Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:8 Sayı:4, Eylül 2017
DUMF Journal of Engineering - Volume:8 Number:4, September 2017


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Eylül 2017 (Cilt 8 Sayı 4) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListFarklı yapı davranış katsayıları için zemin koşullarının yapı performansına etkisi
The Effect of Soil Conditions on The Seismic Performance of Buildings For Different Structure Behavior Factors
İbrahim Baran KARAŞİN, Ercan IŞIK
Makale Geliş Tarihi / Received: 30.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Şerit ankraj plakalarının çekme kapasitesi davranışının farklı koşullar altında sayısal analizi
Numerical analysis of uplift capacity behaviour of strip plate anchors under different conditions
Bilal KORKMAZ, Mehmet Salih KESKİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 31.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Hızlı sismik performans değerlendirme yöntemi
Rapid Seismic Performance Evaluation Method
Halil GÖRGÜN, Derman KAYA
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 21.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Düzenli depolama alanlarının taban sızdırmazlığında gerekli olan kil kalınlığının tespiti
Determination of ClayThickness required for base impermeability of regular landfills
M.Hayrullah AKYILDIZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 13.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 21.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişe sahasının trafik akımına etkisinin araştırılması
Investigating the effect of the toll plaza of 15th July, Martyrs Bridge on the traffic flow
Fikret YAVUZYILMAZ, Selim DÜNDAR
Makale Geliş Tarihi / Received: 20.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 23.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Karlıova depremlerinde kırsal yapı hasarlarının değerlendirilmesi
Assessment of rural building damage of Karlıova earthquakes
Gültekin AKTAŞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 04.04.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Doğrusal katılaştırılmış Al-%13ağ.Mg2Si pseudoeutectic alaşımın mikroyapı karakterizasyonu
Microstructural characterization of directionally solidified Al-13wt.%Mg2Si pseudoeutectic alloy
Yusuf KAYGISIZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 20.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 17.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


ÇBAG kullanılan rüzgar türbinlerinin güç kontrol döngüsüne hassasiyet ve sağlamlık analizi uygulanması
Application of sensitivity and robustness analysis to the power loop control of DFIG based wind turbines
Melikşah ÖZAKTÜRK
Makale Geliş Tarihi / Received: 13.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Farklı zaman ölçekli EEG işaretlerinden epilepsi nöbetinin otomatik tespiti
Automatic detection of epileptic seizures for different time-scaled EEG signals
Mehmet YILDIRIM, Abdulnasır YILDIZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 14.04.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 25.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Toprak nemi tahmini için Radarsat-2 verisinden çoklu saçılma katsayılarının elde edilmesi
Obtaining multiple scattering coefficients from Radarsat-2 data for soil moisture estimation
Mehmet Siraç ÖZERDEM, Emrullah ACAR
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 03.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Yeni Bir Veri Önişleme Metodu: k-Harmonik Kümeleme Tabanlı Öznitelik Ağırlıklandırma
A Novel Data Pre-processing Method: K-Harmonic Means based Feature Weighting
Musa PEKER
Makale Geliş Tarihi / Received: 13.03.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 09.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


G-SURF ve AKAZE Tabanlı Yeni Bir Kopyala-Yapıştır Sahteciliği Tespit Yöntemi
A new Copy-Move Forgery Detection Method Based on AKAZE and G-SURF
Güzin ULUTAŞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 13.04.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


Farklı oranlarda Cr partikül takviyesinin Cu matrisli kompozitlerin mekanik özelliklerine ve mikroyapısına etkisi
Effect of Cr particle reinforcements at different ratios on the mechanical properties and microstructure of Cu matrix composites
Mahir UZUN, Üsame Ali USCA
Makale Geliş Tarihi / Received: 25.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 01.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Karbon nanotüp katkılı camlifi-epoksi kompozitlerin termal ve eğilme özelliklerinin araştırılması
Investigations on the thermal and flexural properties of plain weave glass/epoxy-nanocarbon composites
Gülşah ÖNER, Hasan Yavuz ÜNAL, Yeliz PEKBEY
Makale Geliş Tarihi / Received: 17.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 12.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


GR2-GR5 Titanyum alaşımlarının Alüminyum aratabaka kullanılarak difüzyon kaynak yöntemi ile birleştirilmesi
Joining of GR2-GR5 Titanium Alloys with Aluminum interlayer by Diffusion Welding Method
Haluk KEJANLI, Nida KATI, M.Selçuk KESKİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 17.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 25.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Sıcak ekstrüze edilmiş AA7075/SiCp kompozitlerin sertlik ve korozyon direncine T6 ve T73 ısıl işlemlerinin etkisi
Influence of T6 and T73 tempers on hardness and corrosion resistance of hot-extruded Al7075-SiCp composites
Ulaş MATİK, Kübra TANATTI
Makale Geliş Tarihi / Received: 27.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 26.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Soğuk metal transfer kaynağı ile birleştirilmiş AA6061-galvanizli çelik sacların karakterizasyonu
Characterization of AA6061-Galvanized Steel Sheets Joined by Cold Metal Transfer Welding
Hülya DURMUŞ1, Nilay ÇÖMEZ, Metin YUDDAŞKAL
Makale Geliş Tarihi / Received: 20.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 17.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Metalurji Malzeme Mühendisliği / Metallurgical Materials Engineering


B2 fazda intermetalik RuTi alaşımının elektronik, elastik ve fonon özelliklerinin incelenmesi
Investigation of electronic, elastic and phonon properties of B2-phase intermetallic RuTi alloy
Osman ÖRNEK
Makale Geliş Tarihi / Received: 14.04.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Metalurji Malzeme Mühendisliği / Metallurgical Materials Engineering


KBİ cüruflarının H2O2 ortamında H2SO4 ile liç kinetiğinin incelenmesi
Investigation of leaching kinetics of KBI converter and flash furnace slags with sulfuric acid in hydrogen peroxide medium
Mustafa BOYRAZLI
Makale Geliş Tarihi / Received: 03.04.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Metalurji Malzeme Mühendisliği / Metallurgical Materials Engineering


Fe2O3 içeren hammaddenin şeffaf sırı renklendirme etkisi
Colouring Performance of Fe2O3 Containing Raw Material in Transparent Glaze
Elif EREN GÜLTEKİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 18.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 19.07.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Maden Mühendisliği / Mining Engineering


Beyaz tüflerde çevrim sayısına bağlı ideal suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (SDI) değerinin belirlenmesi
Determination of ideally slake durability index (SDI) value depending on number of cycles
Hüseyin ANKARA
Makale Geliş Tarihi / Received: 28.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Maden Mühendisliği / Mining Engineering


Disten cevherinin sarsıntılı masa ile zenginleştirilmesinde etkin parametrelerin optimizasyonu
Optimization of Effective Parameters in Enrichment of Disten Ore with Shaky Table
Fatma Deniz ÖZTÜRK
Makale Geliş Tarihi / Received: 30.03.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 20.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Maden Mühendisliği / Mining Engineering


ANFIS kullanılarak Tunceli ili için global güneş radyasyonu tahmini
Estimating Global Solar Radiation for Tunceli City using ANFIS
Erkan CELIK, Muhammet GUL
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 23.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Endüstri Mühendisliği / Industrial Engineering


Geliştirilmiş elektrik iletkenliğine sahip POT/Na-Feldispat iletken kompozitlerinin sentezlenmesi ve karakterizasyonu
Synthesis and characterization of Poly(o-toluidine)/Na-Feldspar conductive composites with improved electrical conductivity
Filiz Boran, Sevil Çetinkaya, Duygu Anaklı, Meral Karakışla, Mehmet Saçak
Makale Geliş Tarihi / Received: 09.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.05.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Kimya Mühendisliği / Chemical Engineering