Bilgileri Düzenle
Sabri KARADOĞAN  
Doçent  - Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi , Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi , Coğrafya Eğitimi  
Uzmanlık Alanları:  Fiziki Coğrafya, Jeomorfoloji, Jeoarkeoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama  
Yabancı Dilleri:  İngilizce  
Telefon:  - Cep Telefonu:
E-Posta: Web Sitesi: http://sabri.kdogan.org/
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1987Ege Üniversitesi CoğrafyaCoğrafya
Yüksek Lisans1998Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.Fiziki CoğrafyaCoğrafya
Doktora2005Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst.Fiziki CoğrafyaCoğrafya

Akademik Ünvanlar
ÜnvanTarihiUniversite
Doçent2012Dicle Üniversitesi
İdari Görevleri
GörevTarihlerKurum
Anabilim Dalı Bşk.19-03-2014D.Ü. Ziya Gökalpo Eğitim Fak. Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Eğtimi Anabilim Dalı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Uluslararası Yayın2010KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., ATALAY, I., 2010, Seismisity Analysis of Southeast Anatolia With GIS Method, The 7. Turkey Romania Geographical Academic Seminar, June 1-9, 2010, Antalya-Turkey (Proceedings)
Makale1996ÖZDEMİR, M.A.-KARADOĞAN, S., 1996, Türkiye'de İl merkezlerinin Coğrafi Mekanla İlişkileri, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, sf. 271-291, Elazığ
Makale2011YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2011, Raman Dağları Güneyinde (Dicle Vadisi) Morfometrik ve Morfotektonik Analizler, D.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:16, Ss, 154-166, Diyarbakır
Uluslararası Yayın2016Karadoğan, S., 2016, Geographical landscape and evidence of civilization in the valley of the Tigris River and its tributaries Batman to Botan, AMIDA 2016 – LES JARDINS DE L’HEVSEL : le Tigre, l’eau et la ville, et quelques éléments pour la sauvegarde du site urbain, Workshop International, Montpellier, Saint-Charles, 11-12 octobre 2016, Francais
Yayın2008YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2008, Birkleyn Mağaraları, Dünden Bugüne Lice Sempozyumu, 05-06-2008
Yayın2010KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2010, Silvan (Diyarbakır)’da Az Bilinen Bir Doğal-Kültürel Miras: Hassuni Mağaraları ve Antik Kenti, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 27-30 Mayıs 2010, Nevşehir
Yayın2014KARADOĞAN S., KAVAK M.T., 2014, Van Gölü Yüzeyinde Meydana Gelen Sıcaklık Değişimi İle Van Depremi (23 Ekim 2011) İlişkisinin Avhrr Uydu Verileriyle İncelenmesi , 2. Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL II), Akdeniz Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Bölümü,13-14 Mart, Antalya
Uluslararası Yayın2019Karadoğan Sabri, Catherine Kuzucuoğlu.2019. Geomorphic Response to Rapid Uplift in a Folded Structure: The Upper Tigris Case. In: Landscapes and Landforms of Turkey (World Geomorphological Landscapes Series). Springer, ISBN:978-3-030-03513-6.
Kitap2015KARADOĞAN, S., ALÖKMEN, M., BULUŞ, K., 2015, Structures Regarding the Supply and Sources, Carrying, Distribution and Use of Water in Diyarbakir Old Urban Settlement During the Historical Period and Fixations Regarding the Urban and Vicinity (Hevsel Gardens) Usage System, Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens, Cultural Landscape Site Management Publications No: 4, (İngilizce Kitap Bölümü)
Makale2009ÖZGEN, N. , KARADOĞAN, S. , 2009, Siirt Şehrinin Kuruluşu ve Gelişimi, F.Ü Sos. Bil.Enst.Dergisi, c:19 s.2, Sayfa:61-81, Elazığ
Makale2017KARADOĞAN, S., KAVAK, M.T., 2017, Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri ve Litolojik Faktörlerin MODİS Uydu Görüntüsü Verileri ile İncelenmesi, Türkiye Jeoloji Bülteni Geological Bulletin of Turkey 60 (2017) 557-568.
Uluslararası Yayın2018KARADOĞAN, S., 2018, Garzan Havzasında Jeomorfolojik Peyzaj ve Etkileri (Geomorphological Landscape and its Effects in The Garzan Basin). Researcher:SocialScienceStudies, Cilt 6 / Sayı 2,s. 237-271
Yayın2010KARADOĞAN S., KAVAK M.T., YILDIRIM A., 2010, Marmara Denizinde Su Yüzeyi Sıcaklığı İle Tektonik Aktivite İlişkisinin Uzaktan Algılama Metoduyla Karşılaştırılması, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Afyon Kocatepe Üniv. 11-13.Ekim-2010
Yayın2005KARADOĞAN S., TONBUL S., 2005, Adıyaman Havzasında Kuvaterner’deki Doğal Ortam Koşullarının Yerleşmelerin Dağılışı ve Diğer İnsan Faaliyetleri Üzerindeki Etkileri, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu-V, İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enst., Mayıs 2005, 191-204,İstanbul
Yayın2002ÖZDEMİR, M.A. ,KARADOGAN, S. , 2002, Coğrafya Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinden Faydalanma, Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, ANKARA, Temmuz 2002
Yayın2018Karadoğan, S., Arslan H., Şıkoğlu, E., 2018, Nevşehir Çevresinde Volkanik Terselme Rölyefi ve Peribacalarının Oluşumuna Etkisi, INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES-CAPPADOCIA (ICOSS), 16 – 20 April 2018, Turgut Özal Conference Center, Ürgup-Nevşehir, Turkey.
Kitap2010YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2010, Güneydoğu Anadolu’nun Jeo-Tektoniği ve Depremselliği, 100 pp., İstanbul, Çantay Yayınevi
Yayın2002ÖZDEMİR, M.A. ve KARADOĞAN, S., 2002, Sosyal Bilgiler ve Coğrafya Alanlarında Bilgisayar Kullanımı, Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, DENİZLİ
Yayın2008KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2008, Mardin-Midyat Platosunun Ekoturizm Açısından değerlendirilmesi, Ankara üniversitesi Türkiye coğrafyası Araştırma ve uygulama Merkezi "TÜCAUM-V- Ulusal Coğrafya Sempozyumu 16-17 Ekim 2008" ANKARA
Yayın2005YILDIRIM, A., KARADOĞAN,S., 2005, Raman-Gercüş Antiklinalleri Arasında Dicle Vadisinin Jeomorfolojisi, Ulusal Coğrafya Kongresi, Türk Coğrafya Kurumu-İstanbul Üniv, 29-30 Eylül 2005, 421-432, İstanbul
Yayın2019Sabri KARADOĞAN, Catherine KUZUCUOĞLU, 2019, Diyarbakır Civarında Dicle Vadisinde Nehirle İlişkili Yer Şekillerinin Yakın Evrimi: Yapısal Sınırlamalar, İklim Değişikliği, Çevre Dinamiği, İnsan Etkileri, Jeomorfoloji Derneği Bülteni, Sayı 3, Ocak 2019, Editör: Hüseyin TUROĞLU
Uluslararası Yayın2008YILDIRIM, A. , KARADOĞAN S. , 2008, Silvan’ın (Diyarbakır) Kuruluşu ve Gelişmesi Üzerinde Etkili Olan Coğrafi Faktörler, Uluslar arası Silvan Sempozyumu 25-27 Nisan 2008
Yayın2000KARADOĞAN,S., 2000, Karapınar ve Çevresindeki Farklı Jeomorfolojik Yerşekillerinin Özellikleri ve Turizm Potansiyelleri, Karapınar Sempozyumu, 339-3358, Konya/Karapınar, Ekim 2000
Uluslararası Yayın2013KARADOĞAN, S., ÖZDOĞAN, A. E., 2013, Çemialo Sırtı ve Çevresinin Jeomorfolojik Seyri ve Yerleşmeye Etkisi, II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi
Uluslararası Yayın2016Kavak, M.T, Karadogan, S., Karayücel, S., 2016, Long Term Cloud Cover And Sst Investıgatıon 0f The Black Sea, International Engineering, Science and Education (INESEC) December 1 -3, 2016 Diyarbakır/Turkey
Yayın2010YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2010, Nusaybin ve çevresinin coğrafi yapısı ve ekosistemi, Mezopotamya Tarihinde Nusaybin Sempozyumu, 8-9 Mayıs 2010, Nusaybin
Yayın2017KARADOĞAN, S., COŞKUN, A., 2017, Zerzevan Kalesi ve Çevresinde Jeomorfoloji Araştırmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Atatürk Kongre Kültür Merkezi – BURSA
Makale2017Karadoğan, S., Kuzucuoğlu, C., 2017, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Çevresel Değişimlerin Jeomorfolojik Kayıtları (The Hevsel Gardens And The River Tigris In Dıyarbakır: Geomorphological Archives Of Landscapes Changes), Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 60, Sayı 1, Ocak 2017, 63-76.
Yayın2012KAVAK M.T., KARADOĞAN S., 2012, Van Gölünde Su Yüzeyi Sıcaklık Değişiminin AVHRR Uydu Verileriyle İncelenmesi, IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Bülent Ecevit Üniv. 16-19 Ekim, Zonguldak
Kitap2016ALPER B., KARADOĞAN S., SOYUKAYA N., 2016, Dıyarbakır Fortress and Hevsel Gardens Cultural Landscape, (UNESCO WORLD HERITAGE IN TURKEY 2016, Editors: Nevra Ertürk, Özlem Karakul) Turkish National Commission for UNESCO
Yayın2008KARADOĞAN, S., GEÇEN, R., 2008, Kuvaterner dolgularının oluşum süreci ve fasiyes olarak belirlenmesinde ve ayrımlanmasında uzaktan Algılama Teknolojisinin Kullanılabilirliği, I. Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu (JEOUZAL I) Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Bölümü, 22-23 Mayıs 2008 Sivas
Uluslararası Yayın2009KAVAK, T., YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2009, Surface Water Temperature of Salt Lake Determined through Remote Sensing Method and AVHRR Satellite Data, Journal of Balkan Ecology, Volume : 12, Number:4, Bulgaria
Yayın2015KAVAK, M.T., ÖZDEMİR, G., KARADOĞAN, S., YILMAZ, A., 2015, Uzaktan Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır İlinin 20 yıl için Bitki Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, 2-5 Eylül 2015 Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.
Uluslararası Yayın2014KAVAK M.T., KARADOĞAN, S., 2014, Along Term NDVI Investigation of Hevsel Garden Using Remote Sensing Techniques, Workshop on the study and rehabilitation of Hevsel gardens at the foot of the walls of the Roman city of Amida (Diyarbakir, Turkey): research strategy and protection, 14-15 October, Paul-Valery University, Montpellier/France
Uluslararası Yayın2012KAVAK, M.T. , KARADOĞAN, S. , 2012, Tectonic Activities of Marmara Sea and Their Influance on Surface Water Temperature, Journal of Balkan Ecology, Volume : 15, Number: 1, Bulgaria
Makale2004KARAKAŞ,E. ,KARADOĞAN,S. , ARSLAN,H. , 2004, Suç haritaları ve Bilgisayar Teknolojisi, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ,Mühendislik Bilimleri Dergisi, II. Bilgi Teknolojileri Kongresi Özel Sayısı , s.1-84, DENİZLİ.
Yayın2007KARADOĞAN, S. , 2007, Malatya Kenti Ve Yakın Çevresi İçin Olası Doğal Riskler Ve Afet Yönetimi (GIS Ortamında Örnek Bir Uygulama), Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 30 Ekim-02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon.
Yayın2005TONBUL, S. , KARADOĞAN, S. , ÖZCAN, N., 2005, Elazığ Kenti ve Yakın Çevresi İçin CBS Ortamında Olası Doğal Risk Değerlendirmesi ve Afet Bilgi Sistemi Örnek Uygulaması, Ege Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Nisan 2005, 483-492, İzmir
Uluslararası Yayın2007KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2007, Fault zone landslides: The Effects and Geomorphological Characteristics of Koyulhisar (Sivas-Turkey) Landslide, March 2005,International Symposium on Geography, Environment and Culture in the Mediterranean Region,5-8 June 2007, 193-200, Kemer-Antalya/Turkey
Uluslararası Yayın2017Karadogan, S., 2017, Troglodyte Shelter Housing And Settlement In Southeastern Anatolia, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 11-15 Eylül 2017, Tiran-Arnavutluk.
Yayın2019Karadoğan, S., 2019, Kuruluş Yeri Açısından Diyarbakır Kentinin Sitüasyonu ve Jeoloji-Jeomorfoloji İlişkileri, Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 28 Ocak–01 Şubat 2019, Ankara, Türkiye
Makale2001ÖZDEMİR, M.A.-KARADOĞAN, S. , Türkiye'de İl merkezlerinin Coğrafi Mekanla İlişkileri, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, sf. 271-291, Elazığ
Kitap201543. KUZUCUOĞLU, C., KARADOĞAN, S., 2015, The Hevsel Gardens: Archives of Human Activities and of the Past and Present Evolution of the River Tigris at Diyarbakır, Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens, Cultural Landscape Site Management Publications No: 4, (İngilizce Kitap Bölümü)
Yayın2002ATALAY, İ., GÜNEK,H., KARADOĞAN, S., 2002, Nemrut Dağı ve Çevresinin Doğal Ortam Özellikleri ve Turizm Potansiyeli, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu, Mayıs 2002, 352-358, Ilgaz Dağı/KASTAMONU
Yayın1998TONBUL, S., KARADOĞAN, S., 1998, Harput'un Yerleşmesinde Etkili Olan Doğal Çevre Faktörleri, TDV Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Eylül 1998, sf. 303-324, Elazığ
Yayın2014KAVAK M.T., KARADOĞAN S., ÖZDEMİR G., Diyarbakır  İli Eğil İlçesinde Üzüm Yetiştirilen Alanların Uzaktan  Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi (International Mesopotamia Agriculture Congress / IMAC 2014), 22-25 Eylül, 2014, Diyarbakır
Uluslararası Yayın2016Kavak, M.T, Karayücel, S.,Karadogan, S., 2016, Long Term Cloud Cover And Sst Investıgatıon Of Medıterranean, Adrıatıc And Aegean Seas, International Engineering, Science and Education (INESEC) December 1 -3, 2016 Diyarbakır/Turkey
Makale2004KARADOĞAN,S., ARSLAN, H. , 2004, Coğrafya Eğitiminde Etkileşimli Çoklu Ortam (MM) Uygulamaları ve Önemi, Doğu Coğrafya Dergisi, 9-11, 247-260, Erzurum
Uluslararası Yayın2013KOÇ, T., KARADOĞAN, S., SARIALTUN, S., 2013, Garzan Akarsu Havzasının Ana Morfolojik Özelliklerinin Arkeolojik Yerleşmelere Etkilerinin Değerlendirilmesi, II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi
Makale2001KARADOĞAN, S, 2001, Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, sf. 271-291, Elazığ
Yayın2012KARADOĞAN S. , COŞKUNSU G., 2012, Karst Kenar Ovalarının Oluşumuna Bir Örnek: Mardin Kuzeyi Büyükdere Depresyonu ve Jeoarkeolojik Özellikleri, UJES 2012, III. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu, Mustafa Kemal Üniv. 11-13.Ekim, Hatay
Yayın2003KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H., 2003, Elazığ Kentinde Trafik Kazalarının CBS Ortamında Haritalanması ve Analizi, Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, ANKARA, Mayıs 2003.
Makale2009YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2009, Dicle Üniversitesi Kampüs Alanının Jeomorfolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Morfometrik Analizler, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi (DÜSBED), Sayı:1, 48-69, Diyarbakır
Makale2017KARADOĞAN,S., ASSENAT, M., 2017, Amida (Université Paul-Valéry Montpellier 3) Atölyesi ve Çalışmaları-About Amida Workshops and activities (Université Paul-Valéry Montpellier 3), DUMF Mühendislik Dergisi - Cilt:8 Sayı:2, Mayıs 2017 (Özel Sayı) 285-292.
Uluslararası Yayın2018Karadoğan, S., 2018, River Landscape around Diyarbakır City, formed geomorphological Landforms and related Issues concerning this Ecosystems conservation, in “Les jardins de l’Hevsel, paradis intranquilles”, Ed. ASSÉNAT, Martine (dir.). Les jardins de l’Hevsel, paradis intranquilles. Nouvelle édition [en ligne]. Istanbul Institut français d’études anatoliennes, 2018 (généré le 26 avril 2018).
Yayın2013KARADOĞAN, S., KOZBE, G., 2013, Yukarı Dicle Havzasının (Batman-Bismil Arası) Jeomorfolojik Özellikleri ve Bölge Arkeolojisi İçindeki Yeri, İlhan Kayan Anı Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir
Uluslararası Yayın2008KARADOĞAN S. , YILDIRIM, A. , 2008, Silvan ve Yakın Çevresine Ait Doğal, Tarihsel ve Kültürel Varlıkların Korunması ve Tanıtılmasında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve İnternet Uygulaması Uluslar arası Silvan Sempozyumu 25-27 Nisan 2008
Tez1999Kuruluş Yeri Açısından Malatya ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Danışman: Prof.Dr. M.Ali ÖZDEMİR
Yayın2000KARADOĞAN, S., GÜNEK, H., 2000, Karlı Ortamlarda Jeolojik, Jeomorfolojik ve tektonik Özelliklerin Etkisi ve Kurucaova (Malatya) Örneği, II. Ulusal Kar Kongresi, 93-104, Şubat 2000, ERZURUM
Tez2005Adıyaman Havzasının Genel ve Uygulamalı Jeomorfolojisi, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enst. Danışman: Prof.Dr. Saadettin TONBUL
Uluslararası Yayın2010KARADOĞAN SABRİ, ATASOY EMİN, 2010, GAP Project built over Tigris and Euphrates Rivers in outheastern Turkey, and Problems encountered, BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010
Yayın2001TONBUL, S., KARADOĞAN, S., 2001, Dicle Havzasındaki Doğal Çevre ve Beşeri Özellikler İle Arkeolojik Değerlerin, Bölge Paleo-Coğrafik ve Paleo-Kültürel Koşulların Belirlenmesindeki Rolü Ve Bugünkü Durum, Türkiye Anıt Çevre ve Turizm Vakfı 25. Yıl Armağan Kitabı
Kitap2015KUZUCUOĞLU, C., KARADOĞAN, S., 2015, Hevsel Bahçeleri: Diyarbakır Çevresinde İnsan Faaliyetlerinin Geçmişineve Dicle Nehrinin Fluviyal Gelişimine Ait Bir Arşiv, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Alan Yönetimi Başkanlığı Yayınları: 4, s:183-197, (Kitap Bölümü)
Uluslararası Yayın2013KAVAK, T., YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2013, Cloud Cover Investigatıon of East Mediterranean Sea, GEOMED 2013, The 3rd International Geography Symposium, June 10 - 13, 2013 Kemer, Antalya - Turkey
Uluslararası Yayın2009KARADOĞAN, S., ÇAĞLAYAN, A., DURMUŞ, E. , 2009, Ergani-Çermik (Diyarbakır) Arasındaki Kenar Kıvrımları Kuşağı ve Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 4, Article Number: 4A0016
Uluslararası Yayın2010ATALAY, I., KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., 2010, Karstification and Ground River System in SE Anatolia: Akey Study From Birkleyn Cave System, The 7. Turkey Romania Geographical Academic Seminar, June 1-9, 2010, Antalya-Turkey (Proceedings)
Uluslararası Yayın2009KARAKAŞ, E., ARSLAN, H., KARADOĞAN, S., 2009, Elazığ Şehrindeki Trafik Kazalarıyla İklim İlişkisinin Analizi, e-Journal of New World Sciences Academy, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 4A0004
Makale2017Sinanoğlu, Şahin, D., Siyako, M., Karadoğan, S., Özgen Erdem, N., 2017, Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi, (Hasankeyf Site From Cultural Geological Perspective), Türkiye Jeoloji Bülteni, Cilt 60, Sayı 1, Ocak 2017, 35-47.
Yayın2012KARADOĞAN S., YAMAN A., 2012, Geri Gelmemek Üzere Kaybolup Giden Tarım Topraklarımız (Elazığ Ovası ve Uluova Örneği), Karaburun Bilim Kongresi, 5-9 Eylül 2012 Karaburun-Mordoğan/İzmir
Yayın2008KARADOĞAN, S., ÇAĞLIYAN, A., DURMUŞ, E., 2008, Ergani (Diyarbakır) Çevresinde Kuvaterner'de Meydana Gelen Drenaj Değişiklikleri ve Bölge Jeomorfolojisine Etkileri, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (Prof.Dr.Mehmet Ardos Anısına) 18 Mart Üniversitesi, 20-23 Ekim 2008, 5-18, Çanakkale
Yayın1998GÜNEK, H., KARADOĞAN, S., 1998, Harput' ta Rekreatif Amaçlı Fiziki Mekân Düzenlemeleri ve Çevre Plânlaması, TDV Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu, Eylül 1998, sf. 333-356, Elazığ
Uluslararası Yayın2006KARADOĞAN S., 2006, Web Application and GIS Multimedia Integration in the Diyarbakir Historic Surici Urban Information System, The First Diyarbakır International Suriçi [Walled City] Symposium, 20-22 April, 2006, Diyarbakır-Turkey
Uluslararası Yayın2017ARSLAN, H., ŞIKOĞLU, E., KARADOĞAN, S., 2017, Nevşehir Yakın Çevresinin Jeolojik-Jeomorfolojik Özellikleri ve Kentleşmeye Etkileri, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ.
Uluslararası Yayın2011KARADOĞAN S., 2011, Batman-Bismil Arasında Dicle Nehri Vadisi ve Yakın Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri ve Bölge Prehistoryası Açısından Önemi (The Geomorphology of the Tigris Valley and its Surrounding between Batman-Bismil and its Importance from the View of the Prehistory of the Region) Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Mardin
Yayın2006KARADOĞAN, S., ÖZGEN, N., 2006, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Tarımsal Üretimin Niteliği Değişimi ve Dağılışının CBS Ortamında Analizi, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri / 13–16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye
Kitap2015KARADOĞAN, S., 2015, Yerleşmeye Etkileri Açısından Diyarbakır Kenti ve Yakın Çevresinin Doğal Peyzaj Unsurları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Alan Yönetimi Başkanlığı Yayınları: 4, s:1-17,(Türkçe Kitap Bölümü)
Uluslararası Yayın2009KARADOĞAN, S., YILDIRIM, A., ATALAY, I., 2009, The Effects of Topography on the Human Life:A Case Study From Savur, SE Anatolia, Romanian-Turkish Geographical Academic Seminar, June 05-14 2009, 111-120, Bucharest, Sibiu, Cluj-Napoca, Sighisoara, Romaniaan 2008
Makale2013ÖZGEN, N. , KARADOĞAN, S. ,2013, Mekânsal Etkileri Bakımından Hidroelektrik Santrallerin (Hes) Swot Analizine Göre İncelenmesi: Alkumru ve Kirazlı Barajları Örneği (Siirt), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 26, Sayfa 21-45, İstanbul, 2013ır
Yayın2000GÜNEK, H., KARADOĞAN, S., 2000, Yukarı Karasu (Fırat) Havzasında Kar Yağışlarının Akım Üzerine Etkisi, II. Ulusal Kar Kongresi, sf. 105-120, Şubat 2000, Erzurum
Uluslararası Yayın2017Kavak, M.T., Karadoğan, S., 2017, Investigation the Effects of Land Cover Factors on Climate in Diyarbakir using Remote Sensing Techniques, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY & GEOSCIENCES, 18 - 21 October, 2017, Çanakkale, Turkey.
Uluslararası Yayın2006ATALAY, İ., KARADOğAN, S., öZGEN N., 2006, Ecotourısm: A Key Study From Kemaliye -W part of the Eastern Anatolian Region, Turkey, Environment and Society Present – Day Dıversity and Diynamic, June 2006, Proocedings of the 4th Romanian-Turkish Geographics Seminar, 161-170, Galati, Romania
Yayın2016Karadoğan, S., Coşkun, A., 2016, Çevresel Koşulları ve Konumu Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır), Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016, Diyarbakır
Yayın2008KARADOĞAN S., YILDIRIM, A., 2008, Lice’nin Kuruluşunda Coğrafi faktörlerin Rolü, Dünden Bugüne Lice Sempozyumu, 05-06-2008
Uluslararası Yayın2016Karadoğan, S., Kuzucuoğlu, C., 2016, Diyarbakır Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri: Çevresel Değişimlerin Jeomorfolojik Kayıtları (The Hevsel Gardens And The River Tigris In Dıyarbakır: Geomorphological Archives Of Landscapes Changes), 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (69th Geological Congress of Turkey) 11-15 Nisan/April 2016, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
Uluslararası Yayın2006KARADOĞAN S., ÖZGEN N., 2006, Yeryüzü Şekilleri Açısından Siirt Çevresinin Paleocoğrafik Evrimi, Uluslararası Siirt Sempozyumu, 19-21 Eylül 2006, 663-679, Siirt - Turkey
Makale2009YILDIRIM, A., KARADOĞAN S., 2009, Derik (Mardin) Güneyinde Korunması Gereken Jeolojik-Jeomorfolojik Bir Doğal Miras: Kuşçu Krateri, D.Ü.Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:14, Diyarbakır
Yayın2014SABRİ KARADOĞAN, CATHERİNE KUZUCUOĞLU,  Formation of Collapse Doline Lakes in the Diyarbakir Basin: Morphological Features, Dynamics and Geoarchaeological Significance, QuickLakeH 2014 – An International Workshop on Lakes and Human Interactions, 15-19 September, Ankara/Turkey
Uluslararası Yayın2015KARADOĞAN, S., 2015, Diyarbakır ’da Nehir Peyzajındaki Ritm ve Genlik Değişimleri: Dicle’de Kabarmalar, Adalar ve Teraslar, “The Rhythm and Magnitude Alterations of River Landscape in Dıyarbakır: The Tides, Islands and Terraces in Tigris”, " Amida 2015 – Hevsel Bahçeleri, Uluslararası Çalışma Atölyesi “Workshop International AMIDA 2015 LES JARDINS DE L’HEVSEL à DIYARBAKIR”, 26-29 October 2015, Paul-Valery University, Montpellier/France
Makale2002ÖZDEMİR, M.A., KARADOĞAN, S., 2002, Malatya Doğusunda Jeomorfolojik Özelliklerden Kaynaklanan Sorunlar, F.Ü.Sos.Bil.Enst.Dergisi, c:12 s.2, Sayfa:31-47, Elazığ S.2, sf. 271-291, Elazığ
Yayın2017KARADOĞAN, S., KAVAK, M.T., 2017, Diyarbakır Havzasında İklim Üzerinde Etkili Olan Yer Şekilleri Ve Litolojik Faktörlerin Uzaktan Algılama Teknikleri İle İncelenmesi, 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 10-14 Nisan 2017, ODTÜ, ANKARA
Kitap2007ARSLAN, H., KARADOĞAN, S., 2007, Makalelerle Mardin II Ekonomi- Nüfus-Kentsel Yapı, “Mardin Şehrinin Situasyonu ve Yer Seçiminde Etkili Olan Coğrafi Faktörler” Mardin Tarihi İhtisas Kütüphanesi, Yayın No: 8, (Kitap Bölümü)
Uluslararası Yayın2013KARADOĞAN, S., SAĞLAMTİMUR, H., OZAN, A., UHRİ, A., 2013, Doğal Çevre Etkileşimleri Açisindan Çattepe Höyüğü ve Çevresi, II. Uluslararası Ilısu Barajı Arkeoloji Sempozyumu, 07-10 Ekim 2013, Siirt Üniversitesi
Diğer2016Sinanoğlu D., Şahin, D., Siyako, M., Karadoğan, S., Özgen Erdem, N., 2016, Kültürel Jeoloji Açısından Hasankeyf (Batman) Yerleşmesi, (Hasankeyf Site From Cultural Geological Perspective), 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı (69th Geological Congress of Turkey) 11-15 Nisan/April 2016, MTA Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
Kitap2016Karadoğan, S., 2016, Eğitimde Sınıf-Okul Dışı Öğrenme Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar, İçinde: Türkiye’de Eğitim Sorunlarına Yönelik Akademik Değerlendirmeler-I, Editör: Recep Aksu, s.47-84, Maya Akademi Yayıncılık, Ankara.
Makale2018Karadoğan, S., Kuzucuoğlu, C., 2018, Diyarbakır Kenti Civarında Dicle Nehri Taraçalarının Yaş Bulgularına Ait İlk Değerlendirmeler, Dicle Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), Nisan 2018, Yıl:10, Sayı:20, 199-205, Diyarbakır.
Yayın2017KARADOĞAN, S., KOZBE G., AL, .A., 2017, Botan ve Kezer Çayı Vadileri’nin (Siirt) Ilısu Barajı Etkileşim Alanı İçinde Jeomorfolojik Araştırmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 39. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 22-26 Mayıs 2017, Atatürk Kongre Kültür Merkezi – BURSA
Yayın2018Karadoğan, S., 2018, A Geographical Landscape Study: Along The Middle Euphrates River Basin Between Adiyaman And Syria (South-Eastern Anatolia), INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES-CAPPADOCIA (ICOSS), 16 – 20 April 2018, Turgut Özal Conference Center, Ürgup-Nevşehir, Turkey.
Yayın2018Karadoğan, S., Coşkun A., 2018, Kültürel Jeoloji Açısından Zerzevan Kalesi (Diyarbakır/Çınar), Zerzevan Castle in Terms of Cultural Geology (Dıyarbakır/Çınar), 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 23-27 Nisan 2017, ODTÜ, ANKARA
Makale2013KARADOĞAN, S., TONBUL, S., 2013, Adıyaman Havzasının Jeomorfolojik Özellikleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Science), Yıl: 1, Sayı: 1, Aralık 2013, s. 182-217
Yayın2005ÖZGEN, N., TONBUL, S., KARADOĞAN, S., 2005, Siirt ve Yakın Çevresinde Jura Tipi Kıvrımlı Yapı Reliefi, Ulusal Coğrafya Kongresi, Türk Coğrafya Kurumu-İstanbul Üniv., 29-30 Eylül 2005, 621-630, İstanbul
Kitap2015KARADOĞAN, S., 2015, Natural landscape Components of Diyarbakır city and surrounding in terms of the Effects for the Settlement, Diyarbakir Metropolitan Municipality, Diyarbakir Fortress and Hevsel Gardens, Cultural Landscape Site Management Publications No: 4, (İngilizce Kitap Bölümü)
Uluslararası Yayın2011KAVAK, M.T, KARADOĞAN,S., 2011, The relationship between sea surface temperature and chlorophyll concentration of phytoplanktons in the Black Sea using remote sensing techniques, J.Environ. Biol.32.
Kitap2015KARADOĞAN, S., ALÖKMEN, M., BULUŞ, K., 2015, Diyarbakır Eski Kent Yerleşmesinde Tarihi Dönemler Boyunca Suyun Temini ve Kaynakları, Taşınması Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Yapılar, Kent İçi ve Kent Civarı (Hevsel Bahçeleri) Kullanım Sistemine Ait Tespitler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı, Alan Yönetimi Başkanlığı Yayınları: 4, s:167-182, (Kitap Bölümü)
Makale2003ARSLAN,H. , KARADOĞAN,S. , 2003, Görüntü İşleme Yazılımlarının Layer Tekniğinden Faydalanılarak Raster Harita-Grafik Ve Taslaklarının Oluşturulması ve Örnek Uygulamalar, F.Ü. Orta-Doğu Arş. Merkezi, Orta-Doğu Arş. Der, Cilt:1, Sayı:2
Yayın2016Atalay, İ., Karadoğan S., 2016, Formation of Kemaliye Karstic Canyon, NE Turkey, 4th International Geography ymposium, May 23 - 26, 2016 Kemer, Antalya, TURKEY
Kitap2015KARADOĞAN, Sabri; TONBUL Saadettin, 2015, Adıyaman havzasının Yapısal Jeomorfolojik Özellikleri, "Coğrafya'da Yeni Yaklaşımlar" (Prof. Prof. h. c. Dr. İbrahim Atalay'ın 45. Meslek Yılına Armağan) kitabı, Dokuz Eylül Üniversitesi(Kitap Bölümü)
Yayın2002KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H., 2002, Suç haritaları ve Bilgisayar Teknolojisi, Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi, DENİZLİ, Mayıs 2002.
Yayın2019KARADOĞAN, Sabri, KUZUCUOĞLU, Catherine 2019, Diyarbakır Civarında Dicle Vadisinde Nehirle İlişkili Yer Şekillerinin Yakın Evrimi: Yapısal Sınırlamalar, İklim Değişikliği, Çevre Dinamiği, İnsan Etkileri, Jeomorfoloji Derneği Bülteni (Ed: Hüseyin TUROĞLU), Sayı 3, Ocak 2019,
Diğer2016Kavak M. T., , Karadoğan S., 2016, A Study of Weekly Cloud Cover Over the Black Sea, 4th International Geography ymposium, May 23 - 26, 2016 Kemer, Antalya, TURKEY
Diğer2016KARADOĞAN S., KUZUCUOĞLU C., 2016, Diyarbakır Kenti Civarında Dicle Nehrine Ait Taraçaların Yaş Yorumları (Dating River Terrace Archives In The Tigris Valley In The Vicinity Of The Diyarbakır City, Turqua 2016 - Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (The Quaternary Symposium of Turkey) 8-11 Mayıs 2016 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
Yayın2003ARSLAN, H. ,KARADOĞAN,S., 2003, Jeopolitik - Jeostratejik teoriler ve Türkiye (Sayısal Harita Ortamında Bir Değerlendirme), Türkiye'nin Güvenliği Sempozyumu, Fırat Üniversitesi/Elazığ, Ekim 2003..
Uluslararası Yayın2007Karadoğan, S., Tonbul, S., 2007, Effects of Adıyaman Basin’s Quaternary Natural Envıronment on Settlement Distribution And Other Human Activities, E-Journal of New World Sciences Academy Social Sciences, Volume: 2, Number: 4, Article Number: C0018
Yayın2017KOZBE, G., KARADOĞAN, S., GÜNGÖR, A., 2017, Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanına Dair Jeomorfolojik ve Arkeolojik Tespitler, Kazı Sonuçları Toplantısı 38, 2016, 2017, 389-406
Yayın2005KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H.,2005, Suç Haritalamada Alan, Veri ve Amacın Harita Tipine Etkisi, 2. Polis Bilişim Sempozyumu, Nisan 2005.
Yayın2014ŞENYİĞİT, S.,  A.. M. YÜCELEN,  KAVAK M.T., ÖZDEMİR G., KARADOĞAN S., Uzaktan  Algılama Yöntemleri Kullanılarak Diyarbakır Kenti  Civarında Dicle Nehri Vadisinde (Hevsel Bahçeleri) Arazi  Örtüsündeki Değişimin İncelenmesi, Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi (International Mesopotamia Agriculture Congress / IMAC 2014), 22-25 Eylül, 2014, Diyarbakır
Uluslararası Yayın2013KARADOĞAN S., 2013, Doğal Peyzaj Unsurları ve Yerleşmeye Etkileri Açısından Diyarbakır Kenti ve Yakın Çevresi (Diyarbakır City and Its Immediate Surrounding in Terms of Natural Landscape Elements And Their Effects On Settlement) "ICOMOS ICOFORT 2013: DİYARBAKIR KALESİ ve TARİHİ ŞEHRİ" toplantısı, 11-12 Nisan 2013, Diyarbakır
Makale2005KARAKAŞ,E. ,KARADOĞAN,S. , ARSLAN,H. ,2005, Suç Haritalamada Alan, Veri ve Amacın Harita Tipine Etkisi. Yangın ve Güvenlik Dergisi, Eylül, sayı. 89, sayfa 82-88 , İSTANBUL.
Makale2008KARADOĞAN, S. , YEŞİLORMAN, M. , 2008, Seçim Coğrafyası Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisinin Kullanımı, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı:176 Eylül-Ekim
Uluslararası Yayın2014KARADOĞAN, S., 2014, Geomorphological setting and tectonic context of the valley of the Tigris in the region of Diyarbakır, Workshop on the study and rehabilitation of Hevsel gardens at the foot of the walls of the Roman city of Amida (Diyarbakir, Turkey): research strategy and protection, 14-15 October, Paul-Valery University, Montpellier/France
Yayın2003KARAKAŞ,E. , ARSLAN, H. , KARADOĞAN,S.,2003, Suç Araştırmalarında CBS sistemiyle oluşturulan Haritaların Önemi, 1. Polis Bilişim Sempozyumu, 358-362, Ekim 2003.
Yayın2018Karadoğan S., Kuzucuoğlu C., Dumoulin J-P., 2018, Dıyarbakır Kenti Civarında Taraça Kayıtlarına Göre Son Buzul Maksimimu’ndan Beri Dicle Nehri Vadisinin Jeomorfolojik Evriminin Kronolojisi (Chronology Of The Tigris Valley Geomorphologic Evolution Since The LGM Accordıng To Terrace Records in The Diyarbakır Area), Turqua 2018 - Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (The Quaternary Symposium of Turkey) 2-5 Mayıs 2018 İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye.
Yayın2015KOZBE, G., KARADOĞAN, S., 2015, Batman İl Sınırları İçinde Kalan Ilısu Barajı Etkileşim Alanının Jeomorfolojisi, 37. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu 11-15 Mayıs 2015, Erzurum.
Uluslararası Yayın2013KAVAK, T., YILDIRIM, A., KARADOĞAN, S., 2013, Cloud Cover Investigatıon of East Mediterranean Sea, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 120, 19 March 2014, Pages 686–693
Uluslararası Yayın2017KARADOĞAN, S., KOZBE, G., 2017, Dicle Nehri Vadisi Çevresinde (Batman Güneyi) Jeomorfolojik Tespitler ve Kültürel Yerbilimi Açısından Önemi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ.
Yayın2012ÖZGEN N., KARADOĞAN S., 2012, Hidroelektrik Santrallerin (HES) Mekânsal Etkileri ve Coğrafi Planlamaya Yönelik Öneriler: Alkumru ve Kirazlı Barajları Örneği (Siirt), TÜCAUM VII. Coğrafya Sempozyumu, 18-19 Ekim, Ankara
Yayın2003KARAKAŞ,E. , KARADOĞAN,S. , ARSLAN, H.,2003, CBS Ortamında Suç Haritalama Teknikleri, 1. Polis Bilişim Sempozyumu, Ankara, Ekim 2003.
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı