Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Kurullar

                                                T.C.                                                     

 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Çiğdem KARAKUŞ

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Taşınır Kayıt Kontrol

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek.


     

 Görev Ve Sorumlulukları


  1. Yönetim Kurulunun ne için toplanacağını kurul üyeleri arasındaki bağlantıyı kurmak.
  2. Yönetim Kurulunu toplanacağı zamanı ve yeri belirlemek ve karalarını işleme koymak.
  3. Personel veri girişlerinin, üniversitemiz personel otomasyonuna, HİTAP – SGK otomasyon sistemine girişiyle ilgili gerekli işlerin yapılması ve takibi.
  4. Akademik ve idari personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirmenin yanısıra tüm yazışmalarının yapılmasını sağlamak. Akademik ve idari personele ait yazışmaları yapmak.
  5. Akademik ve idari personelin tüm özlük işlerinin yürütülmesi dosyalarının arşivleme işlemlerini yapmak. 14- Akademik ve idari personelin askerlik, izin işlemlerinin takip edilmesi.
  6. Yasal mevzuat ile ilgili akademik ve idari personelin bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesini sağlamak.
  7. Akademik ve idari personelin disiplin işlemlerini gizlilik esasına göre yürütmek.
  8. Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.
  9. Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek 
  10. Müdür, Müdür Yard. ve Meslek Yüksek Okulu sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak




Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.