Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora
 • Anabilim Dalı : Fizik
Yazar :Seyfettin AYHAN
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Gülten KAVAK BALCI
Tez Başlığı : Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (YFT) Kullanılarak LiX2Y (X:Rh, Cu, Pd, Ni, Y: Ge,Si) Heusler Yapıların Yapısal, Elektronik ve Manyetik Özelliklerinin İncelenmesi

 • Anabilim Dalı : Fizik
Y
azar : Fırat ANGAY
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Tez Başlığı : Metal Nitrür İnce Filmlerde Residual Stress ve Texture Analizi

 • Anabilim Dalı : Matematik
Yazar : Cengiz COŞKUN
Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Abdullah BAYKAL
Tez Başlığı :  Akarsularda Boyuna Dispersiyon katsayısının Entropi Destekli Bulanık Modellemeyle Belirlenmesi


 • Anabilim Dalı : Fizik
Y
azar : Nilüfer USLU UZUN
Tez Danışmanı : Doç.Dr.Yusuf Selim OCAK
Tez Başlığı : Silisyum Nanoyapı Tabanlı Gaz Sensörü Üretimi ve Karakterizasyonu

  • Anabilim Dalı : Mimarlık
   Yazar : Mehmet CEBE
   Tez Danışmanı : Yrd.Doç.Dr.Nurtekin ÖZEN
   Tez Başlığı : 
   Bina Programı Hazırlanması; Güneydoğu Anadolu Bölgesi Geleneksel Han Yapıları Örneği 

   • Anabilim Dalı : Mimarlık
     Yazar : Nursen IŞIK
     Tez Danışmanı : Doç.Dr.F.Meral HALİFEOĞLU
     Tez Başlığı : 
     Geleneksel  Yığma Yapılarda Taşıyıcı Sistem Hasarları ve Nedenlerinin Tespiti ile Güçlendirme ve Tamamlayıcı Müdahale Model Önerisi : Diyarbakır Sur içi Örneği 

    • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği
     YazarMehmet NERGİZ
     Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet AKIN
     Tez Başlığı : Retinadaki Kan Damarlarının Jeodezik Yöntemler Kullanılarak Görüntü İşleme ile Tespit Edilmesi
        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Hayrettin DİNÇ
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Göksel KIZIL
        Tez Başlığı : Bis-Azot Hardalı içeren Potansiyel Antikanser Hibrit Moleküllerin Dizaynı, Sentezi ve DNA'ya Bağlanma İlgilerinin Araştırılması


        • Anabilim Dalı : Biyoloji 
        • Yazar : Pınar ORCAN 
         Tez Danışmanı : Doç.Dr.Çiğdem IŞIKALAN
         Tez Başlığı :  Tuz Stresine Maruz Bırakılan Çeltik (Oryza sativa L.) Çeşitlerinde Radikal Söndürme ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri 

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        • Yazar : Veysel Süleyman YAVUZ 
         Tez Danışmanı : Doç.Dr.Nizamettin Hamidi
         Tez Başlığı :  Batman Ovasının Yeraltı Suyu Potansiyeli ve Kalitesinin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile Modellenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya 
        Yazar : Ahmet EFE
        Tez Danışmanı Prof.Dr.Hayrullah YILMAZ
        Tez Başlığı : Diyarbakır İlinde Tüketilen Siyah Çayların Farklı Demleme Şekillerine Göre Kimyasal Bileşiminin Araştırılması


        • Anabilim Dalı : Biyoloji
        • Yazar Pelin UĞURLU
         Tez Danışmanı : Prof..Dr.Elif İpek SATAR
         Tez Başlığı : Çeşitli Pestisitlerin Oreochromis niloticus'da Neden olduğu Histopatolojik Etkiler ve Bu Etkilerin Işık ve Elektron Mikroskopları ile Değerlendirilmesi

        • Anabilim Dalı : Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
        • Yazar : Emrullah ACAR
         Tez Danışmanı Doç.Dr.M.Siraç ÖZERDEM
         Tez Başlığı : Dicle Nehri Havzasında Toprak Nem Ölçümleri ile SAR İmgeleri Arasındaki İlişkiyi Saptama ve Bu İlişkiye Dayalı Toprak Neminin Tahmini

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        • Yazar : Mehmet KARAMAN
         Tez Danışmanı Prof.Dr.Cuma AKINCI
         Tez Başlığı : Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin verim ve kalite ile olan ilişkisinin belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Fizik 
        Yazar : Mehmet GÜVEN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Zafer KÖYLÜ
        Tez Başlığı : Hidroksi Amit Türevlerinin Dinamik ve Bazı Amin Tuzları ile Kompleksleşmesinin 400 MHz 1H-NMR ile incelenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya 
        Yazar : Tuba TARHAN
        Tez Danışmanı Prof.Dr.Bilsen TURAL
        Tez Başlığı : Manyetik Topotekan'ın Sentezi Karakterizasyonu ve Hedef Bölgede Salınımı


        • Anabilim Dalı : Biyoloji
        Yazar : İbrahim Selçuk KURU
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Çiğdem IŞIKALAN
        Tez Başlığı : Kuraklık Stresine maruz bırakılan Çeltik Çeşitlerinde (Oryza sativa L.) Kuraklığa Tolerans Seviyelerinin Araştırılması 


        •  Anabilim Dalı : Kimya 
        Yazar : İsmail YENER
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Hamdi TEMEL
        Tez Başlığı : Bazı Euphorbia Türlerinin Ağır Metal ve Türe Özgü Sekonder Metabolit İçeriklerinin LC-MS/MS, LC-MS-IT-TOF ve ICP-MS ile Metot Validasyonu; Antioksidan ve Antikanser Özelliklerinin Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya 
        Yazar : Mehmet Fırat BARAN
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.M.Zahir DÜZ
        Tez Başlığı : Sularda Bazı Toksik Metallerin Biyosorpsiyon Yöntemiyle Uzaklaştırılması

        • Anabilim Dalı :  Kimya
        Yazar : Oğuz ÇAKIR
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Zübeyde BAYSAL
        Tez Başlığı : Pestisit Tayini için Moleküler Baskılama Temelli Yüzey Plazmon Rezonans (SPR) Kuvars Kristal Mikroterazi (QCM) Sensörlerin Hazırlanması

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        Yazar : Halil KARAN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet BAŞBAĞ
        Tez Başlığı : Elazığ İli Merkez İlçeye Bağlı Hal Köyü Meralarında, Korunan ve Otlanan Meraların Bitki Tür ve Kompozisyonları ile Ot Verim ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        Yazar : Seyithan SEYDOŞOĞLU
        Tez Danışmanı : Doç.Dr.Veysel SARUHAN
        Tez Başlığı : Diyarbakır Koşullarında İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinde Farklı Ekim Zamanlarında Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

        • Anabilim Dalı : Tarla Bitkileri
        Yazar : Mehmet KARAMAN
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Cuma AKINCI
        Tez Başlığı : Makarnalık Buğdayda Fizyolojik ve Morfolojik Parametrelerin Verim ve Kalite ile Olan ilişkisinin Belirlenmesi

        • Anabilim Dalı : Biyoloji
        Yazar : Çiğdem KAYMAK ABAY 
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Rıdvan ŞEŞEN
        Tez Başlığı : Dicle Nehrinin Belirli Lokalitelerinde Su, Sediment ve Bazı Bivalvia Türlerinde Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Ayfer YILDIRIM
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Yasemin BULUT
        Tez Başlığı : Çitosan/Kil/Akrilik Asit Kompozitlerinin Sentezi, Karekterizasyonu ve Adsorpsion Uygulamaları

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Gurbet CANPOLAT
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Recep ZİYADANOĞULLARI
        Tez Başlığı : Oksitli Bakır Cevherlerinden Bakırın Değerlendirilmesi

        • Anabilim Dalı : Kimya
        Yazar : Abdulmelik ARAS
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Mehmet DOĞRU
        Tez Başlığı : Türkiye'de Yetişen Endemik Neputa nuda subsp. lydiae Bitkisine ait Farklı Ekstrelerin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi ve Fenolik Bileşik İçeriklerinin LC-MS/MS ile Analizi

        • Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği 
        Yazar : Mahsun AYDIN 
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.Tamer BAĞATUR
        Tez Başlığı :  Ülkemiz Havzalarında Nakayasu Sentetik Birim Hidrograf Metodunun Kullanabilirliği

        • Anabilim Dalı : Fizik

        Yazar : Fırat AKBALIK
        Danışman : Prof.Dr.Şemsettin OSMANOĞLU
        Tez Başlığı : Gama Işınının Bazı İlaçlarda Oluşturduğu Yapısal Bozuklukların Elektron Paramanyetik Rezonans(EPR) ve Simülasyon Tekniği ile İncelenmesi

        • Anabilim Dalı : Biyoloji

        Yazar : Hüsamettin AYGÜN
        Tez Danışmanı :  Prof.Dr.Fikret UYAR
        Tez Başlığı : BMSM (BrothMixing Sterile Mucosal Content) ortamında gelişen Crohn hastalığı ile ilişkili adherent- invasive Escherichiacoli(AIEC) ırkının adeziv ve invaziv özelliklerinin karşılaştırılması

        • Anabilim Dalı : Kimya

        Yazar : Önder AKSOY
        Tez Danışmanı : Prof.Dr.İlhan UZUN
        Tez Başlığı : Yeni kitin türevlerinin sentezi, karakterizasyonu ve diyot uygulamaları
        Bağlantılar Süreli Yayınlar
        © 2012-2015 Dicle Üniversitesi.