Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdür

T.C.

                            DİCLE ÜNİVERSİTESİ                             

   DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Dr.Öğr.Üyesi.Bedrettin KOLAÇ

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri

İŞ UNVANI:

Müdür

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Rektörlük

Emir Alacağı Makam: Rektörlük

TEMEL GÖREVLERİ:

Meslek Yüksek Okulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder, Eğitim-öğretim faaliyetlerinin düzenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Görev Ve Sorumlulukları

1.       Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek, Meslek Yüksek Okulu Akademik Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu ve Meslek Yüksek Okulu Disiplin Kuruluna başkanlık etmek.

2.       Meslek Yüksek Okulu birimleri arasında düzenli ve verimli çalışmayı sağlamak,

3.       Stratejik plan, faaliyet raporu, denetim raporu gibi Meslek Yüksek Okulunin genel işleyişi ve performansı ile ilgili bilgilerin rapor halinde hazırlanarak ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak,

4.       Harcama yetkilisi olarak Meslek Yüksek Okulunin bütçesinin hazırlanarak etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasını sağlamak,

5.       Meslek Yüksek Okulunin kadro ihtiyaçlarını belirleyerek personel açısından güçlenmesini sağlamak,

6.       Meslek Yüksek Okulu birimleri ve bu birimlerin her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

7.       Meslek Yüksek Okulunin fiziki koşullarını dikkate alarak öğrenci kapasitesini ayarlamak, başarısını arttırıcı önlemleri almak,

8.       Meslek Yüksek Okulu kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılması ve geliştirilmesi yönünde gerekli önlemleri almak, Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

9.       Meslek Yüksek Okulunin bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi ve arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak,

10.    Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, 12. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.