Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Ramazan SARIÇİÇEK


ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ramazan Sarıçiçek

Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1960

İletişim: 

Mail: ramazansaricicek@gmail.com

Dahili: 8173


Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Selçuk  Üniversitesi

1985

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

İnönü Universitesi

1991

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı

İnönü Universitesi

1997

Yüksek Lisans TezBaşlığı  ve Tez Danışmanı: Sarıçiçek Ramazan, Taşlıcalı YahyaBey-Gencîne-i Râz (İnceleme-Metin),İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsüTürk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hasan Kavruk,Malatya 1991.

Doktora Tez Başlığı  ve Danışmanı: Sarıçiçek Ramazan, Kemâl Ümmî Hayatı-Sanatı ve Dîvânı(İnceleme-Metin) İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili veEdebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Danışman: Prof. Dr. Hasan Kavruk, Malatya1997.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

1989-1997

Dr. Ar. Gör.  

 Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi

1997-1999

Yar. Doç.

 Fen-Edebiyat Fakültesi Dicle Üniversitesi

1999- 2015

Doç. Dr.

Fen-Edebiyat Fakültesi Dicle Üniversitesi

2015

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

Kenan Bozkurt

2006

2008

Kıyâfet İlmi Türk Edebiyatında Kıyâfet-nâmeler ve Şa'bân-ı Sivrihisârî'nin Kıyâfet-nâmesi (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme)

Mustafa Karadeniz

2008

2010

Ahmed-i Rıdvân-Heft-Peyker (İnceleme-Metin-Özel Adlar Dizini)

Veysi Turan

2008

2011

Nazm u Nesr-i Vîrânî Baba (İnceleme, Metin, Dizin)

İdari Görevler :

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatıBölüm Başkanlığı (21.12.2001-28.12.2007)

Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili veEdebiyatı Bölüm Başkanı Yardımcılığı (2007-)

Dicle ÜniversitesiEdebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı AnabilimDalı Başkanlığı (2011-)

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. R.Sarıçiçek, "Diyarbakır İhtisas Kütüphanesinde Bir ŞiirMecmûası "Çizgili Defterden Notlar-I-II"", Turkish Studies - InternationalPeriodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (ISI) , 428-483 pp., 2013 , DOI:Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4494.

A2. R. Sarıçiçek, “Mustafa bin Bâlî ve İlm-i Firâset’i“, TurkishStudies - International Periodical For The Languages, Literature andHistory of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 2725-2754, ANKARA-TURKEY.

 A.2. R.Cengiz-R.Sarıçiçek, “Şiir Üzerine SosyolojikÇözümleme: Âşık Paşa”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journalof International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kış 2011 Winter 2011, p.89-99.


B. Uluslararasıbilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. 1.R.Sarıçiçek, Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve KültürüSempozyumu konferansı dahilinde "21. Yüzyılda Köroğlu ve BoluAraştırmaları Uluslararası Köroğlu, Bolu Tarihi ve Kültürü SempozyumuBildirileri" bildiri kitapçığındaki "Menâkıb-ı Kemâl Ümmî",550-586 pp., Bolu, Ekim 2009.

B2.  R.Sarıçiçek,A.Adak, 2. Uluslararası Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar Kenti Sempozyumukonferansı dahilinde "Nebiler, Sahabiler, Azizler ve Krallar KentiDiyarbakır" bildiri kitapçığındaki "Diyarbakır'da Gülşenîlik: İbrahimGülşenî ve Soyundan Gelen Şairler", 314-321 pp., Diyarbakır, Nisan 2010.

B.3. R.Sarıçiçek, Siverekli Şair ve Hattat H. Yusuf Sâmî, “Tarihte SiverekSempozyumu Bildirileri (13-14 Ekim 2001)”, Siverek Kaymakamlığı, Elif Matbaası,Şanlıurfa, s.143-155.


C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplardabölümler :

C1.a R. Sarıçiçek, Mustafabin Bâlî İlm-i Firâset (İnceleme, Metin, Dizin), 537 pp., Malatya, ÖzSerhat Matbaacılık, 2013.

C1.b. İ.Kadıoğlu, H.Çeçen,R.Sarıçiçek, Ali Emîrî Cevâhirü'l-Mülûk, 480 pp., Mart 2013, DiyarbakırValiliği Kültür Sanat Yayınları: 10, Diyarbakır.


D. Ulusalhakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1.R.Cengiz, R.Sarıçiçek, "Nesimi'nin Şiirlerinde Ortodoksve Heterodoks Düalizmi", SosyalBilimler Araştırma Dergisi (SBArD) ,1-19 pp., 2008

2.H.Çeçen, R.Sarıçiçek, "DivanüLügat-it-Türk'te Geçen Şiirlerde Edebî Sanatlar", Türk Dili Araştırmaları YıllığıBelleten (ISI) , 163-184 pp.,2005

3.R.Sarıçiçek, “Eski Türk Edebiyatında Nevruz veNevruziye”, Türk Dili, S. 663, 3/2007, 229-239.

F. Diğer yayınlar :

1. R.Sarıçiçek,“Bayburtlu Zihnî’de Klasik Şiir Hususiyetleri”, Kırkambar Kültür-Sanat veEdebiyat Dergisi, Yıl 1, S.1, (Ekim-KasımAralık)1990, 18-21.

2. R.Sarıçiçek,“Bir Karadepeli Masalı: Ilı ile Tılı”, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi,Yıl 1, S.2, (Ocak-Şubat) 1991, s. 11.

3. R.Sarıçiçek,“Edebiyat ve Psikanalitik Tedavi”, Kırkambar Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi,Yıl 1, S.4, 1991, 7-10.


Son iki yıldaverdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen derslerde tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

2011-2012  

Güz

TDE103-Eski Türk Edebiyatına Giriş

  2

 

 90

 TDE203-Eski Türk Edebiyatı

  2

 

  75

 

TDE201-Osmanlı Türkçesi

4

 

87

 

TDE319-Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

 

14

 

TDE423-Eski Türk Edebiyatı

2

 

41

 

TDE427-Metin Şerhi

2

 

12

 

TDE637-Anadolu Tasavvuf Edebiyatı

3

 

6

 

TDE617-Eski Türk Edebiyatında Nesir

3

 

6

 

ÇTL219-Eski Türk Edebiyatı

2

 

90

İlkbahar

 TDE104-Eski Türk Edebiyatına Giriş

  2

 

  85

 TDE204-Eski Türk Edebiyatı

  2

 

  75

 TDE202-Osmanlı Türkçesi

  4

 

  85

TDE320-Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

 

17

TDE424-Eski Türk Edebiyatı

2

 

40

TDE428-Metin Şerhi

2

 

15

TDE618-Eski Türk Edebiyatında Nesir

3

 

5

2012-2013  

Güz

 TDE103-Eski Türk Edebiyatına Giriş

  2

 

  80

TDE203-Eski Türk Edebiyatı

2

 

77

TDE201-Osmanlı Türkçesi

  4

 

  85

TDE319-Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

 

10

TDE423-Eski Türk Edebiyatı

2

 

41

TDE427-Metin Şerhi

2

 

11

TDE637-Anadolu Tasavvuf Edebiyatı

3

 

6

TDE631-Manzum Metin Şerhi

  3

 

  6

İlkbahar

 TDE104-Eski Türk Edebiyatına Giriş

  2

 

  80

 

 

 TDE204-Eski Türk Edebiyatı

2

 

76

 

 

 TDE202-Osmanlı Türkçesi

4

 

86

 

 

TDE320-Türk Tasavvuf Edebiyatı

2

 

20

 

 

TDE424-Eski Türk Edebiyatı

2

 

41

 

 

TDE428-Metin Şerhi

2

 

17

 

 

TDE636-Araştırma Yöntem ve Teknikleri

3

 

6

 

 

TDE620-Divan Şiirinde Edebî Cereyanlar

3

 

6


Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.