Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:8 Sayı:1, Mart 2017
DUMF Journal of Engineering - Volume:8 Number:1, March 2017


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Mart 2017 (Cilt 8 Sayı 1) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListBulanık veri zarflama analizi ile beton pompası seçimi
Concrete pump selection using fuzzy data envelopment analysis
Volkan ARSLAN, Serdar ULUBEYLİ
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.11.2015
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 25.03.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Kompozit kolon elemanların model davranışlarının belirlenmesi
Determination of modal responses of composite column elements
Barış SEVİM, Ahmet Can ALTUNIŞIK
Makale Geliş Tarihi / Received: 11.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Sakarya nehri'nde kum-çakıl madenciliği kaynaklı arazi kullanım değişimleri
Landuse changes related to sand and gravel minig on Sakarya River
Mahnaz GÜMRÜKÇÜOĞLU YİĞİT, Emrah DOĞAN, Rabia KÖKLÜ
Makale Geliş Tarihi / Received: 11.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 27.09.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Akdeniz Bölgesi akarsularının su kalitesi sınıflarının ve trendlerinin belirlenmesi
Water quality classification and water quality examination in Mediterranean region waters
Kemal SAPLIOĞLU, T. Suğra KÜÇÜKERDEM, Rasha Salam Dawood ALQAYSİ
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Beton basınç dayanımının ultrasonik ses dalga yayılma hızı ile tahmin edilmesi
Prediction of compressive strenght of concrete through using ultrasonic pulse velocity
Ziwar ZEBARİ, İdris BEDİRHANOĞLU, Enver AYDIN
Makale Geliş Tarihi / Received: 07.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 01.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Harran Ovası'nın yeraltısuyu potansiyelinin coğrafi bilgi sistemi ile modellenmesi
Detarmination of groundwater potential of Harran Plain by geographical information system method
Recep ÇELİK, Veysel ASLAN, M.Hayrullah AKYILDIZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 07.01.2017
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 27.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Genelleştirilmiş sınırlı kararlılık bölgesi ile PI ve PID denetleyici tasarımı
PI and PID controller design based on generalized stability boundary locus
Serdal ATİÇ, İbrahim KAYA
Makale Geliş Tarihi / Received: 14.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 10.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik - Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Mobil metne bağlı tek cümle konuşmacı tanıma uygulamasında kayıttan sahte doğrulama
The vulnerability of mobile text-dependent single utterance speaker verification to replay attacks
Osman BÜYÜK
Makale Geliş Tarihi / Received: 17.06.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 19.10.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


SSSC tabanlı kaskad kontrolör ile güç sistem kararlılığının iyileştirilmesi
Improvement of power system stability with SSSC-based cascade control
Mustafa NALBANTOĞLU, Yavuz GÜLER
Makale Geliş Tarihi / Received: 12.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 09.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Mobil cihaz kontrollü EKG holteri
Mobile device conrolled EKG holter
İlhan İLHAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 08.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 31.10.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Tek kanallı EKG kayıtları analizinden uyku apne tespiti
Detection of sleep apnea from analysis of single channel ECG recordings
Abdulnasır YILDIZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 20.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 01.12.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Bulanık SMRGT yönteminin pratik uygulamaları
Practical applications of Fuzzy SMRGT method
Abdullah TOPRAK, Zeynep AYKAÇ, Z. Fuat TOPRAK
Makale Geliş Tarihi / Received: 05.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 02.01.2017
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical - Electronics Engineering


Sürü zekasına yeni bir yaklaşım : Kuş Sürüsü Algoritması
A new approach to swarm intelligence : Bird Swarm İntelligence
Elif VAROL, Bilal ALATAŞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 05.10.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak taşınmaz kültür envarteri'nin hazırlanması :
Kırklareli ili örneği

Preparation of immovable cultural inventory using geographic information systems :
the case of Kırklareli city
Doğan SAVRAN, Gürkan TUNA, Fikret MACİT, Resul DAŞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 04.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 24.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


Hava sızdırmazlığının konvansiyonel pencerelerin ortalama ısıl yalıtım performansındaki rolü
Role of airtightness in overail thermal insulation performance of concentional windows
Erdem CÜCE
Makale Geliş Tarihi / Received: 06.06.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 03.08.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Karbon elyaf takviyeli plastik kompozitlerin tornalanmasında yüzey pürüzlülüğü
ve takım aşınmasına etki eden parametrelerin araştırılması

Investigation of the affecting parameters on surface roughness and tool wear
in turning of carbon fiber reinforced plastic composites
Erol KILIÇKAP, Yahya Hışman ÇELİK, Ahmet YARDIMEDEN
Makale Geliş Tarihi / Received: 28.06.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.09.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Asansörlerde kullanılan çift pabuçlu fren sistemlerinin dinamik davranışlarının
deneysel yöntemle incelenmesi

The investigation of dynamic behavior with experimental method of the double - shoes brake used in elevators
Berna BOLAT, Muharrem BOĞOÇOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.09.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Güneş enerjili bir damıtıcıda emici yüzey alanının ekserji verimi üzerindeki etkisinin
deneysel olarak incelenmesi

An experimental investigation of effects of the absorber surface of a solar still on the exergy efficiency
Yusuf BİLGİÇ, Cengiz YILDIZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 09.08.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 26.08.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Ortasında delik bulunan eğrisel yüzeyli kompozit plakların burkulma davranışı
Buckling behavior of curved composite plates with a central circular hole
Mehmet Emin DENİZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.08.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 11.10.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Endüstriyel atıksuların arıtımında yapay sulak alanların kullanımı
The use of constructed wetlands in treatment of industrial wastewaters
Fulya AYDIN TEMEL
Makale Geliş Tarihi / Received: 15.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Çevre Mühendisliği / Environmental Engineering


Jeopolimer esaslı gözenekli hafif yapı malzemelerinin geliştirilmesi
Development of porous lightweight geopolymer construction materials
Tuna AYDIN, Zuhtu Onur PEHLİVANOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.09.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Metalurji - Malzeme Mühendisliği / Metallurgical - Materials Engineering


Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758)'un (Dytiscidae: Coleoptera) eşeysel
dimorfizmi üzerine SEM, XRD ve PCR çalışmaları

SEM, XRD and XCR studies on sexual demorphism of Colymbetes fuscus (L.,1758), (Dytiscidae: Coleoptera)
Medeni YAKUT
Makale Geliş Tarihi / Received: 28.10.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 28.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Genetik Mühendisliği / Genetic Engineering


Yeni bir hammaddeden üretilmiş karbonlu malzemenin yapısal, morfolojik
ve gözenek özellikleri üzerine çalışmalar

Studies on structural, morphological and porous properties of carbonaceous
material made from a novel precursor
Hasan SAYĞILI
Makale Geliş Tarihi / Received: 09.11.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 18.11.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği / Oil and Natural Gas Engineering