

 

-         Öğrencilerimiz ve ders veren öğretim elemanlarına etik ve ahlaki kurallar çerçevesinde saygın bir davranış sergiler,

 

-         İdarenin tahsis ettiği ve zimmetle teslim ettiği taşınır varlıkları (Masa-sandalye-dolap-bilgisayar- yazıcı- tıbbi maket ve cihaz vs gibi demirbaşlar) hizmetin ifasına yönelik kullanılmasını, korunmasını sağlar,

 

-         Eğitim amaçlı ders esnasında Öğretim elemanlarına teslim ettikleri varlıkları ders sonrası tekrar teslim alır, korur.

 

-         İdarenin Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde vereceği diğer görevleri yürütür,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-19-

 

        2.3                                   GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

 

 

MÜDÜR

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

 

YÜKSEKOKUL KURULU

 

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Nuran YILDIZ

Öğr.Gör.Kasım ÖZGEZERİM

Öğr.Gör.Selma SUCU

Öğr.Gör.Şenay DEVECİ

Öğr.Gör.Çiğdem BİNBAY

 

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

 

 

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT  (Başkan)

Doç.Dr.Kemal NAS                 (Üye)

Yrd.Doç.Dr.Yaşar BÜKTE      (Üye)

Yrd.Doç.Dr.Rojan ARCAK     (Üye)

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME  KURULU

 

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Öğr.Gör.Şenay DEVECİ        

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

 

AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME  BİRİM TEMSİLCİLERİ

 

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Şef Mesude ER

 

 

STRATEJİK PLANLAMA  KURULU

 

 

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Yrd.Doç.Dr.Rojan ARCAK

Öğr.Gör.Selma SUCU

Öğr.Gör.Çiğdem BİNBAY

 

 

 

 

 

 

 

STRATEJİK PLANLAMA ALT KURULLAR ve KOMİTELER

Araştırma Geliştirme Alt Kurulu

Öğr.Gör.Şenay DEVECİ

Öğr.Gör.Selma SUCU

Öğr.Gör.Çiğdem BİNBAY

Eğitim – Öğretim ve Öğrenci Gelişimi Alt Kurulu

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Selma SUCU

Öğr.Gör.Nuran YILDIZ

Finansal Yapı ve Kaynak Geliştirme Alt Kurulu

Öğr.Gör.Çiğdem BİNBAY

Öğr.Gör.Kasım ÖZGEZERİM

Uluslararası İlişkiler Alt Komitesi

Yrd.Doç.Dr.Rojan ARCAK

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Şenay DEVECİ

İnsan kaynakları Gelişimi Alt Kurulu

Öğr.Gör.Kasım ÖZGEZERİM

Öğr.Gör.Selma SUCU

 

Fiziki Alan ve Kampus Gelişimi Alt Kurulu

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Selma SUCU

Öğr.Gör.Nuran YILDIZ

Toplumla iletişim ve Bütünleşme Alt Kurulu

Yrd.Doç.Dr.Rojan ARCAK

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Çiğdem BİNBAY

 

Sosyal İşler ve Tanıtım Komitesi

Öğr.Gör.Kasım ÖZGEZERİM

Öğr.Gör.Nuran YILDIZ

 

Eğitim Öğretim Komitesi

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Selma SUCU

Öğr.Gör.Nuran YILDIZ

Mezunlarla İlişkiler Komitesi

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ

Öğr.Gör.Çiğdem BİNBAY

 

 

 

 

 

ERASMUS BİRİM KOORDİNATÖRÜ

 

 

Öğr.Gör.Nermin UYURDAĞ