Eczacılık Fakültesi
Genel Bilgiler

Eczacılık Programının Önemi ve Amacı

 Eczacılık mesleği ve eczacılar, sağlık sektörünün en önemli yapı taşlarındandır. Eczacılık eğitimi, bünyesinde biyoloji, tıp ve kimya gibi disiplinleri kapsayan yoğun bir eğitim periyodudur. Bu eğitim sürecinde pratik çalışmalar çok büyük bir yer tutar. Eczacılık eğitimi bu açılardan bakıldığında renkli olduğu kadar yüksek sorumluluk bilinci gerektiren bir eğitimdir. Eğitim programı, mezun eczacıların topluma maksimum derecede katkı sağlamaları amacıyla sık sık güncellenmektedir. Eczacılık eğitimi hekim-hasta-eczacı üçgeninin temelinde yer alır.

Eğitim programı, eczacılık mesleğinin klinik yönünün yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta tıp ve hasta odaklı eğitim yapılmaktadır. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç fabrikalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla çok yakın ilişkide olan  eczacıların eğitim programında derslerinin yanı sıra değişik kültür dersleri de yer almaktadır.

Evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak, toplum sağlığına katkıda bulunacak, ilaç araştırma, geliştirme süreçlerinin her aşamasında etkin görev ve sorumluluklar üstlenebilecek nitelikte eczacılar yetiştirmek; gerçekleştirdiği bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunacak ve ürettiği bilgiyi toplum yararına sunacak; sağlığa yönelik hizmetlerin yürütülmesinde görev alacak eczacılar yetiştirmektir.

Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına  sahiptirler.  Bunlar  arasında  serbest  eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Eczacılar ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmektedir. Ayrıca, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve pazarlamasında görev alabilmektedirler. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışmaktadırlar. Gelecekte, evde tedavi, bakım evleri gibi değişik alanlarda da eczacı önemli görevler üstlenecektir.

 

 

Programın Akademik Kariyeri

Programdan mezun olan öğrenciler Eczacılık Fakültesi mezunu olarak 5 yıllık Eczacılık diplomasına sahip olabileceklerdir. Program sonunda eczacılık alanıyla ilgili pek çok bilgiye öğrencilerimiz sahip olacaktır. Eczacılık Fakültesi mezunu öğrenciler ülkemizin kaliteli eczacı ihtiyacını karşılayacaklardır.

 

Programın İstihdam Oranları

Bölgeye verilen destekler Avrupa Birliği hibeleri ve benzer kaynaklar ile eczacılık sektöründe hızlı gelişmeler olduğu görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda da bu gelişmelerin artarak devam edeceği muhakkaktır. Mevcut durumda İlimiz, Bölgemiz ve hatta Ülkemizde eczacılık ile ilgili eleman ihtiyacı oldukça fazladır ve gittikçe ihtiyaç artmaktadır. Üniversitemizde açılacak Eczacılık Fakültesinin ülkemizde ihtiyaç duyulan eczacılık kurumuna katkı sağlayacağı aşikârdır.

 

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ

 Kalite Yönetiminin,

a) İdarecilerden (dekan, dekan yardımcıları, fakülte sekreteri, bölüm başkanları ,

anabilim dalı başkanları ve idare müdürleri ) beklentileri

 

·      Yönetim kadrosunun her birinin görev tanımlarında belirtilmiş olan görev ve sorumluluklarının yanı sıra akreditasyon çalışmalarına da etkin olarak katılmaları,

·      Birimler arasında eşgüdüm ve düzenli çalışmayı sağlayacak şekilde ekip çalışması yapmaları ve kendi birimlerinde liderlik etmeleri,

·      Birimlerindeki süreçleri kanun ve yönetmeliklere uygun olarak etkili ve verimli bir şekilde yürütmeleri, fakültenin misyonunu ve vizyonunu tüm bireylerle paylaşmaları ve onları güdülemeleri,

·      Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri, kültürel, sosyal ve bilimsel etkinlikler konusunda destek olmaları,

·      Sorumlu oldukları birimlerindeki fiziki donanımın ve insan kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaları, kalite bilincini yaygınlaştırmaları,

·      Sorumlu oldukları birimlerdeki öğretim elemanı-öğrenci ilişkileri eğitim amaçları doğrultusunda düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamaları,

·      Birimlerindeki çalışanlar ve öğrenci üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmaları,

·      Tüm çalışanlara ve öğrencilere adil davranmaları,

·      Öğretim elemanı, öğrenci ve diğer çalışanlarla etkili bir iletişim kurmaları,

 

b) Öğretim Elemanlarından Beklentileri;

 

·      Eğitimin amaçlarına uygun olarak gerçekleşmesini sağlamaları,

·      Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmalarına yardımcı olmaları,

·      Nitelikli bir eğitimin sürdürülebilmesi için akademik çalışmalara aktif olarak katılmaları ve gelişmeleri takip ederek kendilerini sürekli yenilemeleri,

·      Öğrencilerin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri ve onlara rehberlik etmeleri,

·      Eğitim faaliyetleri dışındaki diğer etkinliklere de katılmaları ve kalite bilincinin oluşmasına katkıda bulunmaları,

·      Fakültemizde staj programı doğrultusunda, staj süresince öğrencileri izlenmeleri ve staj kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmaları

·      Öğrencilerin; kendi kendilerini sorgulamalarını, bağımsız düşüncelerini, bilgi ve bilgi kaynaklarına ulaşmalarını, bilimsel araştırmalar yapıp projeler geliştirmelerini, bilgilerini hayatla ilişkilendirmelerini, eğitim sürecine aktif olarak katılmalarını sağlayıcı etkinliklerde bulunmaları.

 c)   Öğrencilerin Beklentileri;

·      Kanun, tüzük, yönetmelik ve kurumsal düzenlemelere uyum göstermeleri

·      Ödev, proje, araştırma, grup çalışması ve tartışması gibi etkinliklere katılarak bilgi ve becerilerini geliştirmeleri

·      Özgüvenli, insan merkezli düşünen, ekip çalışması, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, araştırmacı ve bilimsel okuryazar olan, sürekli kendini yenileyen bireyler olmaları,

·      Standart Türkçe’yi doğru ve güzel kullanmaları ve bu konuda duyarlı davranmaları

·      Atatürk İlke ve İnkilâplarını özümsemiş olmaları,

·      Fakültenin vizyonunu paylaşmaları…

 

 

 

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.