Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Doç. Dr. Ahmet TANYILDIZ

ÖZ GEÇMİŞ

DOÇ. DR. AHMET TANYILDIZ

1981 yılında Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu (2003). Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde (2005); doktorasını Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı (2010). 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent oldu. Hâlen Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesidir.

Adres: Dicle Üniversitesi, İİBF Binası, 1. Kat E Blok, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, DİYARBAKIR.

İletişim: 0412 2411000 / 8247    Belgegeçer: 0412 2488572    ahmettanyildiz@gmail.com


Derece

Üniversite

Bölüm/Program

Yıl

Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı

1999-2003

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi

Eski Türk Edebiyatı

2003-2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi

Eski Türk Edebiyatı

2005-2010

 

Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Erciyes Üniversitesi, Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi

2004-2009

Okt.

Erciyes Üniversitesi, Rektörlük Türk Dili Bölümü

2009-2011

Yrd. Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2011-2014

Doç. Dr.

Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2014-

 


İDARİ GÖREVLERİ


1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmed Akif Ersoy Yılı, Diyarbakır İl Temsilcisi (Dicle Üniversitesi Adına), Diyarbakır 2011.

2. Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkan Yardımcısı (2011-2014)

3. Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dekan Yardımcısı (2013-2016)

4. Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı (2014-2016)

5. Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)

6. Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyesi (2014-2016)

7. Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Sosyal Bilimler Alan Hakemi (2014-2016)


 AKADEMİK YAYIN EDİTÖRLÜĞÜ


1. Tanyıldız, A., Editör-Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) (2014-2016)

2. Tanyıldız, A., Editör-Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature) (2015-)

3. Tanyıldız, A., Yayın Kurulu Üyesi-Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature (2015-)

4. Tanyıldız, A., Yayın Kurulu Üyesi- Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (2016-)

 

HAZIRLADIĞI TEZLER

Yüksek Lisans Tezi

Tanyıldız, A., Uzun Firdevsî, Münâzara-i Seyf ü Kalem (İnceleme-Metin Sözlük), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2005, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman HORATA.

Doktora Tezi

Tanyıldız, A., İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî, Şerh-i Mesnevî (Mecmû'atu'l-Letâyif ve Matmûratu'l-Ma'ârif) Cilt I (İnceleme-Metin, Sözlük), Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Kayseri, 2010, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Atabey KILIÇ.

 

YAYINLARI

 A) KİTAPLAR/KİTAP BÖLÜMLERİ/EDİTÖRLÜK


1. Tanyıldız, A., Na't ve Mi'râciyye Mecmûası-Süleymân Nahîfî, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, E-Kitap, Ankara 2018.

2. Tanyıldız, A., Meselin (M)izahı: Mesellerin Doğuşundaki Mizahî Durumlar Üzerine Bir Deneme, (Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları XIII), Klasik Yayınları, İstanbul 2018, s. 94-131.

3. Tanyıldız, A., Firdevsî-i Rûmî - Münâzara-i Seyf ü Kalem, Büyüyenay Yayınları, İstanbul 2017.

4. Tanyıldız, A.; M. U. Arslan, Diyârbekirli Nigâhî-Dîvân, DBY Yayınları, İstanbul 2017.

5. Tanyıldız, A.; M. Büküm, Şemsî Dede Dîvânçesi, Öncü Yayınevi, Ankara 2017.

6. Tanyıldız, A. "Türkçenin Söz Varlığı", Türk Dili-Yazılı ve Sözlü Anlatım, Gazi Kitabevi, Ankara 2016.

7. Tanyıldız, A., “İnşânın Postmodern Terennümü: Suskunlar’da Klâsik Anlatının İzleri”Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatıs. 239-253, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2016.

8. Tanyıldız, A., 'Nazım Şekilleri', Osmanlı Edebi Metinlerini Anlama Kılavuzu, Kesit Yayınları, İstanbul 2015. 

9. VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız, Abdülkadir Dağlar, Mustafa Uğurlu Arslan, Mustafa Atila;  Diyarbakır Valiliği Yayınları, Diyarbakır 2014.

10. Tanyıldız, A., Mes'ûd Lutfî Efendi - Tuhfe-yi Lutfî (Türkçe-Farsça Manzum Sözlük), Akademik Kitaplar, İstanbul 2013.

11. Tanyıldız, A., Hüseyin Kâmî - Dehrî Dîvânçesi, Akademik Kitaplar, İstanbul 2013.

12. Tanyıldız, A., "Mesnevî Şerhlerine Metin Merkezli Anlam Modeliyle Bakmak", Metnin Hâlleri: Osmanlıda Telif, Tercüme ve Şerh Klasik Yayınları, İstanbul 2014, s. 168-195.

13. Atabey Kılıç, Ahmet Tanyıldız, "Abdülbâkî Gölpınarlı'nın Mesnevî Şerhi ve Şârihliğine Dâir", Abdülbaki Gölpınarlı Kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anma ve Armağan Kitaplar Dizisi, Ankara 2013, s. 201-226.

14. II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayanlar: Atabey Kılıç, Abdülkadir Dağlar, Zehra Gümüş, Kezban Paksoy, Ahmet Tanyıldız, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011.

15. III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), Bildiriler Kitabı, Yayına Hazırlayanlar:  Atabey Kılıç, Abdülkadir Dağlar, Ahmet Tanyıldız, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 2011.

 

 B) ULUSLAR ARASI VE ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELERİ


1. Tanyıldız, A., Metnin Tekâmülü Açısından Fuzûlî'nin Bir Gazeline BakışEdebi Eleştiri Dergisi (Journal of Literary Criticism), Yıl 1, S 1, s. 33-45, Aralık 2017.

2. Tanyıldız, A., Nedîm ile İzzet Alî Paşa Arasındaki Bir Mutâyebeyi Metinlerden Okumak, Mecmua-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2, S 3, s. 16-28, Bahar 2017.

3. Tanyıldız, A., İnşânın Postmodern Terennümü II: Yedinci Gün'de Osmanlı Türkçesi Kullanımına DairHikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), (Gelenek ve Postmodernizm Özel Sayısı), Yıl 3, S 7, s. 89-98, 2017.

4. Tanyıldız, A., "Kara Abdâl Süleymân Şemsî Dede ve Şiirleri Üzerine", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), (Prof. Dr. Mine Mengi Özel Sayısı), Yıl 2, S 5, s. 80-90, 2016.

5. Tanyıldız, A., "Fuzûlî’nin Hadîkatu’s-Su’adâsı Üzerine Notlar", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Özel Sayısı), Yıl 2, S 3, s. 139-155, 2016.

6. Tanyıldız, A., "Saîd Paşa’nın Nuhbetü’l-Emsâl Adlı Eseri Üzerine", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED),  (Said Paşa ve Süleyman Nazif Özel Sayısı) S 15, s. 86-95 Nisan 2016.

7. Tanyıldız, A., "Tahran’da Bulunan Bir Şiir Mecmûası ve Neşredilmemiş Bazı Şiirler", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature), Yıl 1, S 2, s. 39-87, Kış 2015.

8. Tanyıldız, A., "Nedîm'in Farsça Şiirleri", Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), S 14, s.42-63, 2015.

9. Tanyıldız, A., "Necâtî ve Revânî Dîvânlarındaki Mükerrer Gazeller Üzerine", Hikmet-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal of Academic Literature)Yıl 1, S 1, s. 10-24, Güz 2015.

10. Tanyıldız, A., "Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 1211 Numaralı Na't ve Mi'râciyye Mecmûası", Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Prof. Dr. Amil Çelebioğlu Armağanı), Volume 8/1, s. 525-547, Winter 2013.

11. Tanyıldız, A., "Ganem Dede ve Ankaravî'nin Şerh-i Mesnevî'sine Katkısı"Sufi Studies (Sufi Araştırmaları Dergisi), C 3, S 5, s. 47-58, Kış 2012.

12.Tanyıldız,A.,"Şiir Mecmûalarının Neşri Hakkında", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi-The Journal of International Social Research, C 5, S 21, s. 224-239, Bahar 2012. 

13. Tanyıldız, A., "Ankaravî Şerhi'nin Te'lîf Süreci", Sufi Studies (Sufi Araştırmaları Dergisi), C 1, S 2, s. 45-52, Summer 2010.

14. Tanyıldız, A., Mesnevî Şerhlerinde Sözden Ma’nâya Yorum Farklılıkları”, Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Prof. Dr. Cem DİLÇİN Adına), Volume 4/6, s. 407-426, Fall 2009.

15. Tanyıldız, A., Sevgilide Güzellik Unsuru Olarak Saç”,  Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Prof. Dr. Meserret DİRİÖZ Özel Sayısı), Volume 4/2, s. 975-992, Winter 2009.

16.Tanyıldız, A., Mesnevî’de Vezin ve Kâfiyenin İmlâya Etkisi”,  Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Prof. Dr. İsmail ÜNVER Adına), Volume 3/6, s. 592-603, Aralık 2008.

17. Tanyıldız, A., “Yazım Süreçleri Açısından Şem’î, Ankaravî ve Bursevî Şerhleri ve Bu Şerhlerde İlk 18 Beyti Yorumlama Biçimleri”, Ma’rife Dergisi-Mevlana Özel Sayısı, Konya, Yıl 7, S 3, s. 123-146, Aralık 2007.

18. Tanyıldız, A., Kelimenin Fesahati ve Fasih Divanı Örneği”, Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Tunca Kortantamer Özel Sayısı II), Volume 2/4, s. 731-739, Aralık 2007.

19. Tanyıldız, A., Uzun Firdevsî ve Münâzara-i Seyf ü Kalem’i Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (TÜBAR), S XXII, s. 164-188, Güz 2007. 

20. Tanyıldız, A., "Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları, Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Tunca Kortantamer Özel Sayısı I), Volume 2/3, s. 524-533, Ağustos 2007.

21. Tanyıldız, A., “Klasik Türk Şiirinde Atasözü ve Deyim Kullanımı Bir Akımın Göstergesi midir?”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Yıl 4, Sayı 6, Bahar 2007.

22. Tanyıldız, A., "Hâfız'ın Sanat Üslûbu ve Kuran", (Çev.), Turkish Studies-Türkoloji Araştırmaları (Osman Nedim Tuna Armağanı), Volume 2/2, s. 616-631, Mayıs 2007.

23. Tanyıldız, A., “Hüsün ve Melahat - Hâfız’ın Şiirlerindeki Güzellik Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, (Çev.) Arayışlar (İnsan Bilimleri Araştırmaları), Yıl 7, S 13, s. 139-152, Isparta, 2005.

 

C) ULUSLARARASI VE ULUSAL SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLERİ

1. Tanyıldız, A. "Muhibbî'nin Bestelenmiş Şiirleri Üzerine", I. Uluslararası Kanuni Sultan Süleyman Sempozyumu, 24-26 Nisan 2018, Trabzon.

2. Tanyıldız, A."Tahir Büyükkörükçü'ye Göre İdeal Bir Müslüman Portresi Olarak Hz. Mevlânâ", IV. Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu (Hz. Mevlânâ ve İslâm Dünyasında Kardeşlik), 8-9 Aralık 2017, Konya. 

3. Tanyıldız, A. "Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Kültürel Akrabalığın Önemine Dair Bazı Tespitler", II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 20-22 Ekim 2017, Adıyaman.

4. Tanyıldız, A. "Nâbî Biyografisine Ek: Bir Kavramın Tashihi Vesilesiyle Nâbî'nin Hayatında Diyarbakır'ın Yeri", Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2017, Bilecik.

5. Tanyıldız, A., “Nedîm ile İzzet Alî Paşa Arasındaki Bir Mutâyebeyi Metinlerden Okumak”, Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016, Rize. 

6. Tanyıldız, A., “İnşânın Postmodern Terennümü: Suskunlar’da Klâsik Anlatının İzleri”, Elginkan Vakfı Gelenekten Geleceğe Türk Edebiyatı Kurultayı, 15-18 Nisan 2015, İstanbul.

7. Tanyıldız, A., "Said Paşa'nın Nuhbetu'l-Emsâl Adlı Eseri Üzerine", Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Dicle Üniversitesi, 26-27 Mart 2015, Diyarbakır.

8. Tanyıldız, A., "Necâtî ve Revânî Dîvânlarındaki Mükerrer Gazeller Üzerine", IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına) -Uluslararası-, 15-17 Mayıs 2014, Kayseri.

9. Tanyıldız, A., "Akrabalık Yönüyle Diyarbakırlı Dîvân Şairleri", VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına) -Uluslararası-, 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.

10. Tanyıldız, A., “Şiir Mecmûalarının Neşrinde Son Durum”, Osmanlı Şiirinin Hazîneleri: Mecmûalar ve Cönkler Çalıştayı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 30 Haziran 2012, Ankara.

11. Tanyıldız, A., "Klâsik Belâgat Geleneğinin Son Örneği: Def'u'l-Mesâlib Fîedebi'ş-Şâ'ir ve'l-Kâtib", Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına), 10-12 Mayıs 2012, Ordu.

12. Tanyıldız, A., "Şiir Mecmûalarının Neşri Meselesi", VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına), 1-3 Temmuz 2011, Antalya.

13. Tanyıldız, A., “Tehzîlleriyle Son Asra Ayna Tutan Şâir: Dehrî”,  VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), 25-27 Kasım 2010, Kayseri.

14. Tanyıldız, A., Ganem Dede ve Ankaravî’nin Şerh-i Mesnevî’sine Katkısı”, Uluslararası Mevlana ve Tasavvuf Kültürü Sempozyumu, 9-10 Ekim 2010, Manisa.

15. Tanyıldız, A., Ankaravî Şerhi’nin Te’lîf Süreci”, I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempzoyumu, 25-27 Haziran 2010, Yozgat-Sorgun.

16. Tanyıldız, A., “Nedîm’in Farsça Şiirleri”,  V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına), 16-18 Ekim 2009, Mardin.

17. Tanyıldız, A., “Hadîkatu’s-Su’adâ’nın Üslûp Özellikleri”,  IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hâtırasına), 4-5 Mayıs 2009, Kayseri.

18. Tanyıldız, A., Sözden Ma’nâya Mesnevî Şerhlerinde Yorum Farklılıkları,  III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), 13 Şubat 2009, Kayseri.

19. Tanyıldız, A., Ma’rifî Şeyhi Hasan Tâsîn Efendî’nin Nutkunda Tasavvufî Kavramlar”, 19. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu, 15 Kasım 2008, Manisa.

20. Tanyıldız, A., Münâzaranın Menşei ve Dîvânü Lügâti’t-Türk’te Münâzara İçerikli Manzumeler”, Uluslar arası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, 17-19 Ekim 2008, Rize.

21. Tanyıldız, A., Yezdân Şinâht’ın Şekil ve İçerik Özellikleri”, I. Uluslar arası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Kırşehir.

22. Tanyıldız, A., Mesnevî’de Vezin ve Kâfiyenin İmlâya Etkisi”, II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), 15-17 Mayıs 2008, Kayseri.

23. Tanyıldız, A., “Menâkıb-ı Koyun Baba’da Medhiyye İçerikli Manzumeler”, 2. Uluslar arası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni”, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi, 17-18-19 Ekim 2007, Ankara.

24. Tanyıldız, A., “Neyin Diliyle Kalemin Simgesel Anlatımı”, Uluslar arası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, 29-30 Eylül 2007, Manisa.

25. Tanyıldız, A., “Belâgate İlk Adım: Kelimenin Fesâhati”, I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hâtırasına), 25-26 Mayıs 2007, Kayseri.

26. Tanyıldız, A., “Divan Şiirinde Sevgilinin Saç Şekli”, Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 04-05 Nisan 2007, İstanbul.

27. Tanyıldız, A., “Süreli Yayınlar Bağlamında Bazı Çevriyazı Sorunları”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12 Nisan 2006, Kayseri. 

 

D) PROJELERİ

1. Tanyıldız, A.; Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi (TEİS), Madde Yazarı, Ankara 2014.

2. Tanyıldız, A.; Türk Edebiyatı Bağlamlı Dizin Projesi (TEBDİZ), Zâtî Dîvânı, 2. Cilt, (Devam Ediyor).

3. Tanyıldız, A.; Arslan M. U.: Klâsik Türk Edebiyatında Temîmü'd-Dârî Kıssaları (İnceleme-Tahlil-Metin) (15-EF-09), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015.

4. Timur, K., Tanyıldız A., Tuğluk A., İslamoğlu F.; Said Paşa ve Süleyman Nazif Çalıştayı, (14-SBE-15) Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015.

5. Tanyıldız, A.; İslamoğlu, F.; Bozdağ, E.; Tuğluk, A. : Dört Mevsim Edebiyat Çalıştayı Projesi, (14-ÇalıştayEF-06), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2015.

6. Tanyıldız, A.; Atila M.: Alî Emîrî Çalıştayı Projesi, (12-ÇalıştayEF-05), Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2012.

7. Tanyıldız, A.; Atila M.: Nu'ût-ı Nebeviyye Mecmû'ası (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin) (12-FF-22), Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Diyarbakır 2012.

8. Doğan, A.; Kutlar, F. S.; Odacı, S.; Tanyıldız, A.; Eren F.: Edebiyat Kavramları Sözlüğü, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Ankara 2011.

9. Kılıç, A.; Tanyıldız A.: İsmail Rusûhî-i Ankaravî-Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Erciyes Üniversitesi, Doktora Projesi, Kayseri 2010.

10. Kılıç, A.; Avşar, Z.; Dağlar, A.; Tanyıldız, A.; Gümüş, Z.; Mecmua-i  Kasâid-i Türkiyye (Süleymâniye Kütüphanesi, Halet Efendi Bölümü, No: 3418), Erciyes Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Kayseri 2008.

 

E) DÜZENLEDİĞİ ORGANİZASYONLAR

1. Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, Düzenleme Kurulu: K. Timur, A. Tanyıldız, M. E. Uludağ, A. Tuğluk, F. İslamoğlu, 26-27 Mart 2015, Diyarbakır.

2. VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Alî Emîrî Hatırasına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, İ. Kadıoğlu, T. Koçoğlu, O. Şahin, A. Tanyıldız, A. Dağlar, M. Atila, M. U. Arslan,  15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.

3. VII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Haluk İpekten Hatırasına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, T. Arseven, A. Cin, A. Tanyıldız,  A. Yıldız, F. Öztürk, A. Dağlar,  T. Koçoğlu, 01-03 Temmuz 2011, Antalya.

4. VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, Z. Avşar, B. Çınar, A. Dağlar,  A. Tanyıldız,  T. Koçoğlu, K. Paksoy, Z. Gümüş, 25-27 Kasım 2010, Kayseri.

5. I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempzoyumu, Düzenleme Kurulu:  A. Kılıç, Z. Avşar, A. Dağlar,  A. Tanyıldız, T. Koçoğlu, K. Paksoy, Z. Gümüş, M. Gürbüz, Ö. Şahin, O. Ünsal, H. Vural, Y. Yazıcı,  25-27 Haziran 2010, Yozgat-Sorgun.

6. V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Hâtırasına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, A. Dağlar,  A. Tanyıldız,  T. Koçoğlu, K. Paksoy, Z. Gümüş, Ö. Şahin, E. Karasioğlu, N. Memiş, M. Dilmen, 16-18 Ekim 2009, Mardin.

7. IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hâtırasına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, A. Dağlar,  A. Tanyıldız,  T. Koçoğlu, K. Paksoy, Z. Gümüş, Ö. Şahin, 4-5 Mayıs 2009, Kayseri.

8. III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, Z. Avşar, B. Çınar, A. Dağlar, A. Tanyıldız, T. Koçoğlu, K. Paksoy, Z. Gümüş, 13 Şubat 2009, Kayseri.

9. II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, İ. H. Aksoyak, Z. Avşar, B. Çınar, A. Dağlar, A. Tanyıldız, T. Koçoğlu, K. Paksoy, Z. Gümüş, 15-16 Mayıs 2008, Kayseri.

10. I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hâtırasına), Düzenleme Kurulu: A. Kılıç, Z. Avşar, A. Dağlar,  A. Tanyıldız, K. Paksoy, Z. Gümüş, 25-26 Mayıs 2007, Kayseri.

 

F) YAZDIĞI ANSİKLOPEDİ MADDELERİ

1. Tanyıldız, A., Alî bin Hüseyin El-Amasî”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6002

2. Tanyıldız, A., Amasyalı A'mâ Refî'î (Refîkî)”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4826

3. Tanyıldız, A., Bekâyî”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6331

4. Tanyıldız, A., Bekâyî”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6330

5. Tanyıldız, A., Bekâyî”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6414

6. Tanyıldız, A., Bekrî Hacı Bekir Bey”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4761

7. Tanyıldız, A., Cemâlî, Şeyh Cemâleddîn İshâk Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4983

8. Tanyıldız, A., Devletoğlu Fakîh Yûsuf Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4872

9. Tanyıldız, A., Gülşenî-zâde Vâsıf”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4762

10. Tanyıldız, A., Figânî, Papuççular Şeyhi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4760

11. Tanyıldız, A., Halîl, Hâfız Halîl bin İsmâil bin Şeyh”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6387

12. Tanyıldız, A., Hüseyin Kâmî Bey”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=292

13. Tanyıldız, A., Hoca Dehhânî”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü) 

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=6115

14. Tanyıldız, A., “Hezîmî-zâde, Mehmed”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4789

15. Tanyıldız, A., “Lüzûmî Ahmed Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=5032

16. Tanyıldız, A., “Mesud Lutfî Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=259

17. Tanyıldız, A., Mollâ Fenârî, Şemseddîn Muhammed”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3633

18. Tanyıldız, A., Na'îm Mehmed Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4763

19. Tanyıldız, A., Nesrî Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4801

20. Tanyıldız, A., “Râgıb Muhammed Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3476

21. Tanyıldız, A., “Râsim, Sarac-zâde Muhammed Kâsım”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3474

22. Tanyıldız, A., “Refî’ (Refî’â), Nazmî-zâde Şeyh Abdurrahmân Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4859

23. Tanyıldız, A., “Rûşenî, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3475

24. Tanyıldız, A., “Rusûhî, Şeyh İsmail Rusûhî Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=294

25. Tanyıldız, A., Safvet Mustafa Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4790

26. Tanyıldız, A., “Selîmî, Yavuz Sultân Selîm”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=3482

27. Tanyıldız, A., Şeyh Baba Yûsuf Sivrihisarî”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4867

28. Tanyıldız, A., “Şeyh Muhammed Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4891

29. Tanyıldız, A., Tâib, Muhammed Tâhir Efendi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4764

30. Tanyıldız, A., Tâlibî Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4749

31. Tanyıldız, A., Türâbî, Mustafâ Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4858

32. Tanyıldız, A., Visâlî Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4888

33. Tanyıldız, A., Visâlî Çelebi (Sofyalı)”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4887

34. Tanyıldız, A., Visâlî Çelebi (Enderûnlu)”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4889

35. Tanyıldız, A., Yayabaşı-zâde Piyâsî (Peyâmî) Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4827

36. Tanyıldız, A., Yegânoğlu Ulvî Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4750

37. Tanyıldız, A., Zamânî, Kız Alî/Kız Memi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4711

38. Tanyıldız, A., Zeyneddîn Çelebi”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4647

39. Tanyıldız, A., Zeynî, Zeynel Paşa”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4576

40. Tanyıldız, A., Zihnî, Zülfikâr”, TEİS (Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü)

http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/index.php?sayfa=detay&detay=4875

 

G) KATILDIĞI PANEL, SEMİNER VE KONFERANSLAR

1. Tanyıldız, A. "Hz. Mevlânâ'nın Hakîkî Şahsiyeti Üzerine"Şeb-i Arus Programı, Gençlik Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu, Diyarbakır İl Müdürlüğü, 14 Aralık 2017.

2. Tanyıldız, A., Şiir Mecmualarının Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP) Çalıştayı, 27-28 Ekim 2017, Ankara 

3. Tanyıldız, A. "Dinî ve Tasavvufî Edebiyatımız", TÜGVA-Türkiye Gençlik Vakfı, Diyarbakır İl Müdürlüğü, 13 Ocak 2017.

4. Tanyıldız, A., “Hangi Mevlânâ'yı Tanımalıyız?", Şeb-i Arus Programı, Gençlik Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu, Diyarbakır İl Müdürlüğü, 12 Aralık 2016.

5. Tanyıldız, A., “Mevlana ve Mesnevi Atölyesi”, Gençlik Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu İşbirliğiyle, 2016-2017 Dönemi. 

6. Tanyıldız, A., “Mesnevî Okumaları”, TÜRGEV, Diyarbakır İl Müdürlüğü, Nisan 2016.

7. Tanyıldız, A., “Mevlânâ ve Fikirleri Üzerine", Şeb-i Arus Programı, Gençlik Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu, Diyarbakır İl Müdürlüğü, 17 Aralık 2015.

8. Tanyıldız, A., “Mevlana ve Mesnevi Atölyesi”, Gençlik Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü, 2015-2016 Dönemi

9. Tanyıldız, A., “Mevlâna-Mesnevi Atölyesi”, Gençlik Spor Bakanlığı-Kredi Yurtlar Kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü, 2014-2015 Dönemi

10. Tanyıldız, A., "Okuma Biçimleri", 50. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi, Nisan 2015.

11. Tanyıldız, A., "Bahârda Hüzün", Dîvân Edebiyatı ve Nevbahâr Paneli, 3 Nisan 2012, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi.

12. Tanyıldız, A., "Akademisyenlik Okulu Semineri", Dicle Üniversitesi Kariyer Danışma Merkezi Seminer Dizisi, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 9 Nisan 2012, Diyarbakır.

13. Tanyıldız, A., "Bilgi Toplumu Olma Yolunda Okumayı Yeniden Denemek", 48. Kütüphaneler Haftası Etkinlikleri, Siverek Halk Kütüphanesi, Siverek/Şanlıurfa, 26 Mart 2012.

14.Tanyıldız, A., "Şahsî Özellikleriyle Mehmed Âkif ve İstiklâl Marşı", Diyarbakır Valiliği Konferans Salonu, 12 Mart 2011.

 


H) YÖNETTİĞİ TEZLER

Yüksek Lisans

1. Mustafa Atila, Nuût-ı Nebeviyye Mecmûası (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin), Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 2012.

2. Osman Şenlik, İzmirli İsmâil Hakkı Felsefe-i İslamiyye Tarihi (El-Kindî) (İnceleme-Metin-Dizin), Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır 2016.

3. Hakan Acay, 06 Hk Yz A 252 Numaralı Bektaşî Şiirleri MecmûasıDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Devam ediyor.

4. Mehmet Ayaz, 06 Hk Yz A 3976 Numaralı Şiir MecmûasıDicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Devam ediyor.

Doktora

1. Mustafa Uğurlu Arslan, Klâsik Türk Edebiyatında Temîmü'd-Dârî Kıssaları (İnceleme-Tahlil-Metin)Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Diyarbakır 2015.

2. İzzet Eser, Hoca-zâde Muhammed Râsim-Şerh-i Müntehabât-ı Mesnevî (İnceleme-Metin-Sözlük), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Diyarbakır (Devam Ediyor).

3. Muhammed Felat Aktan, Hoca-zâde Muhammed Râsim-Hâb-nâme (İnceleme-Metin-Dizin), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Diyarbakır (Devam Ediyor).

4. Sinan Cereyan, Hekîm-i Heydecî ve Türkçe Şiirleri (İnceleme-Metin), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Diyarbakır (Devam Ediyor).

5. Ahmet Kara, İBB Yazmaları K000351'de Kayıtlı Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Dizin), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Diyarbakır (Devam Ediyor).

 

I) SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER

TDE-101 Osmanlı Türkçesine Giriş I

TDE-113 Edebiyat Bilgilerine Giriş I

TDE-217 Edebiyat Bilgileri I

TDE-303 Eski Türk Edebiyatı

TDE-635 Araştırma Yöntem ve Teknikleri (YL)

TDE-102 Osmanlı Türkçesine Giriş II

TDE-114 Edebiyat Bilgilerine Giriş II

TDE-218 Edebiyat Bilgileri II

TDE-304 Eski Türk Edebiyatı

TDE-638 Türk Tasavvuf Edebiyatı (YL)

TDE-101 Osmanlı Türkçesine Giriş I

TDE-113 Edebiyat Bilgilerine Giriş I

TDE-217 Edebiyat Bilgileri I

TDE-303 Eski Türk Edebiyatı

TDE-631 Manzum Metin Şerhi I (YL)

TDE-623 Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar (DR)

TDE-102 Osmanlı Türkçesine Giriş II

TDE-114 Edebiyat Bilgilerine Giriş II

TDE-218 Edebiyat Bilgileri II

TDE-304 Eski Türk Edebiyatı

TDE-642 Eski Türk Edebiyatının Kaynakları (YL)

TDE-610 Eski Türk Edebiyatında Belâgat (DR)


Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Resim
Bağlantılar Süreli Yayınlar
© 2012-2015 Dicle Üniversitesi.