Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:8 Sayı:2, Mayıs 2017 (Özel Sayı)
DUMF Journal of Engineering - Volume:8 Number:2, May 2017 (Special Issue)


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Mayıs 2017 (Cilt 8 Sayı 2) Suriçi Özel sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListDiyarbakır tarihi Suriçi bölgesi akustik mirasının değerlendirilmesi
An evaluation of the acoustic heritage of the historical Surici Region of Diyarbakir
Derya ÇAKIR AYDIN, Ersin UYSAL, Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA
Makale Geliş Tarihi / Received: 07.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Diyarbakır Mimarlar Odası Evi Restorasyonu
Diyarbakir Chamber of Architect’s House Restoration
Emine Ekinci DAĞTEKİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.08.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Kullanıcı – Yapı Etkileşiminin Diyarbakır Tarihi Geleneksel Evlerinde İrdelenmesi
Evaluation of user satisfaction and user-structure interaction of Diyarbakir historical traditional houses
Y. Berivan ÖZBUDAK AKÇA, F. Demet AYKAL, Derya ÇAKIR AYDIN
Makale Geliş Tarihi / Received: 27.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Amida (Université Paul-Valéry Montpellier 3) Atölyesi ve Çalışmaları
About Amida Workshops and activities (Université Paul-Valéry Montpellier 3)
Sabri KARADOĞAN, Martine ASSENAT
Makale Geliş Tarihi / Received: 24.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 03.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Eğitim Bilimleri / Education Science


Tarihi Diyarbakır kiliselerinde taşıyıcı sistemi etkileyen gözleme dayalı hasarlar ve etkileri
Observational affecting structural system and causes damage to the historic church in Diyarbakir
Nursen IŞIK, Fatma Meral HALİFEOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 25.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 22.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Görsel iletişimin tarihi, kültürel ve estetik nesnesi olan Diyarbakır surları ve sembolik motifleri
Diyarbakir walls with its visual communication history, culture and aesthetics and symbolic motifs
F. Evren DAŞDAĞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 03.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Eğitim Bilimleri / Education Science


Diyarbakır tarihi Sur Bölgesinin yeraltısuyu potansiyelinin incelenmesi
An Investigation of Ancient Diyarbakır Sur District
Recep ÇELİK
Makale Geliş Tarihi / Received: 15.12.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 10.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Diyarbakır Surlarında ve Ulu Camii’de bulunan geyik figürleri üzerine
On the deer figurines found in Diyarbakır Castle and Grand Mosque
Zeki KANAY, Rabiha ARSLAN, Şefika ERGİN ORUÇ
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Kültürel turizm ve kültürel mirası koruma: Diyarbakır Hasan Paşa Hanı örneği
Cultural tourism and heritage conservation: Case of Diyarbakır Hasan Pasha Khan
Mücahit YILDIRIM
Makale Geliş Tarihi / Received: 31.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 17.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Geleneksel Diyarbakır Evlerinde yapım tekniği ve malzemede koruma sorunları
Protection problems of Construction techniques and materials on traditional houses of Diyarbakır
Gülin PAYASLI OĞUZ, Fatma Meral HALİFEOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 03.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 06.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Geleneksel Diyarbakır hamamları kataloğu
Catalogue of traditional hammams (baths) in Diyarbakır
Emine EKİNCİ DAĞTEKİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 07.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 21.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Geleneksel Diyarbakır Evlerinde toplumsal yapıya bağlı gelişen fiziksel değişimler
Physical changes of Diyarbakır traditional houses due to the social structures
Havva ÖZYILMAZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 30.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Diyarbakır Suriçi bölgesindeki geleneksel konut mimarisinde iklimsel faktörlerin rolü
The role of climatic factors in traditional housing architecture in the Diyarbakır Suriçi area
Şefika ERGİN ORUÇ
Makale Geliş Tarihi / Received: 10.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 07.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture


Suriçi’ndeki çok katlı yığma binaların 2007 deprem yönetmeliğine göre değerlendirilmesi
Assessment of multi-storey masonry buildings in Sur region according to Turkish seismic code 2007
Ozan ÖZBEK, Mehmet Hayrullah AKYILDIZ, A. Halim KARAŞİN, Mehmet Emin ÖNCÜ, Senem YILMAZ ÇETİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 14.02.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 21.02.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Suriçi’nde yer alan tarihi Hz. Süleyman Camii çeşmelerinin hidrolik ve hidrolojik özellikleri
The hydraulic and hydrological characteristics of ancient fountains of Hz Suleyman Mosque located in Surici – Diyarbakir
Derya KARAKAYA, Zeynep AYKAÇ, Z. Fuat TOPRAK
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.03.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.03.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Dört Ayaklı Minare’nin modellenmesi ve yapısal analizi
Modelling and structural analysis of the Four-legged minaret
Murat Arda UĞURLU, Sultan ERDEMLİ GÜNASLAN, Abdulhalim KARAŞİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 17.03.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Eski Diyarbakır Evleri iklim ilişkisi
The relation of old Diyarbakır Houses and climate
Mine BARAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.03.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.04.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Mimarlık / Architecture