Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:7 Sayı:3, Eylül 2016
DUMF Journal of Engineering - Volume:7 Number:3, September 2016


Dergi kapağı / Cover

Künye / About the Journal and Editorial-Advisory Boards

İçindekiler / Contents

DÜ Mühendislik Dergisinin Eylül 2016 (Cilt 7 Sayı 3) sayısında
hakem olarak görev yapan akademisyenler / Referee ListKarma lifli betonların tokluk açısından değerlendirilmesi
Evaluation of toughness of the hybrid fiber concrete
Fehmi ÇİVİCİ, Engin GÜNGÖR
Makale Geliş Tarihi / Received: 22.01.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 27.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Nakayasu sentetik birim hidrograf metodunun Türkiye havzalarında kullanılabilirliğinin incelenmesi: Göksu Nehri Havzası örneği
Examination of usability of Nakayasu synthetic unit hydrograph method on
Turkish basins: An example of Göksu River Basin
Mahsum AYDIN, Tamer BAĞATUR
Makale Geliş Tarihi / Received: 28.01.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 24.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Tarihi yığma yapıların malzeme özelliklerinin belirlenmesi ve uygulama önerileri
The determination of material properties of historical masonry structures
and application suggestions
Barış SAYIN
Makale Geliş Tarihi / Received: 03.02.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Yapılarda su yalıtım uygulamalarının önemi ve maliyeti
The importance of waterproofing applications in buildings
Semiha KARTAL, Sedef IŞIK ÜSTÜNDAĞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 19.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 03.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Derleme / Review Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


İdeal göçme mekanizması için enerji esaslı yapı taban kesme kuvvetinin belirlenmesi
Determination of energy-based base shear for global collapse mechanism
Onur MERTER, Taner UÇAR
Makale Geliş Tarihi / Received: 22.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 13.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Asfalt yol kaplaması ile sanayi atık lifli reaktif pudra beton yol kaplamasının maliyet karşılaştırması
Cost Comparison of Asphalt pavement and Industrial Waste Steel Fibrous Reactive Powder Concrete Pavement
Abdulrezzak BAKIŞ, Fatih HATTATOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 27.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 04.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Açık deniz uzay kafes sistemin çevresel yükler altında akışkan-yapı etkileşimli analizi
Fluid structure interaction analyses of offshore lattice tower under environmental loads
Engin GÜCÜYEN, Recep Tuğrul ERDEM
Makale Geliş Tarihi / Received: 28.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 01.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Farklı zemin kat yüksekliklerinin yapı performansına etkisi
Effect of Different Ground Floor Height to RC Buildings Performance
Ercan IŞIK, Mesut ÖZDEMİR, Mustafa KUTANİS
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 31.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Gaziantep Kurtuluş camisinin deprem davranışının incelenmesi
Investigation of earthquake response of Gaziantep Kurtuluş mosque
Hamza GÜLLÜ, Murat KARABEKMEZ
Makale Geliş Tarihi / Received: 12.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 30.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Öğretme-öğrenme esaslı optimizasyon yöntemi ile uzay kafes kule yapı sisteminin
optimum boyutlandırılması

Optimum design of space truss tower using teaching-learning based optimization
Musa ARTAR
Makale Geliş Tarihi / Received: 17.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 29.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering


Epileptik EG İşaretlerin Aşırı Öğrenme Makineleri ile Sınıflandırılması
Classification of Epileptic EEG Signals by Extreme Learning Machines
Necmettin SEZGİN
Makale Geliş Tarihi / Received: 24.03.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 16.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


Dicle Üniversitesi Güneş Enerjisi Santralinin PVsyst ile Simülasyonu ve Performans Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Simulation of Dicle University Solar Power Plant and Evaluation of Performance Parameters
Cem HAYDAROĞLU, Bilal GÜMÜŞ
Makale Geliş Tarihi / Received: 01.06.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 01.09.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical and Electronics Engineering


İmgeler için yeni bir veri gizleme yaklaşımı
A new steganography approach for digital images
Ferdi DOĞAN, Resul DAŞ, İbrahim TÜRKOĞLU
Makale Geliş Tarihi / Received: 18.03.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 18.05.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


Melez elektromanyetizma benzeri-parçacık sürü optimizasyon algoritması
Hybrid electromagnetism like–particle swarm optimization algorithm
Soner KIZILOLUK, Ahmet Bedri ÖZER
Makale Geliş Tarihi / Received: 20.06.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 25.07.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering


Elektrikli ve Konvansiyonel Otomobil Tribolojisi: Yeni Eğilimler ve Uygulamalar
Electrical and Conventional Automobile Tribology: New Trends and Applications
Yavuz SOYDAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 06.04.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.07.2016
Makale Türü / Type of Article: Derleme / Review Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Sıfır Emisyonlu Yenilenebilir Enerji Üreten Yelkenli Bir Tekne İçin Sualtı Türbin Tasarımı
Marine current turbine design for zero emission renewable energy producing a sailing boat
Serkan EKİNCİ, Mustafa ALVAR
Makale Geliş Tarihi / Received: 17.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 27.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


İklimlendirme sistemlerinde R22 yerine R442A kullanılmasının enerji parametrelerine
etkisinin incelenmesi

The investigation of the effect on the energy parameters using R442A instead of R22 in
air-conditioning systems
Atilla G. DEVECİOĞLU, Vedat ORUÇ, Uğur BERK, Sertaç ENDER
Makale Geliş Tarihi / Received: 23.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 10.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Akışa dik yerleştirilmiş kare boşluklar içeren bir plakanın kanal içerisindeki akış ve ısı
transferi karakteristiklerine etkisinin sayısal incelenmesi

Numerical investigation of a plate including square spaces placed cross-stream to
the effect of fluid flow and heat transfer characteristics in a channel
Ömer Faruk CAN
Makale Geliş Tarihi / Received: 27.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 28.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Bir Wells Dalga Türbininin Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Analizi
CFD Analysis of a Wells Wave Turbine
Gökhan ÖZDAMAR, Mertcan MUT, Yeliz PEKBEY, Aydoğan ÖZDAMAR
Makale Geliş Tarihi / Received: 30.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 28.06.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Ti6Al4V alaşımının gümüş aratabaka kullanılarak difüzyon kaynağı ile birleştirilebilirliği
Joinability of Ti6Al4V alloy by diffusion bonding using Ag interlayer
Uğur ÇALIGÜLÜ
Makale Geliş Tarihi / Received: 06.06.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 22.07.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Temperleme İşleminin Tozaltı Kaynak Yöntemi ile Birleştirilen Mikroalaşımlı Çeliklerin
Mekanik Özelliklerine Etkisi

Effect of Tempering Process on Microstructure and Mechanical Properties of
Microalloyed Steels Joined by Submerged Arc Welding
Hasan KARABULUT, Mustafa TÜRKMEN
Makale Geliş Tarihi / Received: 02.05.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 22.07.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering


Ağırlıklı geometrik merkez metodu ile pratik PI-PD kontrolör tasarımı
Practical tuning algorithm for PI-PD controllers using weighted geometrical center method
M.Mine ÖZYETKİN, Abdullah TOPRAK
Makale Geliş Tarihi / Received: 15.07.2016
Makale Kabul Tarihi / Accepted: 15.08.2016
Makale Türü / Type of Article: Araştırma / Research Article
Alan / Field: Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği / Control and Automation Engineering