Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
MÜDÜR YARDIMCISI

             T.C.               

  DİCLE ÜNİVERSİTESİ    

  DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MüdürYrd.sı Yrd. Doç. Dr. Mustafa BULUT

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

Meslek Yüksek Okulu Sekreteri

İŞ UNVANI:

Müdür Yardımcıları(Personelden Sorumlu)

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür

Emir Alacağı Makam: Müdür

TEMEL GÖREVLERİ:

İdari ve Mali işlerle ilgili çalışmaları yürütmek

Görev Ve Sorumlulukları

1.        Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2.        Müdürın bulunmadığı zamanlarda Meslek Yüksek Okulu Akademik Kurulu, Meslek Yüksek Okulu Kurulu ve Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek,

3.        Akademik ve idari personelin atama, kadro, izin, rapor ve diğer özlük haklarını takip etmek, bu konuda personelin isteklerini dinlemek, çözüme kavuşturmak,

4.        Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini denetlemek,

5.        Bina kullanımı ve odaların dağıtımını planlamak,

6.        Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili hazırlıkların gözden geçirilmesi, ihtiyaçların belirlenmesi ve çalışmaların denetlenmesini sağlamak,

7.        Teknik hizmetleri denetlemek,

8.        Laboratuarlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

9.        Bina iç ve dış onarımı ile ilgili planların yürütülmesini sağlamak,

10.     Meslek Yüksek Okuluye alınacak ya da diğer birimlerde yaptırılacak malzemelerle ilgili o birim amirleri ile görüşmelerde bulunmak, onların görüş ve önerilerini dinlemek,

11.     İkinci öğretim çalışmalarının yürütülmesi, Meslek Yüksek Okulu ihtiyaçlarının karşılanması, görevli personelin seçimi ve denetlenmesini sağlamak,

12.     Tahakkuk ve ayniyat hizmetlerini denetlemek, depoların düzenli tutulmasını sağlamak,

13.     Çevredeki otoparkların kullanımına ve sorunların giderilmesine destek vermek,

14.     Kantinle ilişkileri düzenlemek,

15.     İdari bina ve dersliklerin temizlik ve düzeni ile ilgilenmek,

16.     İdari personelin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak,

17.     Baskı, fotokopi ve bilgi işlem birimlerinin düzenli çalışmasını sağlamak,

18.     Kurum içi ve dışı ilanlar ve duyurularla ilgili denetimin yapılmasını sağlamak,

19.     Bölümlerden gelecek formların zamanında ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

20.     ÖSYM ve Açıköğretim Meslek Yüksek Okulusi (AÖF) ile ilgili ilişkileri düzenlemek,

21.     Faaliyet raporu, stratejik plan, uyum eylem planı ve denetim raporunu hazırlamak,

22.     Satın alma ve ihalelerle ilgili çalışmaları denetlemek ve sonuçlandırmak,

23.     Temizlik hizmetlerini kontrol etmek,

24.     Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerine katılmak, 25. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

26. Müdür’ın uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

 

                                    T.C.                                                    

DİCLE ÜNİVERSİTESİ   

DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MüdürYrd Öğrt.Gör Cüneyt ATEŞ

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

Meslek Yüksek Okulu Sekreteri

İŞ UNVANI:

Müdür Yardımcısı(Öğrenci İşlerinden Sorumlu)

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür

Emir Alacağı Makam: Müdür

TEMEL GÖREVLERİ:

Meslek Yüksek Okulunin eğitim-öğretim ile ilgili çalışmalarını yürütmek ve denetlemek

Görev Ve Sorumlulukları

1.    Yükseköğretim Kanunu’nun 4 ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek,

2.    Yeni öğrencilerin oryantasyon etkinliklerinin organizasyonunu sağlamak,

3.    Türk Cumhuriyetleri ve diğer Ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerin başarı durumlarını izlemek, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili büyükelçiliklerle koordinasyonu sağlamak.

4.    Meslek Yüksek Okulu ve bölümlerin web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak.

5.    Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal, yabancı öğrenci kabulü ile ilgili çalışma ve takibin yapılması, Öğrencilerin ders uyumu ve muafiyetleri ile ilgili komisyonlara başkanlık etmek,

6.    Eğitim-öğretimle ilgili kurullara girecek evrakları incelemek,

7.    Öğrenci rapor ve izinleri ile ilgili işleri denetlemek,

8.    Her türlü burs işlemlerini yürütmek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,

9.    Fakir, özürlü, yardıma muhtaç öğrencilerin sorunları ile ilgilenmek,

10.Öğrenci soruşturma dosyalarını izlemek, kurulacak komisyonlara başkanlık etmek,

11.Mezuniyet töreni ile ilgili çalışmaları düzenlemek,

12.Öğrenci kulüplerinin ve öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek,

13.İlgili Enstitüler ile ilgili ilişkileri sürdürmek,

14.Öğrenci sorunlarını Müdür adına dinlemek ve çözüme kavuşturmak,

15.Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenecek konferans, panel, toplantı, sempozyum, seminer, yemek, gezi, teknik gezi gibi etkinlikleri organize etmek,Öğrenci staj taleplerini incelemek,

16.Ders planları, dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek,

17.Derslerin izlenmesi, sınavların zamanında yapılması, dershanelerin etkin bir şekilde kullanılmasını Denetlemek, bilgisayar laboratuarı ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

18.Ders görevlendirmelerini kontrol etmek, Meslek Yüksek Okulu dışından talep edilecek öğretim elemanlarını tespit etmek, bu konuda Müdürı bilgilendirmek,

19.Bölünerek verilecek derslerin denetimini yapmak.Öğrenci sayılarını, başarı durumunu izlemek ve istatistikleri tutmak

20.ERASMUS ve FARABI programlarından yararlanmak isteyen öğrencilere yardımcı olmak, bölümlerle koordinasyonu sağlamak,

21.Kısmi statüde çalışacak öğrencileri, çalışma saatlerini ve yerlerini belirlemek,

22.Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol çalışmalarına katılmak, hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

23.Müdür’ın uygun göreceği diğer işleri yapmaktır.

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.