Bilgileri Düzenle
Ömer ERGÜN  
Yardımcı Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , Medeni Hukuk  
Uzmanlık Alanları:  Dernekler, Vakıflar, Boşanma Hukuku, miras  
Yabancı Dilleri:  Fransızca  
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: omerergun21@gmail.com Web Sitesi:
 

 

 

 

1968 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Diyarbakır’da tamamladım. Daha sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdim, 2 yıl Kamu-Özel avukatlık yaptım. Dicle üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak, Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaya başladım.

 İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde ” Eski Vakıfların Danıştay Kararlarındaki Konumu “ konulu tez çalışmam kabul edilerek Yüksek Lisansımı tamamladım.

Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinin Ehliyeti” konulu doktora tezim kabul edilerek doktoramı tamamladım.

 

Kitaplar

1-Dicle Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ile Esosder dergisinin girişimcilere yönelik ortak seminer çalışması sonucu yayınladığımız, Kobi Yönetimi Eğitimi adlı kitabın editörlüğünü yaptım ve “Dijital İmza ve Dijital İmzanın Ticari Hayatta Kullanılması” konulu makaleyi yazdım.

2-Anı Yayınlarından çıkan İnter ve Toplum adlı kitabın, “Elektronik İmza” bölümünü yazdım.

3-Başbakanlık Aile Araştırma Kurumunun Türkiye genelinde hazırlattığı “Boşanma Nedenleri ve Çözüm Önerileri “ adlı çalışmanın Güneydoğu Anadolu Bölgesi çalışmalarını yönettim. Daha sonra Boşanma Nedenleri ve Çözüm Önerileri adı altında kitap olarak yayınlandı. Bu kitabın bilimsel hazırlıklar bölümünde görev aldım.

4-Sosyal Bilimler Araştırma Dergisinin (Sbard) 6. sayısını Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan olarak yayınladık ve bu sayının editörlüğünü yaptım ve “MK m.166’da Belirtilen Boşanma Nedenleri” konulu makaleyi yazdım.

5-Dicle Üniversitesinde düzenlenen “Tüm Yönleri İle Boşanma” Çalıştayının, düzenleme kurulunda yer aldım, daha sonra Çalıştayda sunulan bildiriler bir kitap haline getirildi ve “Tüm Yönleri İle Boşanma” adı ile yayınlandı, kitabın editörlüğünü yaptım.

6-Prof.Dr. Zafer Zeytin ile birlikte, Seçkin Kitabevi tarafından basılan  “Türk Medeni Hukuku” kitabını hazırladık. Bu kitabın Eşya Hukuku ve Miras Hukuku bölümlerini yazdım.

7-Medeni Hukuk Tüzel Kişilerin Ehliyeti (Doktora Tezim) isimli kitabı yazdım

 

Katıldığım Sempozyumlar-Kongreler

1-Kadının Hukuksal ve Sosyolojik Problemleriyle Çözüm Yolları Sempozyumu, D.Ü. Konferans Salonu,  Diyarbakır–2003  “ MK 164.md düzenlenen Boşanma Nedenleri ”

2-İnternet ve Toplum Sempozyumu, D.Ü.Konferans Salonu, Diyarbakır–2003, Sempozyum Düzenleme kurulu üyesi

3-Tarihten Günümüze Nusaybin Sempozyumu Nusaybin -2003  “Mardin-Nusaybin bölgesi Cemaat  Vakıfları”

4-Genç Bilim Adamları Sempozyumu,  Uludağ Üniversitesi Kongre Merkezi,  Bursa–2003,   Dijital İmza ve Dijital imzanın Kullanımı

5-İnsan Haklarında Gri Alanlar, İsveç Konsolosluğu Seminer Salonu,  İstanbul–2004 , ”AB Sürecinde Cemaat  Vakıflarının Problemleri ve  Yeniden Düzenlenmesi”

6-Avrupa Birliği Sürecinde Hukuk Düzenimizdeki Değişiklikler, Fırat Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu,   Elazığ-2005 “Elektronik İmza Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun Getirdiği Yenilikler”

7-Türk Hukuk Sisteminde Reform Çabaları , Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi , Diyarbakır Barosu Konferans Salonu, Diyarbakır-2005  , “Elektronik İmza Kanunu ve Dijital İmza”

8- 1-Eskişehir Uluslar arası Bilişim Teknolojileri Kongresi, Eskişehir-2005, “Şekillerle Elektronik İmza Kanunu” konulu bildiriyi sundum.

9- 1.Özel Eğitim ve Engelsiz Yaşam Sempozyumunda “Hukuk Sistemimizde Engellilerin Durumu” konulu bildiri sundum (10-11 Mayıs 2011 Tarihinde Dicle Üniversitesi ve Diyarbakır Valiliği tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir). Daha sonra yayınlanan 1. Özel Eğitim Ve Engelsiz Yaşam Sempozyumu Bildirileri kitabında da bildirim yayınlandı.

10-1-Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu- TUİK Verileri Ve Saha Çalışmaları Işığında Diyarbakır’da Boşanma Nedenleri, Bildiri. (O2-05 KASIM 2016)

11-I.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresi (Vaka Tartışmalı)-Borçlar Kanunu Kapsamında Haksız Fiile Maruz Kalan Hekim Ve Hekim Yardımcılarının Tazminat Hakkı (VAKA ÖRNEKLİ) , BİLDİRİ. Bildiri kitabının basım tarihi Temmuz 2016, Legal Yayıncılık-İSTANBUL

 

Paneller

1-Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Kalkınma Paneli, Kültür Sarayı ,  Diyarbakır–2003 , “Bölgenin Kalkınması Sürecinde Tüketici Haklarının Gelişimi ve Diyarbakır’daki Tüketici Hak ihlalleri”

2- İş Sağlığı ve Güvenliği Paneli, İşverenin Sorumluluğu, Bildiri. ARALIK-2016

3-AB Sürecinde Cemaat Vakıfları ve Süryaniler, D.Ü.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu Hukuk Fakültesi -2004 , “AB Sürecinde Cemaat Vakıfları”

4-Vakıflar Hukukundaki Yeni Gelişmeler,Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu,  Diyarbakır–2004

5-Tüketici Haklarının Dünü ve Bugünü, D.Ü.Hukuk Fakültesi Konferans Salonu , Diyarbakır–2004 ,” Tüketici Haklarının Tarihsel Gelişimi

 

Makaleler

1-Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y. 2008 S.19, Hukuksal Boyutları İle Eski ve Yeni Vakıflar. (Doç.Dr.Refik Korkusuz ile beraber)

2- Ulusal Hakemli Köprü Dergisi, Laiklik İlkesinin Yeniden Düzenlenmesi ve Uygulamadaki Problemler, MAKALE. Sayı 120- Güz 2012 s.113-126

3- Ulusal Hakemli Köprü Dergisi, Din-Siyaset ve Din-Devlet İlişkisi Üzerine Bir Deneme, MAKALE. Sayı 131- Yaz 2015 s.117-128

4- Ulusal Hakemli Köprü Dergisi, Gayri Müslimlerle Bir Arada Yaşamanın Kodları Üzerine Bir Deneme, MAKALE. Sayı 133- Kış-2016 s. 159-174

5-Ulusal Hakemli Köprü Dergisi, HUKUKUN KRALLIĞI: HUKUK DEVLETİ, MAKALE. Sayı 136- Güz 2016 s.87-98

 

İdari Görevler :

1-2010-………Beden Eğitimi Meslek Yüksek Okulunda Yönetim Kurulu   

   Üyeliği halen devam etmektedir.

 

2- 2013-………Adalet Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu

   Üyeliği

3-2016 Temmuz Ayından beri Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü olarak görev yapmaktayım.

 

Son İki Yılda Verdiğim Lisans Ve Lisans Üstü Dersler

1-2015-2016 Eğtim ve Öğretim Yılında,

Lisans Dersi Hukuk Fakültesinde, Borçlar Hukuku Genel (5), Borçlar Hukuku Özel (3), Miras Hukuku (3). İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Hukuk Dersini verdim.

Yüksek Lisans Dersi, D.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Medeni Hukuk Tüzel Kişileri (3) dersini yürüttüm.

2-2016-2017 Egitim ve Öğreim Yılında

Lisans Dersi Hukuk Fakültesinde, Borçlar Hukuku Genel (5), Borçlar Hukuku Özel (3), Miras Hukuku (3). İletişim Fakültesinde Temel Hukuk (3), A.Gaffar Polis Meslek Yüksek Okulunda, Hukukun Temel Kavramları dersini verdim.

Yüksek Lisans Dersi, D.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Özel Hukuk Bölümü İçin Medeni Hukuk Tüzel Kişileri (3) dersini ve İşletme Bölümü İçin Temel Hukuk (3) dersini yürüttüm.

 

Dergi

1-Dört akademisyen arkadaşla beraber kurmuş olduğumuz sosyal bilimler alanında yayın yapan, uluslararası indekslerde taranan, Ulakbim’e kayıtlı ve hakemli bir dergi olan, on altı yıldır yayında olup, 60.sayısını çıkardığımız Elektronik Sosyal Bilimler Dergisinin (www.esosder.org) Hukuk bölümü editörü ve derginin sahiplerindenim.

2-Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED) Yayın Kurulu Üyeliği ve Hukuk Böluümü EditörüyümH

 

Fransa-Bordeaux’da Bordeaux Üniversitesi Montesquieu Hukuk Fakültesinde 2014 Mayıs-Temmuz aylarında “Karşılaştırmalı olarak Türk-Fransa Hukukunda Boşanma Nedenleri” konulu araştırmayı yaptım. 

 

Demokrat Eğitimciler Sendikasının Diyarbakır Şubesi Başkan yardımcılığını yürütmekteyim.

 

Diyarbakır Cezaevi İzleme Kurulu Üyesiyim.

 

Evliyim iki erkek ve bir kız çocuğu olmak üzere üç çocuğum var.

 

                                                            

Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Doktora2009-11stanbul Üniv.Sos.Bil.Ens.Özel HukukÖzel Hukuk
Yüksek Lisans1996-01-23İstanbul Üniv.Sos.Bil.Ens. Özel Hukuk
Lisans1990-07-25Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdürü28 Temmuz 2017Dicle Üniversitesi
Akademik Çalışmalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı