İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimleri tarafından yürütülmesini ve bu hizmetlerin tüm işyerlerinde zorunluluk haline gelmesi İş Sağlığı ve GüvenliğiHizmetlerinin öncelikli bir çalışma alanı halini almasını sağlamıştır. Bu nedenle en çok merak edilen soruların biri bu hizmetleri yürütmek isteyen kişiler için “kimler iş güvenliği uzmanı” olabilir sorusudur. “Mühendislik- mimarlık fakültesi mezunları, fen edebiyat fakültelerinin fizik, kimya biyoloji bölümü mezunları, teknik öğretmenler ve iş sağlığı güvenliği programı mezunları” iş güvenliği uzmanı olabilirler. Fakat yeterince açıklayıcı olmayan bu cevap meslek dallarının açıkça tanımlamasını gerektirmektedir. İş güvenliği uzmanlığı eğitimi alma hakkında sahip olan meslek dalları aşağıdaki şekildedir;

Bu programın amacı, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen mühendis, mimar veya teknik elemanlara mesleki becerilerini işyerlerinde uygulayabilmeleri ve mevzuatta öngörülen görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli iş sağlığı ve güvenliği bilgisini kazandırmaktır.
Bu temel amaç çerçevesinde, iş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylara genel hukuk ve iş sağlığı ve güvenliği bilgisinin verilmesinin ardından işyerlerinde var olan risk etmenlerini fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal gibi ana başlıklar altında sınıflandırılabilecek ayrıntılı bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Temel eğitim programı çerçevesinde; maden ve inşaat sektörlerinin münhasıran ele alınması amaçlanmış, buna ek olarak metal ve kimya sektörleri gibi iş kazası ve meslek hastalıkları açısından önemli sektörlerde yer alan işlerin de incelenmesi hedeflenmiştir. İşyerlerinde kullanılan araç, gereç ve ekipmandan kaynaklanan risklerin ve bu risklerden korunma yöntemlerinin de eğitim programı içerisinde yer alması amaçlanmış, her türlü tehlikeden kaynaklanan risklerin yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir.

Öğrenci Kabulü

Katılımcılar programa kayıt olabilmek
www.dicle.edu.tr/duzem web adresinden online başvuru yapmaları ve istenen evrakları Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Programı İçin İstenen Belgeler
Diploma Fotokopisi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
1Adet fotoğraf

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim ücreti :

Eğitim Ücretinin yatırılması için Duzem ile irtibata geçerek ilgili hesaba yatırılır.
Kayıt işlemlerinin tamamlanması için online başvuru formu doldurduktan sonra istenilen belgelerle beraber “Dicle Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (DUZEM) Dicle Üniversitesi Kampüsü/Diyarbakır” adresine göndermeleri gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının İçeriği
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Türkiye’ de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Hukuku
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İşyeri Bina ve Eklentileri
İnşaat İşyerlerinde İş sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Yangın
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kimyasal Risk Etmenleri
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımda İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Kazaları
Biyolojik Risk Etmenleri
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
Çalışma Hayatında Etik
Yetişkin Eğitimi ve İş yerlerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
İş Hijyeni
Elle Kaldırma ve taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Maden İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Korunma Politikaları
Acil Durum Planları
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Fiziksel Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Bakım – Onarım işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğ

Program, çoklu öğretim uygulamalarını ifade eden “uzaktan eğitim” yöntemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır. Senkron (eş zamanlı) ve asenkron(eş zamansız) öğretim ortamları kullanılmaktadır. Senkron öğretim ise sanal sınıf uygulamaları, forum tartışmaları, çevrimiçi sınavlar vb. etkinlikler aracılığı ile yapılmaktadır. Asenkron öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri; e-öğrenme paketi, ders notları, video-derslerdir.
Senkron eğitim
• • Eğitimin senkron bölümlerinde ders koordinatörü ve sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri ile öğrenciler arasındaki etkileşim yoğun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu etkileşimin sağlanması için sanal sınıf uygulamaları, video konferanslar vb. düzenlenmektedir.
• • 25 kişilik oluşturulan sanal şubelerden sorumlu öğretim üyeleri tarafından belirlenen gün ve saatlerde çevrimiçi oturumlar düzenlenmektedir.
• • Öğrencilerden grup çalışmaları yaparak proje geliştirmeleri istenecektir. Ders koordinatörü ve öğretim üyesinin de bulunacağı çevrimiçi grup tartışmaları düzenlenmektedir.
Asenkron Eğitim
• • Eğitimin asenkron bölümünde öğrencilerin kullanımına sunulacak çeşitli ders materyalleri ve etkinlikler düzenlenmektedir. Asenkron (eş zamansız) öğretim ortamlarında kullanılan ders materyalleri;, ders notları, video-derslerdir.
Programlarda öğrencilerin en az aynı dersin yüzyüze uygulamasındaki kadar öğrenme aktivitelerine yer verilmesi sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde sürekli aktif olmalarını sağlayacak
etkinlikler düzenlenmekte, çeşitli formatlarda ders materyalleri hazırlanmaktadır.
Hazırlanan ders materyalleri ve tasarlanan etkinlikler aşağıda yer almaktadır;

Ders Materyalleri

   Ders notu: İlgili dersin öğretim üyesi/üyeleri tarafından haftalık ders notları/dokümanları hazırlanmaktadır.
   • • Video-ders: Haftalık olarak hazırlanan notlara bağlı kalarak ilgili dersin öğretim üyesinin ayrıntılı bir şekilde ders işlediği video kayıtlarıdır.

Etkinlikler

    • • Sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar: Her sanal şube için farklı zamanlarda sanal sınıf uygulamaları ve video konferanslar gerçekleştirilmektedir. Sanal sınıf uygulamalarında
    • öğrenciler her konuda dersin öğretim üyesine soru sorabilmekte, örnek vakaları tartışılabilmekte, sohbet gerçekleştirebilmektedir.

Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri

MADDE 32 – (1) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
(2) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden üç yıl içerisindeki tüm sınavlara katılabilir. Ancak üç yılda sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
(3) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

Belge Nasıl Alınır?

MADDE 33 – (1) İş Güvenliği belgesi almak isteyen ve sınavda başarılı olan adayların belgelendirme başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, her aday için açılacak dosyanın elektronik ortamda veya yazılı olarak eğitim kurumları tarafından, eğitim programlarına katılmadan doğrudan sınava girecek olan adayların ise Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarını gösteren belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.
(2) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi almak isteyenlerin belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen belgelerin şahsen veya posta yoluyla Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekmektedir.

İş Güvenliği Eğitimi ne kadar sürer ve Eğitimler Nelerdir?

İş Güvenliği Eğitimi Kurs Başlangıç tarihinden itibaren 15 gün uzaktan ve 15 gün yüz yüze eğitim olmak üzere 1 ay sürmekte ve 40 saatlik staj uygulaması yapılmaktadır.
Uzaktan Eğitimİnternet üzerinden verilecek 90 saatlik bir eğitim programıdır.
Uzaktan eğitimin 9 saatlik bölümü eşzamanlı eğitimdir.
Eşzamanlı EğitimEğiticiler ile bir veya daha fazla katılımcının, aynı ders kapsamında, aynı sanal ortamda, aynı zaman dilimde bir arada olduğu eğitimdir.
Yüz Yüze Eğitim İDEAL Eğitim Kurumunda örgün olarak görülen eğitim programdır.
En az 90 saatlik bir eğitim programıdır.
45 dakikalık ders, 15 dakikalık dinlenme sürelerinden oluşmaktadır.
Pratik EğitimEn az bir iş güvenliği uzmanın bulunduğu firmada yapılması zorunlu olan eğitim programıdır.
40 Saatlik bir staj dönemidir.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı olabilir?

Tüm Mühendisler
Teknik Öğretmenler (Lisans)
Fizikçi ve Kimyagerler (Lisans)
İgş Güveliği Bölümü Mezunları (Ön Lisans)

Bu ücretler dışında herhangi bir ücret yatırılacak mıdır?

Belirtilen ücretler dışında Uzaktan eğitim için her hangi bir ücret ödenmemekte. Bakanlık sınavından sonra Belge almaya hak kazananlar bakanlık hesabına belge ücreti yatırmaktadırlar.

Sınavlar İle İlgili Bilgiler

Sınavlar nasıl ve nerede yapılacaktır?

Sınav ÖSYM tarafından Belirtilen illerde yapılmaktadır.

Sınavlar hangi tarihlerde yapılacaktır?

Sınavlar Ösym takvimde belirlenen tarihlerde yapılacaktır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belge Sınıfları Nelerdir?

İş güvenliği uzmanlığı belgesi
İş güvenliği uzmanlığı belgesinin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:
a) (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
b) (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi;
1) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
2) İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara,
örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
c) (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Ek-1’deki örneğine uygun olarak Bakanlıkça verilir.
(2) Yurtdışından alınan iş güvenliği uzmanlığı veya eşdeğer belgeye sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan;
a) Sahip olduğu belge ile en az yedi yıl çalıştığını belgeleyenlerden (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (A) sınıfı,
b) Sahip olduğu belge ile en az üç yıl çalıştığını belgeleyenlerden (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (B) sınıfı,
c) Sahip olduğu belge ile müracaat ederek yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara (C) sınıfı,
iş güvenliği uzmanlığı belgesi Bakanlıkça verilir.
(3) İkinci fıkranın (c) bendine göre (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi almak isteyenlere sadece bir kez doğrudan sınava girme hakkı tanınır.

Yoruma kapalı.