Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
EVRAK KAYIT VE YAZI İŞLERİ

T.C.           

 DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR SOSYAL BİLİMLER  MESLEK YÜKSEK OKULU GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 Cengiz GÜNEŞ

BİRİMİ:

Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

ALT BİRİM:

 

İŞ UNVANI:

Evrak Kayıt , Yazı işleri ve Arşiv

BAĞLI OLDUĞU VE EMİR ALACAĞI MAKAM:

Bağlı Olduğu Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

Emir Alacağı Makam: Müdür, Müdür Yardımcıları, Meslek Yüksek Okulu Sekreteri              

TEMEL GÖREVLERİ:

İstihdam edildiği birimin hizmet alanına giren konularda kendisine verilen görevleri kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek

Görev Ve Sorumlulukları

1.Meslek Yüksek Okulunin yazışmalarını düzenlemek, imzaya çıkacak yazıları hazırlamak.

2. Gelen-giden evrakları kaydetmek, havale edilen evrakı zimmetle ilgili birimlere göndermek.

3.  İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini sağlamak.

4.  Müdürlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini önlemek,

5 İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,

6.  Meslek Yüksek Okulu ile ilgili istatistiksel bilgileri tutmak,

7.  Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,

8.  Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek,

9. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,

10.Süreli yazıları takip etmek,

11.Yılsonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları imha etmek ya da geri kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek,

12.  Belgeleri “EBYS” uygun olarak düzenlemek,

13.  Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,

14. Gereksiz yazışma yapılmasını önlemek,

15. Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını sağlamak,

16.Meslek Yüksek Okulunin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek,

17.Meslek Yüksek Okulu varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,

18.Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,

19. Zaman çizelgesine, kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak,

20.Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,

21.  Müdür ,Müdür Yard ve Faküle Sekreteri’nin vereceği diğer görevleri yapmak

22.    Fotokopi ve teksir işlemlerinin ve biriminin güvenliğini sağlamak.

23.    Meslek Yüksek Okulunin fotokopi ve baskı hizmetlerini hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesini sağlamak.

24.    İlgili makine ve teçhizatların bakımlarının yapılmasını sağlamak.

25.    Sınav kâğıtlarının güvenilir ve doğru biçimde basılmasını sağlamak

26.    Sınav kâğıtlarının ilgili öğretim üyeleri tarafından sınav odasının güvenliğini sağlamak

27.    Birimde çalışan personel arasındaki işbölümünü yaparak uyumlu ve verimli çalışma ortamı sağlamak.

28.   Müdür, Müdür Yardımcıları ve Meslek Yüksek Okulu Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak

Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.