Bilgileri Düzenle
Handan YOKUŞ SEVÜK  
Profesör  - Hukuk Fakültesi , . , Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku  
Uzmanlık Alanları:  Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku, Çocuk Ceza Hukuku, Çevre Ceza Hukuku  
Yabancı Dilleri:    
Telefon: 0412 248 83 57  - 3250 Cep Telefonu:
E-Posta: hyokus@dicle.edu.tr Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora1998İstanbul Üni. Sos.Bil.Ens.  
Yüksek Lisans1989İstanbul Üni.Sos.Bil.Ens.  
Lisans1987İstanbul Üni.Hukuk Fak.  
DOÇENT2008-2013ÜNİVERSİTELERARASI KURUL  
PROFESÖR2013DİCLE ÜNİVERSİTESİ  

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
PROFESÖR2013DİCLE
DOÇENT2008 
DOKTOR1998 
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Dekan2018DİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Dekan Yardımcısı2000-2001DİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği2014-Devam etmekteDİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Fakülte Kurulu Üyeliği2008-2010DİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2014-Devam etmekteDİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Kamu Hukuku bölüm Başkanlığı2015-2015DİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği2008-2010DİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Dekan Vekili2016-2018DİCLE ÜNİ.HUKUK FAKÜLTESİ
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2013 "5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Kadınlara İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", Dünyada ve Türkiye’de Ceza Hukuku Reformları Kongresi, Congress on The Criminal Law Reforms in The World and in Turkey,İstanbul : On İki Levha Yayıncılık, 2013.
Kitap2007Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasına İlişkin Suçlar (2007)., Seçkin Yayıncılık ISBN:978 975 02 0422 7, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2009 "Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(16-17-18-19)
Makale2005" 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Cinsel Saldırı ve Cinsel Taciz Suçları", Türkiye Barolar Birliği Dergisi(57)
Yayın2004 Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanununun Değerlendirilmesi, Suç ve Yaptırım Teorisine İlişkin Yeni Gelişmeler Işığında Türk Ceza Kanunu Tasarısı Oturumu,Toplumsal Değişim Sürecinde Türk Ceza Kanunu Reformu Paneli
Makale2014" Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar", 9. Türkiye Ceza Hukuku Günleri, Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru,Bildiri Kitabı.
Makale2007" Postada Elkoyma ve Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi(69)
Makale2016"Uluslararası Sözleşmeler Işığında Ceza Hukukunda Çocukların Cinsel İstismara Karşı Korunması" Kitap bölümü, Adelesonda Psikososyal Sorunlar, (2016)., Cinius Yayınları, ISBN:978-605-323-450-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2007" İstismar Edilen Çocuğun Hukuki Açıdan Korunması", 6. Sokakta Çalışan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyum Kitabı
Makale2013"Çocuk Adalet Sistemine Hakim Olan İlkeler" (2013).Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı, Türkiye’de Çocuklar İçin Adalet Projesi Yayınları, Editör:Kırımsoy E/Acar H./Yokuş Sevük H/Kaynak H/Aydın M/Antakyılığlu Ş/Özdemir Y/Mutlu Y/Acar Baykara Y/, Basım sayısı:1, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Kitap2017Çevre Hukuku Doğal Çevrenin Korunması Genişletilmiş ve Güncellenmiş 2. Bası (2017)., Adalet Yayınevi, ISBN:978-605-300-186-7, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2012" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin İşkence Bakımından Türkiye Kararlarının Değerlendirilmesi", Ceza Hukuku Dergisi(20)
Çeviri2017"Kanada Ceza Kanunu, Letonya Çocuk Haklarını Koruma Kanunu’nun 49.maddesi, Romanya 121/2006 sayılı Hükümet Acil Durum Yönetmeliği", Kitap Bölümü Uyuşturucu Madde Suçları ( Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 18), Seçkin Yayıncılık, Editör:Yener Ünver, Basım sayısı:1, ISBN:978-975-02-4229-8, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2013"Gürültüye Neden Olma Suçu TCK m 183" Prof.Dr. Nur Centel'e Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi,2013,C.19,S.2.
Makale2006"Yeni Ceza Mevzuatında Çocuğa İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi", Hukuki Perspektifler Dergisi(7)
Makale2004" Çocuk Yargılamasında Önödeme ve Sulh Hakiminin Ceza Kararnamesi", Türkiye Barolar Birliği Dergisi(52)
Uluslararası Yayın2007"Frühe Pravention in einem Land zwischen Tradition und Moderne" Kitap Bölümü (2007),Early Prevention Frühe Pravention Erfahrungen und Strategien aus 12 Landern Reihe der Arbeitsstelle Kinder und Jugendkriminalitatspravention, Deutsches Jugendinstitut, München,(DJI), ISBN:ISBN: 978-3-935701-30-3, Almanca(Bilimsel Kitap)
Makale2014" Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar", 9. Türkiye Ceza Hukuku Günleri, Adil Yargılanma Hakları ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru,Bildiri Kitabı.
Makale2006" Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 64(1)
Seminer2005" Yakalama", Ceza Adaleti Sistemi Semineri Kitabı
Kitap1998 Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu İle Mücadelede Kurumsal Yaklaşım (1998), Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ, ISBN:975-486-6914-0, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Kitap2013Çevre Hukuku Doğal Çevrenin Korunması (2013)., Adalet Yayınevi, ISBN:978-605-146-186-1, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2011 "Soruşturma Evresine Hakim Olan İlkeler" Fasikül CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi(21)
Makale2008 " Suça Sürüklenen Çocukların Muhakemesi", 3. Yılında Yeni Ceza Adaleti Sistemi, Hukuk Devletinde Suç Yaratılmasının ve Suçun Aydınlatılmasının Sınırları Uluslararası Sempozyumu,Sempozyum Kitabı
Makale2013"5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Eziyet Suçu", Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı'ya Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 71(1).
Makale2005"5271 Sayılı CMK da Koruma Tedbiri Olarak Yakalama ve Gözaltı", Hukuki Perspektifler Dergisi(3)
Makale2005" 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Çocukların Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçları", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi(5)
Makale2003" Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Tutuklu ve Hükümlülerin Dış Dünya İle İletişimi", Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(3-4)
Makale2011"Ceza Davalarında Bilirkişi Olarak Hekim" VIII.Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Hekim Sorumluluğu, Sempozyum Kitabı.
Makale2004"TCK Tasarısının Yaş Küçüklüğüne İlişkin 31. maddesinin Değerlendirilmesi", Kitap Bölümü (2004).,Türk Ceza Kanunu Reformu İkinci Kitap Makaleler Görüşler Raporlar, Türkiye Barolar Birliği Yayınları:71, ISBN:975-6689-62-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2005" Ceza Muhakemesi ve Adli Tıp İlişkisi", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi(6-7)
Makale2006" Sağlık Hakkı Kapsamında Yapılan Müdahalelerin Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluğunu Sağlayan Hükümler", Sağlık Hukuku ve Yeni Türk Ceza Kanunu’ndaki Düzenlemeler Sempozyumu, Sempozyum Kitabı
Uluslararası Yayın2007"The Principle Publicity of Frame of Fair Trial" ,Kitap Bölümü(2007), Die Menschenrechte als Grundlage für eine gesamteuropaeische Rechtsentwicklung und ihr Einfluss aud das Strafrecht das Öffentliche Recht und das Zivilrecht (Tüm Avrupadaki Hukuksal Gelişmelerin Dayanağı Olarak İnsan Hakları ve Bunun Ceza Hukuku Kamu Hukuku ve Özel Hukuktaki Etkileri), BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag, İngilizce(Bilimsel Kitap)
Makale2012"Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri", Kitap Bölümü, Rechtfertigungsgründe im türkischen Strafgesetzbuch Zusammenfassung in Aktuelle Grundlagenprobleme des materiellen Strafrechts Maddi Ceza Hukukunun Güncel Temel Problemleri, Özyeğin Üniversitesi Yayınları, Editör:Gunnar Duttge/Yener Ünver, ISBN:978-605-5625-03-0, (Bilimsel Kitap)
Makale1999 " Suçlu Çocuk Hakkında Verilen Özgürlükten Bırakma Cezasının Yerine Getirildiği Kurumlarda Reform" Ceza Hukuku Reformu Sempozyumu, Sempozyum Kitabı
Makale2007" Tutuklu ve Hükümlünün Avukatla Görüşme Hakkı", Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi(9)
Makale2012"Kolluk Görevlilerinin Silah Kullanma Yetkisi ve Yaşam Hakkı" , Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(2) Prof. Dr. Duygun Yarsuvat'a Armağan
Makale2000 "Ceza Sorumluluğu ve Çocuk Yargılama Sistemi" Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000.
Makale2016 "6545 sayılı Kanun ile Cinsel Suçlarda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi", Ceza Hukuku ve Kriminoloji Dergisi/Journal of Penal Law and Criminology/Zeitschrift für Strafrecht und Kriminologie, 3(2).
Makale2006" Kolluk Tarafından Suçun Önlenmesine Yönelik Yapılan İletişimin Denetlenmesine İlişkin Değerlendirmeler", Türkiye Barolar Birliği Dergisi(67)
Makale2011 " Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Gizli Tanıklık", Prof. Dr. Köksal Bayraktar'a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(2010/1).
Makale2009" Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında İşkence Suçu", Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(2009/1)
Makale2004" Çocuk Yargılamasında Hazırlık Soruşturması. Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1-2)
Makale2008 " Tıp Ceza Hukukunda Kişisel Verilerin Açıklanması", V.Türk-Alman Tıp Hukuku Sempozyumu, Tıp Ceza Hukukunun Güncel Sorunları
Makale2013"Soruşturma Evresi",Kitap Bölümü Türkiye’de Çocuklar İçin Adalet Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları İçin Eğitim Programı Hukukçular İçin Eğitim Kitabı, (2013). Koordinasyon ve Uzaktan EğitimBNB. Ltd. Şti., Türkçe(Bilimsel Kitap)
Makale2004"Adil Yargılanma Kapsamında Ceza Yargılamasında Aleniyet İlkesi",Prof Dr Çetin Özek Armağanı, Kitap Bölümü,Galatasaray Üniversitesi Yayınları, Türkçe(Bilimsel Kitap),
Makale2009 "Haberleşme Hakkının Kullanımının Türk Ceza Kanunu Hükümleri ile Korunması (TCK. m 124, TCK m. 298/1)", Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi(16-17-18-19)
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı