Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Arş. Gör. Dr. Abdulhakim TUĞLUK


ÖZGEÇMİŞArş. Gör. Dr. Abdulhakim TUĞLUK

E-posta: atugluk@dicle.edu.tr

İletişim: 0412.2411000 Dahili 8261

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Türkçe Öğretmenliği

    Selçuk Üniversitesi

2008

Y. Lisans

  Yeni Türk Edebiyatı

    İnönü Üniversitesi

2012

Doktora

 Türk Dili ve Edebiyatı

    Dicle Üniversitesi

2016

Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı :

  "Servet-i Fünûn Romanında Mekân" Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ebru BURCU YILMAZ

DoktoraTezi ve Danışmanı :

"Postmodern Türk Romanında İroni" Danışman: Prof. Dr. Kemal TİMUR

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Dicle Üniversitesi

2010-EDİTÖRLÜKLER
1. (Editör Yardımcısı) Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2015)

2. (Editör Yardımcısı) Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) (2015-

3. (Sekretarya)
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2010-2016)

4. (Editör)
Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2016)

5. (Editör) Edebî Eleştiri Dergisi (2017

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. TUĞLUK, Abdulhakim (2010), Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş"unda Mekânın Poetiği, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S.28, s.235-248. 

A2. TUĞLUK, Abdulhakim (2013), Amaç ve Beklenti Karşısında Karşılaştırmalı Edebiyatın Tanı(m)sal Krizine İlişkin Birtakım Tartışmalı Saptamalar, Turkish Studies Dergisi Karşılaştırmalı Dil-Edebiyat-Eğitim Özel Sayısı, Volume 8/8, s.1335-1346.

A3. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Sosyal Farkındalıklar, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ölümünün 100. Yılı Anısına Tevfik Fikret Özel Sayısı, S.11 Nisan 2015, s.236-250.

A4. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Türk Edebiyatı'nda Melâl'e Âşina Bir Ön Söz Örneği: İsak Ferera'nın Âşina Sesler Mukaddimesi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S.14 Ekim 2015, s.129-238

A5. TUĞLUK, Abdulhakim (2015), Süleyman Nazif'in Hicivdeki Ustalığı: Beau Sherif'in Boş Herif'e Dönüşümü (İnceleme-Metin), Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 1 Sayı 1, Güz 2015, s.25-38.

A6. TUĞLUK, Abdulhakim (2016), Süleyman Nazif'in Kaleminden Bir Silsile-i Makâlât: Garb Edebiyatı'nın Edebiyatımıza Te'sîri (İnceleme-Metin), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S.15 Nisan 2016, s.243-268

A7. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), İroni Nedir, İdil Sanat ve Dil Dergisi, C.6 S.29, s. 441-467.


A8. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mithat Cemal Kuntay'ın 'Nefâis-i Edebiyye' Adlı Antolojisi, Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi, Yıl 3 Sayı 3, s. 162-176.

A9. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Kılları Yolunmuş Maymun Romanında Dramatik İroni, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Sayı 18, s.177-190.

A10. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Bir Mahremiyet Mekânı Olarak Servet-i Fünûn Romanında 'Oda', Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 10, Sayı 54, s.169-179.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. TUĞLUK, Abdulhakim (2013), Cahit Sıtkı Tarancı'nın Şiirlerinde Kurgusal Mekân, Doğumunun 100. Yılında Uluslararası Cahit Sıtkı Tarancı Sempozumu, 7-9 Ekim 2010 Diyarbakır, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.911-919, Ankara.

B2. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mithat Cemal Kuntay'ın Nefâis-i Edebiyye Adlı Antolojisi Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni 12-14 Mayıs 2017 Atatürk Üniversitesi Erzurum.

B3. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Tahrîb-i Harâbât'ta İstihzâ, IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kogresi 21-22 Aralık 2017 Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul. 

C. ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER 

C1. Tuğluk, Abdulhakim (2015) Süleyman Nazif'in Şerif Paşa'yı Hicvettiği Boş Herif Adlı Eser Üzerine Bir İnceleme, Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, 26-27 Mart 2015 Diyarbakır.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. (Kitap Tanıtımı) TUĞLUK, Abdulhakim (2010), Osmanlı'dan Günümüze Edebiyat ve Toplum: yaz. Kemal H.KARPAT, Timaş Yayınları 1. baskı, 2009 İstanbul, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.2.S.1, s.1-5. 

D2. (Kitap Tanıtımı) TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Mekân Hikâyeleri, Mecmua Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 4, s.41-44.

E. Projeler

E1. Tuğluk, A. : Dört Mevsim Edebiyat Çalıştayı Projesi, (14-ÇalıştayEF-06), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014 (Araştırmacı).

E2. Tuğluk, A.: Postmodern Türk Romanında İroni 14-EF-93, Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2014-2016 (Araştırmacı).

E3. Tuğluk A., Said Paşa ve Süleyman Nazif Çalıştayı, (14-SBE-15) Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015 (Araştırmacı).

F. KİTAP BÖLÜMLERİ

F1. TUĞLUK, Abdulhakim, Tevfik Fikret'i Anlama Kanonunun Dışına Çıkmak: Fikret'in Şiirinde Sosyal Farkındalıklar, Ölümünün 100. Yılında Tevfik Fikret, Editör Özcan Bayrak,  s.323-341, Kesit Yayınları İstanbul 2015.


G. DİĞER YAYINLAR

G1. TUĞLUK, Abdulhakim (2017), Editör Notu, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi, Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı.

    VERİLEN DERSLER

Ders Adı

Kredisi

TDE 0303 Yeni Türk Edebiyatı

2

TDE 0225 Edebi Akımlar

2

TDE 0213 Tanzimat Dönemi Edebi Metinleri

2

TDE 0321 Karşılaştırmalı Türk Edebiyatı

2ironi
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.