T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Sabahattin PAYZIN

Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

DÜSAM

 

 

 

DÜSAM YÖNETMELİĞİ

                      

 

Üniversite Senatosu’nun 10.10.1990 ( 90/19 ) tarihli oturumunda kabul edilmiştir.

 

I. GENEL HÜKÜMLER:

 

Madde 1- Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı, Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ( DÜSAM ) adıyla bir merkez kurulmuştur.

Madde 2- Merkezin amacı Tıp Bilimleri ve Biyoloji alanlarında araştırma ve uygulama yapmaktır.

Madde 3- Merkez Madde-2’de belirtilmiş olan amacına ulaşabilmesi için aşağıdaki çalışmaları yapar:

a)    Tıp Bilimleri ( Tıp, Dişhekimliği, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ) ve Biyoloji, Kimya, Fizik alanlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve bu alanlardaki araştırma projelerine katkıda bulunmak,

b)   Standart ve sağlıklı laboratuvarı hayvanların üretilmesi ve saflaştırılmasını sağlayacak olanakları geliştirmek,

c)    Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin eğitim ve öğretimine yardımcı olmak, uygulamalı araştırmalar yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve bu alandaki araştırma projelerine katkıda bulunmak,

d)   “ a “ bendinde belirtilmiş olan bilim alanlarında ilgili Fakülte öğrencilerini araştırmalara yöneltmek, araştırma metodolojisi konularında eğitilmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,

e)    “a “ bendinde belirtilen çalışma alanlarında gerekecek test materyallerini hazırlamak, buna ilişkin yöntemleri geliştirmek ve üretimlerini sağlamak,

f)     Yukarıda belirtilen konularda yayınlar yapmak, gerektiğinde ihtıraberatı ( patent ) almak,

g)   İlgili bilim alanlarında, her düzeyde araştırıcı personel eğitimi için kurs ve seminer düzenlemek,

h)   Yurt içindeki ve dışındaki benzer merkezlerden işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek.

 

II.MERKEZİN ORGANLARI:

 

Madde 4- Merkezin organları şunlardır:

a)    Genel Kurul

b)   Yönetim Kurulu

c)    Danışma Kurulu

d)   Müdür

e)    Merkez Sekreteri,

 

GENEL KURUL:

 

Madde 5- Genel Kurul Dicle Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji, Kimya, Fizik Bölümü öğretim üyeleri, doktora ve uzmanlık derecesine sahip araştırıcılardan Rektör tarafından 3 ( üç ) yıl için seçilen en çok 20 üyeden oluşur.

Madde 6- Genel Kurul, Kasım ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa; ayrıca Müdürün, gerekli gördüğü hallerde merkez müdürünün çağrısı üzerine müdürün başkanlığında toplanır.

Madde 7- Genel Kurulun Görevleri:

a)    Kendi üyeleri arasında yönetim kurulu üyelerini seçmek;

b)   Yönetim kurulunun yıllık çalışma raporunu incelemek;

c)    Merkezin çalışması için gerekli kararları almak;

d)   Danışma kuruluna, yönetim kurulunca önerilen üyeleri seçmektir.

 

YÖNETİM KURULU:

 

Madde 8- Yönetim kurulu; merkez müdürü, müdür yardımcıları ve genel kurul tarafından üç yıl için seçilen yedi üyeden ve raportör olarak merkez sekreterinden oluşur.

Madde 9- Yönetim Kurulunun Görevleri;

a)    Merkezin çalışmalarını düzenlemek ve genel kurulda alınan kararların yürütülmesini sağlamak,

b)   Mevzuat gereğince yönetim kuruluna verilen diğer işleri yürütmek,

c)    Merkezin yıllık bütçe teklifini, ödenek ve elaman ihtiyaçlarını gerekçeleri ile hazırlamak.

Madde 10- Yönetim kurulu merkez müdürünün çağrısı üzerine en az ayda bir defa toplanır.

 

DANIŞMA KURULU:

 

Madde 11- Danışma kurulu, merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan organdır.

Madde 12- Danışma kurulu aşağıda belirtilen kuruluşlardan seçilecek en çok yirmi üyeden oluşur.

a)    Dicle Üniversitesinin ilgili fakülte ve enstitülerince seçilen bir veya iki temsilci,

b)   Düğer Üniversitelerden sağlık ve biyoloji alanlarında araştırmalarıyla seçkinleşmiş ve genel kurulca seçilecek üyeler,

c)    Yönetim kurulunun önerisi ile merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren Üniversite dışındaki kişiler arasından genel kurulca seçilecek üyeler,

Madde 13- Danışma kurulu her yıl en az bir defa merkez müdürü tarafından saptanacak bir tarihte müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

 

MÜDÜR:

 

Madde 14- Merkez müdürü, Dicle Üniversitesi Rektörü tarafından Madde 5’te belirtilen alanlarda çalışan öğretim üyeleri tarafından üç yıl için atanır.

Süresi dolan müdür yeniden atanabilir.

Madde 15- Müdürün görevleri:

a)    Merkezi temsil etmek,

b)   Yönetim kurulunu toplantıya çağırmak,gündemi hazırlamak ve kurulum başkanı olarak toplantıları yönetmek,

c)    Çalışma programlarını yürütmek.

Madde 16- Müdür genel kurul üyeleri arasından kendisine en fazla iki müdür yardımcısı seçer. Müdür yardımcıları müdürün verdiği işleri yapar ve müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekalet eder.

 

 

 

 

MERKEZ SEKRETERİ VE KADROLARI:

 

Madde 17- Merkezin idari işleri yürütmek ve çalışmalarda müdüre yardımcı olmak üzere, Üniversiteni kadrosundan tercihen muhasebe işlerinden anlayan, yüksek öğretim görmüş bir eleman Rektörlük Makamınca DÜSAM Sekreteri olarak atanır. Sekreter, Merkezin tahakkuk memurluğu görevini de yürütür.

Madde18- Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13. maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

 

III. MALİ HÜKÜMLER:

 

Madde 19- Merkezin gelirleri;

a)    Üniversite bütçesinde tahsis edilecek ödenekler,

b)   Merkez faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,

c)    Bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sağlanacak ödenekler,

d)   Özel kuruluşlar ve uluslararası kuruluşlardan sağlanacak yardımlar,

e)    Her türlü yardım, bağış ve diğer gelirler,

f)     Usulüne göre kurulacak Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden oluşur.

Madde 20- Merkezin giderleri;

a)    Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b)   Yönetim ve personel giderleri,

c)    Merkez yönetim kurulu kararları ile yapılacak diğer giderlerden oluşur.

Madde 21- Merkezin ita amiri Rektör kısmen veya tamamen ita amirliği yetkisini müdüre devredebilir.

 

IV. DİĞER HÜKÜMLER:

 

Madde 22- Merkezin faaliyetlerinde gerekli olan fiziki olanaklar ( büro, laboratuvar, atölye, taşıt v.b.) ile akademik, teknik ve idari personel Rektörlük tarafından sağlanır. İhtiyaç duyulan elemanların sayı ve özellikleri ile diğer ihtiyaçlar merkez yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Madde 23- Bu statükoda yer almayan hususlarda genel  hükümlere göre işlem yapılır.

 

 

 

 

V. YÜRÜRLÜK HÜKMÜ:

 

Madde 24- Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi ( DÜSAM ) ‘ın kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen bu statü Dicle Üniversitesi Senatosu’nun onayı tarihinde yürürlüğe girer.