Eğitici Eğitimi

Eğitici Eğitimi

Eğitimcinin Eğitimi Kursu Sertifikası Eğiticinin Eğitimi Kursu olarak da bilinmektedir. Eğitici; kurumda gerek kendisine gerekse diğer çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde aktarımı hususunda bilgi, beceri ve davranış kazandırmayı amaçlayan, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan iş görendir. Eğiticinin Eğitimi Kurs Programı eğitici statüsünde görev yapan ve gelecekte en az eğitici statüsünde görev yapacak olan kişilerin eğiticilik becerilerini artırmak, sunum tekniklerini geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kurs programını bitiren kursiyerler, bu sayede görev alacakları kurslarda daha iyi hizmet vermiş olacaklardır.

Eğiticilerin Eğitim verebilme yeteneğini geliştirmeleri,
Eğiticinin ana rollerinden olan değer yaratan, rekabet gücü kazandıran ve rekabetle mücadele edebilen güçlü kişilikleri ortaya çıkarması,
Eğitim ve öğrenmeyi hızlandırması, kolaylaştırması ve farklılıkları belirlemesi,
Eğitimde etkinliği artırmanın yollarını kavramaları,
Etkili sunum teknikleri öğrenmeleri,
Öğrenme yollarını bilerek yetişmeleri,
Öğrenmeyi öğretmeleri
İletişim, liderlik ve motivasyon hakkında bilgi sahibi olmaları,
Beden dilini doğru kullanmaları beklenmektedir.

Öğrenci Kabulü

En az Lisans ve dengi okullardan mezun olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.

Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzce belirlenen ….750 TL dır.

10 – 12 Kişilik Kontenjanlar tamamlandığında Eğitime başlanılacak ve hafta sonları yapılacaktır.
Eğitimcinin Eğitimi İle İlgili Temel Kavramlar
• Öğrenme
• Önce insan
• Öğretim
• Eğitim
• Entelektüel sermaye
• Yüksek geri dönüşlü eğitim
• Sürekli öğrenme
Rekabet Avantajı Oluşturmada Eğitimin Rolü
Kurumların Rekabet Avantajı Elde Etmede Geliştirecekleri Çalışma Alanları
• Global alan
• Kalite
• Toplumsal rollerdeki değişmeler
• Yüksek performanslı iş sistemi (teknoloji)
Öğrenme Teorileri
• Pekiştirme teorisi
• Sosyal öğrenme teorisi
• Hedef belirleme teorisi
• İhtiyaç teorileri
• Beklenti teorisi
• Yetişkin öğrenme teorisi
• Bilgi-işlem teorisi
Öğrenme Süresi
• Beklenti
• Algılama
• Aktif depolama
• Anlamsal şifreleme
• Uzun dönem depolama
• Hatırlama
• Genelleştirme
• Memnuniyet
Etkin Eğitim Programları Tasarımında Gözönünde Bulundurulması Gereken Hususlar
• Eğitim ortamı
• Oturma düzeni
• Program tasarımı
• Kurs parametreleri
• Hedefler
• Detaylı ders planı
• Öncelikler
• Ders planının gözden geçirilmesi
Eğitimde Etkinliği Artırmada Dikkat Edilecek Hususlar
• İhtiyaçların bilinmesi (bilgi, beceri, yetenek, görev, yetkinlikler)
• Sürecin katılımcılara göre belirlenmesi
• Yeni davranışların yararları
• Yaşamla bağlantıların sunulması
• İçsel motivasyon gücünün vurgulanması
Stratejik Eğitim
Öğrenme Döngüsü
Öğrenmenin Yolları
• Aktif dinleme
• Materyalleri kullanma
• Not alma
• Sorular sorma
Öğrenme, Beceri Geliştirme, Unutma ve Transfer Eğrileri
Öğrenme Kuramları
• Davranışçı kuramlar
• Bilişsel kuramlar
Bilişsel Kuramlara Dayalı Öğretim Yöntemleri
• Anlatma yöntemi
• Soru-cevap yöntemi
• Sorun çözme yöntemleri
o Tümevarım
o Tümdengelim
o Analiz yöntemi
o Sentez yöntemi
o Analoji
• Rol oynama yöntemi
• Eğitici drama yöntemi
• Tartışma yöntemi
• Örnek olay incelemesi yöntemi
• Proje yöntemi
• Beyin fırtınası yöntemi
Nöro Lengüistik Programlama (Neuro Linguistic Programming)
• Nlp’nin tanımı ve önemi
• Nlp’nin kişiye kazandırdıkları
• Etkin insan olmak için nlp
• Gün
Eğitime İhtiyaç Olup Olmadığını Belirleyen Analizler
• Kişi analizi
• Görev analizi
• Kurum analizi
• Yetkinlikler
Yetkinlik Belirleme Süreci
Eğitim Transferi ve Değerlendirme
Eğiticinin ve Katılımcıların Özellikleri Ve Görevleri
• İletişim, liderlik ve motivasyon
• Oturma düzeni
• Beden dili
Eğitim Psikolojisi
• Eğitim psikolojisinin alanı ve yöntemleri
• Eğitim ve öğretim hedefleri
• Eğitimde transfer kavramı
• Eğitmenin rolü
• Öğretim modelleri
• Biyolojik hazırlıklar ve bireysel farklılaşmalar
• Katılım ve çevre faktörü
• Öğrenme psikolojisi
o Klasik öğrenme
o Operant (edimsel) öğrenme
o Sınıf yönetimi teknikleri
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
• Ölçme
• Değerlendirme
• Eğitim-öğretimde ölçme ve değerlendirmenin yeri
• Bir eğitimcinin ölçme ve değerlendirme konusunda bilmesi gerekenler
• İyi bir ölçme aracının sahip olması gereken nitelikler
o a)Geçerlilik
o b)Güvenilirlik
o c)Kullanışlılık
o d)Nesnellik
o e)Ayırt edicili
• Ölçme araçları
o Sözlü sınavlar
o Yazılı sınavlar
o Testler
• Değerlendirme ve not verme
• Değerlendirme ve not verme sürecinde kullanılan temel istatistikler
• Sunumun Planlanması
o Amaçların belirlenmesi ve anlaşılır olması
o Katılımcıların analizi
o Taslak planın hazırlanması
o Kaynak malzemelerin seçilmesi
o Notların oluşması

Program, örgün eğitim şeklinde yüz yüze olarak 5 gün yapılmaktadır.
Eğitimcinin Eğitimi Kursunun Eğitim Süresi (Saat):
Eğitim süresi 40 saat olarak planlanmıştır.
Kursa Başvuru İçin Gerekli Evraklar:
• Öğrenim Belgesi fotokopisi,
• Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
• Vesikalık Fotoğraf (1 adet).

Ders Materyalleri

Etkinlikler

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

Yoruma kapalı.