Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
PERSONEL İŞLERİ

T.C. 

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Ejder NURDOĞMUŞ

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Personel İşleri                 

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.

Görev Ve Sorumlulukları

1-  Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükselme ve görev süresi uzatım işlemlerinin yapılması ve takibi.

2-   Akademik ve idari personelin kıdem ve terfi işlemlerinin yapılması ve takibi.

3-   Personel veri girişlerinin, üniversitemiz personel otomasyonuna, HİTAP – SGK otomasyon sistemine girişiyle ilgili gerekli işlerin yapılması ve takibi.

4-  Akademik ve idari personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmenin yanısıra tüm yazışmalarının yapılmasını sağlamak. Akademik ve idari personele ait yazışmaları yapmak.

5-       Göreve başlayan ve ayrılan personele ait yazışmaları yapmak.

6-     Akademik ve idari personelin izin, görev, rapor dönüşü göreve başlama yazışmalarının yapılması ve tahakkuk birimine bildirilmesi.

7-       İdari personelin asalet tasdik işlemlerini yürütmek.

8-       Akademik ve idari Personelin kadro talebi ile ilgili yazıları yazmak.

9-       Meslek Yüksek Okulu Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu üyelerinin, bölüm ve anabilim dalı başkanlıkları görev ve süre uzatımlarını yapmak ve takip etmek.

10-   Akademik ve idari personele ait mal bildirim formlarının Rektörlüğe iletmek.

11-   Akademik personelin ders görevlendirme işlemlerini yapmak.

12- Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik¬ işlemlerinin takip etmek

13- Akademik ve idari personelin tüm özlük işlerinin yürütülmesi dosyalarının arşivleme işlemlerini yapmak. 14- Akademik ve idari personelin askerlik, izin işlemlerinin takip edilmesi.

15-   ÖYP kapsamında tüm işlemleri yürütmek.

16-   40/a, 40/b, 40/d ve 31. Madde ders görevlendirmelerini yapmak.

17-   2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilecek öğretim elemanlarının görevlendirme işlemlerini yürütmek ve takibinin yapmak.

18-   Yasal mevzuat ile ilgili akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini sağlamak.

19-   Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini gizlilik esasına göre yürütmek.

20- Akademik personelin kadro ilan çalışmaları ile ilan sonrası işlemlerinin yürütmek.

21- Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak.

22-   Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.

23- Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek 

24- Müdür, Müdür Yard. ve Meslek Yüksek Okulu sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.