ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi
Yönergeler

T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) UYGULAMA,  HARCAMA VE SEYAHAT YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

 

MADDE 1- Akademik yaşamın temel unsuru olan öğretim üyesinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Yükseköğretim Kurulu’nun koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) çerçevesinde lisansüstü eğitim yaptırmayı üstlenen Dicle Üniversitesinde araştırma görevlilerine, ilgili Enstitülerde yüksek lisans, doktora veya bütünleştirilmiş doktora öğrenimi yaptırılmak suretiyle öğretim üyesi yetiştirilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’nın işleyişine ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge,

a-      04.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi,  

b-      b- 10., 14. ve 35. maddeleri, Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” hakkındaki kararı

c-     (05.07.2012) ve 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun, “Kadroların Kullanımına İlişkin Esaslar” başlıklı 22. maddesinin 5. fıkrası

d-    6245 Sayılı Harcırah Yasası ile bütçe yasaları ve diğer mali mevzuat,

e-    Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışına Gönderilen Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller uyarınca hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) ÖYP: Öğretim üyesi yetiştirilmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu’nun uygun gördüğü yükseköğretim kurumlarında açılan Öğretim Üyesi Yetiştirme Programını,

b) YÖKÖYP Komisyonu: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında farklı alanlarda en az beş öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu,

c) ÖYP Araştırma Görevlisi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlisini,

ç) ÖYP Üniversitesi: Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitim-öğretim vermesi Yükseköğretim Kurulu’nca uygun görülen Devlet yükseköğretim kurumunu,

d) ÖYP Yürütme Kurulu: Dicle Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen ÖYP Kurum Koordinatörü, ÖYP Kurum Koordinatörünün teklif sunacağı  Dicle Üniversitesi bünyesindeki Enstitülerin müdür veya müdür yardımcılarından oluşan karar ve koordinasyon kurulunu,

e) ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi: Dicle Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili ve sorumlu birimi,

(f) ÖYP Kurum Koordinatörü: ÖYP Kurum Koordinasyon biriminin faaliyetlerini Dicle Üniversitesi adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından atanan ve Rektöre karşı sorumlu olan kişiyi,

g) Harcama Yetkilisi: ÖYP Kurum Koordinatörü’nü,

ğ) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde veya diğer birimlerde görevli personel arasından belirlenen kişi ya da kişileri,

h) Enstitü: Dicle Üniversitesi’nin Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına katılan Enstitülerini,

ı) ÖYP Puanı: (1)Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(2) ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının %35’i, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) puanın 50’si ve varsa yabancı dil sınavı puanının  %15’i dikkate alınır. (Değişiklik 25.12.12014 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.) Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını %10’a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.

(3) Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının %20’si, Akademik Personel ve Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES) puanın %15’i dikkate alınır. (Değişiklik 14.04.12015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(4) Yürütme Kurulu, programın nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

j) YÖK: Yükseköğretim Kurulu’nu,

k) Yükseköğretim Kurumu: Devlet üniversiteleri ile yüksek teknoloji enstitülerini,

l) Yabancı Dil Sınavı: ÜDS, KPDS YDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen dil sınavını ifade eder.

ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi

MADDE 5- (1) Koordinasyon Birimi; Koordinatör, Gerçekleştirme Görevlisi ve Muhasebe Yetkilisinden oluşur.

(2) Koordinasyon Biriminin Görevleri Şunlardır:

a) ÖYP sekretarya hizmetlerini yürütmek,

b) Dicle Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ve ilgili enstitüler ile işbirliği içinde ÖYP kapsamında Dicle Üniversitesinde lisansüstü eğitim verebilecek anabilim dalları ile öğretim üye sayılarını, eğitim-öğretim ve araştırma altyapılarını, anabilim dallarının ÖYP kapsamı dışında mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları öğrenci sayılarını ve asgari koşullarını YÖK'e bildirmek,

c) Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde Dicle Üniversitesi ÖYP kapsamında araştırma görevlisi taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

ç) YÖK’ün her yarıyıl için ilan edeceği ÖYP lisansüstü öğretim kontenjanlarını ve bu kontenjanlara başvuru koşullarını duyurmak ve/veya duyurulmasını sağlamak,

d) ÖYP Yürütme Kurulu tarafından belirlenen takvim ve yönteme göre başvuruları kabul etmek ve tasnif ederek değerlendirmesi için ÖYP Yürütme Kuruluna sunmak,

e) Dicle Üniversitesinde lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan ÖYP öğrencilerinin listesini ve kayıtla ilgili hususları ilan etmek,

f) Enstitülere kayıt yaptıran ÖYP lisansüstü öğrencileri için kabul belgesi düzenlemek,

g) Dicle Üniversitesinde ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yabancı dil eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek.

 ÖYP Yürütme Kurulu

MADDE 6- (1) ÖYP Yürütme Kurulu; Kurum Koordinatörünün başkanlığında, başkanın daveti üzerine her eğitim-öğretim döneminde en az bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde ÖYP’de yer alan fakülte temsilcileri de ÖYP kurum koordinatörünün daveti üzerine bu toplantıya katılırlar. Kurul üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) ÖYP Yürütme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) ÖYP Öğrencisi kabulü kapsamında;

1. Dicle Üniversitesi ÖYP kontenjanlarının belirlenmesine ilişkin işleri koordine etmek,

2. İlan edilen kontenjanlarla ilgili başvuru takvimini hazırlamak,

3. Başvuruları değerlendirerek kontenjan dâhilinde kabul edilecek adayları belirlemek,

 

b) ÖYP Araştırma Görevlisi kabulü kapsamında;

1. Dicle Üniversitesine atanacak araştırma görevlisi kadrolarının belirlenmesine ilişkisin işleri koordine etmek,

2. ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına YÖK tarafından yerleştirilen adaylardan Dicle Üniversitesine bizzat yapılan başvuruları gerekli koşullar açısından değerlendirmek ve sonuçları Rektörlüğe bildirmek,

3. ÖYP ile ilgili diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kontenjanlar, Değerlendirme ve Atama

ÖYP Araştırma Görevlisi Kontenjanları

MADDE 7- (1) Dicle Üniversitesi ÖYP Yürütme Kurulu, program kapsamında anabilim dalları itibariyle alınması istenen araştırma görevlisi sayılarını ve araştırma görevliliğine başvuruda bulunacakların lisans veya lisansüstü mezuniyet alanlarına ilişkin özel koşulları belirleyip ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi aracılığı ile YÖK’e bildirir.

(2) YÖK Yürütme Kurulu, programa katılmak üzere yapılan başvuru talebini değerlendirir ve ÖYP araştırma görevlisi kontenjanlarını belirleyerek ÖYP Kurum Koordinasyon Birimine bildirir.

 

Başvuru ve Değerlendirme

MADDE 8- (1) Belirtilen koşulları karşılayan adaylar Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurularını, söz konusu internet sitesi üzerinden beyan usulüne göre yaparlar.

(2) ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına yerleştirmeler YÖK tarafından ÖYP puanı esas alınarak merkezi sistemle ilgili mevzuatlara göre yapılır.

(3) ÖYP kapsamında araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazandığı halde göreve başlamayanlar, göreve başladıktan sonra istifa edenler, kendilerine avantaj sağlamak için yanlış beyan vererek ataması yapılmayanlar ile halen ÖYP araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların yeniden ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvurmaları halinde ÖYP puanları iki yıl süreyle % 20 oranında düşürülür. (Değişiklik 14.05.12015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(4) Alan Sınavına başvuran adaylar arasından, ÖYP puanı en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısının en az dört katı kadar aday çağrılır. (Dört katından daha fazla aday çağrılmasına Yürütme Kurulu yetkilidir.) Son sıradaki aday eşit puanı alan diğer adayların da başvuruları kabul edilir. (Değişiklik 14.05.12015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(5) Alan sınavı, üniversitelerin ilgili bilim alanında görev yapan öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen sınav komisyonu/komisyonları tarafından yapılır. (Değişiklik 14.05.12015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(6) Adayların ilan edilen kadrolara atamaları, yerleştirildikleri yükseköğretim kurumları tarafından 2547 Sayılı Kanunun 33. Maddesi uyarınca yapılır. Atama sırasında beyanlarının doğruluğunun kontrolü ilgili yükseköğretim kurumunca yapılır. Atamalar; yabancı dil puanı 50’nin altında olan adaylar için en çok bir yıl yabancı dil puanı 50-65 (65 hariç) puan arasında olanlar için ise en çok iki yıl süreyle yapılır.

(7)Kendilerine avantaj sağlamak amacıyla yanlış beyanda bulundukları tespit edilen ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına ataması yapılmaz. Yanlış beyanda bulunduğu halde ataması yapılan araştırma görevlilerinin atama ileriyle ilgili tüm cezai ve hukuki sorumluluk ilgiliye ve atamayı yapan yükseköğretim kurumu yetkililerine aittir. (Değişiklik 14.05.12015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitimi ve Lisansüstü EğitimÖğretim

 

Yurt İçinde Yabancı Dil Öğrenimi

MADDE 9- (1)Yabancı dil puanı 65’in altında olan ÖYP araştırma görevlileri ÖYP puanları ve tercihleri esas alınarak merkezi yerleştirme sistemi ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun belirlediği yurtiçindeki yükseköğretim kurumlarına altı ay süreyle dil öğrenimi almak üzere yerleştirilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, eğitim süresi boyunca yabancı dil öğretimi veren yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca görevlendirilirler.

(3) ÖYP araştırma görevlilerinin yurtiçi yabancı dil öğrenimine katılmaları ve devam etmeleri zorunludur. Dil öğrenimine katılmayanların veya dil öğrenimi devam ederken yeterli dil puanı almış olsalar dahi dil öğrenimine mazeretsiz olarak 10 (on) iş günü devam etmeyenlerin kadro ile ilişikleri kesilir.

(4) Yurtiçindeki altı aylık yabancı dil öğrenimini tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri, kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Ancak ÖYP araştırma görevlisi olarak atandığı tarihten itibaren; yabancı dil puanı halen 50’nin altında olan araştırma görevlilerinin bir yılın sonunda, yabancı dil puanı 65’in altında olan araştırma görevlilerinin ise iki yılın sonunda kadroları ile ilişikleri kesilir.

 

Yurt Dışında Yabancı Dil Öğrenimi

 

(5) ÖYP Araştırma Görevlilerinden aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar, istekleri halinde yabancı dil eğitimi almak için en fazla altı ay süreyle 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesinin birinci fıkrası kapsamında yurtdışına gönderilebilir.

(a) Başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olmak kaydıyla, eğitim almak istedikleri yabancı dile ilişkin yabancı dil sınavından en az 65 puan almış olmak ya da eş değerliği ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olmak,

(b) Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan yabancı dil eğitimi için antetli ve imzalı kabul belgesi almak gerekir.

Yabancı Dil eğitimi için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerinden belirlenen şartları sağlayanlar, bağlı bulunduğu fakülte veya enstitüye başvurularını yaparlar. Enstitü/Fakülte yönetim kurulunda değerlendirilerek yurtdışına gönderilmesi uygun bulunan başvurular ilgili rektörlük aracılığıyla YÖK’e teklif edilir. Rektörlüklerce YÖK’e gönderilen teklifler Yürütme Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.

Yabancı dil eğitimi almak için yurtdışına gönderilecek araştırma görevlilerine yol masrafı, yevmiye ve zorunlu sağlık sigortası, yabancı dil eğitim giderleri olarak yapılacak ödemeler ülke ve ödeme unsurları itibarıyla Yürütme Kurulu tarafından bir liste halinde belirlenir ve ilgililere duyurulur. YÖK Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından araştırma görevlisi için kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumuna aktarılacak kaynağın tutarı, kaynak aktarımı tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası tutarını geçemez. Kaynak aktarılma tarihinden sonra meydana gelecek kur farkları hiçbir şekilde dikkate alınmaz. Bu ödemeler dışında ilgililere herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz.

Yabancı dil eğitimini başarı ile tamamlamayan, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen lisansüstü eğitim programlarından birine başlamayan, ÖYP’ye devam etmeyen, kadrosunun bulunduğu Yükseköğretim Kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında imzaladıkları “Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Mütesensil Kefalet Senedi” hükümleri uyarınca işlem yapılır.

 

 

ÖYP Öğrenci Kontenjanları ve Yerleştirme

MADDE 10- (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı’na öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla katılan Dicle Üniversitesinin; lisansüstü öğretim yaptırabilecekleri anabilim dalları, bu anabilim dallarındaki öğretim üyesi sayıları, eğitim-öğretim ve araştırma altyapıları, ÖYP dışı mevcut ve bu kapsamda almayı planladıkları araştırma görevlisi sayıları ve anabilim dallarının bu öğrencilerde arayacakları asgari kabul koşulları ÖYP Yürütme Kurulu tarafından belirlenerek, ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi’ne bildirilir. ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi tarafından düzenlenen bilgiler de Yükseköğretim Kurulu’na bildirilir.

(2) ÖYP’ye kabul edilecek ÖYP araştırma görevlilerinde aranacak asgari koşullar Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ndeki esaslara göre belirlenir.

(3) YÖK Yürütme Kurulu tarafından YÖK-ÖYP Komisyonunun görüşü de alınarak bu talepler arasından ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar, öğrenci kontenjanları ve öğrencilerin kabulüne ilişkin koşullar belirlenir ve YÖK resmi internet sitesinde ilan edilir.

(4) Yabancı Dil Sınavı puanı 65 ve üzeri olan ÖYP araştırma görevlileri, YÖK tarafından ilan edilen ÖYP lisansüstü programlarına, lisansüstü öğrenci olarak kayıt yaptırdıktan sonra, Dicle Üniversitesince ilgili öğrencinin kayıt yaptırdığı üniversiteye 35. Maddeyle görevlendirilmesi YÖK’e teklif edilir.

 Bu öğrenciler Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimlerine Dicle üniversitesinde başlayabilirler. Dil şartını yerine getirdikten sonra iki yarı yıl içinde Lisansüstü eğitimlerine başlamayanların kadroları ile ilişikleri kesilir.

(5) Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılır. Değerlendirme ve yerleştirme adayların ÖYP puanının %75’i ve ilgili yükseköğretim kurumunca yapılan özel yetenek sınavının %25’i hesaplanarak yapılır.

(6) ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil sınav puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri, YÖK tarafından yerleştirildikleri ÖYP lisansüstü programlarına kayıt yaptırdıktan sonra, YÖK Yürütme Kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun’un 35. maddesi uyarınca ÖYP kapsamındaki diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilebilirler. Talepleri halinde ÖYP kapsamında atanan ve yabancı dil puanı 65 ve üzeri olan araştırma görevlileri yükseklisans eğitimlerini atandıkları yükseköğretim kurumlarından da alabilirler. İlgili alanda YÖK kapsamında eğitim veren programlara sahip yükseköğretim kurumları kendi kadrolarına atanan araştırma görevlilerini YÖK yürütme kararı gerekmeksizin doktora eğitimine başlatabilirler. (Değişiklik 24.12.12015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

(7) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden önce Yürütme Kurulunca belirlenmiş olan lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, Yürütme Kurulunca karara bağlanır.

(8) ÖYP kapsamında atanmış olup, atanma tarihinden sonra Yürütme Kurulunca belirlenmiş olan lisansüstü eğitim kontenjanları dışında başka bir yükseköğretim kurumu ve/veya lisansüstü eğitime başlamış araştırma görevlilerine aynı yerde lisansüstü eğitim yaptırmak isteyen yükseköğretim kurumlarının kontenjan talepleri, değerlendirilmeye alınmaz.

(9) Halen bir devlet yükseköğretim kurumunda lisansüstü (yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora) eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin devam ettikleri yükseköğretim kurumu/bölüm/anabilim dalı Yükseköğretim Kurulu kararı ile ilan edilen ÖYP kapsamında lisansüstü eğitim yapabilecek yükseköğretim kurumları arasında yer alıyorsa, bu anabilim dalına yerleşen araştırma görevlileri bu yükseköğretim kurumuna tahsis edilen lisansüstü eğitim kontenjanları dışında tutulur. Yükseköğretim Kurumunun bu durumdaki araştırma görevlileri için kontenjan talep etmesine gerek yoktur.

(10) ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayan araştırma görevlilerinin doktora eğitimlerine bir başka yerde devam etmelerine yükseköğretim kurumunun teklifi üzerine Yürütme Kurulunca karar verilir.

(11) ÖYP araştırma görevlilerinin atandıkları anabilim dalında lisansüstü eğitim yapmaları esastır. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalında lisansüstü eğitim yaptırmak Yükseköğretim Kurumunun takdirindedir. Ancak, bölüm değişikliği Yükseköğretim Kurumunun teklifi ve Yürütme Kurul kararı ile yapılır.

(12) Öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla öğretim elemanı temininde güçlük çekilen alanlarda yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü eğitim programlarının açılması hususunda Yürütme Kurulu gerekli tedbirleri alır.

 

 

Öğrenim Süresi

MADDE 11- (1) Öğrenim süreleri Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirlenen sürelerdir. Anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde verilen ek süre boyunca, ÖYP kapsamında verilen desteklerden yararlanılamaz.

(2)Bu yönergenin 9. maddesi gereğince yabancı dil eğitimi verilen süreler ile Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince verilen ek süreler dâhil olmak üzere azami eğitim-öğretim süresi içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’ye devam etmek istemeyen, mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerinin ilişikleri kesilerek haklarında taahütname ve kefaletname senedi uyarınca işlem yapılır.

(3) ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlileri, lisansüstü eğitim yaptıkları yükseköğretim kurumunun ilgili kararlarına uymakla yükümlüdür.

(4) YÖK tarafından ilan edilen lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirilen araştırma görevlilerinin ÖYP kadrosu ile ilişik kesilmesi lisansüstü eğitimle de ilişiğin kesilmesi neticesini doğurmaz. (Değişiklik 04.02.12016 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

 

 

 

 

 

Danışman Atanması ve Tez İzleme Komitesi

MADDE 12- (1) ÖYP araştırma görevlilerine, lisansüstü öğrenim için kayıtlı oldukları enstitü tarafından bir danışman görevlendirilir. Danışman; her yarıyıl sonunda araştırma görevlisi hakkında, ilgili enstitü tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlayacağı değerlendirme raporunu enstitüye sunar. Bu raporlar düzenli olarak öğrencinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir.

(2) ÖYP araştırma görevlileri, mecburi hizmetle yükümlü bulundukları yükseköğretim kurumlarına yılda bir kez bilgilendirme amacıyla rapor sunmakla yükümlüdür.

(3) Dersleri başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlilerinin tez çalışmalarını değerlendirmek üzere, enstitü tarafından, en az üç öğretim üyesinden meydana gelen bir tez izleme komitesi oluşturulur. Bu komite her yarıyıl sonunda toplanarak ÖYP araştırma görevlisinin yapmakta olduğu tez çalışmasını değerlendirerek bir rapor hazırlar. Raporun bir nüshası ÖYP araştırma görevlisinin mecburi hizmet yükümlüsü olduğu yükseköğretim kurumuna iletilir.

(4) Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönerler. Bu araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim çalışmalarının gerektirdiği durumlarda kısa süreli olmak kaydıyla izin verilir. (Değişiklik 04.02.2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)

Bu maddede yer almayan hususlarda; “Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kaynak Aktarımı, ÖYP Giderleri Ve Harcamalar

Amaç Ve Kapsam

MADDE 13-

Bu yönerge, Dicle Üniversitesi’nde ÖYP kapsamında kabul edilen ÖYP araştırma görevlisi ve danışmanlarının projelendirdikleri tez çalışması kapsamında yapılacak doğrudan ve dolaylı tüm harcamalar ve bu çerçevede gerçekleştirilecek bilimsel amaçlı yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere ilişkin genel kuralları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

 

ÖYP Kaynaklarının Kullanılacağı Alanlar:

MADDE 14-

ÖYP için sağlanan finansal kaynaklar; Programın yürütülmesi amacıyla doğrudan ÖYP araştırma görevlisinin harcamalarını karşılamak ve diğer taraftan Programın yürütüldüğü birim ve genelde Üniversitenin araştırma kapasitesi ve niteliğini artırmak üzere kullanılır.

(1) Her mali yılbaşında YÖK tarafından ÖYP ile ilgili olarak tahsis edilen ödenek doğrudan Projenin yürütülmesi amacıyla kullanılır. Bu çerçevede ÖYP araştırma görevlisinin demirbaş ve sarf malzeme ihtiyacı, araştırma ve laboratuvar giderleri, yurtiçi ve yurtdışı seyahat giderleri, mal ve hizmet alımı gibi muhtelif harcamaları karşılanır. Başta ÖYP araştırma görevlisi olmak üzere tüm öğrencilere sunulan eğitim-öğretim olanaklarının iyileştirilmesi hedeflenir.

(2) ÖYP içindeki tüm projelerin harcama ve satın alma işlemleri Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri İhale Yönetmeliği’ne göre yapılır.

 

 

 

 

 

 

Seyahat

MADDE 15-

1. Ortak Hükümler

ÖYP kapsamında eğitimlerini Dicle Üniversitesi’nde sürdüren ÖYP araştırma görevlilerinin ÖYP bütçesinden karşılanmak üzere kendi alanlarında/tez konularında akademik çalışma yapmak veya bilimsel etkinliklere katılmak amacıyla yapacakları seyahatler desteklenmektedir. Bu seyahatler ¨kısa süreli¨ ve ¨uzun süreli¨ seyahatler olmak üzere ikiye ayrılır. ÖYP araştırma görevlileri, bu amaçla yükseköğretim kurumlarına kendileri için tahsis edilen miktarı aşmamak kaydıyla, kısa süreli yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılabilirler. Söz konusu yurtdışı bilimsel toplantılara katılma giderleri de desteklenir. Yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine ilişkin harcamalarda 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri geçerlidir. Bundan başka ÖYP araştırma görevlileri kendi olanaklarıyla ya da başka kurum ve kuruluşlardan bulacakları destekle kendi alanlarında/tez konularında akademik çalışmalar yapmak üzere seyahatlere çıkabilirler.

2. Kısa Süreli Yurtiçi/Yurtdışı Seyahatler

ÖYP araştırma görevlilerinin kendilerine ayrılan seyahat bütçesini kullanarak yapabileceği kısa süreli yurtiçi/yurtdışı seyahatleridir.

(a)    Kısa süreli yurtiçi/yurtdışı seyahatin süresi yılda en fazla on beş (15) gündür.

(b)   Seyahatin amacı, ÖYP araştırma görevlilerinin kendi alanında/tezi konusundaki bilimsel etkinliklere katılımını sağlamak, ulusal/uluslararası düzeyde deneyimini arttırmak ve çalışmalarını ulusal/uluslararası düzlemde tartışmaya açmaktır.

(c)    Bu seyahatler ÖYP araştırma görevlilerinin kendi alanı/tez konusu ile ilgili sempozyum, kongre, çalıştay ve benzeri akademik çalışmaları kapsamalıdır.

(d)   ÖYP araştırma görevlileri, bu seyahatlere ilgili Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınarak katılabilir.

 

3. Uzun Süreli Yurtdışı Seyahatler

 ÖYP araştırma görevlilerinin kendilerine ayrılan seyahat bütçesini kullanarak yapabileceği uzun süreli yurtdışı seyahatleridir.

(a)    Uzun süreli yurtdışı seyahatin süresi eğitim süresince en çok on iki (12) aydır.

(b)   Uzun süreli yurtdışı seyahat, ÖYP araştırma görevlilerinin bilgisini ve deneyimlerini arttırmak üzere kendi alanı/tez konusu ile ilgili bir araştırmayı sürdürmek amacıyla yurtdışındaki araştırma kurumları veya üniversitelere gitmek üzere kullanılır.

(c)    ÖYP araştırma görevlileri, bu seyahate Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınarak katılabilir.

 4. ÖYP Araştırma Görevlilerinin Kendi Olanaklarıyla veya Başka Kaynakları Kullanarak Yapabileceği Seyahatler

ÖYP araştırma görevlileri kendi olanaklarıyla veya başka kurum ve kuruluşlardan alacakları destekle ilgili Enstitü ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı alınmak kaydıyla yurtiçi ve yurtdışı seyahatlere çıkabilir.

 

Aktarma ve İade

MADDE 16- ÖYP kapsamında Dicle Üniversitesine ödenen tutarlar her bir ÖYP araştırma görevlisi için bu yönergenin 14. maddesinde yer alan dağılıma uygun olarak harcanır. Amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine aktarma yapılamaz. ÖYP kapsamında Dicle Üniversitesine ödenen tutarlardan her bir ÖYP araştırma görevlisinin kullanmadığı tutarlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

 

 

 

Harcama Belgeleri ve Muhafazası

MADDE 17- ÖYP kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri uygulanır. ÖYP faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, Dicle Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinasyon Birimi’nde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

 

Sorumluluk

MADDE 18-

Dicle Üniversitesi’nde lisansüstü öğretim veren enstitüler bu yönerge ile kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne karşı sorumludurlar. Dicle Üniversitesi ise Yüksek Öğretim Kurulunun “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar” konulu kararı çerçevesinde mevzuata uygunluk, etkinlik ve YÖK’e gerekli bilginin akışının sağlanmasında YÖK’e karşı sorumludur.

 

Denetim

MADDE 19- (1) Bu yönerge kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir

(2) ÖYP uygulamasına ilişkin Dicle Üniversitesince yapılan iç denetim sonucunda YÖK’ün Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki kararına aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum üniversite tarafından YÖK’e bildirilir.

(3) Üniversitenin ÖYP uygulamaları gerek görülmesi halinde YÖK tarafından da denetlenebilir.

(4) Bu yönerge kapsamında yapılan harcamalar Sayıştay Başkanlığının denetimine tabidir.

 

Tez Projesinin Sonuçlandırılması

MADDE 20-

ÖYP araştırma görevlilerinin hazırlamış olduğu doktora tezi/sanatta yeterlik eseri çalışmasının jüri tarafından başarılı bulunarak, bu konuda Enstitü Yönetim Kurulunun alacağı kararın Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’na sunulması ile proje sonuçlanmış olur.

 

Yürütme

Bu Yönerge, Dicle Üniversitesi Senatosunun kararı ile yürürlüğe girer

Bu Yönerge hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu Yönerge, ..2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

Bu Yönergede yer almayan hususlar konusunda Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu’nca onaylanan 26.06.2012 tarihli “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin Esas ve Usuller” geçerlidir.


 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.