Bilgileri Düzenle
Gürsel KAPLAN  
Doçent  - Hukuk Fakültesi , . , İdare Hukuku  
Uzmanlık Alanları:  İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku  
Yabancı Dilleri:  Fransızca  
Telefon:  - 3275 Cep Telefonu:
E-Posta: gurselkaplan@mynet.com Web Sitesi:
 
Dereceler
DereceTarihiUniversiteBirimBölüm
Lisans1989D.Ü. Hukuk Fakültesi  
Yüksek Lisans1993İstanbul Üniv.Sosyal Bilimler Ens.Kamu Hukuku 
Doktora1999Marmara Üniv.Sosyal Bilimler Ens.Kamu Hukuku 
Doçent2011 Kamu Hukuku 

Akademik Ünvanlar
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
İdari Görevleri
Listelenecek Ünvan Bulunamadı
Akademik Çalışmalar
Çalışma TürüTarihBaşlık/Konu
Makale2008Kaplan, Gürsel, “Yargısal Görüş (Avis Contentieux) Kurumu”, Danıştay Dergisi, Sayı: 119, s. 1-12 (2008).
Makale2012Kaplan,Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Kamulaştırmasız El Koyma Sebebiyle Doğan Tazmin Hakkının Tabi Olduğu Usul Ve Esaslar”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Mart-Nisan 2012, Sayı 99, s.125-151.
Kitap2016Kemal Gözler/Gürsel Kaplan, İdare Hukukuna Giriş, 22. Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2016.
Makale2004Kaplan, Gürsel, “Kamu Kurumları ve Tüzel Kişileri Arasında Taşınmaz Mal Devri ve Yargısal Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ayferi Göze’ye Armağan, Sayı: 2004/1–2, s. 167–188 (2004).
Makale2009Kaplan, Gürsel, “İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin İlgili Kararları Çerçevesinde Fransız Devlet Şûrası Nezdindeki Hükümet Komiseri Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, Halûk KONURALP Anısına Armağan, Yetkin Yayınları, Cilt: II, Ankara, (s. 979-992) (2009).
Makale2005Kaplan, Gürsel, “Yeni Yasal Düzenlemelere Göre Belediye Meclisi Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2005/2, s. 67–90 (2005).
Makale2004Kaplan, Gürsel, “İdarenin Sağlık Kamu Hizmetinin Yürütülmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu Alanında Yeni Gelişmeler”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 19, Kitap:1, s. 173–199 (2004).
Makale2011Kaplan,Gürsel, “650 ve 651 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler İle Getirilen Düzenlemelerin Anayasaya Uygunluğu Sorunu”, Güncel Hukuk Dergisi, Ekim 2011/10, Sayı 94, s.32-37.
Makale2013Kaplan,Gürsel, “Bakanlar Kurulunun Üniversite Harçlarını Belirleme Yetkisini Bazı Hallerde Üniversitelere Devretmesine ve Bazı Öğrencilerden Harç Alınmasına Devam Edilmesine Dair 2012/3584 Sayılı Kararı Hukuka Uygun mudur?”, Güncel Hukuk Dergisi, Temmuz 2013/7, Sayı: 116, s.46-49.
Makale2011Kemal Gözler ve Gürsel Kaplan, “İdarî Eylemlerden Kaynaklanan Zararlara İlişkin Davalar Adlî Yargının Görev Alanına Sokulabilir mi?: HMK m.3 ve TBK, m.55/2 Hakkında Eleştiriler”, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 6, Kasım 2011, Sayı 63, s.36-41.
Makale2008Kaplan, Gürsel, “İdari Yargı Yerlerinin Yetkisinin Kamu Düzeninden Sayılmasının Yol Açtığı Olumsuz Sonuçlar ve Çözüm Önerileri Hakkında Bir İnceleme”, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, Sayı: 23, Kitap:1, s. 39–78 (2008).
Kitap2016Fransız İdari Yargılama Hukukunda Kararlara Karşı Başvuru Yolları, Ekin Yayınevi, Bursa 2016.
Kitap2016Kemal Gözler/Gürsel Kaplan, Kısa İdare Hukuku, 11. Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2016.
Makale2004Kaplan, Gürsel, “Özel Kanunlarda Yer Alan Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Gidilebilir mi?”, Bülent TANÖR Armağanı, Legal Yayıncılık, İstanbul, s. 322–338 (2004).
Makale2013Kaplan,Gürsel, “İptal Kararlarının Etki ve Sonuçlarının Zaman Yönünden Yargıç Tarafından Sınırlandırılması”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi,Cilt 3, Sayı 2, Yıl 2013, s. 30-38.
Makale2013Kaplan,Gürsel, “Geçici Köy Korucuları Hakkındaki “Gizli” Yönetmeliğin Hukuksallığı”, Güncel Hukuk Dergisi, Nisan 2013/4, Sayı 112, s.44-47.
Makale2007Kaplan, Gürsel, “İdare Hukukunun Arkaik ve Anakronik Bir Kurumu: Fiili Yol”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 2007: Cilt: XI, Sayı: 1-2 s. 887-918 (2007).
Makale2003Kaplan, Gürsel, “Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurulmasını Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VII, Sayı: 3–4, Cumhuriyetimizin 80. Kuruluş Yılına Armağan, s. 309–334 (2003).
Makale2014Kaplan,Gürsel, “İdari Yargılama Hukukunda Sözlülük Usulü Ve Tanık Dinlenebilmesi Hakkında Kısa Bir Değerlendirme”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 13, Cilt 13, Sayı 1, Ocak 2014, s. 33-46.
Kitap2016İdari Yargılama Hukuku, Ekin Yayınevi, Bursa 2016.
Makale2005Kaplan, Gürsel, “5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu İle 5393 Sayılı Belediye Kanununa Göre Belediye Meclisi Kararları Üzerindeki Denetim”,Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (Prof. Dr. Hüseyin Hatemi’ye Armağan),Yıl: III, Sayı: 6, Vedat Kitapçılık, İstanbul, s. 233–256 (2005).
Makale2011Kaplan,Gürsel, “Danıştay Kararları Ve İlgili Özel Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İdari Yargıda Ehliyet Ve Husumet”, İÜHFM, Cilt LXIX, Sayı 1-2, Yıl 2011 (İl Han Özay’a Armağan, İstanbul, Legal, 2011) s.347-389.
Kitap2016İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, Turhan Kitabevi, Ankara 2011 (Üçüncü Baskı).
Makale2008Kaplan, Gürsel, “İdari Yargıda Ehliyet ve Husumet Sorunu Üzerine Düşünceler”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 2008/2, s. 23-54 (2008).
Makale2004Kaplan, Gürsel, “İdari Yargıda Dilekçelerin ve Diğer Belgelerin Verilebileceği Yerler”, Vergi Dünyası, Sayı: 270, s. 147–154 (2004).
Makale2012Gürsel Kaplan ve Kemal Gözler, “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil Midir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Ocak-Şubat 2012, Yıl 24, Sayı 98, s.11-24.
Makale2008Kaplan, Gürsel, “İdari Yargılama Hukukunda Usulü Kazanılmış Hak”,Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 76, s. 231-287 (2008).
Makale2005Kaplan, Gürsel, “Yeni İl Özel İdaresi Kanununa Göre İl Genel Meclisi ve Encümeni Kararları Üzerinde Vesayet Denetimi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt. 54, Sayı: 3, s.121–155 (2005).
Makale2016Kaplan, Gürsel, “Fransız İdare Hukukunda İdari Sözleşmelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü ile İlgili Yeni Hukuki Gelişmeler”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 35, Yıl 2016, s.1-37.
Kitap2016Kemal Gözler/Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, 18. Baskı, Bursa, Ekin Yayınevi, 2016.
Makale2009Kaplan, Gürsel, “Danıştay Savcısının Düşüncesinin Taraflara Bildirilmemesi Adil Yargılanma Hakkını İhlal Eder Mi?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 81, s. 167-186 (2009).
Makale2009Kaplan, Gürsel, “Belediye İdaresi Aşağıdakilerden Hangisi İle Kurulur?”, Güncel Hukuk, Şubat 2009/2-62, s. 44-47 (2009).
Makale2006Kaplan, Gürsel, “Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Manevi Tazminata Faiz Yürütülmesi Sorunu”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 55, Sayı: 2, s. 117-141 (2006).
Dosyalar
Listelenecek Çalışma Bulunamadı
© 2014 Serkan DIRIARIN, Dicle Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı