Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yrd.Doç.Dr. Medine BARAN

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Medine BARAN TÜRKAN

2.      Doğum Tarihi: 1981

3.      Unvanı: Yard. Doç.Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Öğretmenliği

Dicle Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Fizik Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2007

Doktora

Fizik Eğitimi

Dicle Üniversitesi

2011

5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2012

TEZLERİ

 

1. Yüksek Lisans Tezi: Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fizik Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencilerinin Elektrostatik Konusu Başarısına ve Fiziğe Yönelik Tutumlarına Etkisi

2. Doktora Tezi: Teknoloji ve Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı Destekli Düşünme Yolculuğu Tekniğinin Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Fizik Başarılarına ve Akademik Benlik Tasarımlarına Etkisi

 YAYINLARI

1-Adayın ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri

Baran, M. ve Maskan, A.K. (2009). Proje Tabanlı Öğrenme Modelinin Fizik Öğretmenliği İkinci Sınıf Öğrencilerinin Elektrostatiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (2009), 41-52

Demir, C., Maskan, A.K., Çevik, Ş. ve Baran, M. (2009). Orta Ögretim 9.Sınıf Fizik Ders Kitabının Ders Kitabı Degerlendirme Ölçütlerine Göre Incelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2009), 125-140.

3-Baran, M. ve Maskan, A.K. (2012).Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğunun Öğrencilerin Başarı ve Akademik Benlik Tasarımlarına Etkisinin Evlerinde Bilgisayar Kullanımı Durumu Açısından İncelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 115-127.

 

 

 

2-Adayın uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri

Maskan, A. , Efe, R. , Gönen, S. ve Baran, M (2006). Farklı Branşlardaki Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, (3) 32, sf. 1-12

Baran, M. , Maskan, A.K. (2010). “The Effect of Project Based Learning on Pre-Service Physics Teachers’ Electrostatics Achievements”, Cypriot Journal of Educational Sciences, 5(4) 243-253.

Baran, M. , Maskan, A.K. , and Toz, N. (2011). Research on the Effect of Certain Variables Chosen and Technology-Supported Project-Based Learning Approach on 11th-Grade Students’ Attitudes towards Computers. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education, 3(1):1-13.

Baran, M. , Maskan, A.K. (2011). A Study of Relationships Among Academic Self Concepts, Some Selected Variables and Physics Course Achievement. International Journal of Education, Vol:3(1), 1-12.

Baran, M. , Maskan, A.K. (2011). Investigating Multiple Intelligence Fields of 11th Grade Students with Respect to Some Variables and Physics Achievement, Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, Vol. 5, Issue 2, 156-177.

Baran, M., Baran, M. & Aslan Efe, H. (2011). Investıgatıon of Hıgh School Students’ Computer Attıtudes in Terms of Certaın Varıables. Western Anatolia Journal of Educational Sciences (WAJES), Special Issue.

Baran, M. , Maskan, A.K. (2012). Influence of the Technology and Project Supported  Thinking Journey on 11th Grade High School Students’ Academic Self Concept. e-international journal of educational research 3(4); 1-19

Efe, A. H., Yucel, S., Baran, M., SUNKUR, M.O. (2012). Influence of animation-supported project-based instruction method on environmental literacy and self-efficacy in environmental education. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching 13 (2).

Baran G, Baran M, Kilic H. (2013). Examination of Factors That Affected    Self-Care Agency of Nursing High School Students. International Journal of Basic and Clinical Studies (IJBCS);2(2): 65-71

Baran, M. , Maskan, A.K. (2013). Examining the influence of technology and project-supported thinking journey on achievement. TOJET, 12(2);122-130.

 

3-Adayın Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildirileri

Maskan, A.K, Efe, R. , Gönen, S. ve Baran, M. (2006). “Öğretmen Adaylarının Çevre sorunlarının Nedenleri, Eğitimi ve Çözümlerine İlişkin Görüşleri Üzerine Bir Çalışma” 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 7-9 Eylül 2006, G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.

Baran, M., Maskan, A. (2010).Farklı Tür Liselerde Öğrenim Gören 11.Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Tasarımları ile Fizik Başarıları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Değerlendirme. 9. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010, Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Baran, M., Maskan, A. (2010). Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türleri, Fizik Başarıları ve Seçilmiş Bazı Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. 9. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010, Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

 

4-Adayın Uluslar arası Kongre ve Sempozyumlarda Sunulan Bildirilerileri

Baran, M. , Maskan, A. (2010). Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türleri, Fizik Başarıları ve Seçilmiş Bazı Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. 9. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010, Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Baran, M. , Maskan, A. (2010). Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören 11. Sınıf Öğrencilerinin Zeka Türleri, Fizik Başarıları ve Seçilmiş Bazı Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Çalışma. 9. ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül 2010, Dokuz Eylül üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.

Baran, M. , Maskan, A.K. (2011). 11. Sınıf Öğrencilerinin Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme Yolculuğu Tekniğine Yönelik Görüşleri, 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES'11), Eastern Mediterranean University in Famagusta, North Cyprus, June 22-25, 2011

Baran, M. , Maskan, A.K. (2011). 11. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Benlik Tasarımı ile Zeka Türü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 3rd International Conference on Educational Sciences (ICES'11), Eastern Mediterranean University in Famagusta, North Cyprus, June 22-25, 2011

Baran, M. , Maskan, A.K. (2011). The effect of technology and project supported thinking journey on physics achievement (ESERA 2011), Europen Science Education Research Association, Lyon, France, September 5-9, 2011.

Aslan Efe, H., Yücel, S., Baran, M., Öner Sünkür, M. (2011). The Influence of the Animation-Supported Project -Based Instruction on Environmental Literacy,ESERA 2011, 5-9 September, Lyon.

Aslan Efe, H., Yücel, S., Baran, M., Öner Sünkür, M. (2011). Animasyon Destekli Proje Tabanlı Ögretim Yönteminin Ögrenci Basarısına Etkisi, 3rd International Conference On Educational Sciences (ICES11), Eastern Mediterranean University İn Famagusta, North Cyprus, June 22-25, 2011.

Baran, M., Baran, M., Aslan Efe, H. (2011).  Investıgatıon Of Hıgh School Students’ Computer Attıtudes İn Terms Of Certain Varıables WCNTSE 2011, 19-23 september, kuşadası.

 Baran, M. Maskan, A.K. An Investigation of Achievement and Academic Self Concept With Respect to Availability Computer At Home. 10th International Conference on Computer Based Learning in Sience. University of Barcelona. 26th – 29th June 2012.

Aslan Efe, H. Baran, M. Baran, M. (2012). Pre-service science teachers’ expectations of computer courses 10th International Conference on Computer Based Learning in Sience. University of Barcelona. 26th – 29th June 2012.

 Baran, M., Baran, M., Aslan Efe, H. (2012). An Investigation of Relationship between High School Students’ Cognitive Learning Styles and Attitudes towards Computer. 10th International Conference on Computer Based Learning in Sience. University of Barcelona. 26th – 29th June 2012.

Baran, M., Maskan, A. (2012). Teknoloji ve Proje Destekli Düşünme yolculuğunun Başarıya Etkisinin Demografik Bilgiler Açısından incelenmesi, Türk Fizik Derneği, 29. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum,4-9 Eylül 2012.

Baran,M.,Maskan,A.Baran,M.,Toz,N. (2013). “Fizik, Kimya ve Biyoloji Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri ve Çeşitli Değişkenlere Göre İş Doyum Düzeyleri”
INTE-2013 -The International Conference of New Horizons in Education- June 25-27, 2013. Hacettepe University, Ankara.

 Baran,M.,Maskan, A. Yetişir, M.İ., Türkan, A., Baran,M.,Toz,N. Yaşar, Ş. (2013). Fen Öğretmenlerinin Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. IPALTE, Diyarbakır, 2-Ekim 2013.

 

   Ulusal & Uluslararası Projeler

1) Fizik Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Bağlam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Yönelik Tutum ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi” (2012) araştırmacı.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.