Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Faruk GÖKÇE


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Faruk GÖKÇE

Doğum Tarihi:12.03.1975

İletişim: 

Mail: fgokce@dicle.edu.tr

Dahili: 8259

ÖğrenimDurumu: Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk Üniversitesi

1996

Yüksek Lisans

Türk Dili

Erciyes Üniversitesi

2000

Doktora

Türk Dili

Hacettepe Üniversitesi

2007

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve TezDanışman(lar)ı  :

  1. Kadri NAZLI; Türk Dilinde Yemin İfadelerinin Sosyolinguistik İncelemesi.
  2. Ece Halime BARIŞ: Türk Dilinde Özür İfadelerinin Sosyolinguistik İncelemesi.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Hacettepe Üniversitesi

2001-2007

Dr.Ar.Gör.  

Hacettepe Üniversitesi

2007

Yard.Doç.

Dicle Üniversitesi

2008-2013


ProjelerdeYaptığı Görevler :

Araştırmacı(Devlet Planlama Teşkilatı 2005); HistoricalImprovement of Turkish Language  (Türk Dilinin Tarihi Gelişimi)


ESERLER

A. Uluslararasıhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.“Lexique Turc Dans Le Vocabulaire De P. F. Viguier (1790), Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 2003/5, Ankara, 2003, s.182-188.

2. “Eski Türkçe -GAlIr / -KalIr Eki Üzerine”, Türkbilig: Türkoloji Araştırmaları, HacettepeÜniversitesi, 2007 / 14, Ankara, 2007, s.97-115.NHEIT

3. “Einheit undVielfalt in der Türkischen Welt, Materialien der 5. DeutschenTurkologenkonferanz Universitet Mainz, Turcologica 69, Harrasowitz Verlag,2007”, Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, Hacettepe Üniversitesi, 2007 / 14, Ankara, 2007, s. 210-216.

4. “EwaSiemieniec-Golas, Karachay-Balkar Vocabulary of Proto-Turkic Origin, StudiaTurcologica Cracovensia 7 Edited by Stanislaw Stachowski, JagiellonianUniversity, Institute of Oriental Philology, Krakow, 2000”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,Sayı: 10, Güz 2000, Ankara, s. 577-587.

5. “Studia EtymologicaCracoviensia 8 (2003), Condidit Et Moderatur Marek Stachowski, Kraków: Wydawnictwo UniwersytetuJagiellońskiego”, 187 s., Ankara Üniversitesi, Modern TürklükAraştırmaları Dergisi (2004), 1:143-155.

6.  Eyüp BACANLI ile birlikte. "Anderson, Gregory D. S. (2004).Auxiliary verb constructions in Altay-Sayan Turkic. (Turcologica 51) Wiesbaden:Harrassowitz", Bilig 59,255-265.IT

B. Yazılanuluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1.  “DivanüLugati’t-Türk’te Zamirler”, Kaşgarlı Mahmud Kitabı, Kültür ve TurizmBakanlığı Yay., Ankara, 2008, s. 219-225 (Yard. Doç. Dr. Vefa NALBAN ile birlikte).

2.  “Divanü Lugati’t-Türk’te Fiil Birleşmeleri”, KaşgarlıMahmud Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2008, s. 225-229

3.  “Divanü Lugati’t-Türk’te Fiilimsiler”,Kaşgarlı Mahmud Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2008, s.229-235

4.  “Divanü Lugati’t-Türk’te Zaman, Kip ve Kılınış”,Kaşgarlı Mahmud Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara, 2008,s. 255-267 


E. Diğer yayınlar(Çeviriler):

1. Gerhard Doerfer ,“Is Non-Relationship Provable? The Case of Altaic”, Folia Orientalia, Vol.:XXXVI, Krakow, 2000, s. 111-124’ten Çeviri, “Akraba Olmama Kanıtlanabilir mi?Altay Dilleri Sorunu”, Türkbilig,Türkoloji Araştırmaları, 2003/5, Ankara, 2003, s.157-168.

2. Marek Stachowski,“Once Again on the Etymology of Turkish Çocuk (child)”, Çeviri: “Yeniden TürkçeÇocuk Sözcüğünün Kökeni Üzerine”, Türkbilig,Türkoloji Araştırmaları, 2009/17, Ankara, 2009, s.124-132

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydekidersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen derslerde tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2012-2013

Güz

  TDE 116 Türk Dili Tarihi

  2

  2

 

  TDE 214 Eski Türkçe

  2

  2

 

  TDE 312 Orta Türkçe

  2

  2

 

  TDE 328 Anad. ve Rum. Ağız. 

  2

  2

 

  TDE 412 Çağdaş Türk Lehçeleri

  2

  2

 

İlkbahar

  TDE 115 Türk Dili Tarihi

  2

  2

 

  TDE 213 Eski Türkçe

  2

  2

 

  TDE 311 Orta Türkçe

  2

  2

 

  TDE 327 Anad. ve Rum. Ağız. 

  2

  2

 

  TDE 411 Çağdaş Türk Lehçeleri

  2

  2

 


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.