Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:8 Sayı:3, Temmuz 2017
DUMF Journal of Engineering - Volume:8 Number:3, July 2017


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Temmuz 2017 (Cilt 8 Sayı 3) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListPlastik Geri Dönüşüm Tesisi Atıksularının Fenton ve Elektro-Fenton Prosesleri ile Arıtımı
Treatment of plastic recycling facility wastewaters Fenton and electro-Fenton processes
Serkan ŞAHİNKAYA
Makale Geliş Tarihi / Received: 22.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 08.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Bir Bütün Olarak İş Sağlığı Güvenliği ve Yapı Denetim Mevzuatı:Yapı Denetim Görevlilerinin Kamu İnşaatlarında İş Sağlığı Güvenliği Sorumluluklarının İncelenmesi
Integrated Evaluation of Occupational Health Safety and Construction Inspection Laws: Surveying of Building Inspectors’ Responsibilities for Occupational Health Safety at Public Construction Projects
Mustafa YILMAZ, Serkan YILDIZ, Adem BAKIŞ, Recep KANIT
Makale Geliş Tarihi / Received: 25.03.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 14.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Samsun Organize Sanayi Bölgesinde AERMOD Hava Kalite Dağılım Modelinin Araştırılması
Investigation of Applicability of Air Quality Models in the Organized İndustrial Region in Samsun
Andaç AKDEMİR
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 13.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Küp numunelerin yarmada-çekme dayanımında agrega granülometrisinin boyut değişimi üzerine etkisi
Effect of aggregate gradation on size effect in split-tension cubes
Senem YILMAZ ÇETİN, Ragıp İNCE
Makale Geliş Tarihi / Received: 23.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Kuşatılmış Yığma Yapıların Deprem Davranışı: 2011 Van Depremi Örneği
Seismic response of confined masonry structures: Example of 2011 Van Earthquake
Eleni SMYROU
Makale Geliş Tarihi / Received: 10.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Dağ kumu yıkama suyunun içerdiği kil ve siltten ekonomik bir şekilde ayrılması
Separation of Mountain Sand Washing Water from Contained Clay and Silt
Jülide ERKMEN
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 09.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Maden Mühendisliği / Mining Engineering


Yığma Yapılarda Doğrusal Olmayan Artımsal Analiz İçin Bir Yöntem Önerisi
A method proposal for step-wise nonlinear analyses of masonry structures
İhsan Engin BAL
Makale Geliş Tarihi / Received: 09.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Beton elasatisite modülünün ultrasonik ses dalgası yayılma hızı ile tahmin edilmesi
Prediction of elastic modulus of concrete through using ultrasonic pulse velocity
Vaheel Saed ABDULLAH, Enver AYDIN, İdris BEDİRHANOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 15.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Yüksek hızlı fırçasız doğru akım motorlarında moment dalgalanmalarını azaltan bir yöntem
A method for reduction of torque ripples in high speed brushless dc motors
Reşat ÇELİKEL
Makale Geliş Tarihi / Received: 03.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 26.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Al-7075-T6 malzemenin sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilmesinde kaynak parametrelerinin etkisi
Effects of different friction stir welding parameters on welding strength
Fikret SÖNMEZ, Hüdayim BAŞAK
Makale Geliş Tarihi / Received: 12.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 05.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Ardışıl ileri yönlü öznitelik seçim algoritmasında etkin özniteliklerin belirlenmesi
Determining the effective features in sequential forward feature selection algorithm
Önder AYDEMİR
Makale Geliş Tarihi / Received: 24.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Kriptolojide eliptik eğri algoritması
Elliptic curve algorithm of cryptology
Aziz Mahmut YÜCELEN, Abdullah BAYKAL, Cengiz COŞKUN
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 14.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Namlu İçi Balistik Davranışın Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi
Analysis of internal ballistic behavior inside barrel with using Finite Elements Method
Onur ÖZGÜDER, Mahmut ÖZBAY, Hamit ADİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 03.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Akıllı Fabrikalarda Dağıtılmış Kontrol Sistemleri Uygulaması ve RFID yaklaşımı
Smart Factories Distributed Control Systems Applications and RFID Approach
Üzeyir İlbay BOZKURT, Akif Durdu
Makale Geliş Tarihi / Received: 25.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 23.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


İkili İmgeler için Blok Tabanlı Yeni Bir Kimlik Doğrulama Yöntemi
A Novel Block Based Authentication Method for Binary Images
Türker TUNCER
Makale Geliş Tarihi / Received: 20.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 13.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


MŞA rezonans frekansı hesabında YSA ve DVM karşılaştırılması
Comparison Of ANN and SVM methods for computing resonant frequency of RMSA plastic composites
Seyfettin Vuran, M.Bahattin Kurt, Mehmet Siraç Özerdem
Makale Geliş Tarihi / Received: 23.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 12.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Yapı Elemanlarında Kullanılan Atık Lastiklerin Isıl Performansının İncelenmesi
Investigation Of The Thermal Performance Of Waste Rubber As A Building Element
Zeki ARGUNHAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 29.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 27.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


İyi – kötü koku uyartılarının EEG aktivitesine etkisinin Welch metodu ile incelenmesi
Analysing the effects of pleasant and unpleasant odor stimulus to EEG activations by using Welch’s method
Mesut ŞEKER, Mehmet Siraç ÖZERDEM
Makale Geliş Tarihi / Received: 29.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 27.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Hidrolik Enerjisinden Yararlanmada Ülkemiz ve Gelişmiş Ülkelerin Mevcut Durumlarının Analizi
Analysis of Current Conditions of Our Country and Developed Countries in Benefiting Hydraulic Energy
Furkan DİNÇER, İpek ATİK, Şaban YILMAZ, Ali ÇINGI
Makale Geliş Tarihi / Received: 05.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 19.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


PID tip denetleyiciler kullanılarak yapılan bir ters sarkaç stabilizasyonunun performans analizi
Performance analysis of an inverted pendulum stabilization using PID type controllers
Fuat PEKER, İbrahim KAYA
Makale Geliş Tarihi / Received: 15.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 20.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Dokuma tezgahlarında hatalı kumaş dokusunun tespiti için başarılı bir yöntem
A successful method for estimation of defects of fabric texture on the textile loom
Mehmet Emin TAĞLUK
Makale Geliş Tarihi / Received: 15.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 20.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Yukarı-Aşağı imleç hareketlerine ilişkin EEG kayıtlarında en etkin kanalın belirlenmesi
Determination of the most effective EEG channel in Up&Down cursor movements’ EEG records
Mehmet Siraç ÖZERDEM, Ömer EMHAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 05.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 19.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Konya ana tahliye kanalında ağır metal kirliliğinin izlenmesi
Investigation of heavy metal pollution in Konya main discharge channel
Erkan KALIPCI, Zehra CEYLAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 04.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 09.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering